• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - شناسایی عوامل موثر بر رفتار تصمیم گیری سرمایه گذاران حقیقی و ارایه الگوی مرتبط با استفاده از رویکرد تحقیق ترکیبی
    محمدحسین عبدالرحیمیان تقی ترابی سیدجلال صادقی شریف رویا دارابی
    برای دستیابی به اهداف، استراتژی تحقیق ترکیبی در این پژوهش به کار گرفته‌شده است. در بخش کیفی تحقیق، 16 مؤلفه تأثیرگذار بر رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی (آشنا گرایی، توجه محدود، خود اسنادی، نقطه اتکا، فرا اعتمادی، سفسطه قمارباز، زیان گریزی، ریسک‌پذیری فزاینده، توجیه گرایی، خو چکیده کامل
    برای دستیابی به اهداف، استراتژی تحقیق ترکیبی در این پژوهش به کار گرفته‌شده است. در بخش کیفی تحقیق، 16 مؤلفه تأثیرگذار بر رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی (آشنا گرایی، توجه محدود، خود اسنادی، نقطه اتکا، فرا اعتمادی، سفسطه قمارباز، زیان گریزی، ریسک‌پذیری فزاینده، توجیه گرایی، خوش‌خیالی، پشیمان گریزی، افق زمانی، کانون کنترل، تحمل ابهام، مطمئن- مضطرب، محافظه‌کار- بی‌پروا) که از روش تحلیل محتوای مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته عمیق از خبرگان بازار سرمایه به دست آمد شناسایی شدند که مبنای تهیه پرسشنامه محقق ساخته قرار گرفتند. در بخش کمی نیز الگوی نهایی رفتار تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران حقیقی استخراج گردید و مورد برازش قرار گرفت. در بازار سرمایه ایران مدل رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی از عوامل فرهنگی آغاز می‌شود. به عبارتی زیربنایی‌ترین عامل در رفتار سرمایه‌گذاران عامل فرهنگ است. نظریه خلق که تورشهای عاطفی را مقدم بر تورشهای شناختی می‌داند مورد تائید قرار نگرفت. شخصیت با رفتار توده‌وار رابطه مثبت دارد به‌عبارت‌دیگر، بعد اضطراب در سهامداران، باعث افزایش میزان توده‌واری آن‌ها می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تاثیر مدیریت دانش مشتری، بر عملکرد کسب وکار با نقش میانجی قابلیت نوآوری در صنعت بیمه : مطالعه موردی در شرکت بیمه البرز
    نسرین طلایی فرد فرهاد سنجری فرد نادر صالحی
    امروزه سازمان ها برای بقاء در عرصه رقابت توجه به اطلاعات و دانش مشتریان را به عنوان منبعی مهم و ضروری دانسته که نقش تعیین کننده ای در عملکرد سازمانی ایفا می کند و موجب ظهور رويكردهاي جديدي در زمينه نوآوري و خلق ارزش می شود..هدف کلی اين پژوهش، مشخص كردن آثار مدیریت دانش چکیده کامل
    امروزه سازمان ها برای بقاء در عرصه رقابت توجه به اطلاعات و دانش مشتریان را به عنوان منبعی مهم و ضروری دانسته که نقش تعیین کننده ای در عملکرد سازمانی ایفا می کند و موجب ظهور رويكردهاي جديدي در زمينه نوآوري و خلق ارزش می شود..هدف کلی اين پژوهش، مشخص كردن آثار مدیریت دانش مشـتري بـر عملكرد و ابعاد نوآوري در سازمان و به منظور نشـان دادن برخـي از مزايـاي مهـم جريـان هـاي دانـش مشـتريان در شرکت بیمه البرز صورت گرفته است که این مزايا از تعامل بين محيط بيروني و دروني حاصـل مـي شـود و امتيازات منحصربه فردي را براي سازمان به ارمغان مي آورد تا نوآوری و عملکرد خود را بهبود بخشد. این تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. در این تحقیق از فرمول جامعه نمونه‌گیری معادلات ساختاری برای تعیین حجم نمونه‌گیری و از روش کل شماری استفاده ‌شده است. بعد از شناسایی عوامل و ابعاد و شاخص ها متغیرهای تحقيق در قالب پرسشنامه ای محقق ساخته بر مبنای طیف لیکرت طراحی گردید و بین 200 نفر از مدیران شرکت بیمه البرز در تهران و سطح کشور توزیع گردید. سپس سنجه های عملکرد و مدیریت دانش مشتری و نوآوری و عملکرد کسب و کار با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری دسته بندی شدند. در نهایت با استفاده از نرم افزار PLS به بررسی مدل تحقیق پرداخته شد. که نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مدیریت دانش مشتری، بر عملکرد کسب و کار با نقش میانجی قابلیت نوآوری در صنعت بیمه تاثیر دارد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر ظرفیت نوآوری
    فخریه حمیدیان پور زهرا حصیری
    این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی و دو نقش استراتژیک آن بر ظرفیت نوآوری در شرکت‌های دانش بنیان انجام شد. در این پژوهش که به روش توصیفی پیمایشی انجام شد، پس از مرور پژوهش های پیشین، ساخت مدل مفهومی، پرسشنامه ای تهیه و در اختیار 72 کارشناس شرکت‎‌ه چکیده کامل
    این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی و دو نقش استراتژیک آن بر ظرفیت نوآوری در شرکت‌های دانش بنیان انجام شد. در این پژوهش که به روش توصیفی پیمایشی انجام شد، پس از مرور پژوهش های پیشین، ساخت مدل مفهومی، پرسشنامه ای تهیه و در اختیار 72 کارشناس شرکت‎‌های دانش بنیان استان بوشهر که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بعنوان نمونه انتخاب گردید بودند قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم‌افزارهای spss و Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که شرکت‌های دانش بنیان استان بوشهر از لحاظ نقش‌های استراتژیک منابع انسانی و ظرفیت نوآوری و سایر مؤلفه‌ها از وضعیت بالاتر از حد متوسط برخوردارند و وضعیت قابل قبولی دارند. سایر یافته‌ها نشان می‌دهد که مدیریت استراتژیک منابع انسانی تأثیر مثبتی بر ظرفیت نوآوری دارد و همچنین مدیریت استراتژیک منابع انسانی از طریق یادگیری سازمانی نیز بر ظرفیت نوآوری تأثیر دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - ارایه یک رویکرد فازی جهت مدیریت عملکرد پروژه ها در شرایط عدم اطمینان
    علیرضا قنبری هوشنگ  تقی زاده سلیمان  ایرانزاده
    کی از مهمترین فعالیت های مدیران پروژه ، مدیریت و نظارت بر عملکرد پروژه است. تکنیک مدیریت زمان کسب شده ( EDM ) به عنوان جدید ترین تکنیک در این حوزه، برخلاف روش های پیشین برای اندازه گیری عملکرد زمانی پروژه از داده های بر پایه زمان استفاده می کند؛ این تفاوت منجر به نتایج چکیده کامل
    کی از مهمترین فعالیت های مدیران پروژه ، مدیریت و نظارت بر عملکرد پروژه است. تکنیک مدیریت زمان کسب شده ( EDM ) به عنوان جدید ترین تکنیک در این حوزه، برخلاف روش های پیشین برای اندازه گیری عملکرد زمانی پروژه از داده های بر پایه زمان استفاده می کند؛ این تفاوت منجر به نتایج واقع گرایانه تر در حوزه عملکرد خواهد شد. رویکرد جدیدی که در این پژوهش ارائه شده است، استفاده از رویکرد فازی جهت سنجش عملکرد پروژه در شرایط عدم اطمینان با استفاده از تکنیک نوظهور EDM می باشد. در این راستا از متغیرهای کلامی جهت اظهار درصد پیشرفت فعالیت ها و توسعه شاخص های این تکنیک به شاخص های توسعه یافته فازی که توانایی سنجش عملکرد پروژه را در شرایط عدم اطمینان دارند استفاده شده است. جهت رتبه بندی اعداد فازی نیز از روش جدیدی که بر پایه رابطه اولویت نسبی استوار است استفاده و برای شفاف سازی رویکرد ارائه شده، این رویکرد در یک پروژه نمونه واقعی در صنایع راه سازی پیاده سازی شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - شناسایی مولفه‌های رهبری معنوی و بررسی تاثیر آن بر سلامت سازمانی
    مهدی تقوائی علیرضا خوراکیان فریبرز  رحیم نیا سعید  مرتضوی
    سازمان سالم در پرتو رهبران‌معنوی ضمن حفظ پايداری، در درازمدت توانايي بقاء و گسترش سازمان را ایجاد می‌کند. این تحقیق در تلاش است تا در بستر دانشگاه‌ها، مولفه‌هاي رهبری معنوی را شناسایی و اثر آن را بر سلامت سازمانی بررسی نماید. روش تحقیق در این مطالعه تحلیل محتوا و پیمایش چکیده کامل
    سازمان سالم در پرتو رهبران‌معنوی ضمن حفظ پايداری، در درازمدت توانايي بقاء و گسترش سازمان را ایجاد می‌کند. این تحقیق در تلاش است تا در بستر دانشگاه‌ها، مولفه‌هاي رهبری معنوی را شناسایی و اثر آن را بر سلامت سازمانی بررسی نماید. روش تحقیق در این مطالعه تحلیل محتوا و پیمایش است. در این تحقیق با ورود به دانشگاه‌های شمال شرق ایران و استفاده از ابزار مصاحبه به کشف مولفه‌های رهبری معنوی پرداخته‌شد که از تحلیل مصاحبه‌ خبرگان، 11 مولفه شامل؛ تحول آفرین، یکپارچگی روانشناختی، معناداری، بازخورد عملکرد، تعهد سازمانی، عضویت، ایمان، عشق به نوعدوستی، چشم انداز، ارزش محور و الگوی بعنوان سرمایه اجتماعی در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی بدست آمد. جهت تأیید استحکام داده‌ها در بخش کیفی این پژوهش از قابلیت اعتبار، قابلیت اعتماد، قابلیت وابستگی و قابلیت انتقال استفاده شد. در بخش کمی نیز جهت سنجش روایی پرسشنامه‌ها از دو روش روایی محتوا و روایی سازه بهره گرفته شد و جهت سنجش پایایی پرسشنامه‌ها نیز از آلفاي کرونباج استفاده شد (پرسشنامه رهبری معنوی 993/0 ، پرسشنامه سلامت سازمانی 775/0) همچنین نتایج، اثر رهبری معنوی بر سلامت سازمانی را نشان می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - تاثیر قابلیت های سازمان بر عملکرد محصول در صنعت دفاعی مبتنی بر فناوری برتر (مورد مطالعه: صنعت الکترونیک دفاعی)
    سمیه محرابی گوروان ابراهیم محمودزاده علیرضا بوشهری مجید رمضان
    سازمان های دفاعیِ مبتنی بر فناوری برتر به دلیل ویژگی های خاص مانند: وابستگی به نوآوری، اهداف راهبردی، اتکا به دانش کاربردی و ماهیت پویا، نیازمند توجه بیشتر به قابلیت های متناسب با شرایط خود، از جمله قابلیت نوآوری می باشند. به همین دلیل در این پژوهش به بررسی اثر قابلیت ن چکیده کامل
    سازمان های دفاعیِ مبتنی بر فناوری برتر به دلیل ویژگی های خاص مانند: وابستگی به نوآوری، اهداف راهبردی، اتکا به دانش کاربردی و ماهیت پویا، نیازمند توجه بیشتر به قابلیت های متناسب با شرایط خود، از جمله قابلیت نوآوری می باشند. به همین دلیل در این پژوهش به بررسی اثر قابلیت نوآوری محصول و فرایند، قابلیت فناورانه و دوسوتوانی بر عملکرد محصول دفاعی پرداخته شده است. روش تحقیق از منظر هدف، اکتشافی و توصیفی و از منظر دستاورد، کاربردی است. در راستای بومی سازی متغیرهای ادبیات موضوع با سازمان های دفاعی مبتنی بر فناوری برتر در ایران، از روش گروه کانونی استفاده و داده های موردنیاز، در قالب پرسشنامه از 58 سازمان دفاعی حوزه الکترونیک (به عنوان یک صنعت مبتنی بر فناوری برتر) جمع آوری شد. تحلیل داده های حاصل با کمک مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی نشان داد که قابلیت های: نوآوری محصول، نوآوری فرایند، دوسوتوانی و فناورانه، عملکرد محصول را تحت تاثیر قرار می دهند. یافته های تحقیق، مدیران صنعت الکترونیک دفاعی را به سمت توانمندسازی سازمان در حوزه نوآوری محصول و فرایند و ارتقای قابلیت فناورانه و قابلیت دوسوتوانی هدایت می نماید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - توسعه مدلي يکپارچه براي مسئله چندمحصولي توليد-مسيريابي-موجودي در زنجيره تأمين سبز دوسطحي
    عادل اعظمی علی پاپی میرسامان  پیشوایی
    تصميم گيري شرکت هاي توليدي پيرامون ميزان توليد و موجودي به عنوان يک مسئله برنامه ريزي توليد و کنترل موجودي است. تصميم گيري براي انتقال محصولات بصورت مسئله حمل ونقل و مسيريابي بيان مي شود. از ادغام سه مسئله مذکور، مسئله يکپارچه برنامه ريزي توليد-موجودي-مسيريابي (PIRP) حا چکیده کامل
    تصميم گيري شرکت هاي توليدي پيرامون ميزان توليد و موجودي به عنوان يک مسئله برنامه ريزي توليد و کنترل موجودي است. تصميم گيري براي انتقال محصولات بصورت مسئله حمل ونقل و مسيريابي بيان مي شود. از ادغام سه مسئله مذکور، مسئله يکپارچه برنامه ريزي توليد-موجودي-مسيريابي (PIRP) حاصل مي شود که جزء مسائل مهمِ زنجيره تأمين است. شرکت هايي که بتوانند PIRP خود را بهتر حل نمايند؛ مي توانند هزينه نهايي محصولات خود را کاهش داده و مزيت رقابتي بيشتري نسبت به رقيب کسب کنند. بنابر سختگيري هاي کنوني، شرکت ها موظفند علاوه بر بعد اقتصادي فعاليت هايشان، ملاحظات زيستمحيطي را نيز در تمام فرايندهاي توليد تا عرضه رعايت کنند. لذا، برنامه ريزي مناسب حمل ونقل مي تواند همزمان با جلوگيري از افزايش بيش ازحد هزينه ها، آلودگي هاي زيستمحيطي را نيز کاهش دهد. بنابراين، مي توان مسئله کاهش آلودگي هاي زيستمحيطي را با PIRP ادغام و مسئله PIRP سبز (GPIRP) را توسعه داد که بطور همزمان دوبعد اقتصادي و اجتماعي توليد و عرضه را لحاظ مي کند. در اين پژوهش، اين مسئله پيچيده بصورت يکپارچه به کمک رويکرد MILP، مدل سازي شده است. به منظور نشان دادن کاربردپذيري مدل توسعه داده شده و نيز عملي بودن لحاظ جنبه زيستمحيطي، يک مطالعه موردي روي شرکت توليدي قند و تصفيه شکر اهواز انجام شده است. در نهايت، چند نتايج مديريتي از نتايج محاسباتي گرفته شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - شناسایی و الگوسازی عوامل مؤثر بر آمادگی الکترونیکی صنایع تولیدی جهت استقرار تولید الکترونیکی
    کامران  فیضی محمد تقی تقوی فرد جهانیار بامداد صوفی حسین وحیدی
    در دنیای رقابتی امروز، توانایی پذیرش و بکارگیری فاوا در بخش صنعت یکی از عوامل کلیدی موفقیت در صنایع تولیدی می‌باشد. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و الگوسازی عوامل موثر بر آمادگی الکترونیکی صنایع تولیدی جهت استقرار تولید الکترونیکی در آنها می‌باشد. پژوهش حاضر با استفاده چکیده کامل
    در دنیای رقابتی امروز، توانایی پذیرش و بکارگیری فاوا در بخش صنعت یکی از عوامل کلیدی موفقیت در صنایع تولیدی می‌باشد. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و الگوسازی عوامل موثر بر آمادگی الکترونیکی صنایع تولیدی جهت استقرار تولید الکترونیکی در آنها می‌باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق آمیخته و در 3 مرحله صورت پذیرفته است. ابتدا از روش 7 مرحله‌ای فراترکیب بارو سو و سندلوسکی استفاده گردیده و مدل مفهومی اولیه تحقیق شکل گرفته است. سپس در مرحله دوم با انجام مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با خبرگان مدل تکمیلی تحقیق حاصل گردیده و در مرحله سوم به منظور اعتبار سنجی کمی الگوی پیشنهادی، از آزمون‌های مختلف آماری و روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. همچنین جهت بررسی صحت و سقم فرضیات و آزمون الگوی پیشنهادی از مدل سازی معادلات ساختاری و روش تحلیل مسیر توسط نرم افزار Smartpls3 بهره برده‌ایم. پس از تأیید مساعد بودن ضرایب مسیر و معنادار بودن ضرایب(t-value) به بررسی الگوی تحقیق بر اساس شاخص‌های مختلف پرداخته ایم که نتیجه بررسی شاخص‌ها نشان دهنده برازندگی الگوی پیشنهادی بود. پس از انجام مراحل فوق کفایت علمی الگوی پژوهش تایید گردید. بدین ترتیب الگوی تحقیق با 3 مؤلفه اصلی : زیر ساختهای فاوا در تولید ، ظرفیت‌های بکارگیری فاوا در تولید ، فرصت‌های ارزش افزای فاوا در تولید و با 28 شاخص(زیر مؤلفه) مورد تأیید نهایی قرار گرفت . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - طراحی مدلی برای توسعه بازار سفرهای هوایی ارزان قیمت در ايران
    محمدرضا محموديه اصف کريمي
    شرکت های هواپیمایی کم هزینه طی سه دهه‌ی گذشته تحول و انقلابی بزرگ در صنعت حمل و نقل هوایی محسوب می شوند. در واقع، مدل کم هزینه در شرکت های هواپیمایی مدلی موفق و نوآوری مسلم در صنعت هواپیمایی مطرح شده است. مدل تجاری كم هزینه، راهبردی است كه عموما در محور تامین نیازهای اس چکیده کامل
    شرکت های هواپیمایی کم هزینه طی سه دهه‌ی گذشته تحول و انقلابی بزرگ در صنعت حمل و نقل هوایی محسوب می شوند. در واقع، مدل کم هزینه در شرکت های هواپیمایی مدلی موفق و نوآوری مسلم در صنعت هواپیمایی مطرح شده است. مدل تجاری كم هزینه، راهبردی است كه عموما در محور تامین نیازهای اساسی مسافران و افزایش بهره وری، ارزانترین نرخ های پروازی را در بازارهای داخلی و بین المللی حمل و نقل هوایی مسافر عرضه می نماید. در این تحقیق سعی شده که مدلی جهت توسعه بازار برای شرکت های هواپیمایی کم هزینه طراحی گردد. جامعه آماری پژوهش متخصصان و کارشناسان صنعت هواپیمایی کشور در شرکت های ایران ایر تور، کیش ایر و آسمان می باشد. نمونه های مورد نیاز برای مصاحبه کیفی از طریق نمونه گیری قضاوتی هدفمند گردآوری خواهند شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه های ساختار یافته بود. به منظور تحلیل داده ها نیز از رویکرد تئوری داده بنیاد بهره گرفته شد. با مصاحبه از 33 متخصص صنعت هواپیمایی کشور، داده های مورد نیاز گردآوری و تحلیل گردید. در نهایت 15 مقوله اصلی شامل آزادسازی و خروج از ساختار دولتی، توریسم گرایی داخلی و خارجی، عامل انسانی کارا، امنیت و نظم زمانمند، تعامل ضابطه مند در مقابل رابطه گرایی، اعتماد آفرینی مشتریان، هزینه های اصلاحی ساختارمند، مدیریت زیرساختی و فرودگاهی، آشتی با دانش هوانوردی، مشتری پروری، هواپیمای بهینه و شبکه پروازی، ساختار تکلیفی حاکمیت، مدیریت خدمات فروش بهینه، نبود فشار تحریمی و توسعه فرهنگی جامعه، استخراج گردید و الگوی پارادایمی توسعه بازار سفرهای هوایی ارزان قیمت را شکل داد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - تقویت مشارکت بخش غیردولتی در تأمین منابع مالی آموزش عالی
    عطیه دادجوی توکلی محمد علی  حسینی مصطفی  نیکنامی محمد جواد  صالحی
    هدف از انجام پژوهش ارائه مدلی برای مشارکت بخش غیردولتی در تأمین مالی آموزش عالی است. با بررسی مبانی نظری و پژوهش های انجام شده تعدادی از شاخص ها و عوامل تأثیر گذار بر راه های تأمین مالی آموزش عالی شناسایی شده و سپس در مصاحبه نیمه ساختار یافته با 12 نفر از اعضای هیأت علم چکیده کامل
    هدف از انجام پژوهش ارائه مدلی برای مشارکت بخش غیردولتی در تأمین مالی آموزش عالی است. با بررسی مبانی نظری و پژوهش های انجام شده تعدادی از شاخص ها و عوامل تأثیر گذار بر راه های تأمین مالی آموزش عالی شناسایی شده و سپس در مصاحبه نیمه ساختار یافته با 12 نفر از اعضای هیأت علمی که در زمینه راه های تأمین مالی تجربه داشتند و به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، در مجموع 50 شاخص شناسایی شد و سپس از طریق روایی محتوایی شاخص ها تعدیل شده و در نهایت 41 شاخص برای 11عامل تأثیر گذار مورد تأیید خبر گان قرار گرفت و بر اساس شاخص های بدست آمده پرسشنامه با 41 گویه تدوین شد. پرسشنامه در یک مطالعه میدانی بین 392 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم انسانی استان تهران که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، توزیع و گردآوری شد. نتایج حاصل نشان داد در دانشگاه های دولتی، دولت بیشترین سهم و ایجاد بانک آموزش عالی کمترین سهم را در تأمین منابع مالی داشته اند. در حالیکه در دانشگاه های خصوصی، دانشجو بیشترین سهم و کمک ها یا وام های مؤسسات بین المللی کمترین سهم را در تأمین منابع مالی داشته اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - الگوي توسعه¬منابع انساني در سازمان¬هاي دولتي ايران با رويكرد خدمات¬عمومي نوين (مورد مطالعه: وزارت نيرو)
    سید سعید حسینی
    شناخت ابعاد توسعه منابع انسانی و ارائه راهکارهای منطقی جهت توانمندسازی و توسعه آنها با در نظر داشتن الزامات رویکرد خدمات عمومی نوین از اهم وظایف مدیران سازمان های دولتی به شمار می رود. هدف مطالعه حاضر، طراحی الگوی توسعه منابع انسانی در سازمان های دولتی با رویکرد خدمات ع چکیده کامل
    شناخت ابعاد توسعه منابع انسانی و ارائه راهکارهای منطقی جهت توانمندسازی و توسعه آنها با در نظر داشتن الزامات رویکرد خدمات عمومی نوین از اهم وظایف مدیران سازمان های دولتی به شمار می رود. هدف مطالعه حاضر، طراحی الگوی توسعه منابع انسانی در سازمان های دولتی با رویکرد خدمات عمومی نوین است. جامعه آماری پژوهش کیفی شامل مديران و روئساي بخش ها و كارشناسان ارشد ستاد وزارت نیرو در شهر تهران، به علاوه، اساتيد و صاحبنظران مديريت منابع انساني در دانشگاه ها مي باشد. نمونه مورد نیاز برای مصاحبه های ساختاریافته تا حد اشباع نظری و از طریق نمونه گیری قضاوتی هدفمند گردآوری شد. در مجموع از 16 نفر داده های مورد نیاز گردآوری شد. به منظور تحلیل داده های کیفی از تئوری داده بنیاد بهره گرفته شد. از 267 خرده مقوله استخراج شده از گزاره های کلامی، 43 مقوله محوری احصاء شد که مدل پارادایمی توسعه منابع انسانی با رویکرد خدمات عمومی نوین را شکل داد. بدین ترتیب که 20 خرده مقوله، 4 مقوله محوری شرایط علی، 30 خرده مقوله، 5 مقوله محوری شرایط زمینه ای، 33 خرده مقوله، 8 عامل مداخله-گر، 24 خرده مقوله، 4 مقوله محوری پدیده، 102 خرده مقوله، 17 مقوله محوری استراتژی ها، و 58 خرده مقوله، 4 مقوله محوری پیامدهای توسعه منابع انسانی با رویکرد خدمات عمومی نوین را تشکیل داد. مشخص شد که توسعه منابع انسانی با رویکرد خدمات عمومی نوین مشتمل بر چهار مولفه کلیدی مشارکت نیروی انسانی در تصمیمات سازمانی، توسعه شایستگی های نیروی انسانی، آموزش نیروی انسانی، و توانمندسازی نیروی انسانی است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - توسعه رابطه رگرسیونی چند متغیره بین عوامل موثر بر نرخ بیکاری
    رویا سلطانی مهناز ابراهیمی صدرآبادی علی محمد کیمیاگری
    در این تحقیق رابطه رگرسیونی خطی چند متغیره بین عوامل مهم تاثیر گذار بر نرخ بیکاری توسعه داده شده است. داده های فصلی مربوط به سال های 1394-1384 هستند که از منابع موثق اطلاعات اقتصادی کشوری تهیه شده اند. متغیرهای مستقل: خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی (میلیارد ریال)، خا چکیده کامل
    در این تحقیق رابطه رگرسیونی خطی چند متغیره بین عوامل مهم تاثیر گذار بر نرخ بیکاری توسعه داده شده است. داده های فصلی مربوط به سال های 1394-1384 هستند که از منابع موثق اطلاعات اقتصادی کشوری تهیه شده اند. متغیرهای مستقل: خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی (میلیارد ریال)، خالص بدهی‌ بخش دولتی به سیستم بانکی (میلیارد ریال)، نقدینگی برحسب اجزای تشکیل‌دهنده آن (میلیارد ریال)، نرخ دلار (ریال)، نرخ مشارکت اقتصادی، متوسط نرخ تورم، متوسط نرخ سود سپرده یکساله بانک های دولتی، درصد جمعیتی جویای کار(15-65) هستند. نتایج حاکی ار آن است که نرخ بیکاری و متوسط نرخ تورم و نرخ مشارکت اقتصادی رابطه منفی و معناداری دارند در حالی‌که خالص بدهی‌ بخش دولتی به سیستم بانکی و نرخ بیکاری، رابطه مثبت و معناداری داشته‌اند. بیشترین تأثیرات منفی در نرخ بیکاری را نرخ مشارکت اقتصادی و بیشترین تأثیر مثبت در نرخ بیکاری را خالص بدهی‌ بخش دولتی به سیستم بانکی دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - توسعه متدولوژی ایجاد مدل‌های شبیه‌سازی چندمقیاسی مختلط "عامل‌مبنا-پویاشناسی سیستم" در سازمان‌های یادگیرنده
    شریف  خالق‌پرست سید تقی  اخوان نیاکی علینقی مشایخی
    تحلیل سه مقیاس سازمان، واحد‌های سازمان و کارکنان انفرادی آن در دو سطح انتزاعی خرد و کلان تحت بستر زمان، مکان و رخداد می‌تواند تأثیر چشمگیری بر شفاف‌سازی مفهوم یادگیری و ایجاد فرصت‌‌های سیاست‌گذاری مؤثر بر مبنای آن روی شاخص‌‌های عملکرد سیستم و عامل‌‌های سازنده‌‌شان داشته چکیده کامل
    تحلیل سه مقیاس سازمان، واحد‌های سازمان و کارکنان انفرادی آن در دو سطح انتزاعی خرد و کلان تحت بستر زمان، مکان و رخداد می‌تواند تأثیر چشمگیری بر شفاف‌سازی مفهوم یادگیری و ایجاد فرصت‌‌های سیاست‌گذاری مؤثر بر مبنای آن روی شاخص‌‌های عملکرد سیستم و عامل‌‌های سازنده‌‌شان داشته باشد. عدم توجه جدی به این امر موجب شده تا ارتباط یادگیری سازمانی و یادگیری در سطوح خردتر سازمان به وضوح مشخص نباشد و نظارت بر اثر یادگیری در سازمان بر شاخص‌‌های عملکردی مبهم مانده و در نتیجه نتوان به دقت متوجه شد‌ یادگیری سازمانی یک عامل مؤثر بر مزیت‌‌های رقابتی سازمان است یا خیر. رفع چنین ابهامی با توسعه‌ی «رویکرد چندروشی» برای مدل‌سازی سیستم‌ و یکپارچه‌سازی یادگیری به کمک شبیه‌سازی مختلط مدل‌ها ممکن شده‌است. متدولوژی توسعه‌یافته در این پژوهش و معماری‌های مربوطه، سکوی خام اما همه‌جانبه‌ای است که پذیرای مدل‌سازی شفاف انواع مفاهیم انتزاعی سازمان بر روی خود است. تحلیل موردی ‌سازمان‌ها که محک زننده ارزش متدولوژی است می‌تواند موضوع اصلی پژوهش‌‌های آتی در این حوزه باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - قیمت‌گذاری و تبلیغات همکارانه در زنجیره تامین دو سطحی با رویکرد تئوری بازی‌ها
    مرضیه مظفری
    در این مقاله به بررسی هماهنگی تصمیمات قیمت‌گذاری و تبلیغات همکارانه در یک زنجیره تامین دو رده‌ای می‌پردازیم. از رویکرد تئوری بازی جهت مدلسازی و حل همزمان متغیرهای قیمت، مقدار سفارش اقتصادی، هزینه تبلیغات خرده فروش و سازنده در نقطه تعادل بازی بهره گرفته می‌شود. سه سناریو چکیده کامل
    در این مقاله به بررسی هماهنگی تصمیمات قیمت‌گذاری و تبلیغات همکارانه در یک زنجیره تامین دو رده‌ای می‌پردازیم. از رویکرد تئوری بازی جهت مدلسازی و حل همزمان متغیرهای قیمت، مقدار سفارش اقتصادی، هزینه تبلیغات خرده فروش و سازنده در نقطه تعادل بازی بهره گرفته می‌شود. سه سناریوی بازی بر اساس مدل مسئله پسر روزنامه فروش طراحی شده: 1) بازی استکلبرگ سازنده که در آن سازنده نقش پیشرو و خرده فروش به عنوان پیرو ، 2) بازی نش که در آن سازنده و خرده فروش از قدرت یکسانی در بازار برخوردارند و 3) بازی همکاری کامل که در آن سازنده و خرده‌فروش با همکاری بهترین تصمیمات را اتخاذ می‌نمایند. نشان خواهیم داد در بازی همکارانه، نسبت به زنجیره نامتمرکز افزایش هزینه تبلیغات به زنجیره تحمیل می‌گردد، اما منجر به افزایش سود و افزایش رضایت مشتری می‌گردد که این به معنای یک سیستم تصمیم‌گیری برد –برد برای مدیران و مشتریان زنجیره می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - تحلیل شبکه همکاری های علمی در حوزه طب بازساختی در ایران
    هم نویسندگی یکی از شایع ترین مظاهر همکاری علمی بین پژوهشگران و محققان شاخه های علمی می باشد. رشد قابل توجه این پدیده در شاخه های علمی مختلف در دو دهه ی اخیر باعث آن شده تا بررسی ویژگی های مختلف شبکه های هم-نویسندگی به مسأله ای جذاب برای محققان تبدیل گردد. بررسی شبکه های چکیده کامل
    هم نویسندگی یکی از شایع ترین مظاهر همکاری علمی بین پژوهشگران و محققان شاخه های علمی می باشد. رشد قابل توجه این پدیده در شاخه های علمی مختلف در دو دهه ی اخیر باعث آن شده تا بررسی ویژگی های مختلف شبکه های هم-نویسندگی به مسأله ای جذاب برای محققان تبدیل گردد. بررسی شبکه های مذکور در شاخه های علمی مختلف از جمله ریاضیات، فیزیک و علوم اطلاع رسانی با استفاده از ابزارهای موجود در حوزه ی تحلیل شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به رشد روزافزون پدیده ی هم نویسندگی در حوزه های مختلف علوم پزشکی، در این مقاله شبکه ی هم-نویسندگی محققان ایرانی حوزه ی طب بازساختی مورد تحلیل قرار گرفته است. ضمنا شبکه ی همکاری علمی بین موسسات ایرانی فعال در حوزه ی طب بازساختی نیز تحلیل و بررسی گردیده است. در انتها بر مبنای تحلیل های صورت گرفته، پیشنهاداتی جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی تحقیقات صورت گرفته آورده شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - تحلیل شبکه همکاری های علمی در حوزه طب بازساختی در ایران
    عطیه بزرگی پور سروش قاضی نوری محمد نقی زاده
    هم نویسندگی یکی از شایع ترین مظاهر همکاری علمی بین پژوهشگران و محققان شاخه های علمی می باشد. رشد قابل توجه این پدیده در شاخه های علمی مختلف در دو دهه ی اخیر باعث آن شده تا بررسی ویژگی های مختلف شبکه های هم-نویسندگی به مسأله ای جذاب برای محققان تبدیل گردد. بررسی شبکه های چکیده کامل
    هم نویسندگی یکی از شایع ترین مظاهر همکاری علمی بین پژوهشگران و محققان شاخه های علمی می باشد. رشد قابل توجه این پدیده در شاخه های علمی مختلف در دو دهه ی اخیر باعث آن شده تا بررسی ویژگی های مختلف شبکه های هم-نویسندگی به مسأله ای جذاب برای محققان تبدیل گردد. بررسی شبکه های مذکور در شاخه های علمی مختلف از جمله ریاضیات، فیزیک و علوم اطلاع رسانی با استفاده از ابزارهای موجود در حوزه ی تحلیل شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به رشد روزافزون پدیده ی هم نویسندگی در حوزه های مختلف علوم پزشکی، در این مقاله شبکه ی هم-نویسندگی محققان ایرانی حوزه ی طب بازساختی مورد تحلیل قرار گرفته است. ضمنا شبکه ی همکاری علمی بین موسسات ایرانی فعال در حوزه ی طب بازساختی نیز تحلیل و بررسی گردیده است. در انتها بر مبنای تحلیل های صورت گرفته، پیشنهاداتی جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی تحقیقات صورت گرفته آورده شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - تدوین و تبیین الگوی سازمان تاب آور با رویکرد نوآوری در شرکت های تولیدی (مورد مطالعه: صنعت نساجی ایران)
    پژوهش حاضر با هدف تاب آور کردن شرکت های تولیدی فعال در صنعت نساجی با رویکرد نوآوری انجام شده است. در این راستا، الگویی با استفاده از چارچوب پارادایم رئالیسم انتقادی پیشنهاد شده است. روش های مرور سیستماتیک ادبیات، تحلیل مضامین و رویش نظریه جهت تدوین الگوی نهایی سازمان تا چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف تاب آور کردن شرکت های تولیدی فعال در صنعت نساجی با رویکرد نوآوری انجام شده است. در این راستا، الگویی با استفاده از چارچوب پارادایم رئالیسم انتقادی پیشنهاد شده است. روش های مرور سیستماتیک ادبیات، تحلیل مضامین و رویش نظریه جهت تدوین الگوی نهایی سازمان تاب آور در صنعت نساجی با رویکرد نوآوری مبتنی بر چارچوب پارادایم رئالیسم انتقادی مورد استفاده قرار گرفتند. یافته های حاصل از روش مرور سیستماتیک ادبیات نشان دهنده اهمیت نوآوری مدل کسب و کار در تاب آوری سازمانی در ادبیات مربوطه است. بعلاوه، انواع حوزه های نوآوری مدل کسب و کار در صنعت نساجی اعم از: نوآوری تکنولوژیکی، نوآوری اجتماعی و نوآوری سازمانی و قابلیت های لازم برای خلق تاب آوری در این سه حوزه از ادبیات مربوطه شناسایی شدند. همچنین، فضای کسب و کار صنعت نساجی ایران با روش های تحلیل مضامین و رویش نظریه در راستای تکمیل الگوی تاب آوری شرکت های تولیدی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشان دهنده آسیب پذیر بودن صنعت نساجی ایران است و در مجموع ده آسیب در این مرحله شناسایی شده است. در نهایت، الگوی سازمان تاب آور با رویکرد نوآوری در شرکت های تولیدی صنعت نساجی ایران تدوین شده و با استفاده از توازن آسیب ها با قابلیت ها مورد آزمون قرار گرفت. با توجه به نتایج، در پژوهش حاضر برای غلبه بر هشت آسیب صنعت نساجی ایران، قابلیت متناظر شناسایی شده است. سرانجام، پیشنهادات کاربردی براساس نتایج تحقیق ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    18 - تدوین و تبیین الگوی سازمان تاب آور با رویکرد نوآوری در شرکت های تولیدی (مورد مطالعه: صنعت نساجی ایران)
    میرزاحسن حسینی علیرضا علی احمدی رومینا فرهادی نهاد
    پژوهش حاضر با هدف تاب آور کردن شرکت های تولیدی فعال در صنعت نساجی با رویکرد نوآوری انجام شده است. در این راستا، الگویی با استفاده از چارچوب پارادایم رئالیسم انتقادی پیشنهاد شده است. روش های مرور سیستماتیک ادبیات، تحلیل مضامین و رویش نظریه جهت تدوین الگوی نهایی سازمان تا چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف تاب آور کردن شرکت های تولیدی فعال در صنعت نساجی با رویکرد نوآوری انجام شده است. در این راستا، الگویی با استفاده از چارچوب پارادایم رئالیسم انتقادی پیشنهاد شده است. روش های مرور سیستماتیک ادبیات، تحلیل مضامین و رویش نظریه جهت تدوین الگوی نهایی سازمان تاب آور در صنعت نساجی با رویکرد نوآوری مبتنی بر چارچوب پارادایم رئالیسم انتقادی مورد استفاده قرار گرفتند. یافته های حاصل از روش مرور سیستماتیک ادبیات نشان دهنده اهمیت نوآوری مدل کسب و کار در تاب آوری سازمانی در ادبیات مربوطه است. بعلاوه، انواع حوزه های نوآوری مدل کسب و کار در صنعت نساجی اعم از: نوآوری تکنولوژیکی، نوآوری اجتماعی و نوآوری سازمانی و قابلیت های لازم برای خلق تاب آوری در این سه حوزه از ادبیات مربوطه شناسایی شدند. همچنین، فضای کسب و کار صنعت نساجی ایران با روش های تحلیل مضامین و رویش نظریه در راستای تکمیل الگوی تاب آوری شرکت های تولیدی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشان دهنده آسیب پذیر بودن صنعت نساجی ایران است و در مجموع ده آسیب در این مرحله شناسایی شده است. در نهایت، الگوی سازمان تاب آور با رویکرد نوآوری در شرکت های تولیدی صنعت نساجی ایران تدوین شده و با استفاده از توازن آسیب ها با قابلیت ها مورد آزمون قرار گرفت. با توجه به نتایج، در پژوهش حاضر برای غلبه بر هشت آسیب صنعت نساجی ایران، قابلیت متناظر شناسایی شده است. سرانجام، پیشنهادات کاربردی براساس نتایج تحقیق ارائه شده است. پرونده مقاله