مقاله


کد مقاله : 13980117178484

عنوان مقاله : بررسی تطبیقی تفکر سیستمی/ ‌تحقیق در عملیات نرم و معماری/معماری‌سازی سیستم

نشریه شماره : 56 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 671

فایل های مقاله : 735 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد رضا مهرگان mehregan@ut.ac.ir استاد دکترا
2 محمد ابویی اردکان abooyee@ut.ac.ir دانشیار دکترا
3 میترا فهیمی mfahimi@ut.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

تفکر سیستمی/ تحقیق در عملیات و معماری/معماری‌سازی سیستم دو حوزه برای مدیریت پیچیدگی هستند که به شدت مورد توجه پژوهشگران گروه¬های علمی گوناگون قرار گرفته¬اند. هرچند معماری/معماری¬سازی نسبت به تفکر سیستمی/ تحقیق در عملیات برای مواجهه با مسائل پیچیده، رویکرد غالب محسوب می¬شود اما تئوری و فرآیندی برای ایجاد معماری وجود ندارد. معماری¬سازی علم و هنر برنامه¬ریزی و ساخت ساختارها است. از طرف دیگر تفکر سیستمی نرم/تحقیق در عملیات نرم و روش¬های ساختاردهی به مسئله، با هدف یادگیری و تعریف مسئله به کمک ذینفعان، به دنبال دستیابی به جوابی رضایت¬بخش است. در این مطالعه می¬خواهیم با مقایسۀ بنیان¬های فلسفی هر دو حوزه در سطح روش¬شناختی، مفید بودن رویکرد تفکر سیستمی/تحقیق در عملیات نرم را به منظور ایجاد تئوری برای معماری/معماری¬سازی سیستم نشان دهیم. بنابراین در اولین گام، گزاره¬های حملی معماری/معماری¬سازی سیستم و تفکر سیستمی/تحقیق در عملیات نرم استخراج شد و سپس براساس منطق حملی با یکدیگر مقایسه شدند.