• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ارائه‌ی مدلی جهت ارزیابی رضایت مشتریان در حوزه‌ی فناوری اطلاعات (مطالعه موردی: شرکت‌های عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران)
    میلاد کلاگر درونکلا سید محمد حسن حسینی
    چکیده امروزه سازمان‌های توليدي و خدماتي، ميزان رضايت مشتري را به‌عنوان معياري مهم براي سنجش كيفيت كار خود قلمداد می‌کنند. لذا در محيط کسب‌وکاری كه پيوسته پيچيده و رقابتي می‌شود كسب رضايت مشتري در حال تبدیل‌شدن به هدف اصلي شرکت‌ها است. هدف اين پژوهش ارائه مدلي جهت سنجش چکیده کامل
    چکیده امروزه سازمان‌های توليدي و خدماتي، ميزان رضايت مشتري را به‌عنوان معياري مهم براي سنجش كيفيت كار خود قلمداد می‌کنند. لذا در محيط کسب‌وکاری كه پيوسته پيچيده و رقابتي می‌شود كسب رضايت مشتري در حال تبدیل‌شدن به هدف اصلي شرکت‌ها است. هدف اين پژوهش ارائه مدلي جهت سنجش شاخص رضایت مشتریان در حوزه‌ی فناوری اطلاعات می‌باشد. ابتدا ادبيات و پیشینه تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته و پس از استخراج عوامل بالقوه و طراحی مدل مفهومی تحقیق، این عوامل در جامعه آماری هدف مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز از نظرات خبرگان شامل 75 نفر از مدیران و کارشناسان حائز شرایط استفاده شده است. تجزیه و حلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای Smart PLS 2 و SPSS انجام و بر اساس نتایج، معنادار بودن همه‌ی مسیرها و فرضیات مورد تائید قرار گرفت. بعلاوه اینکه معنادار بودن مسیر خدمات پشتیبانی در ارتباط با متغیرهای مدل آمریکایی شاخص رضایت مشتریان (ACSI) نیز با ضریب مسیر و ضریب رگرسیونی بالایی مورد تائید قرار گرفت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - طراحی یک مدل مدیریت نگهداری و تعمیرات با استفاده از نظریه ساختار سازی تفسیری ISM ( مورد مطالعه: یک سازمان فناور )
    حسین  بیگیان محمدحسین کریمی گوارشکی جعفر قیدار خلجانی
    با توجه به توسعه مدل‌های مدیریت نگهداری و تعمیرات در سطح جهانی، ضروري است که سازمان‌ها براي موفقیت به تفاوت‌های محیطی بین سازمان‌های مختلف توجه کنند و مدل موردنیاز خود را با شرایط خاص حاکم بر سازمان خود متناسب و سازگار سازند. در این تحقیق، توسعه یک مدل اجرایی از مدیریت چکیده کامل
    با توجه به توسعه مدل‌های مدیریت نگهداری و تعمیرات در سطح جهانی، ضروري است که سازمان‌ها براي موفقیت به تفاوت‌های محیطی بین سازمان‌های مختلف توجه کنند و مدل موردنیاز خود را با شرایط خاص حاکم بر سازمان خود متناسب و سازگار سازند. در این تحقیق، توسعه یک مدل اجرایی از مدیریت نگهداری و تعمیرات به کمک نظریه ساختار سازی تفسیری ISM صورت گرفته است. به این منظور، در گام اول عناصر تشکیل‌دهنده مدل نگهداری و تعمیرات با انجام مطالعات و مصاحبه‌های قبلی به‌دست‌آمده است. خروجی این مرحله شناسایی پنجاه و شش زیرمولفه، چهارده مؤلفه در قالب شش بعد اصلی می باشد. در گام بعدي به‌منظور برقراري ارتباط و توالی بین ابعاد و مؤلفه‌ها، از روش مدل‌سازی ساختاري تفسیري بهره گرفته‌شده است. در این روش بر اساس نظرات خبرگان و تجزیه‌وتحلیل‌های صورت گرفته، ساختار مدل مدیریت نگهداری و تعمیرات استخراج گردیده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که شش بعد اصلی (رهبری، زیرساخت، اصــول و مبـانی، پشتیبـــانی، بهبـود و تعــالی) در هر سازمان فن‌آور با شرایط سازمان هدف، پایه‌های بنیادین هر مدل مدیریت نگهداری و تعمیرات را تشکیل می‌دهد و سایر مؤلفه‌ها و زیرمولفه های مدل مورد تحقیق عملاً از این شش بعد آغاز می شوند و در نهایت منجر به بهبود و تعالی سازمان می گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر اشتراک‌گذاری دانش در سازمان پست و مخابرات شهر شیراز
    سعید سعیدا اردکانی مهدی تاج پور الهه  حسینی
    هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر اشتراک‌گذاری دانش در سازمان پست و مخابرات شهر شیراز می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان پست و مخابرات شهر شیراز به تعداد 210 نفر بوده است. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده‌شده است چکیده کامل
    هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر اشتراک‌گذاری دانش در سازمان پست و مخابرات شهر شیراز می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان پست و مخابرات شهر شیراز به تعداد 210 نفر بوده است. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده‌شده است ، که با توجه به تعداد جامعه ، حجم نمونه موردنیاز پژوهش 132 نفر تعیین شده است. از آنجائی که این تحقیق در یک ارگان واقعی صورت گرفته است و از نتایج آن می توان به‌صورت عملی استفاده کرد این تحقیق از نوع هدف کاربردی و ازنظر روش در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی قرار می‌گیرد که بیشترین جمع‌آوری داده ها از طریق پرسشنامه با متغیرهای اشتراک‌گذاری دانش و توانمندسازی حاصل‌شده است که از پرسشنامه استاندارد استفاده‌شده است. جهت بررسی روایی از روایی سازه و پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0.799 تائید شد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده از نرم‌افزار smart PLS استفاده گردید. نتايج پژوهش نشان داد که توانمندسازی کارکنان بر اشتراک‌گذاری دانش در سازمان پست و مخابرات شهر شیراز دانش تاثیر معنی‌دار دارد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - ارزیابی عملکرد شتابدهنده های استارتاپی با استفاده از رویکرد ادغامی تحلیل پوشش داده ها و برنامه ریزی آرمانی
    محمدرضا پارسانژاد عمران محمدی مجتبی نوری سید شرف الدین  حسینی نسب سید رشید  شاهچراغ
    شتابدهنده های استارتاپی یک مدل حمایتی کارآفرینانه جدید هستند که سرعت رشد شرکت های نوپا را با ارائه خدمات مشاوره تخصصی، فرصت های شبکه سازی و جذب سرمایه گذاری برای کسب و کارهای مبتنی بر رشد افزایش می دهند. پس از ظهور اولین شتابدهنده استارتاپی در آمریکا در سال 2005، روند ر چکیده کامل
    شتابدهنده های استارتاپی یک مدل حمایتی کارآفرینانه جدید هستند که سرعت رشد شرکت های نوپا را با ارائه خدمات مشاوره تخصصی، فرصت های شبکه سازی و جذب سرمایه گذاری برای کسب و کارهای مبتنی بر رشد افزایش می دهند. پس از ظهور اولین شتابدهنده استارتاپی در آمریکا در سال 2005، روند رشد شتابدهنده ها در جهان بسیار سریع بوده است. ارزیابی عملکرد جامع این شتابدهنده ها نه تنها موفقیت نسبی این مدل جدید حمایتی را روشن خواهد کرد بلکه می تواند به شتابدهنده های ایرانی در الگوبرداری از نحوه عملکرد بهترین شتابدهنده های جهان کمک کرده و کارآفرینان و استارتاپها را نیز در تشخیص و انتخاب بهترین برنامه شتابدهی یاری کنند. لذا در این مقاله، هدف ما اندازه گیری عملکرد شتابدهنده های برتر آمریکا با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها با رویکرد برنامه ریزی آرمانی می باشد. ورودی های در نظر گرفته شده عبارتند از تعداد مربی، تعداد استارتاپها، مبلغ سرمایه گذاری در هر استارتاپ و در کل استارتاپها، و سهام شتابدهنده در هر استارتاپ. خروجی ها نیز شامل تعداد خروج، رقم مجموع خروج و افزایش سرمایه گذاری می باشد. نتایج نهائی و مقایسه آن با پروژه رتبه بندی شتابدهنده های استارتاپی (SARP)به عنوان تنها ارزیابی انجام شده از عملکرد شتابدهنده ها در جهان، نشان دهنده اختلافات بسیاری است که اغلب نشات گرفته از این است که پروژه SARP صرفا با در نظر گرفتن خروجی شتابدهنده را رتبه بندی می کند ولی ما با استفاده از روش DEA کارائی یعنی نسبت خروجی به ورودی را به عنوان معیار ارزیابی در نظر گرفته ایم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - پیش¬بینی رشد شرکت¬های کوچک و متوسط با ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم¬های فراابتکاری
    حامد ابراهیم خانی مصطفی کاظمی علیرضا  پویا امیر محمد  فکور ثقیه
    رشد یک شرکت برای دستیابی به اهداف اقتصادی مهم تلقی می شود. با توجه به اینکه بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط به فرایند رشد نمی رسند و در سال های اولیه فعالیت خود شکست می خورند، یک سیستم پیش بینی رشد شرکت ها می تواند از هزینه های هنگفتی که در شروع کسب و کارها، کارآفری چکیده کامل
    رشد یک شرکت برای دستیابی به اهداف اقتصادی مهم تلقی می شود. با توجه به اینکه بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط به فرایند رشد نمی رسند و در سال های اولیه فعالیت خود شکست می خورند، یک سیستم پیش بینی رشد شرکت ها می تواند از هزینه های هنگفتی که در شروع کسب و کارها، کارآفرینان و شرکت ها پرداخت می کنند، جلوگیری نماید. بر همین اساس هدف این تحقیق، پیش بینی رشد شرکت های کوچک و متوسط با ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم های فراابتکاری بوده است. هدف این تحقیق کاربردی و بر اساس روش انجام کار توصیفی- مدل سازی بوده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های کوچک و متوسط استان زنجان بوده است. حجم نمونه آماری با توجه به رشد شرکت ها، 158 شرکت تعیین شده است. به منظور جمع آوری داده ها در این تحقیق از مصاحبه، پرسشنامه و اسناد و مدارک شرکت ها استفاده شده است. روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب به صورت روایی صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش های تحلیل عاملی تأییدی، شبکه عصبی پرسپترون چند لایه، شبکه عصبی ترکیب شده با الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی ترکیب شده با الگوریتم ازدحام ذرات استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که هر سه روش قادر به پیش بینی رشد شرکت بوده و در بین این سه روش بهترین روش پیش بینی رشد شرکت، شبکه عصبی ترکیب شده با الگوریتم ازدحام ذرات با کمترین مقدار خطا نسبت به دو روش دیگر می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - ارائه مدل خلق ارزش پیشنهادی برتر با تاکید بر تدوین استراتژی بازاریابی منحصر به فرد شرکت با استفاده از نظریه داده بنیاد
    ابوالفضل  دانایی
    هدف پژوهش حاضر ارائه مدل خلق ارزش پیشنهادی برتر از طریق تمرکز استراتژیک بر طراحی استراتژی بازاریابی منحصر بفرد شرکت می باشد. در این راستا از روش کیفی نظریه داده بنیاد استفاده گردیده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را اساتید بازاریابی و فعالان بازاریابی حوزه محصولات غذایی بس چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر ارائه مدل خلق ارزش پیشنهادی برتر از طریق تمرکز استراتژیک بر طراحی استراتژی بازاریابی منحصر بفرد شرکت می باشد. در این راستا از روش کیفی نظریه داده بنیاد استفاده گردیده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را اساتید بازاریابی و فعالان بازاریابی حوزه محصولات غذایی بسته بندی شده تشکیل می دهند و جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش مصاحبه استفاده گردیده است. نتایج حاصل از تحلیل داده های کیفی با نرم افزار MAXQDA نشان می دهد که ارزش کارکردی، ارزش قیمتی، ارزش تعاملی و ارزش عاطفی به عنوان ابعاد ارزش پیشنهادی شرکت، ارزش استفاده و ارزش مبادله به عنوان ابعاد ارزش ادراک شده مشتری ، رضایت مشتری و وفاداری مشتری بعنوان ابعاد پیامدهای بازاریابی و در نهایت حجم فروش، سهم بازار، سود خالص و نرخ بازگشت سرمایه به عنوان ابعاد پیامدهای مالی ارزش پیشنهادی شرکت شناسایی و مستخرج گردیده اند. همچنین خروجی ها نشان می دهند متغیر ارزش پیشنهادی شرکت در تعداد شمارش کدها و هم از نظر عمومیت و فراگیری در اکثریت پاسخگویان، در اولویت است که نشان از اهمیت این مقوله می باشد. پس از آن پیامدهای مالی، بازاریابی و ارزش ادراک شده مشتریان در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. این امر بیانگر آن است که در کشور ما کماکان دیدگاه استراتژیک (ارزش از منظر شرکت) در میان مدیران صنعت محصولات غذایی و اساتید حوزه بازاریابی عمومیت بیشتری نسبت به دیدگاه بازاریابی دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - استراتژی های پورتفوی در بازاریابی صنعتی با رویکرد چرخه عمر محصول
    هوشنگ نظامی وند چگینی
    تعیین استراتژی های پورتفوی کسب کار های مناسب در بازاریابی صنعتی برای سازمانهای مادر یا هلدینگ ها از مهمترین وظایف برنامه ریزان است.در این خصوص روش ها و تکنیک های زیادی معرفی شده است که بسیاری از شرکت ها از این روش ها برای تدوین استراتژی پورتفوی خود استفاده می کنند.برای چکیده کامل
    تعیین استراتژی های پورتفوی کسب کار های مناسب در بازاریابی صنعتی برای سازمانهای مادر یا هلدینگ ها از مهمترین وظایف برنامه ریزان است.در این خصوص روش ها و تکنیک های زیادی معرفی شده است که بسیاری از شرکت ها از این روش ها برای تدوین استراتژی پورتفوی خود استفاده می کنند.برای شرکت های فعال در فناوری های نوین و نیز سازمانهایی که بیشتر در بازار های صنعتی فعالند استفاده از مدل چرخه عمر کمک می کند تا ابتدا بدون در نظر گرفتن محدودیت های داخلی استراتژی های خود را برای هر یک از محصولات مورد بررسی تعیین کنند . در این رویکرد و با تحلیل وضعیت شاخص های مرتبط با بازار مرحله عمر محصولات تعیین شده و بر حسب وضعیت سازمانها در رهبری یا پیرو بودن، محصولات جذاب را مشخص می کنند. در این مقاله تلاش شده است تا نتیجه استفاده از این رویکرد درخصوص شرکت گسترش الکترونیک سینا (هلدینگ ICT) که یکی از شرکت های بزرگ فعال در صنعت ارتباطات و اطلاعات است ،ارائه شود.استفاده از این رویکرد و نتایج بدست آمده مبین کارآمدی این روش برای صنایع یا زمینه های با تکنولوژی نوین می باشد. در این مطالعه از تحلیل موقعیت استراتژیک نیز برای بالابردن دقت تحلیل استفاده شده است که نتایج آن در بخش پایانی ارائه می شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - عوامل موثر بر مشارکت مشتری در فرایند توسعه محصول جدید(مورد مطالعه صنایع غذایی استان مازندران)
    خورشید فروغی نیا علی اکبر جوکار محمد محمودی میمند میرزا حسن حسینی
    چکیده تغییرات مداوم محیط کسب وکار شرکت ها را وادار می کند تا به فکر توسعه محصول جدید باشند. برای ارضا نیازهای مشتری، تعامل فعال با مشتری و بصورت خاص تر؛ مشارکت مشتریان در فرایند توسعه محصول ضروری می باشد. هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر مشارکت مشتریان در فرایند تو چکیده کامل
    چکیده تغییرات مداوم محیط کسب وکار شرکت ها را وادار می کند تا به فکر توسعه محصول جدید باشند. برای ارضا نیازهای مشتری، تعامل فعال با مشتری و بصورت خاص تر؛ مشارکت مشتریان در فرایند توسعه محصول ضروری می باشد. هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر مشارکت مشتریان در فرایند توسعه محصول جدید در صنایع غذایی استان مازندران می باشد. شش متغیر اثرگذار شامل؛ استراتژی سازمان، ویژگی های محصول جدید، محیط برون سازمانی، ویژگی های سازمان، ویژگی های مشتری و عوامل رابطه ای می باشند. جامعه آماری پژوهش مدیران بخش های مختلف شرکت های صنایع غذایی استان مازندران اعم از تولید، محصول، بازاریابی، برند می باشند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده که برای تحلیل داده ها و بررسی فرضیه از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. نتایج نشان داد که متغیرهای استراتژی سازمان، ویژگی های سازمان، ویژگی های مشتری و عوامل رابطه ای بر مشارکت مشتری در فرایند توسعه محصول جدید تاثیر گذارند. در حالی که دو متغیر ویژگی محصول و محیط اثر معناداری بر مشارکت مشتری ندارند. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده شرکت های صنایع غذایی می بایست جهت جلب مشارکت بیشتر مشتریان در توسعه محصولات جدید، به تقویت این عوامل توجه ویژه ای داشته باشند . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - طراحی شبکه زنجیره تأمین با در نظر گرفتن هماهنگی سطوح با استفاده از تبلیغات مشارکتی در بستر فروش اینترنتی
    علی اصغر عمادآبادی ابراهیم تیموری میرسامان  پیشوایی
    تصمیمات مربوط به طراحی شبکه زنجیره تأمین جزء تصمیمات راهبردی مدیریت زنجیره تأمین محسوب می‌شوند که تأثیرات بلندمدتی بر عملکرد کلی زنجیره خواهند داشت؛ اما یکی از مهم‌ترین چالش‌های مسئله‌ی طراحی شبکه زنجیره تأمین هماهنگی اعضای آن است که می‌تواند منجر به ایجاد محدودیت‌های م چکیده کامل
    تصمیمات مربوط به طراحی شبکه زنجیره تأمین جزء تصمیمات راهبردی مدیریت زنجیره تأمین محسوب می‌شوند که تأثیرات بلندمدتی بر عملکرد کلی زنجیره خواهند داشت؛ اما یکی از مهم‌ترین چالش‌های مسئله‌ی طراحی شبکه زنجیره تأمین هماهنگی اعضای آن است که می‌تواند منجر به ایجاد محدودیت‌های متعدد در سطوح تاکتیکال و عملیاتی شود. یکی از راهکارهای افزایش هماهنگی در زنجیره تأمین استفاده از تبلیغات مشارکتی است.در این مقاله تأثیر استفاده از تبلیغات مشارکتی در طراحی شبکه زنجیره تأمین چهار سطحی، چند دوره‌ای، چند محصولی جهت ایجاد هماهنگی موردبررسی قرارگرفته است. زنجیره جهت برآورد نیاز به دنبال تأسیس تسهیلات جدید نیز است. تبلیغات در دو بخش تبلیغات تأمین‌کننده و تبلیغات زنجیره ارائه‌شده است. تبلیغات زنجیره و منبع اطلاعاتی زنجیره که ثبت سفارش و خرید مشتریان در آن ثبت می‌شود، یک سایت اینترنتی است که به ازای هر فروش درصدی را به‌عنوان هزینه سایت از اعضای زنجیره دریافت می‌نماید. تقاضای هر مشتری وابسته به قیمت و تابع تبلیغات در نظر گرفته‌شده است در مطالعه موردی طرح اشتراک نشریات مشخص گردید که به ازای تمامی تغییرات ضریب تأثیر تبلیغات تأمین‌کننده، مجموع سود تأمین‌کننده‌ها در مدل پیشنهادی از شرایط کنونی بهتر است اما این موضوع برای تمامی تأمین‌کننده‌ها مصداق نداشته و بعضی از تأمین‌کننده‌ها سود کمتری خواهند داشت اما با توجه به اشتراک‌گذاری سود حاصل از هماهنگی این مشکل رفع می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - تبیین نقش بیمه در توسعه نهادهای مالی و رشد اقتصادی کشورهای منتخب با استفاده از روش های رگرسیونی داده های تابلویی پویا و تخمین گشتاورهای تعمیم یافته(GMM)
    محمد نصر اصفهانی تیمور محمدی
    یکی از مهمترین اولویت های کلیدی برنامه ریزی کشورها در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی بلند مدت و پایدار، بازارهای مالی مناسب مي باشد. طبق ادبیات اقتصادی، وجود بازارهای مالی کارا می تواند تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی یک کشور داشته باشد. همچنين ارزیابی متغیر بیمه که می تواند با چکیده کامل
    یکی از مهمترین اولویت های کلیدی برنامه ریزی کشورها در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی بلند مدت و پایدار، بازارهای مالی مناسب مي باشد. طبق ادبیات اقتصادی، وجود بازارهای مالی کارا می تواند تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی یک کشور داشته باشد. همچنين ارزیابی متغیر بیمه که می تواند با وجود بازارهای مالی مناسب اثر مستقیم و غیر مستقیمی بررشد اقتصادی کشورها داشته باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی بیمه و ساختار نظام مالی چهل کشور منتخب با استفاده از داده های تابلویی برای دوره زمانی 2000 تا 2012 مي باشد. طبق نتایج بدست آمده در این تحقیق متغیرهای نشان دهنده ساختار نظام مالی در برخی موارد اثر معنادار و در برخی از گروه کشورها اثر بی معنی بر رشد اقتصادی دارند. به علاوه شاخص توسعه مالی اثر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته دارد؛ اما این اثر ناچیز و غیر قابل ملاحظه می باشد. همچنین این متغیر در کشورهای منطقه منا نیز تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین اندازه ضریب اثرگذاری متغیرهای ساختار مالی در گروه های مختلف متفاوت است. علاوه بر آن، یافته های تحقیق نشان داد که متغیر نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی تنها برای گروه کشورهای پیشرفته دارای تاثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی می باشد. در صورتیکه همین متغیر برای گروه کشورهای امریکایی تاثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - طراحی شبکه زنجیره تأمین پایدار در شرایط تحریم
    عزت‌اله  اصغری‌زاده سید علی ترابی علی محقر محمدعلی زارع شوریجه
    امروزه با ظهور مفاهیم مدیریت ریسک و پایداری و تشدید فشارهای اجتماعی برای کاهش تأثیرات منفی فعالیت صنایع بر محیط زیست و اجتماع، اتخاذ تصمیماتی مانند طراحی شبکه زنجیره تأمین (SCND) بدون توجه به این ملاحظات تقریباً ناممکن است. در این مقاله با ترکیب ملاحظات مدیریت ریسک اختل چکیده کامل
    امروزه با ظهور مفاهیم مدیریت ریسک و پایداری و تشدید فشارهای اجتماعی برای کاهش تأثیرات منفی فعالیت صنایع بر محیط زیست و اجتماع، اتخاذ تصمیماتی مانند طراحی شبکه زنجیره تأمین (SCND) بدون توجه به این ملاحظات تقریباً ناممکن است. در این مقاله با ترکیب ملاحظات مدیریت ریسک اختلال و پایداری (با تمرکز بیشتر بر جنبه‌های‌‌ اجتماعی)، یک مدل کلی برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح آمیخته (MILP) چندهدفه برای طراحی یک شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته در شرایط اختلال تأمین مواد توسعه داده شد. شبکه زنجیره تأمین طراحی شده، زنجیره‌‌ای چندسطحی و چندمحصولی با حمل‌ونقل چندگانه است. رخداد تحریم به عنوان عامل اختلال تأمین مواد اولیه به صورت سناریوهای اختلال در مبادی تأمین مواد در مسأله در نظر گرفته شد. مهمترین متغیرهای تصمیم این مدل مربوط هستند به: انتخاب تأمین‌کنندگان، مقدار سفارش از هر ماده اولیه، استقرار انواع تسهیلات، جریان بین تسهیلات و نوع وسیله حمل‌ونقل. در نهایت برای سنجش اثربخشی و کاربردی بودن مدل پیشنهادی، به عنوان یک موردِ مطالعه‌ی دنیای واقعی، یک شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته در صنعت تایر ایران طراحی گردید و روی برخی پارامترهای مهم مسأله تحلیل حساسیت صورت گرفت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - ارزيابي جذابيت و توانمندي فناوري سیستم عامل بومی ايران از منظر كاركردهاي نظام نوآوري فناورانه
    امیرعلی سیف الدین اصل فاطمه  ثقفي احسان نورزاد مقدم
    سیستم عامل، به عنوان یک فناوری برتر، کلیدی ترین زیرساخت نرم افزاری در تبادل اطلاعات الکترونیکی امن برای یک کشور محسوب می شود. از این رو در اختیار داشتن فناوری یک سیستم عامل بومی در کشور می تواند افزایش ثبات اقتصادی، اشتغال و امنیت اطلاعات را به همراه داشته باشد. برخی کش چکیده کامل
    سیستم عامل، به عنوان یک فناوری برتر، کلیدی ترین زیرساخت نرم افزاری در تبادل اطلاعات الکترونیکی امن برای یک کشور محسوب می شود. از این رو در اختیار داشتن فناوری یک سیستم عامل بومی در کشور می تواند افزایش ثبات اقتصادی، اشتغال و امنیت اطلاعات را به همراه داشته باشد. برخی کشورها مانند ترکیه، چین ، کانادا و امریکا تجربه تولید سیستم عامل را دارند. در این مقاله ارزيابي جذابيت و توانمندي فناوري سیستم عامل بومی ايران از منظر كاركردهاي نظام نواوري فناورانه در تجربه پیاده سازی آن مد نظر قرار گرفته است. ابتدا وضعيت سيستم عامل بومي مرور مي شود. شاخصهاي تعيين جذابيت و توانمندي سيستم عامل بومي از مرور ادبيات استخراج و با ابزار پرسشنامه و با نظر خبرگان اندازه گيري مي شود. سپس اثر کارکردهاي نظام نوآوري فناورانه سيستم عامل بومي بر جذابيت و توانمندي ايجاد شده با روش دلفي بررسي مي شود. نتایج نشان داد سيستم عامل بومي در حال حاضر جذابيت متوسطي دارد ولي از توانمندي زير حد متوسط برخوردار است. ضمنا اين نتايج نيز حاصل از اثر كاركردهاي انتشار دانش، توسعه دانش و هدايت جستجو بوده است. سیاست‌های مسئولین و کم توجهی به این حوزه باعث کند شدن توسعه این فناوری و كاهش توانمندي در اين زمينه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - الگوي تاثير مدیریت دانش فردی و سبک رهبری بر عملکرد سازمانی شهرداری تهران
    وجه الله قربانی زاده محمد صادقی حبیب رودساز
    عصر دانايي محور كه در آن دانش، بسان مهمترين سرمايه سازمان‌ها محسوب مي‌شود، نيازمند رويكرد متفاوت مديريتي نسبت به مسائل سازمان و كاركنان است. از اين رو رهبران اثرگذار به شكل مستمر ميزان توليد، نشر، تبادل و به كارگيري دانش در بين كاركنان خود را مورد ارزيابي قرار مي‌دهند ت چکیده کامل
    عصر دانايي محور كه در آن دانش، بسان مهمترين سرمايه سازمان‌ها محسوب مي‌شود، نيازمند رويكرد متفاوت مديريتي نسبت به مسائل سازمان و كاركنان است. از اين رو رهبران اثرگذار به شكل مستمر ميزان توليد، نشر، تبادل و به كارگيري دانش در بين كاركنان خود را مورد ارزيابي قرار مي‌دهند تا از اين طريق بتوانند راهكارهاي نيل به اهداف سازماني را كسب كنند و عملكرد سازمان را بهبود دهند. هدف این مقاله طراحی الگوي تاثير مدیریت دانش فردی و سبک رهبری بر عملکرد سازمانی در شهرداري تهران است. نوع تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شيوه گردآوري داده ها توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماري اين تحقیق مدیران ، مشاوران و کارشناسان متخصص و فني شهرداری تهران در بالاترين مراتب شغلي سازماني (سه رده شغلي 14- 15-16) است كه تعداد آنها برابر با 2467 نفر مي باشد. نمونه آماری مناسب برای پژوهش حاضر برابر با 332 نفر بر اساس فرمول كوكران به دست آمد. در این تحقیق، از ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. به منظور برازش مدل مفهومي تحقیق و آزمون فرضيات از روش مدلسازي معادلات ساختاری و نرم‌افزار ليزرل استفاده گردید. نتايج پژوهش نشان داد كه متغيرهاي مدیریت دانش فردی و سبک رهبری بر عملکرد سازمانی شهرداری تهران تاثير معناداري دارند؛ همچنين تاثير متغير مدیریت دانش فردی بر سبک رهبری مورد تائيد قرار گرفت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - بهینه سازی سرمایه گذاری در بیمه های عمر مبتنی بر برنامه ریزی آرمانی
    سیدفرهنگ حسینی رضا راعی غدیر مهدوی کلیشمی
    مدیریت سرمایه گذاری در بیمه های عمر به دلیل ویژگی های خاص آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. بیمه عمر بر خلاف سایر بیمه نامه ها بلندمدت بوده و عمدتا متمرکز بر بازده سرمایه گذاری است. همچنین به دلیل مشارکت بیمه گذاران 85% در مازاد منافع، وقوع مازاد در یک دوره به نفع بیمه چکیده کامل
    مدیریت سرمایه گذاری در بیمه های عمر به دلیل ویژگی های خاص آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. بیمه عمر بر خلاف سایر بیمه نامه ها بلندمدت بوده و عمدتا متمرکز بر بازده سرمایه گذاری است. همچنین به دلیل مشارکت بیمه گذاران 85% در مازاد منافع، وقوع مازاد در یک دوره به نفع بیمه گذار بوده و عایدی چندانی برای شرکت بیمه ندارد و در مقابل وقوع کسری در بازده تضمین شده بر عهده شرکت بیمه است. علاوه بر این کسب بازده بالا از عوامل اصلی رقابت شرکت های بیمه در بازاریابی است. علاوه بر این، شرکت های بیمه بایستی مطمئن باشند که نقدینگی کافی برای ایفا تعهدات پرداخت خسارت خود را دارا هستند. با وجود این تفاوت های اساسی بین بیمه عمر و بیمه های اموال و مسئولیت ، اما آیین نامه 60 بیمه مرکزی تفاوتی بین سرمایه گذاری ذخایر بیمه نامه های فوق قائل نیست. در این تحقیق به طراحی مدل بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری در بیمه های عمر پرداخته شده است. براین اساس، مدل سرمایه گذاری مارکوف سوییچنگ خود رگرسیون بردار مبتنی بر بهینه سازی آرمانی با اهداف متضاد تعیین شده با عملکرد واقعی شرکت مقایسه گردیده است. بهینه سازی در پرتفوی سرمایه گذاری مبتنی بر بیمه عمر شرکت بیمه معلم در دوره 1391 تا 1395 صورت گرفته است. اوزان سرمایه گذاری با شبیه سازی مدل طراحی شده مارکوف سویچینگ خود رگرسیون بردار با بهینه سازی اهداف شامل حداکثر سازی بازده شرکت، کمینه سازی کمبود احتمالی بازده، حداکثرسازی بازده بیمه گذاران و کمینه سازی کمبود نقدینگی اجرا شده است. براساس نتایج حاصله، مدل بهینه سازی برنامه ریزی آرمانی بازده بیشتری در مقایسه با بازده واقعی عاید شرکت می سازد و در سایر اهداف نیز عملکرد بهینه تری دارد. در نتیجه این روش می تواند در بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری بیمه عمر در شرکت های بیمه بکار رود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - شناسایی عوامل حیاتی موفقیت بانکداری پایدار با رویکرد آمیخته
    علیرضا علی احمدی میر حمید تقوی علی بنیادی نائینی
    یک مفهوم جدید در حوزه دستیابی به اهداف توسعه پایدار، بانکداری پایدار می‌باشد که بویژه در کشورهای درحال توسعه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. برای موفقیت در نیل به اهداف بانکداری پایدار لازم است تا عوامل زیربنایی آن شناسایی و مفهوم‌سازی شوند. این مقاله با هدف شناسایی چکیده کامل
    یک مفهوم جدید در حوزه دستیابی به اهداف توسعه پایدار، بانکداری پایدار می‌باشد که بویژه در کشورهای درحال توسعه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. برای موفقیت در نیل به اهداف بانکداری پایدار لازم است تا عوامل زیربنایی آن شناسایی و مفهوم‌سازی شوند. این مقاله با هدف شناسایی عوامل حیاتی موفقیت بانکداری پایدار انجام شده است. مقاله حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است و با رویکردی پیمایشی- مقطعی انجام شده است. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیم‌ساختار یافته و پرسشنامه خبرگانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و کارشناسان بانک مرکزی می‌باشد که به روش هدفمند، نمونه‌ای از میان این خبرگان انتخاب شده است. روش شناسی تحقیق بر مبنای رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) است. در مرحله کیفی، از روش تحلیل مضامین (تِم) برای شناخت عوامل حیاتی موفقیت بانکداری پایدار استفاده شده است. سپس در مرحله کمی، عوامل شناسایی شده براساس روش دلفی فازی و سوارا غربالگری و تعیین اولویت شده است. نتایج نشان داده است عوامل حیاتی موفقیت بانکداری پایدار در سه محور عوامل درون‌داد، عوامل فرآیندی و عوامل برون‌داد قابل دسته‌بندی می‌باشند. از میان عوامل، پشتیبانی از کارآفرینان، مدیریت بازاریابی، وضع مقررات روشن و ارزیابی فرآیندها از بیشترین اهمیت در حوزه بانکداری پایدار برخوردار هستند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - طراحی پایدار زنجیره تأمین تولید اتانول زیستی از نیشکر
    هادی صاحبی هانی گیلانی
    گراني و خطر پايان يافتن سوخت هاي فسيلي و شدت آلودگي هوا امروزه کلان شهرها را به شدت تهديد مي کند و از این رو توجه به انرژی های تجدید پذیر امری اجتناب ناپذیر است. در این مقاله یک زنجیره تأمین سه سطحی تولید اتانول زیستی با سه هدف ماکزیمم کردن سود، کاهش اثرات زیست محیطی و چکیده کامل
    گراني و خطر پايان يافتن سوخت هاي فسيلي و شدت آلودگي هوا امروزه کلان شهرها را به شدت تهديد مي کند و از این رو توجه به انرژی های تجدید پذیر امری اجتناب ناپذیر است. در این مقاله یک زنجیره تأمین سه سطحی تولید اتانول زیستی با سه هدف ماکزیمم کردن سود، کاهش اثرات زیست محیطی و ماکزیمم کردن اثرات اجتماعی ارائه گردید است که برای حل آن از روش اپسیلون- محدودیت استفاده شده است. در سطح سوم چندین بازار مصرف وجود دارد که به ارضا کردن تقاضای مشتری نهایی می پردازند. نوع خوراک در نظر گرفته شده نیشکر است که می توان از آن ها برای تولید اتانول زیستی استفاده کرد. افق برنامه ریزی چند دوره ای با فرض این که ارتباط سطوح زنجیره با یکدیگر ممکن است دچار اختلال شوند. در نهایت با یک مطالعه موردی در منطقه جنوب شرقی ایران کارکرد مدل نشان داده شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - استخراج و تعیین میزان شدت اثرگذاری قواعد فقهی در طراحی سامانه الکترونیکی ارتباطی صنعت و دانشگاه‌ها در ایران
    حسین علی احمدی جشفقانی آرش رومانی
    امروزه یکی از بزرگ‌ترین مسائل و مشکلات پیش و روی کشور ایران، جدایی صنعت کشور از مؤسسات‌ علمی همچون دانشگاه‌ها هست. کاهش فاصله نه‌تنها می‌تواند به دانش‌پژوهان دریافتن موقعیت‌های شغلی مرتبط با تخصص و علاقه خود کمک کند بلکه می‌تواند به صنایع کشور دریافتن نیروی موردنیاز خود چکیده کامل
    امروزه یکی از بزرگ‌ترین مسائل و مشکلات پیش و روی کشور ایران، جدایی صنعت کشور از مؤسسات‌ علمی همچون دانشگاه‌ها هست. کاهش فاصله نه‌تنها می‌تواند به دانش‌پژوهان دریافتن موقعیت‌های شغلی مرتبط با تخصص و علاقه خود کمک کند بلکه می‌تواند به صنایع کشور دریافتن نیروی موردنیاز خودیاری رساند. از طرفی کاهش فاصله صنعت و دانشگاه موجب کاهش هرچه بیشتر نرخ بیکاری و کاهش هزینه‌های آموزشی بعد از استخدام و افزایش هرچه بیشتر روحیه دانشجویان خواهد شد. از طرفی دیگر واحدهای تحقیق و توسعه دانشگاه‌ها می‌توانند چالش‌های موجود در صنعت را بیشتر شناخته و تحقیقات موردنیاز صنایع را آسان‌تر از قبل انجام دهند. همچنین از بین بردن این فاصله عاملی است که انتقال نوآوری از صنعت به دانشگاه را تسهیل کرده و به انتقال فنّاوری بین این دو کمک می‌کند. بدون شک برای ایجاد سامانه ارتباطی بین دانشگاه و صنعت قبل از هر کار باید نیازسنجی‌های اولیه انجام شود که یکی از مهم‌ترین عوامل موردنیاز شروع هر کسب‌وکار، شناخت قوانین، استانداردها و معیارهای موجود و مرتبط با این کسب‌وکار هست. در تجارت الکترونیک چند دسته قوانین در کشور وجود دارند که برای ایجاد این کسب‌وکار باید همه قوانین موجود بر آن در نظر گرفته شوند. این قوانین شامل قوانین تجارت در ایران، قانون تجارت الکترونیکی، قوانین فقهی و معیارهای فنی و ... میباشد. این مطالعه بر روی قوانین حاکم بر سامانه الکترونیکی ارتباطی صنعت-دانشگاه تمرکز دارد و نتایج نشان می‌دهد که ضمن تأیید فرضیه‌های تحقیق، قواعد فقهی در طراحی این سامانه تاثیرگذار خواهند بود. این مقاله مبتنی بر یک پژوهش کتابخانه ای و با جمع‌اوری پرسشنامه از نمونه‌ی مورد مطالعهپ صورت گرفته است. دادهها با استفاده از مطالعه منابع موجود جمعآوری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدهاند. پرونده مقاله