جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

اخبار نشریه (آرشیو خبر)

آخرین شماره

No 56
شماره 56 سال 17
پاییز 1397
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

یکی از مشکلات صنعت فرش ماشینی ایران عمر کوتاه زنجیره تامین می باشد در نتیجه توجه به بحث پایداری ضروری است. در سال های اخیر توجه همزمان به ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی به عنوان ابعاد پایداری زنجیره تامین صورت گرفته است. برای رسیدن به پایداری، توانمندسازهای متفاوتی ارائه شده اند. در این میان نقش عملکرد زنجیره تامین و ارتباط آن با پایداری دارای ابهام می باشد. در این تحقیق به بررسی تاثیر توانمندسازهای زنجیره تامین بر پایداری زنجیره تامین با توجه به نقش میانجی گری عملکرد زنجیره تامین پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق در مرحله اول خبرگان و در مرحله بعدی شرکتهای زنجیره تامین فرش ماشینی می باشند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک دلفی، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این موضوع است که عملکرد زنجیره‌تأمین در رابطه توانمدسازها و پایداری زنجیره‌تأمین صنعت فرش ماشینی ایران، نقش میانجی‌گری دارد. با توجه به مقایسه پارامترها در مدل نهایی، در توانمندسازها، از نظر اهمیت، مدیریت دانش و اطلاعات و روابط مناسب در یک سطح، نحوه تعامل در سطح بعدی و اصول مدیریتی در سطح بعدی می باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که الویت ابعاد پایداری و ابعاد عملکرد زنجیره تامین یکسان می باشد.
اسماعیل مزروعی نصرابادی - عباس شول
DOI : 0
کلمات کلیدی : پایداری زنجیره تامین ، توانمندسازهای زنجیره تامین ، عملکرد زنجیره تامین
امروزه جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی بسیار افزایش یافته است. با توجه به اهمیت بالای توانایی، تخصص و مهارت‌های انسانی در این شرکت‌ها، توجه به ویژگی‌های ذهنی، احساسی در تعامل ایجادشده با شرکت، مقدمه لازم جهت تحقق اهداف شرکت‌های دانش‌بنیان است. هرچه سطح وابستگی کسب و کار شرکت به کارکنان دانشی بیشتر باشد، مفهوم مدیریت عملکرد پررنگ‌تر خواهد بود. این در حالی است که تاکنون، در حوزه عملکرد کارکنان دانشی، به ارزیابی عملکرد این دسته از کارکنان پرداخته است. از خصوصیات غالب نظام‌های ارزیابی عملکرد می‌توان نگاه مچگیرانه، پسینی، از بالا به پایین بودن و سطح پایین یکپارچگی و اثربخشی کل سیستم را برشمرد. پژوهش انجام‌شده از دو مرحله تشکیل شده است. با مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی پیشینه پژوهش یک فرآیند مدل هشت مرحله‌ای مدیریت عملکرد استخراج شد. در گام اول پژوهش پس از مصاحبه با 16 نفر از کارشناسان و خبرگان، با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون، ابعاد (مراحل) فرآیند مدیریت عملکرد کارکنان دانشی موردبررسی و تحلیل قرار گرفت. در گام دوم پژوهش، با استفاده از رویکرد مدل‌یابی ساختاری – تفسیری (ISM) و بهره¬گیری ازنظر خبرگان به طراحی مدل فرآیند مدیریت عملکرد کارکنان دانشی در شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخته شد.
محمدمهدی بیگدلی - مهدی حمزه پور
DOI : 0
کلمات کلیدی : مدیریت عملکرد، کارکنان دانشی، شرکت‌های دانش‌بنیان، رویکرد مدل‌یابی ساختاری – تفسیری (ISM)
در عصر حاضر، نوآوری های فناورانه، عامل کلیدی توسعه و پیشرفت جوامع بوده و کارآفرینی فناورانه، از طریق شناسایی و بهره برداری موثر از فرصت های فناوری، به عنوان منشا اصلی ایجاد نوآوری های تحول زا، شناخته می شود. با توجه به نوظهوري مفهوم "همگرايي" در فناوري‌های پيشرفته و فرصت‌هاي بدیع ناشي از آن، لازم است ابعاد مختلف این پدیده، خصوصاً فرایند شناسایی فرصت، به عنوان اولین و بنیادی ترین گام از فرایند کارآفرینی فناورانه شناخته شود. اين پژوهش بر مبنای معرفت شناسی "تفسیر گرایی" و از نوع اکتشافی بوده و بر روی ادبیات فرصت کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی فناورانه، مطالعات میان رشته ای و فناوریهای همگرا، استوار می باشد. در اين پژوهش، واحد تحليل، " فرایند شناسایی فرصت" و سطح تحليل، "سازمان" بوده و مفهوم " همگرایی" به عنوان رویکرد حاكم بر پژوهش، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، روش تحقیق مورد استفاده، کیفی و استراتژی تحقیق، مطالعه چندموردی می باشد. گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش، از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و مشاهده مستندات آرشیوی انجام گرفته است. نتایج پژوهش، بیانگر اهمیت فوق العاده عواملی همچون، فهم میان رشته ای، ظرفیت جذب میان رشته ای و نوع سرمایه انسانی، در فرایند شناسایی فرصت در شرکت های فعال حوزه فناوریهای همگرا می باشد.
محمد هاشمی - علي مبيني دهكردي - محمدرضا ميگون پوری - کمال سخدری
DOI : 0
کلمات کلیدی : فرصت کارآفرینانه ، شناسایی فرصت ، کارآفرینی سازمانی فناورانه ، فناوری های همگرا ، مطالعات میان رشته ای ،
توریسم یکی از رهیافت¬های مدیریتی کارامد در افزایش بهره¬وری اقتصادی در دنیای امروز است. دولت¬ها برای افزایش درآمدهای خود، رغبت فزاینده¬ای به مدیریت کارامد توریسم و افزایش مزیت¬های اقتصادی آن نشان داده¬اند. در ایران نیز بررسی راهکارها و شیوه¬های بهره¬وری مناسب از ظرفیت¬های توریستی و مزیت¬های اقتصادی آن، از جمله ضروریات کشور به¬شمار می¬آید. با توجه به اهمیت شناخت رابطه میان ابعاد مختلف مدیریت توریسم یا ظرفیت¬های اقتصادی آن، پژوهش حاضر به بررسی این مسأله پرداخته است که مدیران و مسئولان ذیربط نسبت به ابعاد مختلف توریسم شامل توریسم مذهبی-تاریخی، محلی و مدرن چه اولویت¬هایی در نظر دارند و ترجیحات بهره¬ورانه (اقتصادی) آنها بیشتر متمایل به کدام نوع از توریسم است. بدین منظور این پژوهش با روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه به بررسی ابعاد و زوایای اقتصادی-مدیریتی توریسم در ایران پرداخته است. نتایج نشان داد که رابطۀ تمام متغیرهای مستقل پژوهش با ابعاد اقتصاد توریسم (مذهبی-تاریخی، اکوتوریسم و مدرن) معنا‌دار بوده است. متغیرهای نظام تمایلات ارزشی با ضریب 130/0 و دین‌داری با ضریب 215/0 مؤثرترین متغیرها بر توریسم مذهبی-تاریخی هستند. متغیرهای فرهنگ و طبیعت با میزان تأثیر 183/0، مؤثرترین متغیرها بر اکوتوریسم هستند. در خصوص توریسم مدرن نیز متغیرهای نظام تمایلات ارزشی با میزان تأثیر 136/0، و حقوق و آزادی گردشگران با ضریب 176/0- مؤثرترین متغیرها محسوب می¬شوند.
سمیرا متقی - اصغر ابوالحسنی
DOI : 0
کلمات کلیدی : مدیریت توریسم، اقتصاد توریسم، توریسم مذهبی-تاریخی، توریسم مدرن، اکوتوریسم
مدل سازي و ارائه رويکردهاي حل جهت بهينه سازي اقتصادي و زماني مسائل مختلف موجود در حوزه حمل و نقل شهري از مهمترين و پرچالش ترين مباحث موجود در فضاي برنامه ريزي و مديريت شهري است. طيف وسيعي از پژوهش هاي داخلي و خارجي، مسائلي از جمله حمل و نقل هاي عمومي و مديريت ترافيک شهري، جمع آوري و مديريت پسماند، امداد و نجات و حتي گردشگري شهري را در اين حوزه مد نظر قرار مي دهند و معتقدند ماحصل چنين پژوهش هايي کاهش چشمگير هزينه ها، افزايش سرعت و تسهيل جابجايي ها در شهر، کاهش آلودگي ها و مضرات زيست محيطي و حرکت به سمت پايدارسازي شهرها مي باشد. از اين رو مقاله حاضر حالت خاصي از مسئله کلاسيک و مشهور جهت يابي را که از قابليت تطبيق بالايي با مسائل حمل و نقل شهري برخوردار بوده و در آن افق زماني متاثر از وقايع، اتفاقات و شرايط بوجود آمده حين بازديد هر يک از رئوس مي باشد، مدل سازي نموده و با استفاده از يک الگوريتم ابتکاري مبتني بر مفاهيم حريصانه به حل آن پرداخته است. به منظور بررسي نحوه عملکرد الگوريتم، تعداد 85 مسئله تصادفي در 7 دسته توليد شده و الگوريتم پيشنهادي جهت حل اين مسائل بکار گرفته شده اند.
مهدی جعفریان - عزیزاله جعفری - رامین ُصادقیان
DOI : 0
کلمات کلیدی : مديريت شهري ، حمل و نقل شهري ، مسئله جهت ‏يابي
چکیده در سال‌های اخیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی براي شرکت‌ها در بسیاري از صنایع، به روش ایجاد درآمد و تعامل با مشتریان و سهام داران، ارائه محصولات و خدمات و فروش بصورت الکترونیکی تبدیل شده است که هدف از پژوهش حاضر بررسی عملکرد بازاریابی اینترنتی بر رشد بازارهای صادرات می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از جهت نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان بازاریابی و فروش شرکت‌ها صادراتی خشکبار ایران می‌باشد. پس از تایید اولیه روایی و پایایی، پرسش‌نامه بین 94 نفر از کارشناسان توزیع گردید. در ابتدا به تحلیل توصیفی پاسخ‌دهندگان و سوالات پرسش‌نامه با کمک نرم افزار Spss پرداخته شد و سپس به منظور بررسی فرضیه‌ها از تکنیک معادلات ساختاری و با نرم‌افزار Smart Pls با استفاده از آزمون T-Value، ضریب مسیر و همبستگی به بررسی فرضیه‌ها پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که قابلیت بازاریابی اینترنتی بر رشد بازار صاردات تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین سایر فرضیات تحقیق با احتمال 95 درصد مورد تایید قرار گرفت. کلمات کلیدی: بازاریابی اینترنتی، رشد بازار صادرات، در دسترس بودن اطلاعات صادرات، روابط شبکه کسب و کار، صادرکنندگان خشکبار.
شادان وهاب زاده - محمدرضا اردهالی
DOI : 0
کلمات کلیدی : بازاریابی اینترنتی ، رشد بازار صادرات ، در دسترس بودن اطلاعات صادرات ، روابط شبکه کسب و کار ، صادرکنندگان خشکبار ، ،
یکی از روش¬های مؤثر تبلیغات به ویژه در فضای کسب و کار رقابتی، تبلیغات اقناعی است. تبلیغات اقناعی تکنیکی است که مشتریان را به وسیله¬ی ایجاد اعتماد و انگیزه نسبت به خرید محصول، جذب می¬نماید. با توجه به ضرورت جذب و افزایش تقاضا از سوی مشتری در فضای کسب و کار رقابتی، ضروری است تا عوامل مؤثر بر تبلیغات اقناعی شناسایی گردد. به همین منظور در این تحقیق سعی می¬شود تا با تبیین ابعاد و اجزای هر بّعد از عوامل مؤثر بر تبلیغات اقناعی، به تعریف این پدیده پرداخته شود. در این تحقیق با بکارگیری رویکرد فراترکیب، به تحلیل نتایج و یافته¬های محققان قبلی پرداخته شده است و با انجام گام¬های این روش، عوامل مؤثر بر تبلیغات اقناعی در دنیای کسب و کار، در شش بُعد، بیست زیر بُعد طبقه¬بندی شده است. در نهایت بر اساس فراوانی تعداد کدهای مربوط به زیر ابعاد، چارچوب مفهومی تحقیق، ارایه گردیده است.
سحر مشهدی - طهمورث حسنقلی پور - سهیلا بورقانی فراهانی - عبدالحسین کرمپور
DOI : 0
کلمات کلیدی : تبلیغات اقناعی، مدل، مشتری، محصول
طی سالهای گذشته حمایت‌هایی از کارآفرینان و استارت‌آپ‌ها در صنایع هایتک انجام شده است. بنگاه‌های بسیاری بر مبنای نوآوری فنی، فرصتهای بازار و حمایتهای موجود ایجاد شده‌اند. تعداد کمی از آنها در طول زمان بقا پیدا کرده و توانسته‌اند رشد کنند. در حالیکه حمایت دولتی یا خلاء موقت در بازار ناشی از عدم ثبات می‌تواند کارآفرینان را به ایجاد بنگاه تحریک کند. اما اینکه بنگاههای نورسته بتواند رشد کرده و با رسیدن به مقیاس در گروه‌های استراتژیک صنعتی که در ان فعال هستند، قرار بگیرند و در ساختار رقابتی حضور یابند به الزامات بیشتری نیاز دارد. استراتژی رشد بنگاه یکی از این شرایط است. هدف از این پژوهش مطالعه استراتژیهای رشد بنگاه در صنایع دارای فناوری بالا می باشد. در این پژوهش فرض شده است که اول داشتن استراتژی رشد، در رشد بنگاه موثر است به این معنی که فرآیند رشد تصادفی نیست. دوم، منابع در انتخاب استراتژی رشد موثر هستند و سوم، بنگاه براساس ریسک استراتژی رشد بر می گزیند. و چهارم آنکه حاصل رشد بنگاه در صنعت هایتک افزایش سود و جذابیت است که در تداوم چرخه رشد موثرند. جامعه اماری پژوهش شامل مدیران بنگاه‌ها در صنایع پیشرفته می‌باشد. با مصاحبه حضوری و پرسشنامه اطلاعات جامعه آماری اخذ و با استفاده از نرم افزار لیزرل تحلیل گردید. هر چهار فرضیه تحقیق مورد تایید قرار گرفت. حاصل این تحقیق می تواند در اتخاذ راهبردهای حمایت از بنگاهها مورد استفاده قرار بگیرد.
محسن پارساجم - محمد رضا حمیدی زاده - بهمن حاجی پور - اسماعیل فدایی نژاد
DOI : 0
کلمات کلیدی : استراتژی رشد ، نفوذ در بازار ، فناوری پیشرفته ، رشد داخلی ، رشد خارجی ، کارآمدی بنگاه ، ریسک مالی ، ریسک بانکی ، ریسک ارزی ، ریسک مقررات گمرکی
ميزان برخورداري از عوامل گوناگون از قبیل عوامل طبيعي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي، نابرابري‌هاي منطقه‌اي را ايجاد يا آن را تشديد مي‌كند. توجه به رهيافت توسعه متوازن و همه جانبه استان‌های کشور، كاهش ناهمگوني و نابرابري و برقراري عدالت سرزميني، سياستگذاري و برنامه‌ريزي براي تحقق هدف‌هايي كه بر حسب ويژگي‌هاي ساختاري، امكانات و محدوديت‌هاي هر استان، تغيير مي‌كنند، مستلزم مطالعه و شناخت خصوصيات هر استان با توجه به جايگاه آن در كل کشور است. در اين پژوهش، جايگاه استان‌هاي مختلف كشور در بخشهاي « اجتماعی، فرهنگی و سیاسی »، «اقتصادي و توليدي» و «زيربنايي و فني»، از نظر سطح پيشرفت و توسعه يافتگي براساس روش K-meansبه عنوان يكي از روشهاي «تحليل خوشه‌اي»مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته‌اند. نتايج و يافته‌هاي حاصل از رتبه‌بندي استان‌ها به تفکیک شاخص‌های مورد بررسی برای 31 استان کشور، بيانگر کسب جایگاه‌های متفاوت استان‌ها می‌باشد. با تعيين سطوح ا پيشرفت استانها در سطوح پنجگانه، ضمن مشخص شدن وضعيت برخورداري استان‌ها از منابع، امكانات و تسهيلات در هر بخش، اولویت‌های استانها برای دستیابی به توسعه همه جانبه و متوازن مورد ارزیابی قرار مي‌گيرد. بطور مثال درحاليكه استان اصفهان از نظر زيرساختها بسيار توسعه يافته تلقي مي‌گردد، از نظر شاخصهاي اقتصادي يا حتي شاخصهاي اجتماعي در حال توسعه تلقي مي‌شود. يا استان تهران با اينكه از نظر شاخصهاي زيربنايي و شاخصهاي اقتصادي، استاني توسعه يافته است در عين حال از نظر شاخصهاي اجتماعي بسيار توسعه نيافته تلقي شده است.
عزیز صادقی - عصمت مسعودی
DOI : 0
کلمات کلیدی : رتبه بندي توسعه یافتگی استان‌ها، ، سطح بندی پيشرفت استانها، ، تحلیل خوشه‌ای، ، روشهاي MADM، ، عدالت سرزميني
مسئولیت مدنی، تعهد و الزام شخص، به جبران زیان واردآورده به دیگری و بازگرداندن وضع زیاندیده به پیش از ورود زیان در خصوص مواردی که امکان اعاده به وضع پیشین باشد و پرداخت خسارت در غیر آن است. در این پژوهش با بررسی و تحلیل محتوا و مضامین قوانین و مقررات ایران به تبیین ماهیت، شرایط مسئولیت مدنی و شرایط باز پرداخت خسارت ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در تجارت الکترونیک اشاره می شود.
حسین علی احمدی - آرزو معینی بدرمهر
DOI : 0
کلمات کلیدی : شرایط مسئولیت مدنی، تجارت الکترونیک، ماهیت خسارت، فقه اسلام، حقوق ایران، خدمات اینترنتی

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی فردا
مدیر مسئول :علیرضا علی احمدی
سردبیر :علیرضا علی احمدی
هیئت تحریریه :
محمد سعید جبل عاملی
احمد جعفر نژاد
رضا حسنوی
محمدرضا حمیدی زاده
جعفر سجادی
غلامرضا طالقانی
مهدی غضنفری
محمد نقی فاطمی
سید سپهر قاضی نوری
شاپا :2228-6047
شاپا الکترونیکی :2228-6047

نمایه شده