مقاله


کد مقاله : 139603241229426509

عنوان مقاله : تدوین استراتژی منابع انسانی بر مبنای گروه بندی مشاغل در دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران

نشریه شماره : 51 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 1355

فایل های مقاله : 349 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سیدعلی اکبر احمدی A.ahmadi@pnu.ac.ir استاد دکترا
2 فرشته امین famin@ut.ac.ir استادیار دکترا
3 مجتبی کاتب M.kateb@pnu.ac.ir دانش آموخته دانشجوی دکترا
4 رضا رسولی R.rasouli@pnu.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

در سال هاي اخير، منابع انساني در سازمان ها جايگاه محوري پيدا كرده و عاملي استراتژيك براي اداره سازمان به شمار مي رود..پژوهش حاضر، با هدف تدوين استراتژي هاي منابع انساني در دانشگاه جامع علمی کاربردیبا استفاده از مدل بامبرگر و مشولم به تفکیک گروه بندی مشاغل در این دانشگاهانجام شده است.جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارشناسان ارشد دانشگاه تشکیل داده اند وداده‌های پژوهش از طریق پرسش‌نامه، سندکاوی و مصاحبه با مدیران و کارشناسان سازمان استخراج گردیده است. در این تحقیق پس از پردازش داده‌ها ،مختصات استراتژیک مشاغل تعیین و استراتژی منابع انسانی مناسب برای هر دسته از مشاغل شناسایی شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که استراتژی منابع انسانی غالب در وضعیت موجود دانشگاه جامع علمی کاربردی طبق نظر خبرگان، استراتژی پدرانه است. در این تحقیق همچنین استراتژی های منابع انسانی به تفکیک گروه بندی مشاغل در دانشگاه جامع علمی و کاربردی نیز ارایه گردیده است.