مقاله


کد مقاله : 139602041134335766

عنوان مقاله : بررسي نظام ارزشيابي كاركنان شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي و نقش آن در شناسايي عملكرد

نشریه شماره : 27 فصل تابستان 1390

مشاهده شده : 376

فایل های مقاله : 355 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد علی سرلک sarlak1@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

آنچه مورد توجه اين مقاله است مساله تاثير «ارزشيابي» عملكرد كاركنان به شكل كنوني بر «شناسايي و بهبود عملكرد» آنان است. در شرکت توزيع نيروي برق خراسان رضوي نيز از ارزشيابي ها، در موارد گوناگون استفاده زيادي مي شود. سوال پژوهش حاضر اين است که آيا اين ارزشيابي ها عملا آنچه را که مورد نظر است، يعني عملکرد کارکنان، را سنجش مي نمايند؟ براي انجام پژوهش مدل ACHIEVE، شامل عوامل «توانايي، وضوح، کمک، انگيزه، ارزيابي، اعتبار، محيط» استفاده شد. اين پژوهش کاربردي توصيفي با استفاده از نظرسنجي پرسشنامه اي، در جامعه آماري شامل کليه مديران و سرپرستان شرکت فوق انجام گرديد. جمعيت اين جامعه آماري 85 نفر بوده که 70 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. در نهايت، با استفاده از روش هاي آماري، ارزشيابي مورد بحث در شناسايي عامل «توانايي» ناکام و در شناسايي شش عامل ديگر مدل موفق ارزيابي گرديد، همچنين به اين نتيجه کلي دست يافتيم که نظام ارزشيابي موجود در شرکت فوق عملکرد کارکنان را بدرستي شناسايي مي نمايد، در نهايت طبق نتايج آماري پيشنهاداتي در جهت اصلاح مطرح گرديد.