مقاله


کد مقاله : 13960204127355769

عنوان مقاله : ارزيابي عوامل موثر در تحقق سازمان دولتي كارآفرين ( مطالعه موردي سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران)

نشریه شماره : 29 فصل زمستان 1390

مشاهده شده : 622

فایل های مقاله : 629 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سیامک نوری snoori@iust.ac.ir استاد دکترا
2 محمد مهدوی mazdeh@iust.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

امروزه با نگاهی‌گذرا به تغییرات روبه تزاید و تحولات شگرف و گسترده‌ای‌که هر روز در تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی و حتی ارزش‌ها و فرهنگ حاکم بر جوامع رخ می‌دهد، موجب شده تا كارآفريني‌به عنوان يك راهبرد ‌اثربخش‌ براي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورها شناخته‌شود. از طرفی سازمانهای دولتی عصرصنعت، درصورتي مي‌توانند از پس چالش‌های جامعه به شدت متغیّر عصر اطلاعات و اقتصاد دانش پایه برآيندكه ابتداء خود نوآور وکارآفرین شوند. با توجه به آنکه سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یک سازمان دولتی است که مترصد دستیابی به یک سازمان کارآفرینانه می‌باشد. لذا در اين مقاله سعي شده است تا فرایند کارآفرینی در ابعاد سه گانه عوامل ساختاري، رفتاري، زمينه‌اي به صورت يكپارچه شناسایی و ابعاد توسعه کارآفرینی در اين سازمان دولتي تبیین شود. نتايج حاصل از اين تحقيق مشخص مي‌نمايدكه ‌سه‌ عامل ساختاري، رفتاري، زمينه‌اي و متغيّرهاي تبيين‌كننده اين عوامل، قابليت اندازه‌گيري‌به صورت يكپارچه درمدل معادله ساختاري را دارا مي باشد. همچنين با بررسي و رتبه بندي عوامل مورد بررسي بر اساس ضرايب اثر سطح معناداري مي توان ارزش هر متغيّر كارآفرينانه را جهت تحقق سازمان دولتي كارآفرين پيگيري نمود.