مقاله


کد مقاله : 1396092912292119781

عنوان مقاله : مدلسازی ساختاری تقویت قصد خرید در شبکه اجتماعی اینستاگرام

نشریه شماره : 54 فصل بهار 1397

مشاهده شده : 758

فایل های مقاله : 947 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 یاسر سبحانی فرد sobhanifard@iust.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

اثر شبکه های اجتماعی بر رفتار مصرف کنندگان در فضای مجازی رو به فزونی است .در این میان شبکه اجتماعی اینستاگرام به عنوان یکی از شبکه های پرمخاطب در حال پررنگ کردن نقش خود در شکل دهی قصد خرید کاربران می باشد. مقاله پیش رو به دنبال بررسی چگونگی تبلیغات در شبکه اجتماعی اینستاگرام و نقش آن بر قصد خرید مصرف کنندگان می باشد.جهت انجام این مهم اثر عوامل شش گانه تبلیغات در فضای اینستاگرام بر روی قصد خرید مورد آزمون قرار گرفت.جامعه آماری این تحقیق کاربران اینستاگرام در شهر آبیک قزوین بوده که برای تعمیم نتایج به این جامعه نامحدود، 384 نمونه به روش نمونه گیری تصادفی مورد انتخاب قرار گرفتند.برای پاسخ به فرضیات تحقیق و آزمون مدل از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان از تایید مدل تحقیق و اکثر فرضیات داشت .نتایج آزمون های حاصل از الگوی پژوهش ، نشان دادند که اطلاع رسان بودن و خلاقیت تبلیغاتی ، اثر مثبتی بر نگرش افراد نسبت به اجماع گروهی داشته و این موضوع نیز از طریق اثر گذاری بر قصد همراهی افراد با اجماع موجب بهبود قصد خرید مصرف کنندگان می شود.