مقاله


کد مقاله : 13971215178030

عنوان مقاله : الگوي توسعه¬منابع انساني در سازمان¬هاي دولتي ايران با رويكرد خدمات¬عمومي نوين (مورد مطالعه: وزارت نيرو)

نشریه شماره : 58 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 372

فایل های مقاله : 722 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید سعید حسینی S_hosseini92@atu.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

شناخت ابعاد توسعه منابع انسانی و ارائه راهکارهای منطقی جهت توانمندسازی و توسعه آنها با در نظر داشتن الزامات رویکرد خدمات عمومی نوین از اهم وظایف مدیران سازمان های دولتی به شمار می رود. هدف مطالعه حاضر، طراحی الگوی توسعه منابع انسانی در سازمان های دولتی با رویکرد خدمات عمومی نوین است. جامعه آماری پژوهش کیفی شامل مديران و روئساي بخش ها و كارشناسان ارشد ستاد وزارت نیرو در شهر تهران، به علاوه، اساتيد و صاحبنظران مديريت منابع انساني در دانشگاه¬ها مي¬باشد. نمونه مورد نیاز برای مصاحبه های ساختاریافته تا حد اشباع نظری و از طریق نمونه گیری قضاوتی هدفمند گردآوری شد. در مجموع از 16 نفر داده های مورد نیاز گردآوری شد. به منظور تحلیل داده¬های کیفی از تئوری داده بنیاد بهره گرفته شد. از 267 خرده مقوله استخراج شده از گزاره¬های کلامی، 43 مقوله محوری احصاء شد که مدل پارادایمی توسعه منابع انسانی با رویکرد خدمات عمومی نوین را شکل داد. بدین ترتیب که 20 خرده مقوله، 4 مقوله محوری شرایط علی، 30 خرده مقوله، 5 مقوله محوری شرایط زمینه¬ای، 33 خرده مقوله، 8 عامل مداخله-گر، 24 خرده مقوله، 4 مقوله محوری پدیده، 102 خرده مقوله، 17 مقوله محوری استراتژی¬ها، و 58 خرده مقوله، 4 مقوله محوری پیامدهای توسعه منابع انسانی با رویکرد خدمات عمومی نوین را تشکیل داد. مشخص شد که توسعه منابع انسانی با رویکرد خدمات عمومی نوین مشتمل بر چهار مولفه کلیدی مشارکت نیروی انسانی در تصمیمات سازمانی، توسعه شایستگی های نیروی انسانی، آموزش نیروی انسانی، و توانمندسازی نیروی انسانی است.