مقاله


کد مقاله : 139412282137521472

عنوان مقاله : مدل سازی معادلات ساختاری بر مبنای مدل عملیاتی بازاریابی با رویکرد تحلیل مدل ارتباطات بازاریابی یکپارچه

نشریه شماره : 37 فصل زمستان 1392

مشاهده شده : 579

فایل های مقاله : 234 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی شاه نظری 9@6.com - -
2 محمد موزیری قیری 9@7.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
3 آزاده نادري mbagradu2012@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

عناصر تشکیل دهندة اجزای مدل ارتباطات بازاريابي در قالب آميختة ترفيع عمدتاً داراي ماهيتي تصادفي، پويا، مبهم، نادقيق، کيفي و يا نامشهود بوده و فهم آنها نيازمند بهره گيري از رويکردهايي است که با ماهيت ذاتي اين نوع متغيرها همخواني داشته باشد. هدف مقاله حاضر تبیین مدل عملیاتی بازاریابی بر اساس مدل ارتباطات بازاریابی یکپارچه می باشد. به این منظور بازدیدکنندگان نمايشگاه مرواريد سفيد اصفهان به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و نمونه آماری، مراجعه کنندگان به این نمایشگاه در سه روز متوالی بودند. مدل پژوهش با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفت. نتايج تحليل این مدل نشان مي دهد كه در بين گزینه هاي عملياتي و پشتيباني استراتژيك در عمليات بازاريابي، بيشترين تاثير مربوط به مولفه پيشبرد فروش با ميانگين 7/ 3 و بعد از آن مربوط به فروش حضوري با ميانگين 63/3 است. به عبارت ديگر مي توان نتيجه گرفت كه در بين مولفه هاي ذكر شده هر چند تاثیر تمام مولفه ها مورد تایید قرار گرفت اما تاثير دو مولفه پيشبرد فروش و فروش حضوري بالاتر و بيشتر از بقیه است. در پایان نیز، پیشنهادهایی جهت تحقیقات آتی در این زمینه ارائه شده است.