مقاله


کد مقاله : 13971103167107

عنوان مقاله : عوامل موثر بر مشارکت مشتری در فرایند توسعه محصول جدید(مورد مطالعه صنایع غذایی استان مازندران)

نشریه شماره : 60 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 182

فایل های مقاله : 566 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 خورشید فروغی نیا khforughinia@student.pnu.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
2 علی اکبر جوکار jowkar.aliakbar@pnu.ir دانشیار دکترا
3 محمد محمودی میمند drmahmoudim@pnu.ac.ir دانشیار دکترا
4 میرزا حسن حسینی mh.hosseini@pnu.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

چکیده تغییرات مداوم محیط کسب¬وکار شرکت¬ها را وادار می¬کند تا به فکر توسعه محصول جدید باشند. برای ارضا نیازهای مشتری، تعامل فعال با مشتری و بصورت خاص¬تر؛ مشارکت مشتریان در فرایند توسعه محصول ضروری می¬باشد. هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر مشارکت مشتریان در فرایند توسعه محصول جدید در صنایع غذایی استان مازندران می¬باشد. شش متغیر اثرگذار شامل؛ استراتژی سازمان، ویژگی های محصول جدید، محیط برون سازمانی، ویژگی¬های سازمان، ویژگی¬های مشتری و عوامل رابطه¬ای می¬باشند. جامعه آماری پژوهش مدیران بخش¬های مختلف شرکت¬های صنایع غذایی استان مازندران اعم از تولید، محصول، بازاریابی، برند می¬باشند. ابزار گردآوری داده¬ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده که برای تحلیل داده¬ها و بررسی فرضیه از روش مدل¬سازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. نتایج نشان داد که متغیرهای استراتژی سازمان، ویژگی¬های سازمان، ویژگی¬های مشتری و عوامل رابطه ای بر مشارکت مشتری در فرایند توسعه محصول جدید تاثیر گذارند. در حالی¬که دو متغیر ویژگی محصول و محیط اثر معناداری بر مشارکت مشتری ندارند. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده شرکت¬های صنایع غذایی می بایست جهت جلب مشارکت بیشتر مشتریان در توسعه محصولات جدید، به تقویت این عوامل توجه ویژه¬ای داشته باشند .