• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تعیین روابط علی و معلولی شاخصهای عملکردی سازمانهای تولیدی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن به کمک مدل معادلات ساختاری
    علیرضا علی احمدی میثم  جعفری
    اندازه گيري مالي همواره به عنوان يك سيستم مديريتي مورد استفاده قرار گرفته است. با نزديك شدن به پايان قرن بيستم، ابعاد مالي سنجش عملكرد سازمان‌‌‌‌ها گسترش فراواني داشته است، اما بسياري از صاحب نظران توجه بيش از حد به سنجه‌‌‌‌هاي مالي در ارزيابي عملكرد سازمان‌‌‌‌ها را مور چکیده کامل
    اندازه گيري مالي همواره به عنوان يك سيستم مديريتي مورد استفاده قرار گرفته است. با نزديك شدن به پايان قرن بيستم، ابعاد مالي سنجش عملكرد سازمان‌‌‌‌ها گسترش فراواني داشته است، اما بسياري از صاحب نظران توجه بيش از حد به سنجه‌‌‌‌هاي مالي در ارزيابي عملكرد سازمان‌‌‌‌ها را مورد انتقاد قرار داد‌ه‌اند. به اعتقاد آنها اصرار و تاكيد بر كسب نتايج مالي باعث مي‌شود كه سازمان‌‌‌‌ها عمد تاً متمركز بر برنامه‌‌‌‌هاي كوتاه مدت شده و از ايجاد ارزش بلند مدت در بخش دارايي‌‌‌‌هاي غير مشهود و معنوي سازمان كه ضامن رشد سازمان در آينده است غافل شوند. سازمانها هم اكنون دريافته اند كه براي حفظ بقا و پيشرفت بايد علاوه بر سنجه‌‌‌‌هاي مالي، سنجه‌‌‌‌هاي غير مالي مهمي را سنجش و پيگيري كنند. از بين روش‌‌‌‌هاي مختلفي كه تا كنون براي ارزيابي و هدايت سازمان‌‌‌‌ها مطرح شده اند، مدل كارت امتيازي متوازن با نگاه پياده سازي استراتژي در عمل، روشي است كه اثرگذاري عملكرد كليه زير مجموعه‌‌‌‌هاي سازمان را در عملكرد كل سازمان نشان مي‌دهد. مدل امتيازات متوازن است كه علاوه بر توجه به بعد مالي از سه بعد مشتري، فرآيندهاي داخلي و رشد و يادگيري نيز سازمان را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. مدل كارت امتيازي متوازن روابط علّي و معلولي بين اين چهار وجه را.مد نظر قرار میدهد. اين روابط بسيار مهم هستند، زيرا به مديريت اجازه مي‌دهد تا عملكرد را بر خلاف روشهاي سنتي بر اساس معيارهاي غير مالي اندازه بگيرد و از آن براي پيش بيني كار ايي مالي سازمان استفاده كند. از طرف ديگر يك رابطه علّي و معلولي نيازمند يك فاصله زماني بين علّت و اثرش مي‌باشد. بنابراين ايجاد رابطه واقعي بين تمام وجوه كار سختي ميباشد. که در طول زمان نتیجه بخش خواهد بود. هدف اين مقاله، بررسي روابط مستقيم و غيرمستقيم موجود بين شاخصهاي مالي و منظرهاي غير مالي عملكرد یک واحد صنعتی توليد بيسكويت حول استراتژي‌‌‌‌هاي تعیین شده آن بر پايه کارت امتیازي متوازن می باشد. روش پژوهش از نوع مدل يابي علّي يا مدل معادلات ساختاري بوده است و از آن به عنوان روش تحليل چند متغيره به منظور تحليل و بررسي تاثير شاخصها در روابط بين چهار وجه كارت امتيازي متوازن استفاده شده است. در اين مقاله از روش تحليل عاملي تائيدي و مدل معادلات ساختاري بر پايه‌ي نرم افزار ليزرل براي ارزيابي مدل ساختاري تولیدی استفاده شد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - طراحي مــدل مــعادلات ساختاري عوامل رقابت پذيري شرکت هاي بيمه
    محمدرضا عباسی حسین رحیمی کلور
    در عصر جهاني شدن ، رقابت پذيري موضوعي مهم در بين سياست گذاران مطرح بوده و وسيله اي براي نيل به رشد اقتصادي مطلوب و توسعه پايدار قلمداد مي شود بر اين اساس بنگاه ها براي بقا و پيشرفت خود به دنبال منابع جديد مزيت رقابتي بوده و موفقيت آنها مستلزم شناسايي عوامل تعيين کنندة ر چکیده کامل
    در عصر جهاني شدن ، رقابت پذيري موضوعي مهم در بين سياست گذاران مطرح بوده و وسيله اي براي نيل به رشد اقتصادي مطلوب و توسعه پايدار قلمداد مي شود بر اين اساس بنگاه ها براي بقا و پيشرفت خود به دنبال منابع جديد مزيت رقابتي بوده و موفقيت آنها مستلزم شناسايي عوامل تعيين کنندة رقابت پذيري مي باشد تا از اين طريق الگویی براي ارتقاء توان رقابتي آن ها طراحي شود در اين مقاله ، ابتدا با مرور پيشينه تحقيق و بررسي عوامل مؤثر بر رقابت پذيري ، به کمک روش تحليل عاملي تائيدي ، مجموعه اي از شاخص هاي تاثيرگذار روي رقابت پذيري شناسايي و در سه شاخص اصلي (عوامل محيطي، عوامل درون سازماني و ايجاد ارزش ادراکي) طبقه بندي می شوند و در مرحله بعدي به کمک مدلسازي معادلات ساختاري نحوة ارتباط سازه جديد و شاخص هاي اثرگذار بر رقابت پذيري برای موضوع تحت مطالعه بررسي می شود تا ضمن تبيين مدل مفهومي ، به ارائه مدل بومي رقابت پذيري پرداخته شود. داده هاي تحقيق حاضر از جامعه شرکت هاي بيمه مستقر در شهر تهران و از يک نمونه 138 نفره از خبرگان بيمه گردآوري و از نرم افزار ليزرل جهت تجزيه و تحليل داده ها استفاده شده است. نتايج مدلسازي نشان مي دهد که مدل اصلاح شدة تحقيق ، عامل ايجاد ارزش ادراکي را در مرتبة اول اهميت قرار داده و عوامل درون سازماني و محيطي را در مراتب بعدي اولويت نشان مي دهد از اين رو ، مدل پيشنهادي در اين مطالعه متفاوت از مدل نظري اولیه تحقيق بوده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - ارزيابي عوامل موثر در تحقق سازمان دولتي كارآفرين ( مطالعه موردي سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران)
    سیامک نوری محمد مهدوی
    امروزه با نگاهی‌گذرا به تغییرات روبه تزاید و تحولات شگرف و گسترده‌ای‌که هر روز در تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی و حتی ارزش‌ها و فرهنگ حاکم بر جوامع رخ می‌دهد، موجب شده تا كارآفريني‌به عنوان يك راهبرد ‌اثربخش‌ براي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورها شناخته‌شود. از طرفی سازمان چکیده کامل
    امروزه با نگاهی‌گذرا به تغییرات روبه تزاید و تحولات شگرف و گسترده‌ای‌که هر روز در تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی و حتی ارزش‌ها و فرهنگ حاکم بر جوامع رخ می‌دهد، موجب شده تا كارآفريني‌به عنوان يك راهبرد ‌اثربخش‌ براي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورها شناخته‌شود. از طرفی سازمانهای دولتی عصرصنعت، درصورتي مي‌توانند از پس چالش‌های جامعه به شدت متغیّر عصر اطلاعات و اقتصاد دانش پایه برآيندكه ابتداء خود نوآور وکارآفرین شوند. با توجه به آنکه سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یک سازمان دولتی است که مترصد دستیابی به یک سازمان کارآفرینانه می‌باشد. لذا در اين مقاله سعي شده است تا فرایند کارآفرینی در ابعاد سه گانه عوامل ساختاري، رفتاري، زمينه‌اي به صورت يكپارچه شناسایی و ابعاد توسعه کارآفرینی در اين سازمان دولتي تبیین شود. نتايج حاصل از اين تحقيق مشخص مي‌نمايدكه ‌سه‌ عامل ساختاري، رفتاري، زمينه‌اي و متغيّرهاي تبيين‌كننده اين عوامل، قابليت اندازه‌گيري‌به صورت يكپارچه درمدل معادله ساختاري را دارا مي باشد. همچنين با بررسي و رتبه بندي عوامل مورد بررسي بر اساس ضرايب اثر سطح معناداري مي توان ارزش هر متغيّر كارآفرينانه را جهت تحقق سازمان دولتي كارآفرين پيگيري نمود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - رابطه هوش هیجانی مدیران آموزشی مقطع دبیرستان و سبک مدیریت آنان
    عصمت مسعودی
    هدف پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران آموزشی مقطع دبیرستان و سبک مدیریت آنان در مدیران مدارس مقطع دبیرستان شهر تهران است. جامعه آماری پژوهش عبارت است از کلیه مدیران مدارس مقطع متوسطه شهر تهران که در سال 1390- 1389 به عنوان مدیر در مدارس متوسطه مشغول به کار بوده اند. ن چکیده کامل
    هدف پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران آموزشی مقطع دبیرستان و سبک مدیریت آنان در مدیران مدارس مقطع دبیرستان شهر تهران است. جامعه آماری پژوهش عبارت است از کلیه مدیران مدارس مقطع متوسطه شهر تهران که در سال 1390- 1389 به عنوان مدیر در مدارس متوسطه مشغول به کار بوده اند. نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 130 نفر از مدیران (کلیه مدیران مدارس متوسطه) منطقه یک شهر تهران بودند که به صورت خوشه ای تصادفی تک مرحله ای انتخاب شده بودند. این پژوهش باتوجه به هدف از نوع مطالعات کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها و تحلیل آنها؛ روش مورد استفاده روش توصیفی از نوع طرح های همبستگی است. ابزارهای اندازه گیری پرسشنامه آزمون هوش هیجانی بار- اُن و پرسشنامه سبک های مدیریت لوتانز بوده که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آزمون ماتریس همبستگی از نوع پیرسون و آزمون رگرسیون همزمان استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین متغیر هوش هیجانی مدیران و سبک مدیریتی رابطه مدار آنان رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد، بین متغیر هوش هیجانی مدیران و سبک مدیریتی تلفیقی آنان رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد میتوان به کمک و متغیرهای هوش هیجانی سبک مدیریت را پیش بینی کردد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - نقش دانش بازار و دانش فن آوری در تشخیص و بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه در صنایع غذایی ایران
    حسین  ابوالحسنی
    کارآفرینی را می توان بصورت خلاصه تشخیص و بهره برداری از فرصتها تعریف نمود و تشخیص فرصت نقشی اساسی در این فرآیند ایفا می نماید. كارآفرين ميبايست محيط بازار را خوب درك نموده، نيروهاي مشتق و عوامل بحراني را شناسايي كرده و به رابطه پوياي واقعي در بين اين اجزا پي ببرد. از طر چکیده کامل
    کارآفرینی را می توان بصورت خلاصه تشخیص و بهره برداری از فرصتها تعریف نمود و تشخیص فرصت نقشی اساسی در این فرآیند ایفا می نماید. كارآفرين ميبايست محيط بازار را خوب درك نموده، نيروهاي مشتق و عوامل بحراني را شناسايي كرده و به رابطه پوياي واقعي در بين اين اجزا پي ببرد. از طرف دیگر برخی نقش کارآفرین را بازسازی یا منقلب کننده الگوی تولید از طریق بهره برداری از یک اختراع یا یک راه حل فن آورانه که قبلاً بکار گرفته نشده، درحالیکه تولید را بهبود می بخشد و یا محصولات جدیدی را خلق می نماید، می دانند. در این تحقیق که از نوع توصيفي - اكتشافي می باشد، با رویکرد پژوهشی، بر روی مطالعات حوزه تشخیص فرصتهای کارآفرینانه استوار بوده و مدل مفهومی جدیدی در زمينه تاثیر دانش بازار و دانش فن آوری بصورت مستقیم و در تعامل با یکدیگر، بر روی تشخیص و بهره برداری از فرصتها را ارائه می نماید. این مدل مفهومی بر اساس آرای دیگر محققان تدوین و با استفاده از نظرات خبرگان حوزه صنایع غذایی و دانشگاهی مورد آزمایش قرار گرفته و سپس تحلیل و روایی آن بررسی گردیده است. این مدل می تواند به عنوان راهنمایی برای سیاستگذاران دولتی، صاحبان صنایع و محققان در جهت دهی فعالیتهای کارآفرینانه مبتنی بر دانش مورد استفاده قرار گیرد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - خوشه بندی اعضا در تیمهای دانش محور پروژ ه های بزرگ با استفاده از الگوریتم مورچگان
    صدیقه رضائیان فردوئی
    خوشه بندی به مفهوم اختصاص n شی در k دسته می باشد. خوشه بندی از طریق راه حلهای مختلف قابل حل می باشد که یکی از آنها بکارگیری الگوریتم های فرا ابتکاری است و از طرفی دیگر خوشه بندی خود می تواند ابزاری در جهت حل مسائل پیچیده باشد زیرا امکان جستجوی محلی را در فضای جستجو فراه چکیده کامل
    خوشه بندی به مفهوم اختصاص n شی در k دسته می باشد. خوشه بندی از طریق راه حلهای مختلف قابل حل می باشد که یکی از آنها بکارگیری الگوریتم های فرا ابتکاری است و از طرفی دیگر خوشه بندی خود می تواند ابزاری در جهت حل مسائل پیچیده باشد زیرا امکان جستجوی محلی را در فضای جستجو فراهم می نماید]6.[ یکی از مسائل خوشه بندی که جز مسایل پیچیده می تواند مطرح باشد تشکیل ترکیبات بهینه از اعضا بر مبنای دانش افراد و تخصص مورد نیاز در پروژه های بزرگ جهت ارتقای عملکرد تیمی است، این موضوع از موضوعات با اهمیت و نسبتا جدیدی می باشد که در صنایع و سازمانها مورد توجه می باشد. یکی از الگوریتم های قابل استفاده در حل مسایل خوشه بندی، الگوریتم کلونی مورچگان است. الگوريتم کلوني مورچه الهام گرفته شده ازمطالعات و مشاهدات روي کلوني مورچه هاست. اين مطالعات نشان داده که مورچه ها حشراتي اجتماعي هستند که در کلونيها زندگي ميکنند و رفتار آﻧﻬا بيشتر در جهت بقاء کلوني است تا درجهت بقاء يک جزء از آن.رفتار مورچه ها داراي نوعي هوشمندي تودهاي است که اخيراً مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. در این مقاله براي اولين بار است که الگوريتم کلونی مورچگان را در يک مسأله خوشه بندی و تخصیص اعضا در تیم های دانش محور را بکار می برد. تا این زمان تنها در سال 2009یک مقاله ]5 [این مساله را مورد مطالعه قرار داده و آن هم از طریق الگوریتم ژنتیک حل شده است، البته بعد خوشه بندی بر اساس ویژگیها و محدودیتها نیز در مقاله مذکور مورد توجه قرار نگرفته است، در حالیکه این موضوع از مباحث مطرح در الگوریتم های فرا ابتکاری بوده و از این رو جز محورهای اصلی این مقاله در نظر گرفته شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - طراحي مدل سیستم خدمات انعطاف پذیر FSS در نظام بانکی
    فرشته  امین
    شاید به جرات بتوان گفت دنیایی که در آن بسر می بریم. شباهت بسیاری به جنگلی داردکه در آن سازمانها در تکاپوی همیشگی برای بقاء هستندو عناصر بقاء آن جنگل بجای قدرت فیزیکی و درنده خویی ، چالاکی و انعطاف پذیری سازمان در پاسخگویی سریع و به موقع به نیازهای محیطی می باشد. آنچه د چکیده کامل
    شاید به جرات بتوان گفت دنیایی که در آن بسر می بریم. شباهت بسیاری به جنگلی داردکه در آن سازمانها در تکاپوی همیشگی برای بقاء هستندو عناصر بقاء آن جنگل بجای قدرت فیزیکی و درنده خویی ، چالاکی و انعطاف پذیری سازمان در پاسخگویی سریع و به موقع به نیازهای محیطی می باشد. آنچه در دنیای امروزی بقاء سازمانها را تضمین می کند. میزان موفقیت در برآورده سازی نیازها و خواسته های مشتریان می باشد و این امر میسر نیست جز از طریق انعطاف پذیری محصولات و خدمات و طراحی سیستم هایی برای ایجاد انعطاف پذیری در تولید و ارائه کالا و خدمت می تواند نقش مهمی در جلب رضایت و وفاداری مشتریان داشته باشد. طراحی این سیستم ها نیازمند توجه به دو عنصر خدمت و بسته محصول یا خدمت می باشد. ودر تمام مراحل طراحی سیستم بایستی میزان ادراک مشتری از کیفیت و انعطاف پذیری خدمات سنجیده شود. هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی یک مدل انعطاف پذیری خدمات برای سیستم بانکی و یک مدل ریاضی برای اندازه گیری انعطاف پذیری خدمات است.دراین تحقیق با مطالعه ادبيات موضوع و مصاحبه با خبرگان بانکی، مولفه ها ومتغیرهای مورد نیاز برای طراحی مدل مذکور شناسايي شد وبا استفاده از آنها پرسشنامه های تحقیق تدوین گردید پس از توزيع، جمع آوري و تجزيه و تحليل پرسشنامه ها با استفاده از روش های هرمونتیک و تحلیل عاملی و استفاده از تکنیک DEA و TOPSIS مدل مناسب جهت اندازه گیری انعطاف پذیری خدمات در بانک طراحی گردید. پرونده مقاله