آخرین اخبار نشریه
 • شماره های پیشین

 • معرفي نشريه

  در جهان تفکر از بدو تمدن بشری بر روی زمین تا کنون دوگانهای فکری متعددی فکر اندیشمندان قرون مختلف را بخود مشغول نموده است. دو گانهایی نظیر:

  آرمان گرایی یا عملگرایی- آرمان گرایی واقع بینانه، توسعه عدالت- پیشرفت عدالت بنیان، توسعه درونزا- جهانی شدن پیشرفت درون زا و بیرون نگر اصول گرایی یا تحول خواهی- اصولگرای تحول خواه ، نظری یا عملی- نظریه راهنمای عمل، دولت یا بازار یا جامعه مدنی حاکمیت با مشارکت مردم و بنگاههای خصوصی، اسلام متحجر و فرشییا اسلام آمریکایی – اسلام ناب محمدی(ص) ، دنیا و آخرت – دنیا مزرعه آخرت

  یکی از این دوگانهای اساسی که پایه جمهوری اسلامی ایران را شکل میدهد. مفاهیم، اسلام و مردم سااری است. در غرب دخالت دین را در امر حکومت منتفی داشته و حداکثر حیطه نوذ دین در زندگی مردم را در عرصه شخصی مفروض گرفته و مردم سالاری را مترادف با دموکراسی و حکومت مردمی اعلام نموده اند گرچه در عمل حکومت کارتلها و تراستهای یک درصدی بر مردم نه تنها یک کشور بلکه اکثریت بر جهانیان عملی نموده اند ولی در کشور ما با آرای بیش از 98% واجدین شرایط رای دادن مردم شکل حکوکت را جمهوری اسلامی ایران قرار داده اند که تعبیر دیگری از مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی با اصطلاح جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی رهبران جامعه اسلامی درصدد حل دوگانگی بین دو مفهوم بنیادی دین (اسلام) و مردم سالاری (ملت) برآمده اند و حکومت قانون (اسلام)را با مشارکت مردم (انتخابات) طراحی و در ساختار نظان اسلامی تعبیع نموده اند اکنون که بیش از سی و هفت سال از شکل گیری جمهوری اسلامی ایران میگذرد و زمان آن رسیده است که الزامات بکارگیری این مفهوم ترکیبی را بدین شرح طرح نمائیم.

  1. قوانین در جمهوری اسلامی توسط نمایندگان منخب مردم بتصویب میرسد و توسط شورای نگهبان از جهت عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی ممیزی میشود آیا وقت ان رسیده است که مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان سازوکاری را اتخاذ نمایند تا پیش نویس قوانین من بعد با رویکرد اسلامی و در نظر گرفتن مقتضیات ایرانی توسط کار پروههایی متشکل از فقها و اسلام شناسان و حقوق دانان و وکلای سابق مجلس، وزرا و استانداران سابق، اساتید حوزه و دانشگاه در عرصه های مورد نظر برای قانون گذاری طی یک برنامه های تنظیم شود و پس از بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ، مراتب رسمیت بخشی آن طی شود.بدیهی است برای استفاده از تجارب موفق دنیا که مغایرتی با مبانی و اصول ارزشهای اسلام ناب محمدی(ص) نداشته باشد و نیز میتوان از تجارب سفراء، رایزنان فرهنگی و ابستگان نظامی و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در ادوار گذشته علاوه بر اساتید حوزه دانشگاه تحصیل کرده و یا دارای سابقه زندگی در خارج از کشور میتوان بهره گرفت و در تیم تهیه کننده پیش نویس قوانین از وجود آنها بهره گرفت.

  2. سیاستگذاری در جمهوری اسلامی ایران توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام که بعد از قانون اساسی از جمله با اهمیت ترین پیش نیاز ها برای تقیح قوانین و اعمال حکومت قانون و برنامه ها بر اساس اسلام برای پاسخگویی به نیازهای دوران (زمانه) میتوان تلقی نموده و در حال حاضر عمدتا ترسیم وضعیت آرمانی جامعه است و در مواردی واقعیات موجود جامعه از جمله مسایل متن زندگی مردم را آنگونه که شایسته مردم سالاری است. و انتظار تودهها است، ممکن است مستقیما برآورده نکرده باشد. پیشنهاد میشود که سیاستها موضوعی علاوه بر ترسیم وضعیت آرمانی مطلوب جامعه مطابق با مر اسلام ناب محمدی(ص) از رویکرد آرمانگری واقع بینانه بیشتر پیروی کرده و باید ها و نبایدهای لازم برای اعمال حاکمیت در حوزه تخصصی ذیربط را با در نظر گرفتن چالشها و مشکلات و مسایل حال و آینده جامعه بیش از پیش مد نظر قرار داده و رویکرد سیاستگذاری کنونی با صلاحدید مقام معظم رهبری ترمیم گردد.

  3. مشارکت مردم در امور ساسی از طریق رفراندوم جمهوری اسلامی ، رفراندوم قانون اساسی و بازنگری در آن انتخاب خبرگان رهبری انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انتخابات شورایهای شهر و روستا در حال حاضر با رویکرد مردم سالاری دینی بنحوی خوبی قانون اساسی و قوانین موضوعه طراحی و بطور متوسط سالیانه یکبار مردم در انتخابات سراسری شرکت نموده اند لیکن مشارکت مردم در امور اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، مدیریت شهری، امور علم و فناوری و حتی امور امنیتی می تواند بصورت نظامند موردچاره اندیشی اساسی قرار گیرد و زمینه حضور هر چه فعالتر مردم در این قبیل امور فراهم شود. بعضا مسئولین دولتی بخش خضوضی و حاکمیت بنگاههای بزرگ را با حاکمیت مردم اشتباه می گیرند و از تقویت بخش تعاونی و اقتصاد مردمی، غفلت می نمایند. در اینجا باید یاد آوری نمود که در جهان سرمایه داری نیز حاکمیت دارای سه بخش دولتی، خصوصی(بنگاهها) و مردمی (جامعه مدنی) است و توازن و همکاری این سه بخش قرار است منجر به اعمال حاکمیت در کشور های پیشرفته شود و همچنین اقتصاد مردمی و مشارکت مردم در امور مختلف یکی از موضوعات اساسی دانش نوین بشری و دستاوردهای عقل بشری است . موضوعی که در اسلام بیش از چهارده قرن قبل از ناحیه خالق هستی و اط طریق قرآن و نبی اکرم اسلام بارها مورد تاکید قرار گفته است. لازمه مردم سالاری دینی، توسعه مشارکتهای مردمی در عرصه های مختلف اعمال حاکمیت است و تجربه آنرا در دوران شکل گیری انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس مسئولین و میانسالان جامعه ما بخوبی بخاطر دارند مردم ما در هر جا که نظام انتظار حضور داشته اند.چه در رای دادنها چه در راهپیمائیها چه در دفع جنگ تحمیلی چه در دفع فتنه داخلی و حضور اساسی داشته اند.

  اکنون که در مقطع تدوین برنامه ششم هستیم انتظار آنست که دولتمردان و نمایندگان مردم برای مشارکت همه چانبه مردم خصوصا در شرایطی که  از هر طرف کشور در تیررس نیرنگهای نظام سلطه جهانی و همپیمانان منطقه ای آنان قرار داد بتوانیم زمینه مشارکت مردم را در همه امور بیش از پیش فراهم نموده و مشکل بیکاری را نیز پاسخگویی نمائیم.


  آخرین مقالات منتشر شده

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - طراحی چارچوب جامع پایداری در بانکداری: رویکرد فراترکیب و مدلسازی ساختاری تفسیری
   عماد نوبهار محمود دهقان نیری عادل آذر علی  رجب زاده قطری
   شماره 66 , دوره 20 , بهار 1400
   امروزه بانک¬ها¬ از سوی ذینفعان متنوع برای در نظر گرفتن مسائل پایداری در فعالیت¬های خود تحت‌فشار قرارگرفته‌اند. از همین رو توجه به پایداری و مسئولیت¬های اجتماعی در بانکداری روزبه‌روز رو به افزایش است. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش ارائه چارچوبی به‌منظور پایدارسازی بانک¬ چکیده کامل
   امروزه بانک¬ها¬ از سوی ذینفعان متنوع برای در نظر گرفتن مسائل پایداری در فعالیت¬های خود تحت‌فشار قرارگرفته‌اند. از همین رو توجه به پایداری و مسئولیت¬های اجتماعی در بانکداری روزبه‌روز رو به افزایش است. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش ارائه چارچوبی به‌منظور پایدارسازی بانک¬های ایران می¬باشد. بدین منظور ابتدا با استفاده از رویکرد کیفی فراترکیب کدهای باز مربوط به پایداری در صنعت بانکداری به تعداد 268 کد از مقالات و پژوهش¬های مرتبط استخراج شدند و کدهای باز به دست آمده، 59 کد بسته را تشکیل دادند سپس این کدهای بسته بر اساس شباهت در مفاهیم در 10 تم مشارکت اقتصادی، عوامل مالی، مصرف انرژی،اقدامات محیط‌زیستی، مشارکت در جامعه، توسعه منابع انسانی، ارتباط با مشتری، محصولات و خدمات، مسائل حقوق بشری و حکمرانی قرارگرفته و نهایتاً در چهار مقوله پایداری اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و حکمرانی دسته‌بندی شدند. برای سطح‌بندی و تعیین رابطه بین تم¬ها از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. بر اساس نتایج، تم مسائل حقوق بشر در پایین¬ترین سطح قرار گرفت و به‌عنوان پایه و اساس پایداری بانک اولویت¬بندی شد. همچنین تم¬های مسائل حقوق بشر، توسعه منابع انسانی، محصولات و خدمات و ارتباط با مشتریان در ناحیه مستقل نمودار میک مک قرار گرفتند که نشان‌دهنده نقش کلیدی و نفوذ این عوامل بر سایر عوامل در پایدارسازی بانک¬ها می¬باشد جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - بهينه‌سازي تبادل دانش در خوشه صنعتي به روش برنامه‌ريزي آرماني مطالعه موردي خوشه صنعتي خوراک دام گلستان
   حمیدرضا دزفولیان پروانه سموئی
   شماره 66 , دوره 20 , بهار 1400
   دانش به عنوان يک منبع استراتژيک در سازمان‌ها، عامل اصلي و موثري در ايجاد و تداوم مزيت رقابتي در آنهاست. در خوشه‌هاي صنعتي که شامل مجموعه‌اي از سازمان‌ها با زمينه فعاليت مشابه است، بين اعضا فعاليت‌هاي مشترکي به منظور صرفه‌جويي در منابع و تقويت توان رقابتيشان انجام مي‌شود چکیده کامل
   دانش به عنوان يک منبع استراتژيک در سازمان‌ها، عامل اصلي و موثري در ايجاد و تداوم مزيت رقابتي در آنهاست. در خوشه‌هاي صنعتي که شامل مجموعه‌اي از سازمان‌ها با زمينه فعاليت مشابه است، بين اعضا فعاليت‌هاي مشترکي به منظور صرفه‌جويي در منابع و تقويت توان رقابتيشان انجام مي‌شود. يکي از اين فعاليت‌هاي مشترک تبادل دانش بين اعضاست که باعث کاهش هزينه کسب دانش، افزايش همکاري بين شرکت‌ها، توانايي نوآوري و تقويت توان رقابتي آنها مي‌شود. در اين مقاله يک مدل برنامه‌ريزي آرماني براي فرآيند تبادل دانش در خوشه‌هاي صنعتي ارائه شده است که بر اساس داده‌هاي خوشه صنعتي خوراک دام، طيور و آبزيان گلستان پياده‌سازي و نتايج حاصل از آن مورد تحليل قرار گرفته است. رسيدن به درجه ايده‌آل دانش در خوشه و ميزان بودجه تعيين شده به عنوان دو آرمان مدل در نظر گرفته شده‌اند. در اين مدل براي فرآيند تبادل دانش دو شيوه حضوري و غيرحضوري در نظر گرفته شده که به لحاظ هزينه و طول دوره انتقال تفاوت‌هاي قابل ملاحظه‌اي دارند. تحليل پارامترهاي مدل و بررسي نتايج حاصل نشان مي‌دهد، استفاده از دو شيوه حضوري و غيرحضوري براي تبادل دانش اين امکان را براي شرکت‌ها فراهم مي¬کند که با توجه به شرايط کاري و منابع دردسترس خود به شکلي منعطف بتوانند، ميزان مشارکت خود را در فرآيند تبادل دانش بهبود بخشند. همچنين به مديران خوشه درک بهتري مي‌دهد تا قادر باشند با توجه به منابع موجود و اهداف تدوين شده، تصميم‌گيري ‌و برنامه‌ريزي‌ بهتري براي دستيابي به بازدهي بيشتر از فرايند تبادل دانش داشته باشند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - تحلیل عوامل مؤثر بر انتخاب سبد سهام با استفاده از رویکرد برنامه ریزی ترجیحات فازی لگاریتمی
   داریوش فرید ابوالفضل دهقانی فیروزآبادی داود عندلیب اردکانی حمیدرضا میرزایی
   شماره 66 , دوره 20 , بهار 1400
   بازار سهام به عنوان یک ابزار سرمایه¬گذاري در دستر¬س هم براي سرمایه¬گذار و هم براي پذیرنده سرمایه از اهمیت ویژه¬اي برخوردار است. این ویژگی بازار سهام، یعنی دسترسی آسان، باعث شده است تا عموم مردم نیز علاوه بر سرمایه¬گذاري کلان به آن متمایل شده و سرمایه¬گذاري در اوراق بهاد چکیده کامل
   بازار سهام به عنوان یک ابزار سرمایه¬گذاري در دستر¬س هم براي سرمایه¬گذار و هم براي پذیرنده سرمایه از اهمیت ویژه¬اي برخوردار است. این ویژگی بازار سهام، یعنی دسترسی آسان، باعث شده است تا عموم مردم نیز علاوه بر سرمایه¬گذاري کلان به آن متمایل شده و سرمایه¬گذاري در اوراق بهادار به یک شیوه همگانی و رایج سرمایه¬گذاري تبدیل شود. بازارهای بورس نه تنها از پارامترهای کلان بلکه از هزاران عامل دیگر نیز متأثر می¬شوند. تعداد زیاد و ناشناخته بودن عوامل مؤثر بر قیمت سهام و همچنین پیچیده بودن رابطه بین این عوامل و قیمت سهام، موجب عدم اطمینان در زمینه سرمایه¬گذاری شده است. یکی ابزارهای کاهش عدم اطمینان و از بحث¬های بسیار مهم سرمایه¬گذاری در بورس اوراق بهادار، انتخاب سبد بهینه سهام می¬باشد. در این پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان و نیز بررسی مدارک و اسناد موجود، 6 معیار اصلی انتخاب سبد بهینه سهام را شناسایی نموده و با استفاده از رویکرد برنامه¬ریزی ترجیحات فازی لگاریتمی، وزن این معیارها و در نهایت وزن شاخص¬های مربوط به هر معیار را مشخص نمودیم. نتایج نشان می¬دهد معیارهای سودآوری، کارایی و ریسک به ترتیب مهم¬ترین معیارها در انتخاب سبد سهام هستند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه ایران با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن با روش وزن‌دهی آنتروپی شانون و تکنیک ویکورخاکستری
   سیده وفا موسوی محمد حسن  کامفیروزی
   شماره 66 , دوره 20 , بهار 1400
   ارزیابی عملکرد، ضرورتی بنیادین در رویارویی و سازگاری با تحولات و بهبود مستمر فعالیت‌هاست. شرکت‌های بیمه برای تعیین موقعیت فعلی خود و بقا و پیشرفت در دنیای رقابتی امروز باید به طور مستمر از روش‌ها و الگوهایی در جهت ارزیابی و بهبود عملکرد خود و فعالیت‌های جاری در سازمان ب چکیده کامل
   ارزیابی عملکرد، ضرورتی بنیادین در رویارویی و سازگاری با تحولات و بهبود مستمر فعالیت‌هاست. شرکت‌های بیمه برای تعیین موقعیت فعلی خود و بقا و پیشرفت در دنیای رقابتی امروز باید به طور مستمر از روش‌ها و الگوهایی در جهت ارزیابی و بهبود عملکرد خود و فعالیت‌های جاری در سازمان بهره گیرند. در این مقاله قصد داریم به ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه با روش وزن‌دهی آنتروپی شانون و رتبه‌بندی با روش ویکورخاکستری بپردازیم. ارزیابی عملکرد را براساس روش کارت امتیازی متوازن پیاده کرده‌ایم. افزون بر این به‌جای استفاده از متغیرهای زبانی و اعداد قطعی از اعداد خاکستری سه پارامتره استفاده می‌کنیم. روش ویکور‌خاکستری یکی از رویکردهای جدید توسعه‌یافته تصمیم‌گیری چندمعیاره در شرایط عدم قطعیت، می‌باشد. در این مقاله مطالعه موردی بر روی پنج شرکت‌ بیمه صورت گرفته است. بعد از توزیع پرسشنامه و نظرخواهی از خبرگان و انجام محاسبات با استفاده از وزن‌‌های نهایی حاصل از روش آنتروپی شانون، مقدار ویکور خاکستری هر شرکت مشخص شد. این مقدار برای شرکت بیمه ملت (0.9334) بیش‌ترین میزان و برای شرکت بیمه دانا (0) کم‌ترین میزان را بدست آورده است. بر همین اساس بیمه دانا رتبه اول، بیمه ایران رتبه دوم، بیمه البرز رتبه سوم، بیمه آسیا رتبه چهارم و بیمه ملت رتبه پنجم را بدست آورده‌اند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - بررسی نقش یکپارچگی زنجیره‌ی تأمین در تولید به‌هنگام و عملکرد شرکت (مطالعه‌ی موردی: شرکت‌های فرآوری کننده کشمش شهرستان ملایر)
   میرزاحسن  حسینی محمدجواد آذرشاهی
   شماره 66 , دوره 20 , بهار 1400
   مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی نقش یکپارچگی زنجیره‌ی تأمین در اجرای استراتژی تولید به‌هنگام و عملکرد شرکت اجرا شده است. این تحقیق از نوع کاربردی، توصیفی ـ پیمایشی و مقطعی است که با رویکر کمی اجرا شده است. جامعه‌ی آماری آن شرکت‌های فرآوری کننده‌ی کشمش شهرستان ملایر به تعداد چکیده کامل
   مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی نقش یکپارچگی زنجیره‌ی تأمین در اجرای استراتژی تولید به‌هنگام و عملکرد شرکت اجرا شده است. این تحقیق از نوع کاربردی، توصیفی ـ پیمایشی و مقطعی است که با رویکر کمی اجرا شده است. جامعه‌ی آماری آن شرکت‌های فرآوری کننده‌ی کشمش شهرستان ملایر به تعداد 60 واحد فعال بوده‌اند که از میان آنها 57 شرکت به صورت تصادفی ساده براساس فرمول کوکران برای جوامع محدودانتخاب شده‌اند. روش گردآوری داده‌ها میدانی و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. برای تحلیل داده‌ها از مدلسازی مسیری ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس استفاده شد. یافته‌های این تحقیق مؤید تأثیر معنادار یکپارچگی درونی بر یکپارچگی با مشتری، یکپارچگی با عرضه‌کنندگان و تولید به هنگام می‌باشد. همچنین شواهد به دست آمده نشان داد که یکپارچگی با مشتریان و یکپارچگی با عرضه‌کنندگان بر تولید به هنگام و عملکرد شرکت و تولید به هنگام بر عملکرد شرکت تأثیر معناداری دارند. شواهدی از تأثیر معنادار یکپارچگی درونی بر عملکرد شرکت مشاهده نشد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ‌سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان در آموزش‌وپرورش شهرستان اندیمشک
   فرهاد کیانفر
   شماره 66 , دوره 20 , بهار 1400
   هدف اصلی از این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ‌سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان آموزش‌وپرورش شهرستان اندیمشک می‌باشد. این پژوهش ازنظر هدف از زمره تحقیقات کاربردی و ازنظر روش از نوع توصیفی- همبستگی و ازنظر جمع‌آوری اطلاعات، پیمایشي می‌باشد. جامعه آمار چکیده کامل
   هدف اصلی از این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ‌سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان آموزش‌وپرورش شهرستان اندیمشک می‌باشد. این پژوهش ازنظر هدف از زمره تحقیقات کاربردی و ازنظر روش از نوع توصیفی- همبستگی و ازنظر جمع‌آوری اطلاعات، پیمایشي می‌باشد. جامعه آماري پژوهش را كليه مديران و معاونان مدارس دخترانه و پسرانه در مقاطع ابتدائي، دوره متوسط اول، دوره متوسطه دوم در شهرستان اندیمشک در سال تحصیلی 1399-1398 تشکیل می‌دهند که تعداد آن‌ها 196 نفر می‌باشد. از این تعداد130 نفر از مدیران و معاونین مدرسه از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با استفاده از جدول مرگان –گرجسی انتخاب شد که از این تعداد درنهایت 110 پرسشنامه جمع‌آوری و قابلیت تحلیل نهایی داشت. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها سه پرسشنامه استانداردشده تهیه شد. روایی پرسشنامه‌ها به دلیل استاندارد بودن آن‌ها مورد تائید نهایی قرار گرفت. همچنین در مورد پایائی پرسشنامه با استفاده از روش اندازه¬گیري آلفاي کرون باخ محاسبه شد که پرسشنامه مدیریت دانش با ضریب آلفای کرون باخ 74/0، پرسشنامه فرهنگ‌سازمانی رابینز با ضریب 88/0 و پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر با ضریب 78/0 مشخص گردید. یافته‌های حاصل از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف تک نمونه‌ای جهت بررسی نرمال بودن نمرات مقیاس‌های متغیرهای اصلی پژوهش و (تحلیل مسیر) جهت تعیین رابطه علّی مستقیم بین متغیرها و همچنین ضريب همبستگي پیرسون و رگرسيون چند متغيره که با کمک نرم‌افزارهای AMOS18و SPSS23 مورد تحلیل قرار گرفت و درنهایت نتایج نشان داد که بین مؤلفه‌های مدیریت دانش و فرهنگ‌سازمانی و مدیریت دانش با توانمندسازی و فرهنگ‌سازمانی با مدیریت دانش رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد و بین مدیریت دانش و فرهنگ‌سازمانی با نقش میانجیگری توانمندسازی رابطه غیرمستقیم و معنی‌داری وجود دارد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - عارضه یابی شبکه زنجیره تامین اعتبار نظام بانکی کشور با استفاده از رویکرد فرا ترکیب تفسیری انتفادی(سیستم های نرم (SSM) و سیستم های ابتکاری انتقادی(CSH)) (مورد مطالعه تامین اعتبار شرکت های فناور از طریق بانک ملت)
   عیسی جبارزاده ابراهیم تیموری سعید شوال پور
   شماره 66 , دوره 20 , بهار 1400
   در سال‌‌هاي اخير، "شرکت‌‌هاي تازه تاسيس فناور محور"، به عنوان موتور رشد سريع اقتصادي، مورد توجه بسياري از محققان و سياست گذاران در کشور‌هاي مختلف بوده اند. ميزان بسيار بالاي رشد اشتغال زايي، فروش، صادرات و سرمايه اين شرکت‌ها، و به ويژه نقش آنها در ايجاد فرصت‌‌هاي شغلي ب چکیده کامل
   در سال‌‌هاي اخير، "شرکت‌‌هاي تازه تاسيس فناور محور"، به عنوان موتور رشد سريع اقتصادي، مورد توجه بسياري از محققان و سياست گذاران در کشور‌هاي مختلف بوده اند. ميزان بسيار بالاي رشد اشتغال زايي، فروش، صادرات و سرمايه اين شرکت‌ها، و به ويژه نقش آنها در ايجاد فرصت‌‌هاي شغلي با کيفيت بالا، اين شرکت ها را در کانون توجه سياست گذاران در بسياري از کشور‌هاي دنيا قرار داده است. بانک ها به عنوان یک نهاد مهم در تامین اعتبار شناخته می شوند که از طریق ارائه تسهیلات بانکی به بهبود روند تامین مالی و اعتباری شرکت‌های فناور محور کمک نموده و به نوعی باعث بقای آنها خواهد شد. ولی در سال های اخیر با وجود مشکلات اقتصادی بانک ها نیز تامین اعتبار شرکت ها با چالش های عدیده ای مواجه شده است از این رو با توجه به اهمیت موضوع تامین اعتبار شرکت های فناور در کشور و همچنین تنوع و گستره کارشناسان درگیر، در این مقاله برای مواجهه با دیدگاه های متضاد و رسیدن به بصیرتی مشترک به منظور ساماندهی و مدیریت اثربخش و کاراتر، ازمتامتدولوژی ترکیبی سیستم های نرم (SSM ) و رویکرد سیستم های ابتکاری انتقادی (CSH) استفاده شده است. که پس از تبیین نقاط مشترک دو رویکرد اشاره شده به یک تعریف مشترک و ریشه ای از مسائل و مشکلات حوزه شبکه تامین اعتبار در نظام بانکی کشور از طریق انجام مصاحبه های عمیق با کارشناسان و خبرگان این حوزه خواهیم رسید. تا پس از بررسی و کنکاش فرایند های حاکم بر نظام تامین اعتبار شرکت‌های فناور در صنعت بانکداری با استفاده از رویکرد سیستم های ابتکاری انتقادی پس از نقد وضعیت و حالت " است" و " باید " و نیازمندهای جدید جهت بهبود وضعیت فعلی، معیارهای بهبود فرایند مذکور استخراج گردد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - مدیریت انعطاف‌پذیری در زنجیره تأمین
   عبدالله آراسته ابوالفضل  خطی دیزآبادی محمد مهدی پایدار
   شماره 66 , دوره 20 , بهار 1400
   هدف از این مطالعه ارائه مدلی برای شناسایی و تحلیل انعطاف‌پذیری موجود بین اجزای مختلف زنجیره تأمین است. انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین معرفی شده و اهمیت آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. این با بررسی ادبیات انعطاف‌پذیری دنبال می‌شود. در مرحله بعد ، روش‌هایی برای ارزیابی انعطاف‌پذیر چکیده کامل
   هدف از این مطالعه ارائه مدلی برای شناسایی و تحلیل انعطاف‌پذیری موجود بین اجزای مختلف زنجیره تأمین است. انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین معرفی شده و اهمیت آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. این با بررسی ادبیات انعطاف‌پذیری دنبال می‌شود. در مرحله بعد ، روش‌هایی برای ارزیابی انعطاف‌پذیری مورد بررسی قرار می‌گیرند: تجزیه‌وتحلیل تصمیم، درخت تصمیم و اختیارات طبیعی. در این مقاله ، چگونگی تنظیم بنگاه‌ها در برابر تأثیر عدم‌قطعیت در زنجیره تأمین و مراکز مورد بررسی قرار گرفته است که چگونه آن‌ها می‌توانند از اختیارات طبیعی برای مواجهه با آن و اتخاذ رویه‌های منابع دوگانه استفاده کنند. به‌عنوان یک ارائه، یک ساختار مشترک را برای کمک به مدیران در مورد وقفه‌های پیش‌آمده پیرامون نظم بنگاه و انتخاب سیستم‌های تنظیم‌شده مشخص می‌کند. در وهله اول، این یک بررسی کلی از پاسخ‌های قابل تصور برای نظارت بر وقفه‌های احتمالی را ترتیب می‌دهد. این مقاله رویکرد ویژه منابع دوگانه را تأکید می‌کند و بیان می‌کند که اختیارات طبیعی رویکردی برای مرور کلی چنین تکنیکی بوده و رویه مناسبی را در مورد رویکرد وابسته به منبع دوگانه ایجاد می‌نماید. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - تبیین و طراحی الگوی مدیریت عملکرد کارکنان مبتنی بر یکپارچگی با رویکرد فراترکیب در نظام بانکی کشور
   مریم فهیما داریوش غلام زاده احمد ودادی
   شماره 66 , دوره 20 , بهار 1400
   این مقاله با هدف طراحی و تبیین الگوی مدیریت عملکرد کارکنان بصورت یکپارچه در نظام بانکی کشور(بانک سپه) انجام گرفته است. در راستای نیل به این هدف ابتدا مقوله‌های زیربنایی مدیریت یکپارچه عملکرد شناسایی و اعتبارسنجی شده اند و در نهایت با تعیین الگوی روابط علی این عناصر، مدل چکیده کامل
   این مقاله با هدف طراحی و تبیین الگوی مدیریت عملکرد کارکنان بصورت یکپارچه در نظام بانکی کشور(بانک سپه) انجام گرفته است. در راستای نیل به این هدف ابتدا مقوله‌های زیربنایی مدیریت یکپارچه عملکرد شناسایی و اعتبارسنجی شده اند و در نهایت با تعیین الگوی روابط علی این عناصر، مدل نهایی بدست آمده است. این پژوهش مبتنی بر فلسفه تجربه‌گرایانه و به روش قیاسی-استقرایی انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، یک پژوهش بنیادی است و از منظر روش گردآوری داده‌ها، یک پژوهش‌های پیمایشی-مقطعی قرار می‌گیرد. در این تحقیق از روش‌ آمیخته (کیفی و کمی) استفاده شده است. جامعه آماری این مقاله شامل اساتید و خبرگان با تجربه مدیریتی در بانک سپه می باشند و برای نمونه‌گیری از روش گلوله ‌برفی استفاده شده است. فرایند نمونه‌گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و در نهایت 11 نفر از مدیران ادارات مرکزی بانک سپه کشور در این مطالعه شرکت نمودند. برای شناسایی مقوله‌های زیربنایی مدیریت عملکرد کارکنان از روش فراترکیب استفاده گردیده و با استفاده از مدلسازی تفسیری-ساختاری به ارائه مدل مدیریت یکپارچه عملکرد کارکنان پرداخته شده است. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزارهای MaxQda و MicMac انجام شده است. نتایج نشان می دهد در میان سازه‌های مدیریت یکپارچه عملکرد، برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری و فرهنگ سازمانی قدرت نفوذ بالایی دارند و از تاثیرپذیری پایینی برخوردار هستند. بنابراین متغیرهای مستقل هستند. دو متغیر مدیریت دانش و مربیگری قدرت نفوذ و میزان وابستگی بالایی دارند، بنابراین متغیرهای پیوندی هستند. متغیرهای مدیریت عملکرد کارکنان و تحلیل و بازنگری عملکرد نیز از وابستگی بالا اما نفوذ اندکی برخوردار هستند بنابراین متغیرهای وابسته محسوب می‌شوند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - واکاوی رابطه‌ی سبک‌رهبری تحول‌آفرین-تبادلی با سکوت و آوای سازمانی: روی‌کرد فراتحلیل
   زهرا صادقی آرانی محمود پوربافرانی فاطمه نامیان زهرا حسین پور
   شماره 66 , دوره 20 , بهار 1400
   بهبود و تحول در سازمان‌ها مستلزم توانمندسازی و استفاده‌ی بهینه از دانش، مهارت، ایده‌ها و نظرات منابع انسانی سازمان است. متغیرهای سازمانی متعددی می‌تواند موجب عدم شنود (سکوت) و یا شنود (آوا) نظرات و آراء کارکنان سازمان باشد. یکی از کلیدی‌ترین عوامل اثرگذار بر سکوت یا آوا چکیده کامل
   بهبود و تحول در سازمان‌ها مستلزم توانمندسازی و استفاده‌ی بهینه از دانش، مهارت، ایده‌ها و نظرات منابع انسانی سازمان است. متغیرهای سازمانی متعددی می‌تواند موجب عدم شنود (سکوت) و یا شنود (آوا) نظرات و آراء کارکنان سازمان باشد. یکی از کلیدی‌ترین عوامل اثرگذار بر سکوت یا آوای سازمانی، سبک رهبری است. تحقیقات انجام شده به منظور پایش تأثیر سبک رهبری بر این پدیده در سازمان پراکنده بوده، نتیجه‌ی جامعی ارائه نمی‌دهند. بر این اساس، این پژوهش، با هدف فراتحلیل پژوهش‌های صورت گرفته پیرامون تأثیر سبک رهبری تحول‌آفرین-تبادلی بر سکوت یا آوای سازمانی انجام گرفته است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 درصد اندازه‌ی اثر رابطه‌ی سبک‌رهبری تحول‌آفرین با آوای‌ سازمانی 442 هزارم و اندازه‌ی اثر رابطه‌ی سبک‌رهبری تحول‌آفرین و سبک رهبری تبادلی با سکوت سازمانی به ترتیب 430 هزارم (معکوس) و 460 هزارم (مستقیم) است. به عبارت دیگر، سبک رهبری تحول‌آفرین در سازمان محرک آوای سازمانی و بازدارنده‌ی سکوت سازمانی است و سازمان‌ها با تغییر سبک رهبری خود از رهبری تبادلی به سمت رهبری تحول‌آفرین می‌توانند شاهد مشارکت فعال کارکنان و بهره‌مندی از نظرات و ایده‌های آن‌ها باشند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - علم سنجی و تحلیل محتوی پژوهش ها در حوزه كارآفريني سازماني از منظر کارآفرینی فردی و گروهی در سازمان
   حسین صاحبی حمیده  رشادت جو محمد  ابویی اردکان
   شماره 66 , دوره 20 , بهار 1400
   توجه به مقوله ی کارآفرینی سازمانی در سالهای اخیر با رشد چشمگیری همراه بوده و به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر در موفقیت سازمانها شناخته شده است.علیرغم اهمیت موضوع، تحقیقات در این زمینه بالاخص در تحقیقات داخلی ضعیف بوده و شکاف نظری قابل توجهی در این حوزه وجود دارد. این چکیده کامل
   توجه به مقوله ی کارآفرینی سازمانی در سالهای اخیر با رشد چشمگیری همراه بوده و به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر در موفقیت سازمانها شناخته شده است.علیرغم اهمیت موضوع، تحقیقات در این زمینه بالاخص در تحقیقات داخلی ضعیف بوده و شکاف نظری قابل توجهی در این حوزه وجود دارد. این تحقیق که با روش علم سنجی ، و با استفاده از روش تحلیل استنادی ، تکنیک ارزیابانه و تحلیل محتوایی مستندات انجام شده است؛ برآن است تا مطالعات در زمینه ی کارآفرینی سازمانی را مورد بررسی قرار داده و با نظام دهی به تحقیقات گذشته به ارائه مدل مفهومي با استفاده از تحلیل محتوایی مستندات بپردازد. جامعه ی آماری این تحقیق شامل کلیه ی مستندات ارائه شده در پایگاه داده ای اسکوپوس به تعداد 1325 مدرک شامل مقاله، کتاب و... تا سال 2019 میلادی می باشد. که با استفاده از نرم افزار Bibexcle و VOSviewer ارزیابی و مصور سازی انجام شده است. بر اساس تحلیل محتوایی مستندات؛ تحقیقات در زمینه ی «کارآفرینی سازمانی از منظر کارآفرینی فردی و گروهی در سازمان »به چهار بخش کلی تقسیم بندی شده است. بخش اول تحقیقات مرتبط با ارکان کارآفرینی سازمانی مشتمل بر نوآوری،نوسازی استراتژیک،و کسب و کار درون سازمانی می باشد.بخش دوم مربوط به کارآفرینی فردی در سازمان است که عواملی مانند گرایش کارآفرینانه،انگیزه،ایده پردازی و خلاقیت،تجربه کاری،کسب دانش و مهارت افزایی مشخص شدند.بخش سوم مربوط به کارآفرینی گروهی در سازمان است ،عواملی مانند ظرفیت جذب سازمانی،استقلال،سیستم پاداش و رفتار اثر ساز در این فرایند موثر شناسایی شدند.و نهایتا در بخش چهارم به پیشران های موثر درکارآفرینی سازمانی پرداخته شده است که مشتمل بر عوامل نهادی،عوامل ساختاری،عوامل مدیریتی و عوامل محیطی می باشد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   12 - ارائه مدل تبیین تاثیر مدیریت دانش بر ناب سازی خدمات مبتنی بر سطح بلوغ مدیریت دانش سازمانی: موردکاوی دانشگاه‌ پیام نور
   محدثه نیکوکار رکسانا  فکری مرضیه  باباییان پور پیمان اخوان
   شماره 66 , دوره 20 , بهار 1400
   رویکرد ناب به دنبال حذف فعالیت‌های بدون ارزش افزوده و مدیریت دانش به دنبال ایجاد و به‌کارگیری دانش قابل استفاده و قابل دسترس برای ایجاد ارزش می‌باشد. لذا پیش‌بینی می‌شود که مدیریت دانش در ناب سازی یک سازمان تاثیر بسزایی را داشته باشد. از سوی دیگر علی‌رغم اینکه بخش خدمات چکیده کامل
   رویکرد ناب به دنبال حذف فعالیت‌های بدون ارزش افزوده و مدیریت دانش به دنبال ایجاد و به‌کارگیری دانش قابل استفاده و قابل دسترس برای ایجاد ارزش می‌باشد. لذا پیش‌بینی می‌شود که مدیریت دانش در ناب سازی یک سازمان تاثیر بسزایی را داشته باشد. از سوی دیگر علی‌رغم اینکه بخش خدمات به یک منبع اصلی در اقتصاد کشورها تبدیل شده است لکن تحقیقات در زمینه پیاده‌سازی رویکرد ناب در این بخش اندک است. لذا هدف این پژوهش بررسی اثر مدیریت دانش بر ناب سازی خدمات می‌باشد. برای این منظور، ابتدا با استفاده از نظریه داده بنیاد ابعاد خدمت ناب استخراج گردید. در ادامه پرسشنامه‌ای برای سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش سازمان‌ها طراحی گردید. سپس، مدلسازی معادلات ساختاری برای نشان دادن تاثیر مدیریت دانش بر ناب‌ سازی خدمات در دانشگاه‌های پیام نور با استفاده از نرم افزار Smart PLS 2 اجرا شد. جامعه آماری در این مطالعه تمامی کارمندان، اساتید، مدیران و معاونین دانشگاه‌های پیام نور می‌باشد. با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 200 عدد پرسشنامه در جامعه آماری توزیع شد که 157 تای آنها تکمیل شده، تجزیه و تحلیل شد. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه‌گیری و ساختاری پژوهش، نتایج حاکی از آن است که مدیریت دانش، در بهبود ناب سازی خدمات در دانشگاه‌ پیام نور، نقش مهمی را ایفا می‌کند. در زمینه مدیریت دانش عواملی چون رهبری مدیریت دانش، فرآیندهای سازمان، افراد و نتایج مدیریت دانش بیشترین تاثیر گذاری را بر روی ناب سازی خدمات در دانشگاه پیام نور دارند. لذا مدیران دانشگاه‌ پیام نور می‌توانند با تمرکز بر روی عوامل مذکور منجر به بهبود سطح بلوغ مدیریت دانش سازمان و به دنبال آن منجر به بهبود وضعیت ناب در سازمانشان شوند. با به کارگیری این الگو، مدیران سازمان‌های خدماتی علی الخصوص مدیران دانشگاه‌ها می‌توانند از طریق پیوند مدیریت دانش و ناب بستر مناسبی را جهت کاربرد آنها در مدیریت این سازمان‌ها فراهم سازند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   13 - بررسي عوامل موفقيت و کارايي در عملکرد کارگزاري¬هاي تامين اجتماعي در شهرهاي پرجمعيت مطالعه موردي استان اصفهان
   سيدحميد  قريشي سیدعلیرضا ابراهیمی
   شماره 66 , دوره 20 , بهار 1400
   چکيده زمينه و هدف: هر سازماني به¬منظور آگاهي از ميزان مطلوبيت و مرغوبيت فعاليت¬هاي خود به¬ويژه در محيط¬هاي پيچيده و پويا نياز مبرم به ارزيابي دارد. از سوي ديگر فقدان نظام ارزيابي و کنترل کارايي و موفقيت در عملکرد يک سيستم و بخصوص در شهرهاي پرجمعيت ، به معناي عدم برقرار چکیده کامل
   چکيده زمينه و هدف: هر سازماني به¬منظور آگاهي از ميزان مطلوبيت و مرغوبيت فعاليت¬هاي خود به¬ويژه در محيط¬هاي پيچيده و پويا نياز مبرم به ارزيابي دارد. از سوي ديگر فقدان نظام ارزيابي و کنترل کارايي و موفقيت در عملکرد يک سيستم و بخصوص در شهرهاي پرجمعيت ، به معناي عدم برقراري ارتباط با محيط درون و برون سازمان تلقي مي شود، که پيامدهاي آن کهولت و در نهايت مرگ سازمان است. در همين راستا پژوهش حاضر با هدف بررسي عوامل موفقيت و کارايي در عملکرد کارگزاري¬هاي تامين اجتماعي در شهرهاي پرجمعيت –مطالعه موردي استان اصفهان- انجام شد. هدف اين پژوهش،کاربردي و از نوع توسعه¬اي و قابل تعميم به شهر هاي پرجمعيت ميباشد. روش‌شناسي: جامعه پژوهش حاضر شامل کليه خبرگان و متخصصان حوزه¬ي تامين اجتماعي، مديران ستادي، کارکنان و مشتريان کارگزاري¬هاي تامين اجتماعي استان اصفهان که در سال1398 حدود 10300 نفر گزارش گرديدند. نمونه پژوهش با استفاده از جدول مورگان373نفرتعيين گرديد. گردآوري اطلاعات به روش ميداني صورت پذيرفت و ابزارگردآوري، پرسشنامه محقق ساخته شده بود.درتجزيه وتحليل داده ها از نرم افزار SmartPLS استفاده گرديد. از مدل سازي معادلات ساختاري براي آزمون فرضيه¬ها و مدل مفهومي پژوهش استفاده گرديد. يافته‌ها: يافته ها نشان داد که ديدگاه مشتريان بر ارزيابي موفقيت و کارايي عملکرد کلي در کارگزاريها، (291/2 t=، p<0.01) تاثير معني¬داري دارد. همچنين تاثير ديدگاه مديران ستاد بر ارزيابي موفقيت وکارايي عملکرد کلي درکارگزاريها، (988/1 t=، p<0.05)معني¬دار مي¬باشد. در حالي¬که تاثير ديدگاه کارکنان بر ارزيابي موفقيت و کارايي عملکرد (242/0 t=) معني¬دار نبود.سپس نتايج به دست آمده با رعايت ملاحظات جمعيتي و جغرافيايي به ساير استانهاي پرجمعيت قابل تعميم شد. نتيجه‌گيري: با توجه به نتايج پژوهش مي¬توان گفت در بررسي عوامل موفقيت و کارايي در عملکرد کارگزاريهاي سازمان تامين اجتماعي، علاوه بر کارکنان و مديريت، مشتريان هم نقش به¬سزايي دارند در نتيجه مي¬توان گفت در پيشبرد اهداف سازمان نظرات مشتريان نبايد ناديده گرفته شود. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   14 - طراحي مدل ارزيابي عوامل مؤثر در تعالي منابع انساني با رويکرد پويايي شناسي هاي سيستم (مورد مطالعه: صنايع کاشي و سراميک استان يزد)
   امیراحسان اسحاقیه فیروزآبادی حسین اسلامی هادی همتیان
   شماره 66 , دوره 20 , بهار 1400
   چکيده زمينه: صنعت کاشي و سراميک مانند ساير صنايع و شرکت¬ها به¬منظور افزايش رقابت در بازار نيازمند نيروي توانمند انساني است. لذا، هدف اين پژوهش طراحي مدل ارزيابي عوامل مؤثر در تعالي منابع انساني با رويکرد پويايي شناسي هاي سيستم در صنعت کاشي و سراميک استان يزد م چکیده کامل
   چکيده زمينه: صنعت کاشي و سراميک مانند ساير صنايع و شرکت¬ها به¬منظور افزايش رقابت در بازار نيازمند نيروي توانمند انساني است. لذا، هدف اين پژوهش طراحي مدل ارزيابي عوامل مؤثر در تعالي منابع انساني با رويکرد پويايي شناسي هاي سيستم در صنعت کاشي و سراميک استان يزد مي باشد. روش: اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر گردآوري داده¬ها از نوع تحليلي-توصـيفي از شاخه پيمايشي مي¬باشد. جامعه آماري پژوهش، خبرگان و پرسنل صنعت کاشي و سراميک استان يزد مي¬باشند که در ابتدا پنل خبرگان (20-15) نفر انتخاب و با روش مصاحبه نيمه ساختارمند متغيرهاي ديناميکي و کليدي مؤثر بر مدل شناسايي و ضمن جمع آوري داده هاي آماري و اطلاعات مالي با استفاده از نظر خبرگان پرسشنامه¬اي تهيه و با استفاده از تحليل عاملي مورد سنجش قرار گرفت. سپس با توجه جمعيت پرسنل صنايع کاشي و سراميک استان يزد (حدود 22000 نفر) و با استفاده از جدول مورگان، پرسشنامه¬ها ميان 373 نفر توزيع شد. در نهايت، داده¬هاي جمع¬آوري شده با استفاده از نرم افزار ونسيم در سه مرحله شبيه¬سازي و اعتبارسنجي مدل انجام گرديد. يافته¬ها: عوامل مؤثر در تعالي منابع انساني که از نتايج مدل پيشنهادي از طريق نرم¬افزار ونسيم بدست آمد شامل عوامل داخل و خارج از سازماني بود که بر اين اساس به تشريح سناريوهايي در راستاي ارتقاي متغيرهاي موثر بر تعالي منابع انساني پرداخته شد. نتيجه¬گيري: تعالي منابع انساني با اين روند براي چند سال آينده نيز به جايگاه واقعي خود نمي¬رسد مديران مي¬توانند با افزايش توانايي کارکنان، آينده¬پژوهي، توجه به صادرات و کاهش نفوذ سرپرست با ارائه¬ي سياست¬هايي مانند کنترل استخدامي¬ها، بازاريابي قوي و مدرن و سياست رفع الگوي محدوديت رشد به اين مهم دست يابند. همچنين جذب مديراني با سبک¬هاي رهبري اخلاقي و داراي تجربه‌هاي اجرايي و آموزشي و پژوهشي مناسب و افزايش تعالي منابع انساني در صنعت مذکور منجر به افزايش تعهد و وفاداري به سيستم، انگيزش خدمت و در نهايت بهبود عملکرد پرسنل صنايع کاشي و سراميک مي¬گردد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   15 - شناسایی عوامل موثر بر موفقیت صندوق های بازنشستگی ( با استفاده از تکنینک تحلیل محتوا)
   محمد کاشی محسن رسولیان
   شماره 66 , دوره 20 , بهار 1400
   یکی از دغدغه های اصلی و تهدید های آینده اقتصاد کشورهای در حال توسعه، عملکرد صندوق های بازنشستگی است. امروزه صندوق های بازنشستگی از سوی سیاست‌گذاران بخش دولت به عنوان یک انتخاب مناسب برای اجرای برنامه‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. لذا این پژوهش با هدف شناسایی عوا چکیده کامل
   یکی از دغدغه های اصلی و تهدید های آینده اقتصاد کشورهای در حال توسعه، عملکرد صندوق های بازنشستگی است. امروزه صندوق های بازنشستگی از سوی سیاست‌گذاران بخش دولت به عنوان یک انتخاب مناسب برای اجرای برنامه‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. لذا این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر موفقیت صندوق های بازنشستگی انجام شده است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی است که به جهت پیچیدگی در شناسایی و استخراج مولفه های مورد نظر، از روش کیفی- تحلیل محتوا، استفاده شده است. جامعه مورد نظر این پژوهش شامل اساتید دانشگاهی، خبرگان و مدیران صندوق بازنشستگی می باشد که برای جمع آوری اطلاعات،از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته، که از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده است. تحلیل داده ها نشان داد که پس از ده مصاحبه، مقولات شکل گرفته و به اشباع نظری رسیده اند. دستاورد اصلی این پژوهش، شناسایی 19 عوامل موثر در 4 گروه اصلی مدیریتی؛ فنی و تخصصی؛ بیرونی و اقتصادی می باشد. که چنانچه این عوامل در تدوین خط مشی و سیاست گذاری های کشور بگونه ای مورد توجه قرار گرفته شود می تواند با یرنامه ریزی های صورت گرفته اختلال در اقتصـاد ملـي و وابستگی به آن کم و تحت کنترل باشد. جزييات مقاله
  پربازدیدترین مقالات

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - طراحی الگوی راهبردی مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی
   مهدی رحیمی هادی  رزقی علی اکبر  فرهنگی نادر  محقق
   شماره 62 , دوره 19 , بهار 1399
   امروزه با توجه به ویژگی و تنوع سازمان های فرهنگی و تربیتی، مؤلفه های مدیریت دانش این سازمان ها بر اساس استراتژی متفاوت است و استراتژی اصلی سازمان به هم افزایی دانش سازمانی کم می کند. توفیق راهبردی یک سازمان فرهنگی و تربیتی مستلزم بهره گیری از الگوی راهبری مناسب مدیریت د چکیده کامل
   امروزه با توجه به ویژگی و تنوع سازمان های فرهنگی و تربیتی، مؤلفه های مدیریت دانش این سازمان ها بر اساس استراتژی متفاوت است و استراتژی اصلی سازمان به هم افزایی دانش سازمانی کم می کند. توفیق راهبردی یک سازمان فرهنگی و تربیتی مستلزم بهره گیری از الگوی راهبری مناسب مدیریت دانش در اداره آن است.عوامل گوناگونی بر طراحی الگوی راهبردی مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی تاثیرگذار هستند که توجه به این عوامل در طراحی موفق الگوی مدیریت دانش حیاتی است.هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل اساسی مدیریت دانش در سازمان زندان های استان تهران بوده که بر طراحی مناسب الگوی راهبردی مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی اثر می گذارد. جهت شناسایی و استخراج مولفه های مورد نظر،بنا بر ماهیت اکتشافی و نیز بدلیل پیچیدگی ابعاد مختلف پژوهش، روش کیفی انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از جامعه مورد نظر این پژوهش شامل رؤسای فرهنگی و کارکنان ادارات فرهنگی از روش مصاحبه عمیق استفاده شد. از طریق روش نمونه گیری نظری خبرگان مورد نظر انتخاب شدند.تحلیل داده ها نشان داد که پس از نوزده مصاحبه مقولات شکل گرفته به اشباع نظری رسیده اند. یافته ها نشان داده است که 20 مؤلفه شامل تبیین و اشاعه فرهنگ سازمانی، استراتژی و سیاست های دانش محور، الگوبرداری، نقش رهبری، اهمیت منابع انسانی، زیرساخت مناسب فناوری و اطلاعات، فرآیندهای ارزیابی دانش، ساختار سازمانی، شبکه خبرگان، اختصاص پاداش و مشوق ها، برنامه های آموزشی، همکاری و کار تیمی، سهولت در دسترسی به دانش، معماری مدیریت دانش، مهندسی مجدد، شفافیت، اعتماد، ارتباط نظام مند با ذینفعان، راهبردهای دانش، اهمیت ثبت، ذخیره و مستند سازی دانش شناسایی شده است. نتیجه گیری: طراحی الگوی راهبردی مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی زندان های استان تهران در صورتی موفقیت آمیز است که این مؤلفه ها شناسایی شده در آن سازمان استقرار و بکار گرفته شوند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - شناسايي و رتبه بندی عوامل موثر بر تجربه كاربر از سیستم‌های پیشنهاددهنده در محیط‌های آنلاين (مورد مطالعه: ديجي كالا)
   مهدی فرمانی محمد غفاری حسین معینی مصطفی زندی نسب
   شماره 61 , دوره 18 , زمستان 1398
   پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر تجربه کاربر از سیستم‌های پیشنهاددهنده در محیط‌های آنلاين می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کاربران فروشگاه اينترنتی ديجی کالا بوده‌ چکیده کامل
   پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر تجربه کاربر از سیستم‌های پیشنهاددهنده در محیط‌های آنلاين می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کاربران فروشگاه اينترنتی ديجی کالا بوده‌اند که در فروردین و اردیبهشت ماه 1397 از خدمات اين فروشگاه اينترنتی استفاده کرده‌اند. برای تعیین حجم نمونه آماری از الگوی کومر و لی استفاده و تعداد نمونه 500 تایی تعیین شد که 458 مورد پرسشنامه تکمیل شده دریافت شد. جهت انتخاب اعضای نمونه آماری از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد و جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از دو روش کتابخانه‌ای برای مرور ادبیات پژوهش و روش میدانی برای توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه انجام گرفت. روایی پرسشنامه توسط خبرگان سنجیده شد و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده‌ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی از طریق نرم‌افزار SPSS صورت گرفت. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد تجربه کاربر شامل سیزده بعد می¬باشد. برای بررسی ابعاد، از آزمون تی تک نمونه‌ای استفاده شد. بنابراین بررسی این ابعاد نشان داد که همه ابعاد در وضعیت مناسبی قرار دارند. برای رتبه‌بندی ابعاد از آنتروپی شانون استفاده گردید. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - بررسی مدل استقرار و توسعه هوش تجاری در سازمان جهت ارتقاء تصمیم گیری (مورد مطالعه : بانک اقتصادنوین)
   پیام یاغلی طهمورث سهرابی سید علیرضا درخشان
   شماره 64 , دوره 19 , پاییز 1399
   ‌دراین مقاله سعی برآن است که در وهله اول ابعاد مختلف موفقیت در استقرار و توسعه هوش تجاری به عنوان مجموعه ای از فناوری ها و فرایندها که باعث ارتقاء فرایند تصمیم گیری در سازمان می شود شناسایی شده و در وهله بعد اثر این ابعاد بر فرایند تصمیم گیری در بانک اقتصادنوین به عنوان چکیده کامل
   ‌دراین مقاله سعی برآن است که در وهله اول ابعاد مختلف موفقیت در استقرار و توسعه هوش تجاری به عنوان مجموعه ای از فناوری ها و فرایندها که باعث ارتقاء فرایند تصمیم گیری در سازمان می شود شناسایی شده و در وهله بعد اثر این ابعاد بر فرایند تصمیم گیری در بانک اقتصادنوین به عنوان یک سازمان مالی که سرعت و کیفیت در تصمیم‌گیری در این نوع سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است مورد بررسی قرار گیرد. این معیارها شامل عوامل فرهنگی، استراتژیک، محیطی، منابع انسانی و ابزار هوش تجاری می باشد که تاثیر آنها بر روی متغیر "تاخیر در تصمیم گیری" در بخش های چهارگانه محیط تصمیم گیری سازمان بررسی شده است. روش شناسی تحقیق در این پژوهش آمیخته بوده و به این منظور در بخش کیفی با تکنیک دلفی با بهره‌مندی از روش مصاحبه و سوالات باز، طی سه مرحله و به روش گلوله برفی با نظرات 18 فرد خبره ابعاد مختلف موفقیت در استقرار و توسعه هوش تجاری در ارتباط با کیفیت تصمیم گیری استخراج شده ودر بخش کمی به کمک فرایند تحلیل شبکه‌ای و نرم افزار Super Decision اولویت‌ها تعیین شده و در نهایت پرسش نامه اصلی جهت توزیع بین 90 پرسنل سطوح مختلف توسعه و استقرار سیستم های هوش تجاری و کاربران مستقیم این سیستم ها در سازمان مذکورنهایی شده است. با کمک نرم افزارSmart PLS ومعادلات ساختاری و همچنین بررسی اثر متغیرهای تحقیق بر کاهش در تاخیر در تصمیم گیری، فروض مربوطه به شیوه توصیفی و پیمایشی با تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفته است. عوامل و مدل پيشنهادي جهت ارزيابي هوش تجاري ارائه شده در اين مقاله، سازمان ها را و بخصوص سازمان های مالی که سرعت در تصمیم گیری درآنهااهمیت ویژه ای دارد در ارتقاء تصميم ‌گيري و‌به‌حداقل رساندن تاخیر احتمالی در تصمیم گیری، ياري مي رساند جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر مدیریت محیطی و زنجیره تأمین سبز و اثر آن ها بر عملکرد سبز ( مورد بررسی شرکت پارس خزر )
   سید سجاد محتشم رضا  اسماعیل پور محمد رحیم   رمضانیان
   شماره 48 , دوره 15 , پاییز 1395
   امروزه در بازار رقابتی شرکت‌ها برای بقاء در عرصه رقابت جهانی و محلی بهبود در کیفیت کالاهای خود را امری ضروری دانسته و در جهت جلب رضایت مشتریان خود، بهبود در کیفیت محصول را تنها به یک سری از ویژگی‌ها و مشخصات محدود نمی‌کنند بلکه کیفیت در طراحی محصول و فرایند را نیز مورد چکیده کامل
   امروزه در بازار رقابتی شرکت‌ها برای بقاء در عرصه رقابت جهانی و محلی بهبود در کیفیت کالاهای خود را امری ضروری دانسته و در جهت جلب رضایت مشتریان خود، بهبود در کیفیت محصول را تنها به یک سری از ویژگی‌ها و مشخصات محدود نمی‌کنند بلکه کیفیت در طراحی محصول و فرایند را نیز مورد نظر قرار داده و براین عقیده‌اند که برای رسیدن به تولید توسعه یافته و بهبود عملکرد، عامل زیست محیطی را نیز در کیفیت کالاهای خود لحاظ کنند. توجه به عوامل زیست محیطی و مدیریت زنجیره تأمین سبز در کیفیت کالاها مؤثر بوده و به بهبود عملکرد شرکت‌ها در تولیدات می‌انجامد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش تحقیقی علّی می‌باشد وجامعه آماری آن را کلیه مدیران، کارشناسان، مشاوران، مهندسان، کارکنان، مشتریان و برخی از فعالان خبره در بخش شرکت‌های تولیدی پارس خزر و شعبات مرتبط آن تشکیل می‌دهند، جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از روش‌های معادلات ساختاری، حداقل مربعات جزیی، تجزیه تحلیل چند متغیره و آزمون متغیرهای مدل جهت برازش نیز با استفاده از نرم افزار LISREL(8.5) و SPSS(21) انجام شده است. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - ارائه مدل ترکيبي خوشه‌بندي شرکت‌هاي عضو بورس بهادار تهران: رويکرد الگوريتم‌هاي فراابتکاري
   زهرا  صادقی آرانی علی محقر
   شماره 59 , دوره 18 , تابستان 1398
   تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري، همواره يکي از مهمترين مسائل سرمايه‌گذاران بوده است. سرمايه‌گذاران در بورس تلاش مي‌کنند تا از ميان طيف وسعي از شرکت‌هاي عضو و با توجه به شاخص‌هاي مالي متعدد سرمايه‌گذاري خود را انجام دهد تا ضمن دستيابي به بالاترين بازده، کمترين ريسک را نيز م چکیده کامل
   تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري، همواره يکي از مهمترين مسائل سرمايه‌گذاران بوده است. سرمايه‌گذاران در بورس تلاش مي‌کنند تا از ميان طيف وسعي از شرکت‌هاي عضو و با توجه به شاخص‌هاي مالي متعدد سرمايه‌گذاري خود را انجام دهد تا ضمن دستيابي به بالاترين بازده، کمترين ريسک را نيز متحمل شود. بر اين اساس امروزه، روش‌هاي متعددي براي تحليل داده‌هاي اين شرکت‌ها وجود دارد. يکي از روش‌هايي که از ميان انبوه داده‌ها، به دسته‌بندي اين شرکت‌ها مي‌پردازد روش خوشه‌بندي است. بر اين اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسايي و تفکيک شرکت‌هاي موفق از ناموفق بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش خوشه‌بندي K-means و حل اين مسأله با کمک الگوريتم‌هاي فرا ابتکاري انجام گرفته است. نتايج اين تحقيق حاکي از آن است که حل اين مسأله‌ به روش‌ فراابتکاري در مقايسه با روش‌هاي معمول، کاراتر بوده و به بهينه‌ي سراسري منجر شده است. همچنين اين نتايج با نتايج حاصل از تفکيک شرکت‌هاي عضو بورس بهادار تهران با روش تعيين ورشکستگي آلتمن مقايسه شده و توسط اين روش نيز تأييد شده است. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - مدلی برای تغییر ساختارهای حاکمیتی برای اجرای حکومت دینی مبتنی بر ولایت ‏فقیه
   سید حاتم مهدوی نور
   شماره 56 , دوره 17 , پاییز 1397
   مردم ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) برای برپایی حکومت اسلامی قیام کردند. امروز در دنیا گفتمان غالب ‏دموکراسی است و به این منظور ماهیت حکومت ایران، جمهوری اسلامی شد که از لحاظ شکلی دموکراسی و از لحاظ محتوا ‏اسلامی است. با توجه به بی‌تجربه بودن کشورهای اسلامی در دموک چکیده کامل
   مردم ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) برای برپایی حکومت اسلامی قیام کردند. امروز در دنیا گفتمان غالب ‏دموکراسی است و به این منظور ماهیت حکومت ایران، جمهوری اسلامی شد که از لحاظ شکلی دموکراسی و از لحاظ محتوا ‏اسلامی است. با توجه به بی‌تجربه بودن کشورهای اسلامی در دموکراسی نظام‌های حاکمیتی غربی برای اجرای دموکراسی ‏پذیرفته شد. برای اسلامی کردن آن ولی فقیه در رأس و شورای نگهبان ناظر بر مصوبات مجلس شورای اسلامی شد. حال بعد از ‏حدود چهار دهه ضروری است در ساختارهای حاکمیتی بازنگری شود و در صورت وجود ایراد نظامی مبتنی بر دین و متناسب با ‏شرایط مکان و زمان برای اجرای قوانین دینی که در رأس آن ولی فقیه در زمان غیبت قرار دارد طراحی شود.‏ در این پژوهش مبتنی بر مبانی دینی، ویژگی‌های مردم ایران و خصوصیات حکومت اسلامی مدلی برای اجرای حکومت دینی ‏مبتنی بر ولایت فقیه ارائه شده است. از روش تحلیل محتوا برای به دست آوردن مبانی‌ای که در طراحی ساختارهای حاکمیتی به ‏آن توجه شود استفاده شده است. روش پژوهش برای به دست آوردن خصوصیات مردم ایران تحلیل ۱۰۰۰ ساعت فیلم از رفتار ‏مردم در حین رانندگی، از خیابان رد شدن و ... است که نگارنده از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۲ در موقعیت‌های مختلف ضبط کرده ‏است و برای یافتن ویژگی‌های حکومت دینی (اسلامی) پرسش‌نامه‌ای بین ۳۰ نفر از خبرگان مدیریتی و دینی که به صورت گلوله ‏برفی انتخاب شدند توزیع و با ستفاده از ای‌اچ‌پی تحلیل و رتبه‌بندی شد. برای تحقق این ویژگی‌ها با توجه به مبانی دینی و ‏ویژگی‌های مردم نظامی طراحی شد که با مصاحبه با ده از از خبرگان مدیریتی و دینی اصلاح شد.‏ جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - مطالعه اثرات چابکی زنجیره تأمین بر سودآوری با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: شرکت ماموت)
   رضا عبدلی بیدهندی حسین دهقان
   شماره 45 , دوره 14 , زمستان 1394
   این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر زنجیره تأمین چابک و بررسی تأثیر این عوامل بر سودآوری در شرکت ماموت انجام شده است. به این منظور پس از مرور مبانی نظری در این زمینه، نسبت به شناسایی فاکتورهای مؤثر بر چابکی زنجیره تأمین و سودآوری و ارائه مدل مفهومی مناسب برای سنجش چکیده کامل
   این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر زنجیره تأمین چابک و بررسی تأثیر این عوامل بر سودآوری در شرکت ماموت انجام شده است. به این منظور پس از مرور مبانی نظری در این زمینه، نسبت به شناسایی فاکتورهای مؤثر بر چابکی زنجیره تأمین و سودآوری و ارائه مدل مفهومی مناسب برای سنجش و تأیید این روابط اقدام نمودیم. یک پرسشنامه 48 سؤالی تهیه گردید و در اختیار 270 تن از کارکنان و مدیران این شرکت قرار داده شد که تعداد 240 پرسشنامه تکمیل و برگردانده شد. بازده نرخ پاسخ به پرسشنامه 88٪ بود. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی تعداد 37 شاخص انتخاب گردید و سؤالات زاید حذف گردید. نتایج با استفاده از تکنیک مدل معادلات ساختاری، تجزیه و تحلیل و در نهایت ارتباط بین فاکتورها بدست آمد و اولویت بندی تأثیر هرکدام از عوامل چابکی زنجیره تأمین بر روی میزان سود آوری مشخص گردید. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی شاخص های مربوط به هر کدام از عوامل چابکی زنجیره تأمین و سودآوری استخراج گردید و با استفاده از ادبیات تحقیق شاخص های چابکی زنجیره تأمین در 4 عامل سرعت، پاسخگوئی، شایستگی و انعطاف پذیری و شاخص های مربوط به سودآوری در یک عامل قرار داده شد و بر اساس آن تحلیل عاملی تأییدی انجام گردید. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که هر 4 عامل با سودآوری ارتباط معنی داری دارند و در بین آنها عامل انعطاف پذیری بیشترین تأثیر را بر روی سودآوری و عامل سرعت کمترین تأثیر را بر روی سودآوری دارند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - مرور نظام‌مند کاربردهای شبکه عصبی مصنوعی در مدیریت زنجیره تأمین
   سید مجتبی حسینی بامکان عارف  طغرالجردی پوریا مالکی نژاد
   شماره 62 , دوره 19 , بهار 1399
   معیار موفقیت شرکت‌ها و سازمان‌ها در بازار رقابتی امروز عملکرد زنجیره تأمین شرکت هاست. به منظور بهبود عملکرد زنجیره تأمین شرکت‌ها و موفقیت آنها تاکنون از روش‌ها و تکنیک‌های مختلفی استفاده شده است. یکی از روش‌های پرکاربرد در زمنیه حل این معضلات، شبکه عصبی مصنوعی است. هدف چکیده کامل
   معیار موفقیت شرکت‌ها و سازمان‌ها در بازار رقابتی امروز عملکرد زنجیره تأمین شرکت هاست. به منظور بهبود عملکرد زنجیره تأمین شرکت‌ها و موفقیت آنها تاکنون از روش‌ها و تکنیک‌های مختلفی استفاده شده است. یکی از روش‌های پرکاربرد در زمنیه حل این معضلات، شبکه عصبی مصنوعی است. هدف از این پژوهش مرور نظام‌مند کاربردهای مختلف شبکه‌های عصبی مصنوعی در حل معظلات و مشکلات بخش‌های مختلف زنجیره تأمین است. بدین منظور در ابتدا با استفاده از مرور ادبیات، واژگان کلیدی ارتباطی میان این دو حوزه شناسایی گردید. با استفاده از کلمات کلیدی استخراج شده از ادبیات پژوهش اقدام به جستجو در میان دو پایگاه داده اسکوپوس و وب آف ساینس گردید. با جستجو در این پایگاه داده‌ها مقالات مرتبط به کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در حوزه‌های مختلف زنجیره تإمین استخراج گردید. در نهایت مقالات با استفاده از ابزارهای متعدد فیلتر و سپس مقالات دارای اهمیت بالا شناسایی گردید. با استفاده از مقالات مهم شناسایی شده، دسته‌بندی‌های مختلفی از کاربردهای شبکه‌ عصبی مصنوعی در مدیریت زنجیره تأمین صورت پذیرفت. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد شبکه‌های عصبی مصنوعی در حل مسائل مربوط به مهندسی، علوم کامپیوتر و کسب و کار و مدیریت بیشترین کاربرد را داشته است. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - تبيين مهم¬ترين چالش‌ها و عوامل موفقيت تجاري¬سازي دستاوردهاي پژوهشي (مورد مطالعه: پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات)
   حسين  افتخاري فاطمه  ثقفي
   شماره 50 , دوره 16 , بهار 1396
   دستاوردها و يافته‌هاي تحقيقاتي تا هنگامي‌که بستر و زمينه¬اي براي تجاري شدن نداشته باشند، نمي‌توانند عاملي براي توليد ثروت و رفاه عمومي جامعه باشند. از اين‌رو ايجاد بسترهايي براي تجاري‌سازي علاوه بر فراهم آوردن ارزش‌هاي اقتصادي قابل توجه براي سازمان‌ها، منجر به رشد اقتصا چکیده کامل
   دستاوردها و يافته‌هاي تحقيقاتي تا هنگامي‌که بستر و زمينه¬اي براي تجاري شدن نداشته باشند، نمي‌توانند عاملي براي توليد ثروت و رفاه عمومي جامعه باشند. از اين‌رو ايجاد بسترهايي براي تجاري‌سازي علاوه بر فراهم آوردن ارزش‌هاي اقتصادي قابل توجه براي سازمان‌ها، منجر به رشد اقتصادي و فني جامعه نيز مي‌شود. در اين پژوهش تلاش شده است تا چالش‌ها و عوامل موفقيت تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي شناسايي و رتبه‌بندي شوند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي و از نظر نحوه‌ي گردآوري داده‌ها، توصيفي از نوع پيمايشي است. ابتدا با مرور ادبيات موضوع و بهره‌گيري از نظر خبرگان و کارشناسان فعال در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات و با استفاده از تکنيک دلفي، تعداد 11 متغير به عنوان چالش و 19 متغير به‌عنوان عوامل موفقيت تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي، شناسايي شدند. براي اندازه گيري ميزان توافق در دلفي از ضريب هماهنگي کندال استفاده شد. در مرحله بعد عوامل فوق با آزمون فريدمن رتبه بندي شد. نتايج نشان‌داد که مهم‌ترين چالش‌ها عواملي همچون: قوانين ضعيف حفاظت ازمالکيت فکري، موانع اقتصادي (محدوديت‌هاي مالي و بودجه‌اي)، عدم وجود راهبردهاي تجاري‌سازي و همچنين مهم‌ترين عوامل موفقيت عواملي همچون: الزام اعضاي هيات علمي به برآورد قابليت تجاري تحقيقات خود در هنگام تدوين و ارايه پيشنهادهاي تحقيقاتي (توجيه تجاري)، حمايت از مالکيت معنوي، و برقراري ارتباط موثر ميان دانشگاه و صنعت هستند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - اثرات عوامل منابع انسانی سبز بر عملکرد محیطی سازمانهای تولیدی ( مورد مطالعه : شرکت‌های پتروشیمی منطقه عسلویه و ماهشهر)
   سهیلا  بورقانی فراهانی بنفشه فتوت مریم خادم
   شماره 52 , دوره 16 , پاییز 1396
   چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات عوامل منابع انسانی سبز بر عملکرد محیطی سازمانهای تولیدی در شرکت‌های پتروشیمی منطقه عسلویه و ماهشهر صورت گرفت. اين پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصيفي- همبستگي است. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان و مدیران منابع انسانی در سیستم‌ چکیده کامل
   چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات عوامل منابع انسانی سبز بر عملکرد محیطی سازمانهای تولیدی در شرکت‌های پتروشیمی منطقه عسلویه و ماهشهر صورت گرفت. اين پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصيفي- همبستگي است. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان و مدیران منابع انسانی در سیستم‌های مدیریت محیط زیست و مدیریت ایمنی و بهداشت شرکت های فعال در حوزه پتروشیمی در منطقه عسلویه و ماهشهر به تعداد 600 نفر است که تعداد 234 نفر از آنها به صورت تصادفی عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. همچنین جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد عوامل منابع انسانی سبز و عملکرد زیست محیطی انوسینگ و شیخا استفاده شد. در نهایت داده ها ی پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ضریب تأثیر تعهد مدیریت ارشد به مدیریت محیط زیست، آموزش‌های محیطی کارکنان، کار گروهی کارکنان، مشارکت کارکنان، پاداش زیست محیطی به کارکنان و برنامه های زیست محیطی بر عملکرد سازمان مثبت و معنادار است. اما تأثیر ارتباطات و همکاری های زیست محیطی کارکنان بر عملکرد سازمان معنادار نیست. جزييات مقاله
  مقالات در انتظار انتشار
 • صاحب امتیاز
  مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی فردا
  مدیر داخلی
  شاپا: 2228-6047
  شاپا الکترونیکی:2228-6047
  پست الکترونیک
  modiriyatfarda.mag@gmail.com
  آدرس
  تهران - تهران - خیابیان انقلاب خیابان ابوریحان پلاک 86
  تلفن
  09122576191

  جستجو

  نمایه شده در

  اخبار نشریه( آرشیو خبر )

  آمار مقالات

  تعداد دوره‌ها 12
  تعداد شماره ها 49
  مقالات چاپ شده 490
  تعداد نویسندگان 5044
  تعداد مشاهده مقاله 783272
  تعداد دانلود مقاله 29132
  تعداد مقالات ارسال شده 2907
  تعداد مقالات رد شده 2151
  تعداد مقالات پذیرفته شده 556
  زمان پذیرش(روز) 132
  تعداد داوران 25