مقاله


کد مقاله : 13981111215118

عنوان مقاله : طراحی مدل ژنتیکی هویت برند: رویکردی نوین در مدیریت برند آموزش عالی

نشریه شماره : 62 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 285

فایل های مقاله : 1/14 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 آزاده فاطمی فر azade.fatemifar@gmail.com دانشجو دکترا
2 ناصر ازاد n_azazd@azad.ac.ir استادیار دکترا
3 عبداله نعامی naami122@yahoo.com استادیار دکترا
4 عادل فاطمی adelfatemy@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

در بازار رقابتی و پیچیده آموزش عالی، دانشگاه¬ها بناچار باید استراتژی¬هایی را به منظور حفظ و بهبود رقابت بکار گیرند. آن¬ها نیازمند این هستند که مزیت رقابتی را از طریق مجموعه¬ای منحصر به فرد از ویژگی¬ها ایجاد کنند و داشتن هویت منحصر به فرد به منظور تمایز و جذب دانشجویان و کارکنان امری حیاتی است. لذا هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه-های موثر و طراحی مدل هویت برند مبتنی بر مفهوم DNA برند در دانشگاه¬های غیردولتی است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی، از لحاط شیوه گردآوری داده¬ها اکتشافی که بطور خاص از تئوری داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری شامل مدیران و اساتید دانشگاه صاحبنظر در حوزه بازاریابی و برندسازی بودند. روش نمونه¬گیری قضاوتی هدفمند بود. ابزار جمع آوری داده¬ها مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بود که حجم نمونه بر اساس نمونه¬گیری نظری و رسیدن به اشباع نظری تعیین شد . جهت تحلیل داده¬ها از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. مولفه¬های در 11 مقوله اصلی و 43 مقوله فرعی در 6 مولفه کلی شرایط علی، پدیده محوری، شرایط زمینه¬ای، شرایط مداخله¬گر، راهبردها ، پیامدها دسته¬بندی گردید. یافته¬ها حاکی از آن است که توسعه هویت برند قدرتمند و یکپارچه رویکردی استراتژیک در دانشگاه می¬باشد که باید بصورت جامع و با جزئی¬نگر خاص همراه باشد و نیازمند توجه به زیرساخت¬های ژنتیکی می¬باشد.