مقاله


کد مقاله : 13970906165833

عنوان مقاله : تحلیل اثرتولیدوانواع سرمایه گذاری درمنتخبی ازکشورهای سازمان همکاری اسلامی

نشریه شماره : 62 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 324

فایل های مقاله : 1/12 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 الهام نیک نژاد ghaffari_raha@yahoo.com - دانشجوی دکترا
2 همایون رنجبر hranjbar@khuisf.ac.ir دانشیار دکترا
3 حسین شریفی رنانی sharifi55r@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

سرمایه گذاری به عنوان یکی ازاجزاء مهم تابع تولیددراقتصادهرکشوری مطرح می باشدوازهمین رو است که یکی ازضروریات اساسی درپیشرفت اقتصادی هرکشورمحسوب می شود.درحالت کلی سرمایه گذاری به دودسته داخلی وخارجی تقسیم می گرددکه سرمایه گذاری داخلی شامل سرمایه گذاری دولتی وسرمایه گذاری خصوصی می باشد.باتوجه به نقش وجایگاه تجارت،رشداقتصادی و سرمایه گذاری،در این تحقیق رابطه غیرخطی بین سرمایه گذاری دولتی ورشداقتصادی بسط داده می شود،سپس تعامل میان سرمایه گذاری دولتی،سرمایه گذاری خصوصی،سرمایه گذاری مستقیم خارجی،درجه بازبودن تجاری ورشدجمعیت در45کشورعضو سازمان همکاری اسلامی(OIC)تحلیل می گردد.بنابراین عوامل موثربرسرمایه گذاری ورشداقتصادی کشورهاازجمله سرمایه گذاری دولتی،سرمایه گذاری خصوصی،سرمایه گذاری مستقیم خارجی،درجه بازبودن تجاری ورشدجمعیت طی دوره زمانی(2014-1997)موردبررسی قرارگرفته است.روش مورداستفاده دراین تحقیق،روش داده های تابلویی بااثرات ثابت به صورت پویاونیزروش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) می باشد.نتایج حاکی از آن است که سرمایه گذاری دولتی،سرمایه گذاری خصوصی،سرمایه گذاری مستقیم خارجی،درجه بازبودن تجاری ورشدجمعیت اثرمثیت ومعنی داری بررشداقتصادی کشورهاداشته است وحداکثرسطح رشدسرمایه گذاری دولتی0.507%برآوردگردیده است که ازسطح میانگین آن بسیارپایین ترمی باشد.