• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - کاوشی بر تبیین نقش تعدیل¬گری صفات اخلاقی روی مدل تاثیر برند خدمات بانکداری
    محمد رضا کریمی علویجه امیر اصلانی افراشته
    پژوهش ها نشان داده اند که در صنایع خدماتی همچون بانکداری، علاوه بر کیفیت خدمات ادراک شده و اعتماد به برند، رفتار اخلاقی کسب وکار ها نقشی اساسی در شکل گیری و حفظ روابط بلند مدت میان سازمان و مشتریان شان ایفا می کند. لذا علاوه بر کیفیت خدمات ادراک شده، اخلاق کسب و کار در چکیده کامل
    پژوهش ها نشان داده اند که در صنایع خدماتی همچون بانکداری، علاوه بر کیفیت خدمات ادراک شده و اعتماد به برند، رفتار اخلاقی کسب وکار ها نقشی اساسی در شکل گیری و حفظ روابط بلند مدت میان سازمان و مشتریان شان ایفا می کند. لذا علاوه بر کیفیت خدمات ادراک شده، اخلاق کسب و کار در خدمات نیز می تواند اثرات مثبتی بر اعتماد و وفاداری مشتریان داشته باشد. بنابراین این پژوهش ابتدا رابطه‌ی کیفیت‌خدمات‌ ادراک شده، اعتماد و تاثیر برند را مورد بررسی قرار داده و سپس، اثر صفات‌ اخلاقی را به عنوان متغیر تعدیل‌گر روی رابطه‌ی کیفیت‌خدمات‌ ادراک شده و اعتماد که منجر به تاثیر برند می‌شود را مورد بررسی قرار می دهد. پژوهش، ازنظر هدف کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های توصیفی- پیمایشی و برای آزمون فرضیه ها، از مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. جامعه آماری، دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی است. برای جمع آوری داده ها، پرسش نامه ای ساختمند براساس پیشینه پژوهش تنظیم شده است که با روش نمونه گیری غیر احتمالی آسان، تعداد 180 پرسشنامه به طور کامل پاسخ داده شده و مبنای تحلیل این پژوهش قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می دهد که کیفیت‌خدمات‌ ادراک شده با اعتماد به برند و اعتماد به برند با تاثیر برند رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین، نقش تعدیل‌گری متغیر صفات‌اخلاقی تایید شد و آن از شدت معناداری برخوردار می‌باشد. در ضمن نتایج آزمون مدل‌‌نهایی نشان می‌دهد که صفات‌اخلاقی نیز موجب تقویت اعتماد می شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - برنامه ریزی استراتژیک شرکت های تعاونی براساس مدل SWOT مورد مطالعه استان خراسان جنوبی
    سید علیرضا  محمدزاده مهدی ثقفی مهدی فغانی
    هدف از پژوهش حاضر برنامه ریزی استراتژیک شرکت های تعاونی استان خراسان جنوبی براساس مدل SWOT می-باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- تحلیل بوده، و از نظر جمع آوری اطلاعات، میدانی می باشد. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. ج چکیده کامل
    هدف از پژوهش حاضر برنامه ریزی استراتژیک شرکت های تعاونی استان خراسان جنوبی براساس مدل SWOT می-باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- تحلیل بوده، و از نظر جمع آوری اطلاعات، میدانی می باشد. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 782 شرکت تعاونی فعال استان خراسان جنوبی می باشد. داده های پژوهش به کمک نرم افزارspss استخراج و با روش swot تحلیل گردیده اند. یافته های این پژوهش بیان می دارد که وضعیت شرکت های بخش تعاون استان خراسان جنوبی از حیث تبدیل به دانش بنیان شدن در سطح پایینی قرار دارند، بنابراین می توان گفت در شرایط فعلی وضعیت موجود شرکت های مورد مطالعه در سطح کمتر از 30 درصد توان تطبیق با شاخص های دانش بنیان شدن را دارا می باشند. لذا به نظر می رسد نیاز سنجی آموزشی و برنامه ریزی در راستای ارتقای شاخص های دانش بنیانی در شرکت های بخش تعاون استان خراسان جنوبی ضرورتی اجتناب ناپذیر است، که می تواند آینده نوید بخشی را برای این تعاونی ها، در سند چشم انداز و اقتصاد مقاومتی و تولیدات دانش بنیانی و خودکفایی و اشتغال و کارفرآینی رقم بزند. در خاتمه با عنایت به راهبردهای چهارگانه مدل swotبرای شرکت های تعاونی استان پیشنهادهایی ارائه گردیده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - واکاوی رفتار بازاریابی کارآفرینانه با رویکرد تصمیم‌گیری ابتکاری (مورد مطالعه: کارآفرینان نوپای صنایع نانو و بایو فناوری استان تهران)
    پوریا نوری عبدالله احمدی کافشانی
    تصمیم‌گیری از مهم‌ترین کارکردهای کارآفرینان برای شناسایی فرصتها و برپایی کسب‌وکار است. کارآفرینان در بسیاری از تصمیمات خود به صورت آگاهانه یا ناخودآگاه از راههای ابتکاری تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند که اگرچه پیامدهای مثبتی برای آنها در بر دارد، در پاره ای مواقع تصمیماتشان چکیده کامل
    تصمیم‌گیری از مهم‌ترین کارکردهای کارآفرینان برای شناسایی فرصتها و برپایی کسب‌وکار است. کارآفرینان در بسیاری از تصمیمات خود به صورت آگاهانه یا ناخودآگاه از راههای ابتکاری تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند که اگرچه پیامدهای مثبتی برای آنها در بر دارد، در پاره ای مواقع تصمیماتشان را در برابر سوگیری های تصمیم گیری آسیب پذیر می سازد. همچنین، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کارآفرینان به‌ویژه در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط رفتار بازاریابی کارآفرینانه است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی رفتار بازاریابی کارآفرینان نوپا با رویکرد تصمیم‌گیری ابتکاری انجام شد. بر اساس یافته‌های این پژوهش که داده‌هایش از راه مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 15 کارآفرین نوپای صنایع نانو و بایو فناوری مستقر در استان تهران گردآوری و با نظریه داده بنیاد سیستماتیک تجزیه‌وتحلیل شدند، شتاب در تصمیم به عنوان مقوله محوری پژوهش شناسایی شد. همچنین، راههای ابتکاری تصمیم‌گیری پیامدهای مثبتی مانند افزایش سود و سهم بازار و بهبود کیفیت تصمیم و پیامدهای منفی مانند کاهش سود، سوگیری در تصمیم‌گیری و از دست دادن سهم بازار در رفتار بازاریابی کارآفرینانه دارند. از طرفی، عوامل مختلفی مانند تجربه، مسائل محیطی، اهداف فردی، موارد مربوط به بنگاه کسب‌وکار، زمان موجود برای تصمیم‌گیری، سبک‌های تصمیم‌گیری و ماهیت مسئله تصمیم از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر شکل‌گیری راه های ابتکاری در رفتار بازاریابی کارآفرینانه می‌باشند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - حل مساله زمانبندی پروژه در حالت پایدار با محدودیت منابع و موعد تحویل بازه ای
    میثم جعفری اسکندری روزبه عزیزمحمدی
    مسئله زمانبندی پروژه در حالت چند وضعیتی با محدودیت منابع یکی از مسایل زمانبندی می باشد که مورد توجه محققان در سال های اخیر به دلایل راهبردی و کاربردی بودن این مسایل در ابعاد عملی و تئوری قرار گرفته است. در این پژوهش زمانبندی پروژه در حالت محدودیت منابع از هر دو نوع تجدی چکیده کامل
    مسئله زمانبندی پروژه در حالت چند وضعیتی با محدودیت منابع یکی از مسایل زمانبندی می باشد که مورد توجه محققان در سال های اخیر به دلایل راهبردی و کاربردی بودن این مسایل در ابعاد عملی و تئوری قرار گرفته است. در این پژوهش زمانبندی پروژه در حالت محدودیت منابع از هر دو نوع تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر ضمن اینکه به دنبال کمینه کردن زمان و هزینه های اتمام پروژه که برگرفته از هزینه های متاثر از زمان تحویل فعالیت ها و منابع مصرفی می باشد به دنبال افزایش پایداری شبکه زمانبندی پروژه نیز می باشد تا با بهینه شدن زمان و هزینه پروژه فعالیت ها نیز با بیشترین پایداری ممکن برنامه ریزی و اجرا شوند. این مدل های ریاضی از نوع مسایل NP-Hard (دمیولمستر و هرلن، 2002) به حساب می آید و برای حل آن از الگوریتم های فراابتکاری از جمله ژنتیک2 و الگوریتم فاخته استفاده شده است و با آزمایشات تاگوچی به عنوان یک روش بهینه سازی آماری برای تنظیم پارامتر های ژنتیک2 و فاخته مورد استفاده قرار گرفته و سپس الگوریتم های مورد اشاره با استفاده از آزمون t با یکدیگر مقایسه و نتایج آن مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفته است پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - مدل عملکرد تجاری مبتنی بر سرمایه فکری(سرمایه انسانی، ساختاری و رابطه ای) مطالعه موردی : شرکت های واقع درشهرک صنعتی زنجان
    محمدرضا زاهدی پیمان اخوان
    هدف اين مقاله بررسي تاثیر اجزای سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی، سرمایه مشتری، سرمایه ساختاری بر هم و همچنین ارتباط این سه جزء با عملکرد تجاری مي باشد. جامعه آماری مورد مطالعه شرکت های واقع در شهرک صنعتی زنجان و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بنتیس که ابتدا در کشورهای چکیده کامل
    هدف اين مقاله بررسي تاثیر اجزای سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی، سرمایه مشتری، سرمایه ساختاری بر هم و همچنین ارتباط این سه جزء با عملکرد تجاری مي باشد. جامعه آماری مورد مطالعه شرکت های واقع در شهرک صنعتی زنجان و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بنتیس که ابتدا در کشورهای مالزی و کانادا و اردن استفاده شده است، می باشد. داده ها توسط نرم افزاری به نام ويژوال پي ال اس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد كه مدل معادلات ساختاري به كار گرفته شده، يك مدل نظري قوي براي تاثیر سرمایه فکری(سرمایه انسانی، ساختاری، رابطه ای) بر عملکرد تجاری سازمان مي باشد. نتایج تحقیق نشان داد که می توان از طریق تغییر در سرمایه انسانی، به طور مستقیم سرمایه مشتری را تغییر و بهبود داد. همچنین تغییردر سرمایه ساختاری از طریق سرمایه انسانی مقدور نبوده و نیز می توان بیان داشت که تغییر سرمایه ساختاری موجب تغییر در سرمایه مشتری می گردد. از سوی دیگر همه این تغییرات، موجبات تغییر و بهبود عملکرد تجاری را فراهم خواهد نمود. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل نشان داد كه همه ابعاد سرمایه فکری به جز سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری روابط معنادار و مثبتی با هم دارند و نهایتا سرمایه ساختاری نیز تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد تجاری اعمال نموده است. از سوي ديگر، نتايج اين تحقيق نشان داد كه سرمایه انسانی رابطه مثبت و معناداری با سرمایه ساختاری دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - توسعه چارچوبی برای توسعه سرمایه اجتماعی در سازمان¬های ایرانی برمبنای سرمایه عاطفی
    سید محمد طغرا حسن  زارعی متین سید حسین اخوان علوی حمیدرضا یزدانی
    توسعه سرمایه اجتماعی امروزه از دغدغه های مهم مدیران در سازمانها است. همچنین افت شاخصهای سرمایه اجتماعی در ایران بیانگر اهمیت بالای نیاز به تفکر و اقدام در راستای توسعه آن است. نکته مهم در مورد ارتباطات انسانها ابعاد هیجانی رفتار انسانی است.این پژوهش به دنبال تدوین چارچو چکیده کامل
    توسعه سرمایه اجتماعی امروزه از دغدغه های مهم مدیران در سازمانها است. همچنین افت شاخصهای سرمایه اجتماعی در ایران بیانگر اهمیت بالای نیاز به تفکر و اقدام در راستای توسعه آن است. نکته مهم در مورد ارتباطات انسانها ابعاد هیجانی رفتار انسانی است.این پژوهش به دنبال تدوین چارچوبی برای توسعه سرمایه اجتماعی در سازمان ها بر مبنای سرمایه عاطفی سازمانی می باشد. این پژوهش از نوع کیفی بوده و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد با رویکرد نوظهور به تدوین چارچوب توسعه سرمایه اجتماعی بر مبنای سرمایه عاطفی پرداخته است.داده برداری در این روش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با جمعی از مدیران و کارکنان سازمان های دولتی و مردم نهاد ایرانی در استان های قم و مرکزی انجام شد. طی مصاحبه با ۱۶ نفر اشباع نظری به دست آمد. چهارچوب نهایی این پژوهش شامل دو الگوی "تشخیص و تعیین افت سرمایه اجتماعی" و "توسعه عاطفی سرمایه اجتماعی" می‌باشد. در الگوی تشخیص 3 مقوله اصلی علل ضعف سرمایه اجتماعی ،نشانه های افت شاخصهای سرمایه اجتماعی و عواقب افت سرمایه اجتماعی دیده می‌شود. همچنین در الگوی توسعه عاطفی سرمایه اجتماعی 4 مقاله اصلی شامل ماهیت های تقویت کننده ،پدیده محوری( سرمایه اجتماعی عاطفی)، راهبردها و نتایج وجود دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - تبیین ساختار حقوقی تصمیم گیری ن.ج.ا.ا در قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری
    حمیدرضا قاسمی بنابری ابراهیم عزیزی
    یکی از مباحث روز در هر دوره زمانی شکل گیری تصمیمات و اجرایی شدن یا به تعبیر دیگر ضمانت اجرایی تصمیمات از نظر حقوقی است. آنچه که در این بین بیش از بقیه موارد مهم است ساختار و نظام حقوقی تصمیم گیری است. بطوریکه یک مدیر دولتی بداند در چه مواردی اختیار تصمیم گیری دارد و پشت چکیده کامل
    یکی از مباحث روز در هر دوره زمانی شکل گیری تصمیمات و اجرایی شدن یا به تعبیر دیگر ضمانت اجرایی تصمیمات از نظر حقوقی است. آنچه که در این بین بیش از بقیه موارد مهم است ساختار و نظام حقوقی تصمیم گیری است. بطوریکه یک مدیر دولتی بداند در چه مواردی اختیار تصمیم گیری دارد و پشتیبانی کننده تصمیمات وی کدام اصول یا مواد قانونی است. اصول و مواد قانونی در اسناد بالادستی موجب اجرای هرچه بهتر تصمیمات می شود چرا که اینگونه تصمیمات با پشتوانه قوی قانونی بهتر جنبه اجرایی پیدا خواهند کرد. یکی از چالش های که مدیران بویژه مدیران دولتی با آن روبرو هستند آشنا نبودن با متن قانون و سازوکارهای قانونی است. لذا در این مقاله به بررسی اصول و مواد قانونی ساختار حقوقی تصمیم گیری با روش تحلیلی پرداخته شده است. قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری، قوانینی هستند که بررسی شده و در نهایت مدل تصمیم گیری در این دو قانون ارائه گردیده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - تحلیل بین المللی سازی آموزش عالی ¬در ایران با تاکید بر نقش بازیگران
    فیروزه اصغری
    بين المللي سازی آموزش عالی از یک سو به منظور مواجهه مناسب با پدیده جهانی شدن و از سوی دیگر بدلیل منافع حاصل از آن در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و علمی، به یک استراتژی ضروری برای دولت ها تبدیل شده است. موج جدید بین المللی سازی آموزش عالی درکشور براساس برنامه چکیده کامل
    بين المللي سازی آموزش عالی از یک سو به منظور مواجهه مناسب با پدیده جهانی شدن و از سوی دیگر بدلیل منافع حاصل از آن در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و علمی، به یک استراتژی ضروری برای دولت ها تبدیل شده است. موج جدید بین المللی سازی آموزش عالی درکشور براساس برنامه ششم توسعه (1396)، نشان از عزم جدی ایران در اجرایی کردن این سیاست در سطحی گسترده دارد. از این رو این مقاله حاضر تلاش دارد تا از طریق تحلیل بین المللی سازی آموزش عالی با رویکرد سیاستگذاری، پشتوانه های نظری لازم را برای اجرای آگاهانه این سیاست ، به صورت فرایندی هدفمند، مستمر و نظام مند ارائه نماید. نتایج پژوهش حاضر حاکی از این است که علیرغم وجود کمترین چالش در مولفه محتوا به دلیل برخورداری از پشتوانه اسناد بالادستی، بیشترین چالش به مولفه فرایند بدلیل عدم شفافیت سیاستگذار در تعریف تصمیم سیاستی در قالب چرخه سیاستگذاری و همچنین مولفه بازیگران به عنوان عامل تاثیرگذار در اجرای فرایند تعلق دارد. توصیه سیاستی برای حل این چالش، تعهد و الزام سیاستگذاران و تصمیم گیران به سه نکته اصلی است: 1. اجرای سیاست بین المللی سازی بر اساس چرخه و مدل های سیاستگذاری. 2. ایجاد شبکه سیاست- دانش از طریق فعال نمودن دفاتر دانشگاه پژوهی در سطح سازمانی و تقویت نهادهای سیاست پژوه در سطح بخشی/ ملی. 3. تقویت نهادهای تسهیلگر در فعالیت های بین المللی. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - مدل‌سازی ریاضی رضایت مشتری با رویکرد برنامه‌ریزی پویا (مطالعه‌ی موردی: شرکت‌های خودروساز سایپا، ایران خودرو و پارس خودرو)
    کامران جلیلیان کامله نصیری
    شرکت‌ها می‌بایست در جهت جلب رضایت و وفاداری مشتریان خود کوشش کنند که در این راستا صنعت خودرو یکی از صنایع پیشرو در زمینه مشتری است. در این مقاله بر اساس رویکرد تحلیل سلسله مراتبی، رضایت مشتری بر اساس شاخص‌های خدمات پس از فروش؛ فرآیند فروش؛ عیوب اولیه خودرو؛ طراحی، چیدما چکیده کامل
    شرکت‌ها می‌بایست در جهت جلب رضایت و وفاداری مشتریان خود کوشش کنند که در این راستا صنعت خودرو یکی از صنایع پیشرو در زمینه مشتری است. در این مقاله بر اساس رویکرد تحلیل سلسله مراتبی، رضایت مشتری بر اساس شاخص‌های خدمات پس از فروش؛ فرآیند فروش؛ عیوب اولیه خودرو؛ طراحی، چیدمان و عملکرد خودرو از صنعت خودروسازی فرمولبندی می‌شود. همچنین با ارائه یک مدل بهینه‌سازی، مسیر بهینه رضایت مشتری از سال 1395 تا 1404 به عنوان چشم اندازی برای شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو با استفاده از روش کنترل بهینه بیان می‌گردد که برای حل آن نرم افزار متلب استفاده شده است. در نهایت هزینه ارتقا رضایت مشتری محصولات شرکت‌های مذکور برای دو سال متوالی 1396-1395 برآورد می‌شود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تعداد عیوب اولیه خودرو بیشترین تاثیر را بر رضایت مشتری دارد که در برنامه‌ریزی آتی شرکت‌های خودورساز به عنوان مهمترین متغیر کنترلی باید اهمیت بیشتری به آن داده شود تا مسیر بهینه رضایت مشتری را طی سال‌های آینده بهبود بخشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - تحلیل و اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر سازه مفهومی مدیریت استعداد در صنایع خلاق
    سیدمحمدصادق  داودی مهدی  حمزه پور علی سبحانی متین
    جهان امروز با دست یازیدن به فناوری‌های نوین ازجمله فناوری‌های نرم که مبتنی بر دارایی‌های فکری؛ یعنی سرمایه‌های انسانی است، مرزهای حقیقت را شگفت وار می‌شکافد و در این میان خلاقیت، نوآوری و در یک کلمه " استعداد انسانی" بن‌مایه اصلی این پیشرفت‌های خیره‌کننده است. نرم شدن ص چکیده کامل
    جهان امروز با دست یازیدن به فناوری‌های نوین ازجمله فناوری‌های نرم که مبتنی بر دارایی‌های فکری؛ یعنی سرمایه‌های انسانی است، مرزهای حقیقت را شگفت وار می‌شکافد و در این میان خلاقیت، نوآوری و در یک کلمه " استعداد انسانی" بن‌مایه اصلی این پیشرفت‌های خیره‌کننده است. نرم شدن صنعت و ظهور صنایع نرمی همچون صنایع خلاق پدیده محوری صنایع و فناوری‌های عصر ماست. در این میان پرداختن به موضوع مدیریت استعداد و عوامل اثرگذار بر این نوع صنایع که صنایعی تمام مغز به شمار می‌آیند، از اهمیت راهبردی بالایی برخورداراست. در این پژوهش ضمن شناسایی و تبیین عوامل دوازده‌گانه اثرگذار بر مدیریت استعداد، تحلیل و اولویت‌بندی این عوامل از حیث اثرگذاری از طریق راهبرد پژوهش عملیاتی نرم و به‌طور مشخص تکنیک دیمتل انجام گرفت که بر اساس آن مهم‌ترین عوامل عبارت‌اند از:"رویکرد رهبران و مدیران سازمان"،" فرهنگ سازمانی"،" برنامه‌های توانمندسازی و آموزش کارکنان"،"یادگیری سازمانی"،"قوانین و مقررات دولتی" و"ویژگی‌های سرمایه انسانی". پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - طراحي و توسعه الگوي سنجش كنترل استراتژيك در سازمان‌هايي با منطق خلق ارزش متفاوت
    محمدجواد آذرشاهی محمدتقی امینی مهدی اکبری
    مطالعه‌ی حاضر با هدف طراحی و توسعه‌ی الگویی برای سنجش میزان و تعیین نوع کنترل استراتژیک غالب در سازمان‌ها و در زمینه‌ی بررسی تناسب نوع کنترل استراتژیک و تناسب آن با منطق خلق ارزش سازمان صورت پذیرفت. به نظر می‌رسد با غالب شدن یک نوع از کنترل استراتژیک در یک سازمان و برهم چکیده کامل
    مطالعه‌ی حاضر با هدف طراحی و توسعه‌ی الگویی برای سنجش میزان و تعیین نوع کنترل استراتژیک غالب در سازمان‌ها و در زمینه‌ی بررسی تناسب نوع کنترل استراتژیک و تناسب آن با منطق خلق ارزش سازمان صورت پذیرفت. به نظر می‌رسد با غالب شدن یک نوع از کنترل استراتژیک در یک سازمان و برهم‌خوردن تعادل سیستمی در سازمان، بقای سازمان تهدید شده و ارزیابی ابعاد کنترل استراتژیک متناسب با منطق خلق ارزش آن ضرورت یابد. تاکنون تحقیقات زیادی به بررسی این مهم نپرداخته‌اند و این مطالعه‌ی میدانی، در جهت رفع این شکاف دانشی گام برداشته است. مطالعه‌ی پیش رو در نوع خود یک مطالعه‌ی آمیخته می‌باشد. در قسمت تحلیل کیفی داده‌ها از روش فراتلفیق و در بخش تحلیل کمی از مدل‌سازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. یافته‌های کیفی الگویی دو بخشی از کنترل‌های استراتژیک رفتاری و محتوایی را نشان دادند. در بخش کمی، پژوهش پیش‌رو یک بررسی توصیفی ـ پیمایشی و کاربردی می‌باشد که به صورت مقطعی اجرا شده است. مورد مطالعه‌ی این تحقیق، 279 کارمند از نه سازمان با منطق‌های خلق ارزش خدماتی، تولیدی و رفاه اجتماعی بود که به صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای مورد مطالعه قرار گرفتند. بر اساس ادبیات علمی کنترل استراتژیک، پرسشنامه‌ای 31 سؤالی طراحی و روایی و پایایی آن ارزیابی و تأیید و پس از برگزاری دوره‌ی توجیهی کنترل استراتژیک، بین نمونه‌ی تحقیق توزیع گردید. یافته‌های تحقیق حاکی از برازش مناسب سازه‌ی پیشنهادی می‌باشد. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف معناداری در استفاده از کنترل اقتصادی و کنترل قومی فرهنگی در بین سازمان‌های تولیدی، خدماتی و رفاه اجتماعی وجود دارد، اما در استفاده از سایر کنترل‌ها در بین سازمان‌ها اختلاف قابل توجهی مشاهده نشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - طراحی و تدوین مدل تصمیم گیری رفتاری سرمایه گذاران با توجه نقش آمیخته بازاریابی مالی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری
    حمید رضا شکری زاده جمال برزگری خانقاه ججت الله صادقی
    بازارهاي سرمايه نقش مهمي در اقتصاد دارند، زيرا وجوه نقد افرادي كه توان استفاده از وجوه خود را ندارند، به كساني كه اين توانايي را دارند، هدايت مي كنند. طبيعتا عملكرد خوب اين بازارها عامل كليدي در تامين رشد اقتصادي خواهد بود، لذا اگر بازارهاي سرمايه كارآ باشند، توسعه اقتص چکیده کامل
    بازارهاي سرمايه نقش مهمي در اقتصاد دارند، زيرا وجوه نقد افرادي كه توان استفاده از وجوه خود را ندارند، به كساني كه اين توانايي را دارند، هدايت مي كنند. طبيعتا عملكرد خوب اين بازارها عامل كليدي در تامين رشد اقتصادي خواهد بود، لذا اگر بازارهاي سرمايه كارآ باشند، توسعه اقتصادي تحقق مي‌يابد. از سوي ديگر بدليل تصميم گيري غيرمنطقي سرمایه‌گذاران در بازار سرمايه خطاهاي سيستماتيك رخ داده و همين مساله موجب عدم كارآيي بازار مي‌شود.تحقیق حاضر در صدد است تا تاثیر آمیخته بازاریابی مالی را بر رابطه بین تورشهای رفتاری و تصمیمگیری سرمایه گذاران را مورد بررسی قرار دهد. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش انجام و گردآوری داده‌ها توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری سرمايه‌گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند که 422 پرسشنامه توزیع شد که با حذف پرسشنامه‌هاي ناقص در نهایت 391 پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل آماري استفاده گردید. داده های حاصل با نرم افزارهای SmartPLS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که عوامل آمیخته بازاریابی مالی(7p) بر رابطه بین تورشهای عاطفی و تصمیم گیری سرمایه گذاران بیشتر از تورشهای شناختی تاثیر گذارند.و دوعامل افراد آموزش دیده و ترفیع بیشترین تاثیر را دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - آینده پژوهی ارتباطات یکپارچه بازاریابی اجتماعی سازمان امور مالیاتی کشور (مبتنی بر تکنیک تحلیل شبکه)
    سید اکبر منچگانی امیر  غفوریان شاگردی گلنار شجاعی باغینی
    در این مقاله، سعی بر آن است با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و داده های کمی- کیفی پیمایشی برگرفته از ابزار پرسشنامه نتایج تحقیقی را ایفاد نماییم. دلایلی نظیر دستیابی به اثربخشی کارکردهای نظام مالیاتی، برقراری عدالت اجتماعی، نارضایتی مودیان و بخصوص فرهنگ فرارمالیات چکیده کامل
    در این مقاله، سعی بر آن است با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و داده های کمی- کیفی پیمایشی برگرفته از ابزار پرسشنامه نتایج تحقیقی را ایفاد نماییم. دلایلی نظیر دستیابی به اثربخشی کارکردهای نظام مالیاتی، برقراری عدالت اجتماعی، نارضایتی مودیان و بخصوص فرهنگ فرارمالیاتی مودیان، موجب گردید فاکتورهای تاثیر گذار بر دستیابی به آینده ای مطلوب در ارتباطات اجتماعی با مودیان در این حوزه، از دیدگاه خبرگان سازمانی را مورد بررسی قرار دهیم. نظر به محدودیت تعداد خبرگان سازمان مالیاتی کشور، از نمونه دردسترس استفاده شد. لذا در ابتدا مولفه هایی به کمک مستندات سازمانی و خبرگان شناسایی و استخراج و سپس با کمک روش تحلیل سلسله شبکه اولویت بندی شدند و سپس بر اساس تکنیک دیمتل به بررسی شدت تاثیرو تاثر و شبکه ارتباطات فاکتورهای مورد بررسی با رویکرد آینده پژوهی پرداخته شد. پس از ارزیابی این فاکتورها از دیدگاه خبرگان اولویتهای معیارهای فرعی نیز صورت پذیرفت. نتایج این تحلیل، نشان داد خبرگان منابع مبتنی بر افراد و سازمان و مسئولیتهای اجتماعی سازمان را بعنوان مهمترین اولویتهای اصلی یکپارچه سازی ارتباطات بازاریابی اجتماعی در حوزه نظام مالیاتی کشور پیش بینی نمودند و از میان معیارهای فرعی نیز تمایل انگیزشی، همکاری مخاطبین و نیازهای اقتصادی بعنوان اولویت دار ترین فاکتورهای اثرگذار پیش بینی شدند. نتایج تحقیق حاضر را میتوان در تبیین استراتژیهای بازاریابی اجتماعی و طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی اجتماعی نظام مالیاتی کشور مورد استفاده قرار داد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - شناسايي و رتبه بندی عوامل موثر بر تجربه كاربر از سیستم‌های پیشنهاددهنده در محیط‌های آنلاين (مورد مطالعه: ديجي كالا)
    مهدی فرمانی محمد غفاری حسین معینی مصطفی زندی نسب
    پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر تجربه کاربر از سیستم‌های پیشنهاددهنده در محیط‌های آنلاين می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کاربران فروشگاه اينترنتی ديجی کالا بوده‌ چکیده کامل
    پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر تجربه کاربر از سیستم‌های پیشنهاددهنده در محیط‌های آنلاين می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کاربران فروشگاه اينترنتی ديجی کالا بوده‌اند که در فروردین و اردیبهشت ماه 1397 از خدمات اين فروشگاه اينترنتی استفاده کرده‌اند. برای تعیین حجم نمونه آماری از الگوی کومر و لی استفاده و تعداد نمونه 500 تایی تعیین شد که 458 مورد پرسشنامه تکمیل شده دریافت شد. جهت انتخاب اعضای نمونه آماری از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد و جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از دو روش کتابخانه‌ای برای مرور ادبیات پژوهش و روش میدانی برای توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه انجام گرفت. روایی پرسشنامه توسط خبرگان سنجیده شد و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده‌ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی از طریق نرم‌افزار SPSS صورت گرفت. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد تجربه کاربر شامل سیزده بعد می باشد. برای بررسی ابعاد، از آزمون تی تک نمونه‌ای استفاده شد. بنابراین بررسی این ابعاد نشان داد که همه ابعاد در وضعیت مناسبی قرار دارند. برای رتبه‌بندی ابعاد از آنتروپی شانون استفاده گردید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - شناسایی خدمات دانشی شرکت آب و فاضلاب استان قم
    مریم قلی زاده محمد علی سرلک
    این پژوهش با هدف شناسایی خدمات دانشی شرکت آب و فاضلاب استان قم انجام شد. در این پژوهش که به روش دلفی انجام شد، پس از مرور پژوهش‌های پیشین‌ و بررسی اسناد بالادستی و زیرساخت‌های موجود در شرکت آبفا قم، حوزه‌های دانشی به همراه خدمات کسب و کار هر حوزه شناسایی گردید .نتایج ح چکیده کامل
    این پژوهش با هدف شناسایی خدمات دانشی شرکت آب و فاضلاب استان قم انجام شد. در این پژوهش که به روش دلفی انجام شد، پس از مرور پژوهش‌های پیشین‌ و بررسی اسناد بالادستی و زیرساخت‌های موجود در شرکت آبفا قم، حوزه‌های دانشی به همراه خدمات کسب و کار هر حوزه شناسایی گردید .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که حوزه‌های دانشی ایجاد، بهسازی و توسعه تاسیسات آب و فاصلاب ، راهبری، بهره‌برداری و نگهداشت تاسیسات ، فروش و خدمات مشترکین جهت بررسی به عنوان اولویت اول و مدیریت تامین و پشتیبانی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت و تامین منابع مالی، مدیریت ارتباطات با ذی‌نفعان، توسعه سیستم‌های مدیریتی جهت بررسی در اولویت دوم قرار گرفت. همچنین فرایندها و فعالیت‌های دانشی هر حوزه به تفکیک خدمات کسب وکار شناسایی و ارائه شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - تبیین نقش اقدامات منابع انسانی بر انگیزه خدمت عمومی با رویکرد روانشناختی
    معصومه دنیایی اسدالله  گنجعلی حسن  دانایی فرد حبیب الله طاهرپور کلانتری
    پژوهش حاضر در پی طراحی مدل تبیین نقش اقدامات منابع انسانی درک شده در انگیزه خدمت عمومی با رویکرد روانشناختی است. به عبارت دیگر ضمن تعیین اقدامات منابع انسانی موثر بر انگیزه خدمت عمومی، بررسی تاثیر اقدامات منابع انسانی بر انگیزه خدمت عمومی از منظر روانشناختی مدنظر قرا چکیده کامل
    پژوهش حاضر در پی طراحی مدل تبیین نقش اقدامات منابع انسانی درک شده در انگیزه خدمت عمومی با رویکرد روانشناختی است. به عبارت دیگر ضمن تعیین اقدامات منابع انسانی موثر بر انگیزه خدمت عمومی، بررسی تاثیر اقدامات منابع انسانی بر انگیزه خدمت عمومی از منظر روانشناختی مدنظر قرار گرفته است. پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازلحاظ گردآوری داده‌ها توصیفی و از شاخه مطالعات میدانی و علی است. این پژوهش در نمونه‌ای از 200 نفر از کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی به‌وسیله پرسشنامه‌ای مبتنی بر 114 سؤال انجام شد. انسجام درونی ابزار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد که مورد تأیید قرار گرفت.میزان الفای کرونباخ اقدامات منابع انسانی درک شده 0.852، مالکیت روان‌شناختی 0.835، جو روان‌شناختی 0.604، انگیزه خدمت عمومی 0.740 و توانمندسازی روان‌شناختی 0.581 است. همچنین با توجه به میزان GOF برازش کلی مدل با میزان 466.0 قوی برآورد شده است.نتایج نشان می‌دهد که اقدامات منابع انسانی درک شده بر انگیزه خدمت عمومی تأثیر غیرخطی دارد. همچنین مالکیت روان‌شناختی و توانمندسازی روان‌شناختی نیز بر انگیزه خدمت عمومی تأثیر دارد. لیکن نقش میانجی‌گری جو روان‌شناختی، در رابطه بین اقدامات منابع انسانی درک شده و انگیزه خدمت عمومی و مالکیت روانشناختی در رابطه جو روانشناختی و انگیزه خدمت عمومی مورد تأیید قرار نگرفت.. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - بهینه سازی چند هدفه تخصیص دانش آموزان مدارس دولتی به غیر انتفاعی تحت شرایط عدم قطعیت (مطالعه موردی: منطقه ملارد)
    احمد ماکوئی سیده سارا قاسمی
    امروزه انتخاب راهبردهای مفید و بهینه در زمینه انتخاب و تخصیص دانش‌آموزان به مدارس، با توجه به تأثیرگذاری بسیار زیاد بر کمّیت و کیفیت آموزش، از دغدغه‌های مهم و ضروری نهاد آموزشی می‌باشد. در این زمینه، تعیین معیارهای مناسب برای انتخاب مناسب دانش‌آموزان با در نظر گرفتن است چکیده کامل
    امروزه انتخاب راهبردهای مفید و بهینه در زمینه انتخاب و تخصیص دانش‌آموزان به مدارس، با توجه به تأثیرگذاری بسیار زیاد بر کمّیت و کیفیت آموزش، از دغدغه‌های مهم و ضروری نهاد آموزشی می‌باشد. در این زمینه، تعیین معیارهای مناسب برای انتخاب مناسب دانش‌آموزان با در نظر گرفتن استانداردها و نیازهای آموزشی دانش‎آموزان امری الزامی است. در این تحقیق، از منظر سطح علمی، فاصله طی‌شده توسط دانش‌آموز تا مدرسه و رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی، یک الگوی تصمیم‎گیری با اهداف متناظر برای انتخاب و تخصیص دانش‎آموزان به مدارس ارائه می‌شود. با توجه به روش ارائه‌شده، ابتدا ارزیابی دانش‌آموزان نسبت به مدارس موجود در قلمروی مکانی مورد نظر، با دو رویکرد فاصله طی شده توسط دانش‌آموز تا مدرسه و تناظر سطح علمی، انجام می‌شود. نتایج به دست آمده ارزیابی‌های مذکور به استناد روش جدید و کاربردی BWM ، تعیین وزن سطح علمی و فاصله تا مدرسه توسط هر دانش آموز نسبت به مدرسه مورد نظر می باشد. در مرحله بعد با توجه به وزن‌های سطح علمی و فاصله هر دانش‌آموز تا مدرسه، مدل‎سازی برنامه‌ریزی آرمانی تجدید نظرشده برای هر یک از دانش‌آموزان انجام می‌شود. در این حالت، وزن‎های تعیین‎شده مذکور، ورودی اصلی می باشد و محدودیت‌های آرمانی مورد نیاز نیز در نظر گرفته می‌شوند. در نهایت با حل مدل پیشنهادی مذکور، تخصیص بهینه دانش‌آموزان به هر کدام از مدارس انجام می‌شود. پس از تخصیص دانش‌آموزان به مدارس مورد نظر، ممکن است با کمبود ظرفیت در برخی از مدارس مواجه شویم. در این شرایط، با ارائه یک فلوچارت، نحوه جابجایی دانش‌آموزان مازاد تا رسیدن به ظرفیت استاندارد برای تمامی مدارس توضیح داده می‌شود. همچنین، با توجه به پیاده‎سازی روش پیشنهادی تحقیق برای تخصیص دانش‌آموزان به مدارس منطقه «ملارد» و انجام ارزیابی‎ها و محاسبات مربوطه، تجزیه و تحلیل حساسیت نیز انجام شده است. نتایج نهائی تحلیل حسّاسیّت مدل پیشنهادی نشان می‎دهد که در نظر نگرفتن رویکرد سطح علمی، باعث تغییراتی در انتخاب و تخصیص دانش‌آموزان به مدارس می‎شود. لذا می‎بایست در ارزیابی‏های مرتبط با تخصیص دانش‌آموزان به مدارس، معیار سطح علمی در نظر گرفته شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    18 - شناسایی روندهای آتی و ترسیم وضعیت آرمانی آموزش فنی حرفه ای از نظر خبرگان
    سرور سفیدگر حسین علی احمدی جشفقانی علیرضا علی احمدی
    این پژوهش با توجه به اهداف، پژوهشی کاربردی- توسعه ای است. از منظر گردآوری اطلاعات تلفیقی است. برای گردآوری، تحلیل و ترکیب داده های کمّی و کیفی از روش تحلیل تاثیر متقابل استفاده شده است. با استفاده از روش تحقیق تحلیلی از طریق تجزیه و تحلیل ادبیات پژوهشی، مرتبط با روندهای چکیده کامل
    این پژوهش با توجه به اهداف، پژوهشی کاربردی- توسعه ای است. از منظر گردآوری اطلاعات تلفیقی است. برای گردآوری، تحلیل و ترکیب داده های کمّی و کیفی از روش تحلیل تاثیر متقابل استفاده شده است. با استفاده از روش تحقیق تحلیلی از طریق تجزیه و تحلیل ادبیات پژوهشی، مرتبط با روندهای جهانی توسعه آموزش فنی شناسایی گردید. از نظر خبرگان آموزشی که مجموعه ای 30 نفری از متخصصان و خبرگان در حوزه آموزش و پرورش رسمی فنی و حرفه ای، دارای دیدگاه آینده پژوهانه و راهبردی، با نمونه گیری قضاوتی و هدفمند هستند، مهم ترین روند های جهانی توسعه آموزش فنی و حرفه ای استحصا شده و با جمع بندی نظرات، تعداد 22 روند نهایی گردید سپس با روش تحلیل تاثیر متقابل، میزان تاثیر پذیری و تاثیر گذاری این روند ها برآورد شد. یافته ها نشان میدهد، متغیر های "جامعه شبکه ای "،"ایجاد چارچوب صلاحیت ملی "،"رویکرد شایستگی مداری" و "جمعیت" از مهمترین بازیگران تأثیرگذار بر وضعیت آرمانی آموزشی آینده هستند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    19 - ارائه چارچوب جامع پیاده‌سازی اینترنت اشیاء صنعتی در صنایع پالایشگاهی- مورد مطالعه: پالایشگاه تهران
    حسین  جنگروی محمد فتحیان محمدرصا رسولي
    پارادایم جدیدی در صنعت با عنوان نسل چهارم صنعت در حال شکل‌گیری است. پیاده‌سازی این تکنولوژی در صنایع، موجب توسعه‌ی فرصت‌های گسترده‌ای در صنعت خواهد شد. با این حال بهره‌برداری کردن از فرصت‌های مفروض در این تکنولوژی، مستلزم اجرای هدفمند اینترنت اشیاء صنعتی به عنوان یکی از چکیده کامل
    پارادایم جدیدی در صنعت با عنوان نسل چهارم صنعت در حال شکل‌گیری است. پیاده‌سازی این تکنولوژی در صنایع، موجب توسعه‌ی فرصت‌های گسترده‌ای در صنعت خواهد شد. با این حال بهره‌برداری کردن از فرصت‌های مفروض در این تکنولوژی، مستلزم اجرای هدفمند اینترنت اشیاء صنعتی به عنوان یکی از اجزای نسل چهارم صنعت است. هدف این مقاله، طرح درک عمیق‌تر از نیازمندی‌ها و ابعاد مورد توجه پیاده‌سازی اینترنت اشیاء صنعتی است. چارچوب‌هایی که تا کنون ارائه شده است، عمدتا بصورت موردی برای یک لایه خاص از پیاده‌سازی یا یک بخش خاص از تکنولوژی است یا دیدگاه‌های مدیریتی و کسب‌وکار در نظر گرفته نشده است. هدف این مقاله، پرتو افکنی بر فرایند پیچیده‌ی پیاده‌سازی اینترنت اشیاء صنعتی به منظور بهره‌برداری از پتانسیل‌های بالقوه این تکنولوژی است. در این مقاله، با استفاده از مرور ادبیات روشمند چارچوب اولیه‌ای ارائه و طی طرح آن در پنل خبرگان و مصاحبه‌های اختصاصی، چارچوب اولیه اصلاح گردید. جامعه خبرگان از مدیران و متخصصان پالایشگاه تهران انتخاب گردید. همچنین به منظور بالا بردن اعتماد و امنیت این چارچوب، از تکنولوژی بلاکچین استفاده شده است. سپس به منظور تائید اعتبار چارچوب، از مصاحبه‌های ساخت‌یافته با استفاده از پرسشنامه تدوین شده حول نه معیار منتخب استفاده شد. این چارچوب در دوازده بخش که شامل لایه استراتژی، کسب‌و‌کار، کاربرد، عملکرد، پیاده‌سازی، مشتریان، تأمین‌کنندگان، شرکای کلیدی، بلاکچین، منابع کلیدی، مهارت‌ها و ابتکار عمل است در مقاله معرفی شده است. نوآوری این چارچوب پرداختن به جنبه‌های فنی، مدیریتی و کسب‌و‌کار پیاده‌سازی اینترنت اشیا صنعتی بوده و همچنین کاربردهای عملی نیز برای بلاکچین در نظر گرفته شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    20 - طراحی الگوی رفتار معنوی در سازمان های رسانه ای
    علی اکبر  فرهنگی عباسعلی رستگار بنفشه فتوت عظیم الله  زارعی
    پژوهش حاضر با هدف تدوین و ارایه الگویی مناسب در زمینه رفتار معنوی سازمان های رسانه‌ای صورت گرفت. اين پژوهش از نظر هدف بنیادی و کاربردی، از نظر روش و چگونگی گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی و از نظر نحوه انجام تحقیق از نوع پژوهش‌های کیفی به شمار می‌رود که چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف تدوین و ارایه الگویی مناسب در زمینه رفتار معنوی سازمان های رسانه‌ای صورت گرفت. اين پژوهش از نظر هدف بنیادی و کاربردی، از نظر روش و چگونگی گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی و از نظر نحوه انجام تحقیق از نوع پژوهش‌های کیفی به شمار می‌رود که در آن از رویکرد اکتشافی و راهبرد پژوهشی «نظریه داده بنیاد» استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان و خبرگان حوزه معنویت و رسانه می‌باشد؛ که با استفاده از روش نمونه‌گیری قضاوتی و گلوله برفی 15 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین جهت جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه‌های عمیق اکتشافی استفاده شد. پس از انجام مراحل سه‌گانه کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی مقوله‌ها، مفاهیم و ابعاد استخراج شده و یک تئوری جدید که همان مدل رفتار معنوی در سازمان‌های رسانه‌ای است، طراحی شد. امید است تا با به‌کارگیری الگوی ارائه شده در این پژوهش و با افزایش درک کارکنان و مدیران و سازمان‌های رسانه‌ای نسبت به فرایند جاری‌سازی ارزش‌های معنوی، به نهادینه‌سازی رفتار مبتنی بر معنویت در سازمان‌های رسانه‌ای اقدام شود. پرونده مقاله