مقاله


کد مقاله : 139602041230455772

عنوان مقاله : خوشه بندی اعضا در تیمهای دانش محور پروژ ه های بزرگ با استفاده از الگوریتم مورچگان

نشریه شماره : 29 فصل زمستان 1390

مشاهده شده : 601

فایل های مقاله : 517 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 صدیقه رضائیان فردوئی Rezaeian@phd.pnu.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

خوشه بندی به مفهوم اختصاص n شی در k دسته می باشد. خوشه بندی از طریق راه حلهای مختلف قابل حل می باشد که یکی از آنها بکارگیری الگوریتم های فرا ابتکاری است و از طرفی دیگر خوشه بندی خود می تواند ابزاری در جهت حل مسائل پیچیده باشد زیرا امکان جستجوی محلی را در فضای جستجو فراهم می نماید]6.[ یکی از مسائل خوشه بندی که جز مسایل پیچیده می تواند مطرح باشد تشکیل ترکیبات بهینه از اعضا بر مبنای دانش افراد و تخصص مورد نیاز در پروژه های بزرگ جهت ارتقای عملکرد تیمی است، این موضوع از موضوعات با اهمیت و نسبتا جدیدی می باشد که در صنایع و سازمانها مورد توجه می باشد. یکی از الگوریتم های قابل استفاده در حل مسایل خوشه بندی، الگوریتم کلونی مورچگان است. الگوريتم کلوني مورچه الهام گرفته شده ازمطالعات و مشاهدات روي کلوني مورچه هاست. اين مطالعات نشان داده که مورچه ها حشراتي اجتماعي هستند که در کلونيها زندگي ميکنند و رفتار آﻧﻬا بيشتر در جهت بقاء کلوني است تا درجهت بقاء يک جزء از آن.رفتار مورچه ها داراي نوعي هوشمندي تودهاي است که اخيراً مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. در این مقاله براي اولين بار است که الگوريتم کلونی مورچگان را در يک مسأله خوشه بندی و تخصیص اعضا در تیم های دانش محور را بکار می برد. تا این زمان تنها در سال 2009یک مقاله ]5 [این مساله را مورد مطالعه قرار داده و آن هم از طریق الگوریتم ژنتیک حل شده است، البته بعد خوشه بندی بر اساس ویژگیها و محدودیتها نیز در مقاله مذکور مورد توجه قرار نگرفته است، در حالیکه این موضوع از مباحث مطرح در الگوریتم های فرا ابتکاری بوده و از این رو جز محورهای اصلی این مقاله در نظر گرفته شده است.