مقاله


کد مقاله : 13980321190060

عنوان مقاله : توسعه رابطه رگرسیونی چند متغیره بین عوامل موثر بر نرخ بیکاری

نشریه شماره : 58 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 579

فایل های مقاله : 742 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رویا سلطانی roya.soltany@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 مهناز ابراهیمی صدرآبادی mahnaz_es72@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 علی محمد کیمیاگری kimiagar@aut.ac دانشیار دکترا

چکیده مقاله

در این تحقیق رابطه رگرسیونی خطی چند متغیره بین عوامل مهم تاثیر گذار بر نرخ بیکاری توسعه داده شده است. داده های فصلی مربوط به سال های 1394-1384 هستند که از منابع موثق اطلاعات اقتصادی کشوری تهیه شده اند. متغیرهای مستقل: خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی (میلیارد ریال)، خالص بدهی‌ بخش دولتی به سیستم بانکی (میلیارد ریال)، نقدینگی برحسب اجزای تشکیل‌دهنده آن (میلیارد ریال)، نرخ دلار (ریال)، نرخ مشارکت اقتصادی، متوسط نرخ تورم، متوسط نرخ سود سپرده یکساله بانک های دولتی، درصد جمعیتی جویای کار(15-65) هستند. نتایج حاکی ار آن است که نرخ بیکاری و متوسط نرخ تورم و نرخ مشارکت اقتصادی رابطه منفی و معناداری دارند در حالی‌که خالص بدهی‌ بخش دولتی به سیستم بانکی و نرخ بیکاری، رابطه مثبت و معناداری داشته‌اند. بیشترین تأثیرات منفی در نرخ بیکاری را نرخ مشارکت اقتصادی و بیشترین تأثیر مثبت در نرخ بیکاری را خالص بدهی‌ بخش دولتی به سیستم بانکی دارد.