جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

اخبار نشریه (آرشیو خبر)

آخرین شماره

No 62
شماره 62 سال 19
بهار 1399
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

سرمایه گذاری به عنوان یکی ازاجزاء مهم تابع تولیددراقتصادهرکشوری مطرح می باشدوازهمین رو است که یکی ازضروریات اساسی درپیشرفت اقتصادی هرکشورمحسوب می شود.درحالت کلی سرمایه گذاری به دودسته داخلی وخارجی تقسیم می گرددکه سرمایه گذاری داخلی شامل سرمایه گذاری دولتی وسرمایه گذاری خصوصی می باشد.باتوجه به نقش وجایگاه تجارت،رشداقتصادی و سرمایه گذاری،در این تحقیق رابطه غیرخطی بین سرمایه گذاری دولتی ورشداقتصادی بسط داده می شود،سپس تعامل میان سرمایه گذاری دولتی،سرمایه گذاری خصوصی،سرمایه گذاری مستقیم خارجی،درجه بازبودن تجاری ورشدجمعیت در45کشورعضو سازمان همکاری اسلامی(OIC)تحلیل می گردد.بنابراین عوامل موثربرسرمایه گذاری ورشداقتصادی کشورهاازجمله سرمایه گذاری دولتی،سرمایه گذاری خصوصی،سرمایه گذاری مستقیم خارجی،درجه بازبودن تجاری ورشدجمعیت طی دوره زمانی(2014-1997)موردبررسی قرارگرفته است.روش مورداستفاده دراین تحقیق،روش داده های تابلویی بااثرات ثابت به صورت پویاونیزروش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) می باشد.نتایج حاکی از آن است که سرمایه گذاری دولتی،سرمایه گذاری خصوصی،سرمایه گذاری مستقیم خارجی،درجه بازبودن تجاری ورشدجمعیت اثرمثیت ومعنی داری بررشداقتصادی کشورهاداشته است وحداکثرسطح رشدسرمایه گذاری دولتی0.507%برآوردگردیده است که ازسطح میانگین آن بسیارپایین ترمی باشد.
الهام نیک نژاد - همایون رنجبر - حسین شریفی رنانی
DOI : 0
کلمات کلیدی : سرمایه گذاری دولتی ، سرمایه گذاری خصوصی ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، رشداقتصادی
پایداری عرضه و تامین انرژی در جهان بستگی به کیفیت بهره برداری ازآن، برنامه ریزی مطلوب و استراتژی های استفاده ازآن دارد. یکی از مهمترین منابع پاک، ارزان وقابل دسترس انرژی، گازطبیعی می باشد. درحالیکه تولید این منبع توسط کشورهای تولید کننده از جمله ایران به طور مرتب (حدود 4 درصد سالانه ) وبیش از 30 میلیون تن در سال در حال رشد است؛ اما "جامعه ی محروم از انرژی " واقعیت انکار ناپذیری است که گریبانگیر میلیاردها نفر از ساکنان کره زمین بوده که از دستیابی به انرژی سالم و پاک بی بهره اند. به عبارت دقیق تر حدود 3 میلیارد نفر از ساکنان کره زمین به انرژی پاک و پایدار دسترسی ندارند. از منظر اقتصادی، در صورت برنامه ریزی مناسب و بهره گیری از مدل های مناسب کسب و کار، عرضه و تقاضای گاز ضمن رسیدن به نقطه تعادلی بهینه، با وجود جریانات ورودی نقدی و گردش مالی بهتر، ازوضعیت پایدارتری در بلند مدت برخوردار خواهد شد. ازطرفی بخش عظیمی از معضلات و آسیب های اجتماعی، اقتصادی و مسائل مربوط به محیط زیست نیز که امروزه از ناحیه سوء مصرف منابع طبیعی انرژی ، مبتلابه جوامع مختلف است؛ کشورهای صادر کننده گاز را ناگزیر از اندیشیدن ویافتن مدل های نوآورانه کسب وکار برای غلبه بر چنین مشکلاتی می نماید. بدون تردید یکی از رویکردهای کارآمد که باعث اثرگذاری کارآمد صادرکنندگان انرژی بر بازارهای هدف و توسعه بازار پایدارمیشود؛ بازاریابی کارآفرینانه وکاربست آن در قالب مدل های جدید کسب و کار است. دراین پژوهش تلاش شده است تا با نگرش کارآفرینانه و نگاهی نوآورانه و نقادانه به مبانی بازاریابی کلاسیک (مانند ترکیب 4P ) برای بازار گاز، با بهره گیری از روش های کاربردی برآمده از مطالعات موردی و منابع آنلاین از جمله وب سایت شرکتها شامل تجزیه و تحلیل محتوا و انجام تجزیه و تحلیل متقاطع، به درک شباهت ها و تفاوت های مدل های کسب و کار انتخاب شده دست یافت. سپس برمبنای یافته های کلی ومقایسه آنها وبا توجه به نتایج به دست آمده ، ویژگی های کلیدی مدل های مناسب برای کسب و کارهای تامین وعرضه انرژی را ارائه نمود. تجزیه و تحلیل داده های ذکر شده منجر به معرفی مبانی ایجاد مدل کسب و کار برای پاسخگویی به نیازهای پایه ودسترسی جامعه محروم از انرژی خواهد بود که به نوبه خود رونق و گشایش دربازار بزرگ و بکر اقتصادی- اجتماعی رابه ارمغان خواهد آورد.
امیرهوشنگ کرمی - سید مجتبی سجادی - سید رضا حجازی - عسگر خادم وطنی
DOI : 0
کلمات کلیدی : مدل کسب و کار ، بازاریابی کارآفرینانه ، بازار بین المللی انرژی ، گازطبیعی ، جمعیت محروم از انرژی
امروزه با توجه به ویژگی و تنوع سازمان های فرهنگی و تربیتی، مؤلفه های مدیریت دانش این سازمان ها بر اساس استراتژی متفاوت است و استراتژی اصلی سازمان به هم افزایی دانش سازمانی کم می کند. توفیق راهبردی یک سازمان فرهنگی و تربیتی مستلزم بهره گیری از الگوی راهبری مناسب مدیریت دانش در اداره آن است.عوامل گوناگونی بر طراحی الگوی راهبردی مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی تاثیرگذار هستند که توجه به این عوامل در طراحی موفق الگوی مدیریت دانش حیاتی است.هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل اساسی مدیریت دانش در سازمان زندان های استان تهران بوده که بر طراحی مناسب الگوی راهبردی مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی اثر می گذارد. جهت شناسایی و استخراج مولفه های مورد نظر،بنا بر ماهیت اکتشافی و نیز بدلیل پیچیدگی ابعاد مختلف پژوهش، روش کیفی انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از جامعه مورد نظر این پژوهش شامل رؤسای فرهنگی و کارکنان ادارات فرهنگی از روش مصاحبه عمیق استفاده شد. از طریق روش نمونه گیری نظری خبرگان مورد نظر انتخاب شدند.تحلیل داده ها نشان داد که پس از نوزده مصاحبه مقولات شکل گرفته به اشباع نظری رسیده اند. یافته ها نشان داده است که 20 مؤلفه شامل تبیین و اشاعه فرهنگ سازمانی، استراتژی و سیاست های دانش محور، الگوبرداری، نقش رهبری، اهمیت منابع انسانی، زیرساخت مناسب فناوری و اطلاعات، فرآیندهای ارزیابی دانش، ساختار سازمانی، شبکه خبرگان، اختصاص پاداش و مشوق ها، برنامه های آموزشی، همکاری و کار تیمی، سهولت در دسترسی به دانش، معماری مدیریت دانش، مهندسی مجدد، شفافیت، اعتماد، ارتباط نظام مند با ذینفعان، راهبردهای دانش، اهمیت ثبت، ذخیره و مستند سازی دانش شناسایی شده است. نتیجه گیری: طراحی الگوی راهبردی مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی زندان های استان تهران در صورتی موفقیت آمیز است که این مؤلفه ها شناسایی شده در آن سازمان استقرار و بکار گرفته شوند.
مهدی رحیمی - هادی رزقی - علی اکبر فرهنگی - نادر محقق
DOI : 0
کلمات کلیدی : مدیریت دانش،راهبرد، تجارب کارکنان، یادگیری سازمانی، سازمان یادگیرنده
توسعه تئوری رهبری شبکه‎ای در حوزه فعالیت‎های دانشگاه‎ها یک گام مهم در جهت توسعه ادبیات شبکه‎ها محسوب می‎شود. در این راستا، پژوهش حاضر کوشیده است تا ضمن شناسایی پیشایندهای رهبری شبکه‎ای در دانشگاه پیام نور،¬ شبکه روابط علت و معلولی میان این پیشایندها را با استفاده از تکنیک ديمتل فازی کاوش نماید. اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده‌ها، توصيفي است. برای گردآوری داده‎ها از نظر خبرگان که از طریق نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند، استفاده گردید و حجم نمونه برای تکمیل پرسشنامه 12 نفر از اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه پیام نور با مرتبه علمی حداقل دانشیار و 10 سال سابقه علمی از مناطق ده گانه دانشگاه پیام نور تعیین شد. پس از شناسایی پیشایندهای رهبری شبکه‎ای در دانشگاه پیام‎نور از دل پیشینه موضوع، برای تعیین وضعیت روابط علّی میان این عوامل از فن دیمتل فازی طی 6 گام استفاده شد. نتایج تحلیل داده¬ها نشان داد که از میان 10 پیشایند استخراج شده از ادبیات، توانمندسازی بنیادی¬ترین عامل در سامانة پیشایندهای رهبری شبکه‎ای در دانشگاه پیام‎نور محسوب می¬شود. همچنین دو عامل توانمندسازی و پویایی رهبری، اثرگذارترین عوامل در میان دیگر پیشایندهای رهبری شبکه‎ای در دانشگاه پیام‎نور بوده، و در نقطة مقابل آن، اثرپذیرترین شاخص‎ها، فرهنگ و روحیه مشارکت هستند. با توجه به نتایج پژوهش، مدیران دانشگاه پیام نور در راستای پیاده‎سازی و اعمال بهینه رهبری شبکه‎ای بایستی به توانمندسازی و پویایی رهبری به عنوان دو عامل اصلی تاثیرگذار توجه ویژه‎ای داشته باشند.
روح اله شریفی - حسن الوداری - رضا رسولی - محمد منتظری
DOI : 0
کلمات کلیدی : پیشایند ، رهبری شبکه‎ای ، دیمتل فازی ، دانشگاه پیام نور
در بازار رقابتی و پیچیده آموزش عالی، دانشگاه¬ها بناچار باید استراتژی¬هایی را به منظور حفظ و بهبود رقابت بکار گیرند. آن¬ها نیازمند این هستند که مزیت رقابتی را از طریق مجموعه¬ای منحصر به فرد از ویژگی¬ها ایجاد کنند و داشتن هویت منحصر به فرد به منظور تمایز و جذب دانشجویان و کارکنان امری حیاتی است. لذا هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه-های موثر و طراحی مدل هویت برند مبتنی بر مفهوم DNA برند در دانشگاه¬های غیردولتی است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی، از لحاط شیوه گردآوری داده¬ها اکتشافی که بطور خاص از تئوری داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری شامل مدیران و اساتید دانشگاه صاحبنظر در حوزه بازاریابی و برندسازی بودند. روش نمونه¬گیری قضاوتی هدفمند بود. ابزار جمع آوری داده¬ها مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بود که حجم نمونه بر اساس نمونه¬گیری نظری و رسیدن به اشباع نظری تعیین شد . جهت تحلیل داده¬ها از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. مولفه¬های در 11 مقوله اصلی و 43 مقوله فرعی در 6 مولفه کلی شرایط علی، پدیده محوری، شرایط زمینه¬ای، شرایط مداخله¬گر، راهبردها ، پیامدها دسته¬بندی گردید. یافته¬ها حاکی از آن است که توسعه هویت برند قدرتمند و یکپارچه رویکردی استراتژیک در دانشگاه می¬باشد که باید بصورت جامع و با جزئی¬نگر خاص همراه باشد و نیازمند توجه به زیرساخت¬های ژنتیکی می¬باشد.
آزاده فاطمی فر - ناصر ازاد - عبداله نعامی - عادل فاطمی
DOI : 0
کلمات کلیدی : هویت برند، DNA برند، عوامل اپی ژنتیک، برند دانشگاه
معیار موفقیت شرکت‌ها و سازمان‌ها در بازار رقابتی امروز عملکرد زنجیره تأمین شرکت هاست. به منظور بهبود عملکرد زنجیره تأمین شرکت‌ها و موفقیت آنها تاکنون از روش‌ها و تکنیک‌های مختلفی استفاده شده است. یکی از روش‌های پرکاربرد در زمنیه حل این معضلات، شبکه عصبی مصنوعی است. هدف از این پژوهش مرور نظام‌مند کاربردهای مختلف شبکه‌های عصبی مصنوعی در حل معظلات و مشکلات بخش‌های مختلف زنجیره تأمین است. بدین منظور در ابتدا با استفاده از مرور ادبیات، واژگان کلیدی ارتباطی میان این دو حوزه شناسایی گردید. با استفاده از کلمات کلیدی استخراج شده از ادبیات پژوهش اقدام به جستجو در میان دو پایگاه داده اسکوپوس و وب آف ساینس گردید. با جستجو در این پایگاه داده‌ها مقالات مرتبط به کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در حوزه‌های مختلف زنجیره تإمین استخراج گردید. در نهایت مقالات با استفاده از ابزارهای متعدد فیلتر و سپس مقالات دارای اهمیت بالا شناسایی گردید. با استفاده از مقالات مهم شناسایی شده، دسته‌بندی‌های مختلفی از کاربردهای شبکه‌ عصبی مصنوعی در مدیریت زنجیره تأمین صورت پذیرفت. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد شبکه‌های عصبی مصنوعی در حل مسائل مربوط به مهندسی، علوم کامپیوتر و کسب و کار و مدیریت بیشترین کاربرد را داشته است.
سید مجتبی حسینی بامکان - عارف طغرالجردی - پوریا مالکی نژاد
DOI : 0
کلمات کلیدی : شبکه های عصبی، ، زنجیره تامین، ، انتخاب تامین کننده، ، طراحی لجستیک

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی فردا
مدیر مسئول :علیرضا علی احمدی
سردبیر :علیرضا علی احمدی
هیئت تحریریه :
محمد سعید جبل عاملی
احمد جعفر نژاد
رضا حسنوی
محمدرضا حمیدی زاده
جعفر سجادی
غلامرضا طالقانی
مهدی غضنفری
محمد نقی فاطمی
سید سپهر قاضی نوری
شاپا :2228-6047
شاپا الکترونیکی :2228-6047

نمایه شده