مقاله


کد مقاله : 139509151641264113

عنوان مقاله : شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال آموزش در میان منابع انسانی دانشگاه‌های علوم پزشکی غرب کشور

نشریه شماره : 52 فصل پاییز 1396

مشاهده شده : 1400

فایل های مقاله : 760 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 یاسر صیادی yaser.sayadi@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 سعید رجایی پور drsrajaeepour@gmail.com دانشیار دکترا
3 یاسمین عابدینی Abedini@yahoo.com دانشیار دکترا
4 خلیل غلامی khalil.gholami@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

سابقه و هدف: هدف از این مطالعه کشف و آزمون عوامل موثر بر انتقال آموزش در میان منابع انسانی دانشگاه های علوم پزشکی غرب کشور در سال 94 – 95 می باشد. مواد و روش ها: روش مورد استفاده در این پژوهش کمی است. تعداد 346 نفر به عنوان نمونه در پژوهش حاضر مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار استفاده شده در این پژوهش پرسشنامه ی محقق ساخته می باشد. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که 6 بعد اساسی بر انتقال آموزش به محیط کار در دانشگاه های علوم پزشکی موثر است. این ابعاد شامل: بعد فردی، آموزشی، سازمانی، مدیریتی، فرهنگی و محیطی می باشد. نتیجه گیری: پژوهش حاضر به ارایه دیدگاهی جامع و سیستمی و همچنین بینشی عمیق در شناسایی عوامل موثر بر انتقال آموزش پرداخته که می توان در دنیای رقابتی امروز گوی سبقت برتری را از سایر سازمان ها برباید. همچنین نتایج حاصل از مطالعه ی حاضر این نکته را مطرح می سازد که در انتقال آموخته‌ها به محیط کار باید به ملاحظات فرهنگی، مذهبی و قومی در طراحی، اجرا و ارزیابی از دوره ها وبرنامه های آموزشی توجه شود.