• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مدل نقش دانش فن آورانه در تشخیص و بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه
    حسین  ابوالحسنی علی داوری فرهاد سنجری فرد
    كارآفرين برای تشخیص و بهره برداری موفق از فرصتها، بايستی محيط فن آورانه را خوب درك نموده، نيروهاي مشتق و عوامل بحراني را شناسايي كرده و به رابطه پوياي واقعي در بين اين اجزا پي ببرد. در این پژوهش که از نوع اكتشافي می باشد، با رویکرد پژوهشی، بر روی مطالعات حوزه تشخیص فرصت چکیده کامل
    كارآفرين برای تشخیص و بهره برداری موفق از فرصتها، بايستی محيط فن آورانه را خوب درك نموده، نيروهاي مشتق و عوامل بحراني را شناسايي كرده و به رابطه پوياي واقعي در بين اين اجزا پي ببرد. در این پژوهش که از نوع اكتشافي می باشد، با رویکرد پژوهشی، بر روی مطالعات حوزه تشخیص فرصتهای کارآفرینانه استوار بوده و مدل مفهومی جدیدی در زمينه تاثیر دانش فن آورانه بر روی نوآوری و تشخیص و بهره برداری از فرصتها را ارائه می نماید. این مدل مفهومی بر اساس آرای دیگر محققان تدوین و ابتدا بر اساس نظرات خبرگان صنعتی و علمی ارزیابی و سپس با استفاده از داده های جمع آوری شده از صنایع غذایی مورد آزمایش قرار گرفته و سپس تحلیل و روایی آن بررسی گردیده است. نتایج تحلیلهای آماری قابلیت اعتماد این مدل را تایید می نماید. این مدل می تواند به عنوان راهنمایی برای سیاستگذاران دولتی، صاحبان صنایع و محققان در جهت دهی فعالیتهای کارآفرینانه مبتنی بر دانش مورد استفاده قرار گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - مدل راهبردهای یکپارچه عملیات مبتنی بر فناوری اطلاعات و کارکرد آن¬ها در عملکرد سازمانی
    سید محمود زنجیرچی حمیدرضا شکری زاده نگار جلیلیان
    در سال های اخیر، تمرکز بسیاری از سازمان ها، به رسیدن بر عملکرد برتر، به عنوان یک مزیت رقابتی، معطوف شده است و مدیران در تلاش اند، سازمان را در راستای ارتقاء عملکرد خود، یاری دهند. با توجه به این مهم، در پژوهش حاضر ابتدا با عنایت به نقش سیستم اطلاعات در اثربخشی عملکرد را چکیده کامل
    در سال های اخیر، تمرکز بسیاری از سازمان ها، به رسیدن بر عملکرد برتر، به عنوان یک مزیت رقابتی، معطوف شده است و مدیران در تلاش اند، سازمان را در راستای ارتقاء عملکرد خود، یاری دهند. با توجه به این مهم، در پژوهش حاضر ابتدا با عنایت به نقش سیستم اطلاعات در اثربخشی عملکرد راهبرد‌های زنجیره‌ی تأمین و نیز با توجه به نقش راهبرد‌های زنجیره‌ی تأمین در بهبود عملکرد زنجیره و به تبع آن عملکرد سازمان، مدل مفهومی طراحی شد. داده های مورد نیاز جهت آزمون مدل مفهومی پژوهش با بهره گیری از پرسشنامه ی استاندارد جمع اوری شد که روایی محتوایی آن براساس نظر خبرگان و پایایی آن نیز با محاسبه ی شاخص آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. پرسشنامه ی مذکور بین 135 تن از مدیران صنعت کاشی و سرامیک استان یزد توزیع شد و داده های حاصل از آن با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل نسخه 8.2، تحلیل گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن بود که سطح معنی داری بین تمام متغیر بزرگتر از مقدار (96/1) است و نشان دهندة این است که ارتباط میان آنها در سطح اطمینان (95%) معنی دار است. همچنین ضریب مسیر مابین آنها میزان اثرگذاری متغیر مستقل بر وابسته را نشان می دهد. در نتیجه تمام فرضیات پژوهش تایید شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - شناخت مؤلفه های فرهنگ سازمانی و اثر آن بر ابعاد توانمند سازی منابع انسانی (مورد مطالعه: شهرداری مشهد)
    یوسف رمضانی فریبرز رحیم نیا سعید  مرتضوی غلامرضا ملک زاده
    اهمیت فرهنگ در بکارگیری توانائیهای افراد در سازمان غیر قابل انکار است. این تحقیق در تلاش است تا در بستر حقیقی سازمان در جامعه ایرانی، مولفه های فرهنگ سازمانی حاکم بر شهرداری مشهد را شناسایی و اثر آن را بر ابعاد توانمند سازی منابع انسانی بررسی نماید. روش تحقیق در این مط چکیده کامل
    اهمیت فرهنگ در بکارگیری توانائیهای افراد در سازمان غیر قابل انکار است. این تحقیق در تلاش است تا در بستر حقیقی سازمان در جامعه ایرانی، مولفه های فرهنگ سازمانی حاکم بر شهرداری مشهد را شناسایی و اثر آن را بر ابعاد توانمند سازی منابع انسانی بررسی نماید. روش تحقیق در این مطالعه قوم نگاری است. در این تحقیق با ورود به یک سازمان محلی و استفاده از ابزارهای مشاهده و مصاحبه به شناخت فرهنگ سازمانی آن پرداخته شد و از تحلیل اطلاعات 11 مولفه شامل؛احترام به شعائر و ارزشهاي مذهبي،تبعیت پذیری،رفتارهاي رسمي، هويت سازماني، نمادهاي فيزيکي، فرد محوری، شعار تکريم ارباب رجوع، درآمدزايي، تاکید بر قوانين سازمانی، مقاومت در برابر مدیران بیگانه وزبان،در پنچ سطح مصنوعات (زبان) مصنوعات (نمادها) مصنوعات (الگوهای رفتاری)، ارزشها و مفروضات و باورهای اساسی بدست آمد. جهت تأیید استحکام داده‌ها در بخش کیفی این پژوهش از قابلیت اعتبار، قابلیت اعتماد، قابلیت وابستگی و قابلیت انتقال استفاده شد. در بخش کمی نیز جهت سنجش روایی پرسشنامه‌ها از دو روش روایی محتوا و روایی سازه بهره گرفته شد و جهت سنجش پایایی پرسشنامه‌ها نیز از آلفای کرونباج استفاده شد(پرسشنامه فرهنگ سازماني 701/0، پرسشنامه توانمند سازي 857/0). همچنین نتایج، اثر معنادار فرهنگ سازمانی بر ابعاد توانمند سازی منابع انسانی را نشان می دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بررسي تاثير ابعاد مديريت منابع انساني الكترونيك بر ايجاد چابكي سازمانی (مورد مطالعه: بانكهاي شهر بوشهر)
    فخریه حمیدیان پور مجید اسماعیل پور حبیبه فیروزی
    چابكي مجموعه اي از توانمندي‌ها و شايستگي ها است كه باعث بقا و پيشرفت سازمان در محيط كسب و كار مي شود. یکی از رویکردهایی که به سازمان ها در افزایش چابکی کمک می کند، رویکرد منابع انسانی الکترونیک می باشد. هدف اصلی این پژوهش یافتن پاسخی برای این مسئله است که چگونه می توان چکیده کامل
    چابكي مجموعه اي از توانمندي‌ها و شايستگي ها است كه باعث بقا و پيشرفت سازمان در محيط كسب و كار مي شود. یکی از رویکردهایی که به سازمان ها در افزایش چابکی کمک می کند، رویکرد منابع انسانی الکترونیک می باشد. هدف اصلی این پژوهش یافتن پاسخی برای این مسئله است که چگونه می توان به کمک رویکرد منابع انسانی الکترونیک، چابكي سازمانی را توسعه داد. در اين پژوهش كه به روش پيمايشي انجام شد، پس از مرور و باز بيني پژوهش‌هاي پيشين داخل و خارج از كشور و ساخت مدل مفهومي، پرسشنامه‌اي تهيه و در اختيار كاركنان شعب بانك‌ها در شهر بوشهر قرار گرفت و در نهايت داده‌هاي گردآوري شده از 315 پرسشنامه با كمك روش معادلات ساختاري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج حاصل از اين پژوهش، مدل مفهومي ارائه شده را تاييد نمود و نشان داد كه استفاده از آموزش الكترونيكي منابع انساني، پرداخت الكترونيكي منابع انساني، ارزيابي عملكرد الكترونيكي منابع انساني و حفظ و نگهداري منابع انساني و همچنين مديريت منابع انساني الكترونيك در سطح 99% بر چابكي سازمان تاثیر مثبت و معنا‌داری دارند. به علاوه تاثير متغیر‌های استخدام الكترونيكي منابع انساني و ارتباطات منابع انساني بر چابكي سازمان مورد تاييد قرار نگرفت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - اثرات عوامل منابع انسانی سبز بر عملکرد محیطی سازمانهای تولیدی ( مورد مطالعه : شرکت‌های پتروشیمی منطقه عسلویه و ماهشهر)
    سهیلا  بورقانی فراهانی بنفشه فتوت مریم خادم
    چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات عوامل منابع انسانی سبز بر عملکرد محیطی سازمانهای تولیدی در شرکت‌های پتروشیمی منطقه عسلویه و ماهشهر صورت گرفت. اين پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصيفي- همبستگي است. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان و مدیران منابع انسانی در سیستم‌ چکیده کامل
    چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات عوامل منابع انسانی سبز بر عملکرد محیطی سازمانهای تولیدی در شرکت‌های پتروشیمی منطقه عسلویه و ماهشهر صورت گرفت. اين پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصيفي- همبستگي است. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان و مدیران منابع انسانی در سیستم‌های مدیریت محیط زیست و مدیریت ایمنی و بهداشت شرکت های فعال در حوزه پتروشیمی در منطقه عسلویه و ماهشهر به تعداد 600 نفر است که تعداد 234 نفر از آنها به صورت تصادفی عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. همچنین جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد عوامل منابع انسانی سبز و عملکرد زیست محیطی انوسینگ و شیخا استفاده شد. در نهایت داده ها ی پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ضریب تأثیر تعهد مدیریت ارشد به مدیریت محیط زیست، آموزش‌های محیطی کارکنان، کار گروهی کارکنان، مشارکت کارکنان، پاداش زیست محیطی به کارکنان و برنامه های زیست محیطی بر عملکرد سازمان مثبت و معنادار است. اما تأثیر ارتباطات و همکاری های زیست محیطی کارکنان بر عملکرد سازمان معنادار نیست. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - انتخاب فرآیند استراتژیک بمنظور بکارگیری در متدولوژی شش سیگمای ناب در راستای بهبود عملکرد با استفاده از رویکرد ترکیبی BSC&DEA
    اردشیر  بذرکار سلیمان ایرانزاده
    اغلب سازمان ها بمنظور افزايش بهره وري و نهايتا دستيابي به مزيت رقابتي جهت ماندگاري پايدار در عرصه تجارت جهاني ، بخش وسيعي از تمركز و توجه خود را به رفع مسائل ، مشكلات و نقاط ضعف موجود در سيستم ها و فرايندهاي خود مي نمايند . سازمان ها منابع و زمان زيادي را صرف تدوين و تو چکیده کامل
    اغلب سازمان ها بمنظور افزايش بهره وري و نهايتا دستيابي به مزيت رقابتي جهت ماندگاري پايدار در عرصه تجارت جهاني ، بخش وسيعي از تمركز و توجه خود را به رفع مسائل ، مشكلات و نقاط ضعف موجود در سيستم ها و فرايندهاي خود مي نمايند . سازمان ها منابع و زمان زيادي را صرف تدوين و توسعه استراتژي هاي خود مي نمايند اما اغلب آنها در مرحله اجراي اسـتراتژي بـا شكست مواجه مي شوند. .سازمان ها به دنبال دستیابی به موفقیت از طریق عملکرد یکپارچه فرآیندها و فن آوری هستند تا بتوانند نیازهای مشتریان خود را پاسخ دهند. امروزه استفاده ازمتدولوژی شش سیگمای ناب برای سازمانهایی که در دنیای رقابتی فعالیت می کنند بسیار کاربردی است. اهمیت اجرا و پیاده سازی شش سیگمای ناب در یک سازمان در این است که مسله و یا فرآیند مورد بررسی به درستی کشف شود و انتخاب فرآیند در جهت اهداف استراتژیک سازمان باشد تا از این طریق سازمان با بهبود عملکرد فرآیند بتواند هدفمند و در راستای بهبود مستمر گام بردارد. هدف از این پژوهش انتخاب یک فرآیند استراتژیک از میان فرآیندهای گروه حسابداری بانک قوامین بمنظور بهبود عملکرد از طریق بکارگیری متدولوژی شش سیگمای ناب بود.به همین منظور در این پژوهش برای انتخاب فرآیند استراتژیک ابتدا معیارهای انتخاب فرآیند از طریق شش سنجه اصلی کارت امتیاز متوازن و با نظر خبرگان بانک قوامین ، شناسایی شدند و سپس اطلاعات مربوط به فرآیندهای گروه حسابداری ازطریق بانک اطلاعاتی واحدهای مختلف بانک قوامین و همچنین مصاحبه با خبرگان بانک جمع آوری شد.در نهایت با استفاده از مدل کارایی متقاطع در تحلیل پوششی داده ها ، سنجش کارایی فرآیندها صورت گرفت ، نتایج نشان داد که فرآیند شماره 18 در رتبه نخست قرار گرفت و به عنوان فرآیند استراتژیک بانک جهت ایجاد بهبود مستمر در متدولوژی شش سیگمای ناب ، معرفی شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال آموزش در میان منابع انسانی دانشگاه‌های علوم پزشکی غرب کشور
    یاسر صیادی سعید رجایی پور یاسمین عابدینی خلیل غلامی
    سابقه و هدف: هدف از این مطالعه کشف و آزمون عوامل موثر بر انتقال آموزش در میان منابع انسانی دانشگاه های علوم پزشکی غرب کشور در سال 94 – 95 می باشد. مواد و روش ها: روش مورد استفاده در این پژوهش کمی است. تعداد 346 نفر به عنوان نمونه در پژوهش حاضر مورد مطالعه قرار گرفتند. چکیده کامل
    سابقه و هدف: هدف از این مطالعه کشف و آزمون عوامل موثر بر انتقال آموزش در میان منابع انسانی دانشگاه های علوم پزشکی غرب کشور در سال 94 – 95 می باشد. مواد و روش ها: روش مورد استفاده در این پژوهش کمی است. تعداد 346 نفر به عنوان نمونه در پژوهش حاضر مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار استفاده شده در این پژوهش پرسشنامه ی محقق ساخته می باشد. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که 6 بعد اساسی بر انتقال آموزش به محیط کار در دانشگاه های علوم پزشکی موثر است. این ابعاد شامل: بعد فردی، آموزشی، سازمانی، مدیریتی، فرهنگی و محیطی می باشد. نتیجه گیری: پژوهش حاضر به ارایه دیدگاهی جامع و سیستمی و همچنین بینشی عمیق در شناسایی عوامل موثر بر انتقال آموزش پرداخته که می توان در دنیای رقابتی امروز گوی سبقت برتری را از سایر سازمان ها برباید. همچنین نتایج حاصل از مطالعه ی حاضر این نکته را مطرح می سازد که در انتقال آموخته‌ها به محیط کار باید به ملاحظات فرهنگی، مذهبی و قومی در طراحی، اجرا و ارزیابی از دوره ها وبرنامه های آموزشی توجه شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - ارایه یک مدل ارزیابی عملکرد مبتنی بر رویکردهای کارت امتیازی متوازن (BSC) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) مطالعه موردی یکی از شرکت‌های صنایع غذایی کشور
    شیرین عادلی روزبه قوسی رامیار دباغیان
    نقش مهم محصولات تولیدی صنایع غذایی در ارتقاي شاخص‌هاي مختلف سلامت و اقتصادي كشورها، سازمان‌هاي درگير در اين امر را مصمم كرده است كه با بازنگري اساسي در شيوه‌هاي مديريت، بيش از پيش در جهت اجراي كارامدترين روشها در به كارگيري منابع محدود موجود و تأمين سلامت آحاد جامعه و ر چکیده کامل
    نقش مهم محصولات تولیدی صنایع غذایی در ارتقاي شاخص‌هاي مختلف سلامت و اقتصادي كشورها، سازمان‌هاي درگير در اين امر را مصمم كرده است كه با بازنگري اساسي در شيوه‌هاي مديريت، بيش از پيش در جهت اجراي كارامدترين روشها در به كارگيري منابع محدود موجود و تأمين سلامت آحاد جامعه و رشد اقتصادی کشور فعاليت نمايند. کارت امتیازی متوازن به عنوان یکی از ابزارهای موفق در زمینه ارزیابی عملکرد، میزان اهمیت مناظر و همچنین شاخص‌های تحت هر منظر را، ارائه نمی دهد، لذا در این پژوهش برای رفع این نقص، از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت وزن‌دهی به مناظر و شاخص‌های کارت امتیاز ی متوازن استفاده شده است. در پژوهش حاضر ابتدا لیستی از شاخصهای ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن تهیه شده و مقایسات زوجی از روش میدانی و توزیع پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی استاندارد با نرخ سازگاری کمتر از 1/0 میان خبرگان به دست آمد. در پایان میزان تحقق موزون هر یک از آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به مقایسات زوجی انجام شده میان مناظر توسط خبرگان، منظر مشتری با وزن 328/0 دارای بیشترین اهمیت، پس از آن منظر مالی با وزن 290/0 دارای اهمیت دوم، منظر فرآیند داخلی با وزن 239/0 دارای رتبه سوم و منظر رشد و یادگیری با وزن 143/0 در اهمیت چهارم قرار دارد. بر اساس وزن‌های قطعی بدست آمده درآمد اضافه شده نسبت به سال قبل با وزن 121/0 در رده نخست، تعداد شکایات مشتریان با وزن 094/0، میزان رضایت مشتریان با وزن 086/0در رده‌های بعدی قرار دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - ارزیابی و انتخاب سطح تکنولوژی در صنعت خودروسازی با استفاده از رویکرد FANP-DEMATEL-PANDA))
    دکتر عمّار  فیضی حبیب اله جوانمرد
    در عصر حاضر اندازه گیری عملکرد تکنولوژی از جمله بهترین راه های به دست آوردن اطلاعات برای تصمیم گیری در سازمان ها است و نقش حیاتی در موفقیت آن ها ایفا می کند.با این حال تعداد زیادی از سازمان ها، فرآیندهای رسمی برای ارزیابی عملکرد تکنولوژی خود را توسعه نداده و به کار نگر چکیده کامل
    در عصر حاضر اندازه گیری عملکرد تکنولوژی از جمله بهترین راه های به دست آوردن اطلاعات برای تصمیم گیری در سازمان ها است و نقش حیاتی در موفقیت آن ها ایفا می کند.با این حال تعداد زیادی از سازمان ها، فرآیندهای رسمی برای ارزیابی عملکرد تکنولوژی خود را توسعه نداده و به کار نگرفته اند.در اندازه گیری عملکرد تکنولوژی، مدیران همواره به دنبال آن بوده اند تا عملکرد را به واسطه اندازه های مختلف ارزیابی نمایند.هدف‌ازانجام ‌پژوهش‌حاضر ارائه‌یک ‌مدل‌ترکیبی جهت ارزیابی و انتخاب تکنولوژی مناسب درکارخانه خودروسازی پارس خودرو، شناسایی شاخص های ارزیابی‌سطح‌ تکنولوژی و وزن‌دهی و رتبه‌بندی آن‌ها با تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای فازی وتعیین شدت اثر گذاری و اثر پذیری شاخص ها با استفاده از تکنیک آزمایش و تحلیل تصمیم‌گیری(دیماتل) می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را 20 نفر از مدیران ارشد تولید و فناوری اطلاعات و تکنولوژی پارس خودرو تشکیل می دهند. نتایج پژوهش حاضر می تواند دید جامعی را در خصوص ارزیابی توانمندی تکنولوژیکی و تصمیم سازان و تصمیم گیران صنعت خودرو ایران قرار دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - هویت برند ملی صادراتی ایران و استراتژی ترفیع آن
    داود فیض سید محمد میرمحمدی محمد مهدی ایزدخواه
    برند مجموعه ای از ادراکات ذهنی نسبت به چیزی است که در طول زمان شکل می گیرد. یکی از قلمروهای برند، حیطه کشورها و ملت هاست بطوریکه تاکنون بیش از 50 کشور فعالیت هایی را بر روی برندشان متمرکز کرده اند تا جایگاه مطلوب برند ملی شان را در اذهان ایجاد کنند. برند ملی در دیدگاه آ چکیده کامل
    برند مجموعه ای از ادراکات ذهنی نسبت به چیزی است که در طول زمان شکل می گیرد. یکی از قلمروهای برند، حیطه کشورها و ملت هاست بطوریکه تاکنون بیش از 50 کشور فعالیت هایی را بر روی برندشان متمرکز کرده اند تا جایگاه مطلوب برند ملی شان را در اذهان ایجاد کنند. برند ملی در دیدگاه آنهلت، شش بعد دارد: صادرات، گردشگری، جذب سرمایه گذاری و نخبگان، فرهنگ و میراث فرهنگی، مردم و حاکمیت. این پژوهش بر آن است که ابتدا جایگاه مطلوب برند ملی ایران در حوزه صادرات را استخراج کرده و پس از آن راهکارهای ترفیعِ برند مطلوب به ذهن مشتریان هدف را پیشنهاد دهد. در این مسیر ابتدا با استفاده از نظریه مبنایی، برند مطلوب، راهکارهای ترفیع برند و راهکار های توسعه صادرات استخراج گردیده و سپس با بکارگیری روش ساختاری تفسیری، مسیر اجرایی برندسازی ترسیم گردیده است. در نهایت، «بهتر از آن چه فکر می کنید» به عنوان جوهره برند ملی صادراتی و جایگاه مطلوب برند و همچنین، 10 راهکار به عنوان راهکارهای ترفیع برند صادراتی کشور تعیین شدند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - جهت¬گیری¬های راهبردی در سطح کسب و کار و تاثیر آن بر عملکرد برند
    امیر  غفوریان شاگردی علی  پورنگ امید بهبودی
    موفقیت یک کسب و کار بی شک ناشی از عملکرد برند آن کسب و کار است. عملکرد شرکت تحت تاثیر مزیت رقابتی، و مزیت رقابتی، نتیجه و خروجی راهبردهای یک بنگاه است که برتری یک شرکت نسبت به رقبایش در بازار را نشان می‌دهد. راهبردهای کسب و کار عبارت است از اقداماتی یکپارچه در جستجوی مز چکیده کامل
    موفقیت یک کسب و کار بی شک ناشی از عملکرد برند آن کسب و کار است. عملکرد شرکت تحت تاثیر مزیت رقابتی، و مزیت رقابتی، نتیجه و خروجی راهبردهای یک بنگاه است که برتری یک شرکت نسبت به رقبایش در بازار را نشان می‌دهد. راهبردهای کسب و کار عبارت است از اقداماتی یکپارچه در جستجوی مزیت رقابتی. این راهبرد، به نوعی برنامه مديريت براي يك حوزه فعالیت یا کسب و کار معين از سازمان است كه منابع سازمانی را به منظور دسترسي به عملكرد موفقيت‌آميز در آن کسب و کار، هدايت مي‌كند. پژوهش حاضر به بررسی جهت گیری های راهبردی در سطح کسب وکار و تاثیر آن بر عملکرد برند شرکت‌های پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1393 پرداخته است. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بود که با فیلترهای صورت گرفته در نهایت تعداد 110 شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شد. در اين پژوهش شرکت‌ها از نظر جهت گیری های راهبردی در سطح کسب وکار به دو دسته‌ شرکت‌های آينده‌نگر و شرکت‌های تدافعی تقسیم شده اند و برای تعیین راهبرد هر شرکت از سیستم امتیازدهی ترکیبی استفاده شد. همچنین برای اندازه‌گیری عملکرد برند از دو شاخص مالی بازده دارايي‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام استفاده شده است. نتايج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که نوع جهت گیری های راهبردی شرکت ها در سطح کسب و کار تاثیر معناداری بر عملکرد برند شرکت از طریق هر دو شاخص مورد استفاده دارد؛ به عبارت دیگر رابطه مستقیم و معنادار بین جهت گیری های راهبردی شرکت ها در سطح کسب و کار و عملکرد برند آن‏ها از طریق شاخص‏های مالی عملکرد برند وجود دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - تاثیرفناوری اطلاعات در تمرکززدایی از پایتخت و مدیریت بهینه شهر تهران
    علی نعیمی صدیق آرمان ساجدی نژاد
    تمرکززدایی با مفهوم انتقال و یا واگذاری قدرت و اختیارات تصمیم‌گیری از مراکز قدرت و نهادهای وابسته به‌آن دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌باشد. یکی از بهترین و راهبردی ترین راه در مورد کاهش مشکلات پایتخت متمرکز تهران بحث تمرکززدایی است. بنابراین تمرکززدایی چکیده کامل
    تمرکززدایی با مفهوم انتقال و یا واگذاری قدرت و اختیارات تصمیم‌گیری از مراکز قدرت و نهادهای وابسته به‌آن دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌باشد. یکی از بهترین و راهبردی ترین راه در مورد کاهش مشکلات پایتخت متمرکز تهران بحث تمرکززدایی است. بنابراین تمرکززدایی نه‌تنها باعث پیشرفت، رشد و توسعه اجتماعی شهرها و مراکز کشور می‌گردد، بلکه باعث اداره بهتر پایتخت نیز می‌گردد. در این تحقیق به‌این موضوع پرداخته خواهد شد که مدیریت فناوری اطلاعات باعث می‌گردد که این مهم با کمترین چالش و هزینه انجام گیرد و چگونه باعث خواهد گردید که اداره شهر تهران راحت‌تر از گذشته گردد. بدین ترتیب در این مقاله با رویکرد میان‌رشته‌ای ابتدا جاذبه‌های شهر تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد، سپس با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله‌مراتبی وزن هر یک از عوامل مشخص می‌شوند و رتبه‌بندی صورت می‌گیرد و در نهایت عواملی شناسایی خواهد شد که می‌توان با توسعه فناوری اطلاعات از میزان مراجعات به شهر تهران کاهید و به عبارت دیگر این جاذبه‌ها برای شهرهای دیگر کشور نیز در دسترس باشد. مقایسه‌های زوجی عوامل مختلف که کدامیک بر دیگری ترجیح دارند توسط افراد متخصص سازمان‌های دولتی و خصوصی صورت گرفته است و یافته‌های تحقیق نشان‌دهنده اینست که نه تنها فناوری اطلاعات تاثیر شگرفی در کاهش ترافیک و اداره بهینه شهر تهران دارد بلکه باعث تسهیم منابع و امکانات شهر تهران با شهرهای مختلف کشور می‌گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - الگوی مدیریت راهبردی اجرای خط مشی¬های سازمان های فرهنگی
    وجه الله قربانی زاده فتاح شریف زاده داوود حسین پور محمود مروج
    بر این باوریم که سرعت تحولات و پیچیدگی شرایط اجتماعی و فرهنگی جوامع، ضرورت خط مشی گذاری در سطح عمومی و سازمان ها را بیش از گذشته آشکار می سازد، در این میان توجه و اجرای فرایند خط مشی ها بسیار تعیین کننده است. تحقیقات نشان می دهد علی رغم تدوین خط مشی های مناسب، به دلایل چکیده کامل
    بر این باوریم که سرعت تحولات و پیچیدگی شرایط اجتماعی و فرهنگی جوامع، ضرورت خط مشی گذاری در سطح عمومی و سازمان ها را بیش از گذشته آشکار می سازد، در این میان توجه و اجرای فرایند خط مشی ها بسیار تعیین کننده است. تحقیقات نشان می دهد علی رغم تدوین خط مشی های مناسب، به دلایل عدیده، از جمله اجرای ناقص و یا نامناسب خط مشی ها نتایج به دست آمده مطلوب نیست و خط مشی ها و تصمیمات مهم به ناکامی و شکست منجر می شود به گونه ای که این نابسامانی در برنامه های فرهنگی- که از پیچیدگی مضاعفی برخوردار است- بیش از دیگر حوزه های برنامه ریزی به چشم می خورد. پژوهش حاضر به شیوه کیفی الگوی مدیریت راهبردی اجرای خط مشی گذاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را با بهره گیری از استراتژی داده بنیاد مورد تبیین و بررسی قرار می دهد. گرد آوری داده ها طی مصاحبه عمیق با 23 نفر از خبرگان فرهنگی شامل: مدیران، کارشناسان، مربیان و اساتید دانشگاه ها در رشته های متفاوت و مرتبط با موضوع در سطوح مختلف مدیریتی و ستادی انجام شده است. تحلیل داده ها در سه مرحله: «کد گذاری باز»، «کد گذاری محوری» و «کد گذاری انتخابی» انجام پذیرفته است و نشان می دهد که بایسته های راهبردی خط مشی گذاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان راهبرد اصلی و اثر بخشی تولیدات و خدمات فرهنگی به عنوان مقوله محوری در مدل تحقیق است، برآیند این تحقیق علاوه بر رسیدن به مدل اجرای خط مشی های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مدل اجرای خط مشی سازمان های فرهنگی را نیز مورد بررسی قرار می دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - مطالعه رفتار سوختگیری و تمایلات رانندگان به منظور طراحی زیرساخت جایگاه های سوختگیری هیدروژن (مطالعه موردی: شهر مشهد)
    احسان لطفی رضا شیخ بزرگمهر اشرفی
    هدف از این مقاله ارائه یک مدل بهینه سازی برای برنامه ریزی راهبردی مختص ایستگاه های سوختگیری هیدروژن در یک شهر (شهر مشهد) در شرایط در دست نداشتن داده های مبدأ و مقصد (OD) است. مدل ما این مدل دو شرط را در نظر می گیرد: حداکثر کردن ترافیک (مسیرهای رفت و آمد) تحت پوشش ایستگا چکیده کامل
    هدف از این مقاله ارائه یک مدل بهینه سازی برای برنامه ریزی راهبردی مختص ایستگاه های سوختگیری هیدروژن در یک شهر (شهر مشهد) در شرایط در دست نداشتن داده های مبدأ و مقصد (OD) است. مدل ما این مدل دو شرط را در نظر می گیرد: حداکثر کردن ترافیک (مسیرهای رفت و آمد) تحت پوشش ایستگاه های سوختگیری منتخب و به حداقل رساندن متوسط فاصله ساکنان تا نزدیکترین ایستگاه سوختگیری هیدروژن. چون فرض می شود که داده های OD را در اختیار نداریم، از تجمع ایستگاه ها در مناطق دارای بالاترین ترافیک شهر با قید جدیدی ممانعت به عمل می آید که اطلاعات توزیع ایستگاه های سوختگیری فعلی را مد نظر قرار می دهد. این مدل برای شهر مشهد با مساحتی در حدود 3 هزار کیلومترمربع و جمعیت 3 میلیون نفری به کار گرفته شد. در این کار از نتایج نظرسنجی از بیش از 200 راننده مشهدی (غیر تاکسیران) در مورد ترجیحات سوختگیری فعلی شان، تمایلشان به استفاده از وسایل نقلیه با سوخت هیدروژن و حداقل نیازشان (با توجه به حداکثر فاصله تا پمپ و تعداد ایستگاه های موجود در شهر) برای ایجاد شبکه ای از ایستگاه های سوختگیری جایگزین استفاده شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - مدل ارزیابی بلوغ معماری سازمانی در یک بانک ایرانی (مطالعه موردی)
    مسعود عسگری مهر کامران  فیضی سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی سید حبیب الله  طباطبائیان
    معماری سازمانی به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر همسوسازی فناوری اطلاعات با کسب‌وکار به شمار می‌آید. در راستای برخورداری از مزایای معماری سازمانی بایستی روند روبه‌ رشد پیاده‌سازی آن در سازمان، مورد توجه قرار گیرد. بدین منظور ضرورت دارد از ابزارهای کنترلی و ارزیابی استفاده چکیده کامل
    معماری سازمانی به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر همسوسازی فناوری اطلاعات با کسب‌وکار به شمار می‌آید. در راستای برخورداری از مزایای معماری سازمانی بایستی روند روبه‌ رشد پیاده‌سازی آن در سازمان، مورد توجه قرار گیرد. بدین منظور ضرورت دارد از ابزارهای کنترلی و ارزیابی استفاده گردد. ارزیابی بلوغ معماری سازمانی، به عنوان یکی از روش‌های مدیریت مؤثر فرآیند معماری سازمانی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف از ارزیابی بلوغ، تعیین وضع فعلی سازمان و ترسیم تصویر روشنی از مسیر رشد آینده سازمان است. امروزه اهمیت ارزیابی بلوغ در حوزه‌های گوناگون سازمانی بیش از پیش احساس می‌گردد. با این حال در این فضا، در حوزه مؤسسات مالی و بانکی، باتوجه به پیچیدگی معماری فناوری اطلاعات و معماری سازمانی در این مؤسسات، فعالیت‌های قابل توجهی صورت نگرفته‌است. از این رو پژوهش حاضر به ارائه مدل جدید و سفارشی، در راستای سنجش سطح بلوغ معماری سازمانی، در یکی از بزرگترین بانک‌های ایران پرداخته‌است. برای این منظور پس از استخراج ادبیات موضوعی به مطالعه و مشاهده بانک مورد نظر پرداخته و با رویکرد توصیفی و با استفاده از معادلات ساختاری، مدل مفهومی مورد نظر استخراج گردیده‌است. مدل مذکور شامل 3 بعد، 23 متغیر و 75 شاخص است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - ارائه یک روش نوین برای تجزیه و تحلیل داده‌های رضایت مشتری (مطالعه موردی صنایع خودرو: خودروی لوگان)
    مهناز ابراهیمی صدرآبادی علی محمد کیمیاگری سیدمهدی سیداصفهانی
    این پژوهش با هدف ارائه یک مدل ترکیبی مبتی بر اقتصادسنجی و خوشه‌بندی برای تحلیل داده‌های رضایت مشتری صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش، مالکان خودروی سواری لوگان و نمونه آماری شامل177 نفر از مشتریان نمایندگی‌های پارس‌خودرو می‌باشد. محقق به همراه تیم تحقیقاتی شرکت ISQI چکیده کامل
    این پژوهش با هدف ارائه یک مدل ترکیبی مبتی بر اقتصادسنجی و خوشه‌بندی برای تحلیل داده‌های رضایت مشتری صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش، مالکان خودروی سواری لوگان و نمونه آماری شامل177 نفر از مشتریان نمایندگی‌های پارس‌خودرو می‌باشد. محقق به همراه تیم تحقیقاتی شرکت ISQI ، نیازهای کنونی مشتریان کلیه خودروها از خدمات پس‌از فروش را شناسایی کرده و با طراحی پرسشنامه سنجش رضایت مشتری، میزان تأثیر هریک از متغیرها را بر روی رضایت کلی مشتریان با توجه به گروه پردرآمد ، درآمد متوسط و کم درآمد سنجیده است. عوامل تأثیرگذار بر رضایت کلی مشتریان مبتنی بر تمام گروه‌های درآمدی شامل شش متغیر به شرح: تأمین به‌موقع قطعات؛ توضیحات ارائه شده هنگام ترخیص خودرو؛ سهولت دسترسی به نمایندگی؛ کیفیت سرویس‌های ادواری؛ کیفیت تعمیرات؛ هزینه پرداختی و در گروه پردرآمد شامل سه متغیر به شرح: هزینه پرداختی؛ ثبت موارد مطرح شده توسط مسئول پذیرش در زمان پذیرش؛ توضیحات ارائه شده هنگام ترخیص خودرو و در گروه درآمد متوسط شامل چهار متغیر به شرح: به موقع تامین شدن قطعات در مراجعه؛ کیفیت تعمیرات؛ توضیحات ارائه شده هنگام ترخیص خودرو؛ هزینه پرداختی و در گروه کم درآمد شامل چهار متغیر به شرح: توضیحات ارائه شده هنگام ترخیص خودرو؛ به موقع تأمین شدن قطعات در مراجعه؛ کیفیت تعمیرات؛ سهولت دسترسی به نمایندگی‌های شرکت می‌باشد. ضمنأ در اجرای این پژوهش از نرم‌فزارهای EViews و Spss استفاده شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - تصميم گیری چند معیاره تركيبي پویا با روش ویكور فازی نوع دوم برای تصمیم گیری در صنعت تولید كاغذ
    میثم جعفری اسکندری رامین صادقیان فتانه یاراحمدی مصطفی  یوسفی طزرجان
    صنعت کاغذ گردش مالی زیادی دارد و تصمیم گیری مناسب برای توسعه آن سودآوری بالایی را بوجود خواهد آورد. در این تحقیق تمرکز بر صنعت کاغذ و ارائه دهندگان این خدمت می باشد و به دنبال اولویت بندی تصمیمات بر اساس ادغام مدل فازی نوع دوم و تصمیم گیری چند شاخصه ی ترکیبی پویا به روش چکیده کامل
    صنعت کاغذ گردش مالی زیادی دارد و تصمیم گیری مناسب برای توسعه آن سودآوری بالایی را بوجود خواهد آورد. در این تحقیق تمرکز بر صنعت کاغذ و ارائه دهندگان این خدمت می باشد و به دنبال اولویت بندی تصمیمات بر اساس ادغام مدل فازی نوع دوم و تصمیم گیری چند شاخصه ی ترکیبی پویا به روش ویکور در صنعت کاغذ هستیم. در این راستا، نخست 5 تصمیم مهم توسط خبرگان صنعت کاغذ شناسایی شده است که شامل 1-تلاش برای ورود تکنولوژی و ماشین آلات جدید، 2-سرمایه گذاری روی محصولات جدید و تنوع بخشی به محصولات ،3- آموزش کارکنان و مدیران ،4- برنامه ریزی فنی تولید، انبارش و مدیریت کارکنان و 5- قیمت گذاری مناسب و تبلیغات برای جذب مشتریان داخلی و خارجی جدید می باشد. همچنین 6 معیار برای ارزیابی این تصمیمات ارائه شده است. در راستای ارزیابی تصمیمات از رویکرد ویکور فازی نوع دوم استفاده شده و پس از طی گام های تحقیق، تصمیمات 1 و 2 حائز بالاترین اولویت شدند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    18 - بررسی عوامل کلیدی جمع سپاری و تأثیر آن بر موفقیت پروژه (مورد مطالعه: شرکت پدیده شاندیز)
    میر حمید تقوی علیرضا علی احمدی محمدعلي شفيعا پیمان  اخوان علی بنیادی نائینی
    یکی از مهمترین روندهایی که نگاه کسب و کارها، دولت ها و سازمان های بشردوستانه به بازار اینترنت و موبایل را تغییر می دهد، جمع سپاری است. این پارادایم جدید که بر اساس مشارکت در چارچوب خرد جمعی شکل گرفته به عنوان مدل کسب وکار در حال ظهور جدیدی شناخته شده است که با استفاده چکیده کامل
    یکی از مهمترین روندهایی که نگاه کسب و کارها، دولت ها و سازمان های بشردوستانه به بازار اینترنت و موبایل را تغییر می دهد، جمع سپاری است. این پارادایم جدید که بر اساس مشارکت در چارچوب خرد جمعی شکل گرفته به عنوان مدل کسب وکار در حال ظهور جدیدی شناخته شده است که با استفاده از غیرحرفه ای ها در کنار حرفه ای ها، سعی در صرف هر چه کمتر زمان و به تبع آن هزینه کمتر در اجرای وظایف دارد. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر جمع سپاری و رابطه آن با موفقیت پروژه در شرکت پدیده شاندیز است. جهت انجام تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای پژوهش، از روش مدل یابی معادلات ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات جزیی با نرم افزار اسمارت پی ال اس2 استفاده شده است. برای این منظور 200 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت پدیده شاندیز که از آشنایی کامل در حوزه جمع سپاری برخوردار بوده و در این زمینه فعالیت های عملیاتی و تحقیقاتی داشته اند، با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و از طریق پرسشنامه و مصاحبه مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که 1. مشارکت کنندگان بیشترین تأثیر را بر جمع سپاری دارند. 2. جمع سپاری تأثیر معناداری بر عملکرد کسب و کار و موفقیت پروژه دارد. 3. شاخص رضایتمندی مشتریان مهمترین عامل در توصیف تغییرات موفقیت پروژه است. پرونده مقاله