مقاله


کد مقاله : 139507121456453537

عنوان مقاله : تأثیر نااطمینانی سیاست‌های مدیریت تقاضا بر بازدهی بازار سرمایه (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران)

نشریه شماره : 46 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 1263

فایل های مقاله : 864 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید محمد آقا میری aghamirimohammad51@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

هدف از این پژوهش بررسی نااطمینانی سیاست‌های مدیریت تقاضا بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهران است. تحقیق حاضر به بررسی نااطمینانی در متغیرهای عرضه‌ي پول و مخارج دولت بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1387 با استفاده از داده‌های ماهانه پرداخته است. بر اساس نتایج تحقیق مشخص گردید که متغیر عرضه پول با مشکل نااطمینانی روبرو بوده؛ اما متغیر مخارج دولت با چنین وضعیتی مواجه نیست. بر اساس نتایج مدل MSEGARCH نااطمینانی در متغیر عرضه‌ي پول هم در نوسانات بالا و هم در نوسانات پایین تأثیر منفی بر بازدهی بورس دارد. همچنین بر اساس نتایج مدل VAR- MSمخارج دولت در دو رژیم رونق و رکود شاخص بورس تأثیر معناداری بر این شاخص دارد. بر این اساس مشاهده می‌شود نااطمینانی در سیاست‌های مدیریت تقاضا بر بازدهی سهام اثرگذار بوده و این تأثیرات با یکدیگر متضاد هستند، در نتیجه پیشنهاد می‌گردد سیاست‌گذاران دولتی (مخارج دولت) و بانک مرکزی (عرضه پول) هماهنگی بیش‌تری در اجرای سیاست‌ها داشته باشند؛ تا میزان این تأثیرات متضاد کاهش یابد.