مقاله


کد مقاله : 13980129178749

عنوان مقاله : کشف و تبیین پیشایندهای جو عاطفی سازمان در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

نشریه شماره : 65 فصل زمستان 1399

مشاهده شده : 203

فایل های مقاله : 726 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدحسین دهنوی mh.dehnavi@yahoo.com دانشجو دکترا
2 علی شیرازی a-shirazi@um.ac.ir دانشیار دکترا
3 شمس الدین ناظمی nazemi_shm@um.ac.ir استاد دکترا
4 فریبرز رحیم نیا r-nia@um.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر شناسایی و تبیین پیشایندهای جو عاطفی سازمان در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی جمهوری اسلامی ایران می باشد. این تحقیق، در دسته تحقیقات کیفی قرار دارد و بر اساس استراتژی تحلیل محتوا انجام شده است. جمع آوری داده های تحقیق از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته انجام شده و تحلیل آنها با استفاده از تحلیل محتوای کیفی قراردادی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی جهموری اسلامی ایران در منطقه خراسان رضوی می باشد که با استفاده از نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری و کفایت نمونه گیری، 19 نفر از کارکنان این شرکت مورد مصاحبه قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان داد که پیشایندهای جو عاطفی سازمان را می توان در قالب هفده مقوله زیر دسته بندی نمود: ویژگیهای مدیران، شایسته سالاری، احترام به کارکنان، اعتبار شرکت، احزاب سیاسی، منفعت شخصی ، سیستم رتبه بندی، خصوصی سازی، قوانین اداری، سیستم جبران خدمت، اخلاق سازمانی، محیط خارجی سازمان، عدالت سازمانی، مدیریت دانش، تعارض، نوع کار، و گردش شغلی. شناخت این پیشایندها به مدیران سازمان کمک می کند که جو عاطفی سازمان را مطابق با اهداف کلان نظام مقدس جهموری اسلامی ایران هدایت نمایند.