مقاله


کد مقاله : 1396112400260787

عنوان مقاله : کاوشی بر تبیین نقش تعدیل¬گری صفات اخلاقی روی مدل تاثیر برند خدمات بانکداری

نشریه شماره : 61 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 324

فایل های مقاله : 1/01 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد رضا کریمی علویجه mr.karimi@atu.ac.ir استادیار دکترا
2 امیر اصلانی افراشته amiraslani43@yahoo.com دانشجو دکترا

چکیده مقاله

پژوهش ها نشان داده اند که در صنایع خدماتی همچون بانکداری، علاوه بر کیفیت خدمات ادراک شده و اعتماد به برند، رفتار اخلاقی کسب¬وکار¬ها نقشی اساسی در شکل¬گیری و حفظ روابط بلند¬مدت میان سازمان و مشتریان¬شان ایفا می¬کند. لذا علاوه بر کیفیت خدمات ادراک شده، اخلاق کسب و کار در خدمات نیز می تواند اثرات مثبتی بر اعتماد و وفاداری مشتریان داشته باشد. بنابراین این پژوهش ابتدا رابطه‌ی کیفیت‌خدمات‌ ادراک شده، اعتماد و تاثیر برند را مورد بررسی قرار داده و سپس، اثر صفات‌ اخلاقی را به عنوان متغیر تعدیل‌گر روی رابطه‌ی کیفیت‌خدمات‌ ادراک شده و اعتماد که منجر به تاثیر برند می‌شود را مورد بررسی قرار می دهد. پژوهش، ازنظر هدف کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های توصیفی- پیمایشی و برای آزمون فرضیه ها، از مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. جامعه آماری، دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی است. برای جمع آوری داده ها، پرسش نامه ای ساختمند براساس پیشینه پژوهش تنظیم شده است که با روش نمونه گیری غیر احتمالی آسان، تعداد 180 پرسشنامه به طور کامل پاسخ داده شده و مبنای تحلیل این پژوهش قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می دهد که کیفیت‌خدمات‌ ادراک شده با اعتماد به برند و اعتماد به برند با تاثیر برند رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین، نقش تعدیل‌گری متغیر صفات‌اخلاقی تایید شد و آن از شدت معناداری برخوردار می‌باشد. در ضمن نتایج آزمون مدل‌‌نهایی نشان می‌دهد که صفات‌اخلاقی نیز موجب تقویت اعتماد می شود.