مقاله


کد مقاله : 13980327190183

عنوان مقاله : توسعه متدولوژی ایجاد مدل‌های شبیه‌سازی چندمقیاسی مختلط "عامل‌مبنا-پویاشناسی سیستم" در سازمان‌های یادگیرنده

نشریه شماره : 58 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 446

فایل های مقاله : 427 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 شریف خالق‌پرست sharif.khaleghparast@ie.sharif.edu دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 سید تقی اخوان نیاکی niaki@sharif.edu استاد دکترا
3 علینقی مشایخی mashayekhi@sharif.edu استاد دکترا

چکیده مقاله

تحلیل سه مقیاس سازمان، واحد‌های سازمان و کارکنان انفرادی آن در دو سطح انتزاعی خرد و کلان تحت بستر زمان، مکان و رخداد می‌تواند تأثیر چشمگیری بر شفاف‌سازی مفهوم یادگیری و ایجاد فرصت‌‌های سیاست‌گذاری مؤثر بر مبنای آن روی شاخص‌‌های عملکرد سیستم و عامل‌‌های سازنده‌‌شان داشته باشد. عدم توجه جدی به این امر موجب شده تا ارتباط یادگیری سازمانی و یادگیری در سطوح خردتر سازمان به وضوح مشخص نباشد و نظارت بر اثر یادگیری در سازمان بر شاخص‌‌های عملکردی مبهم مانده و در نتیجه نتوان به دقت متوجه شد‌ یادگیری سازمانی یک عامل مؤثر بر مزیت‌‌های رقابتی سازمان است یا خیر. رفع چنین ابهامی با توسعه‌ی «رویکرد چندروشی» برای مدل‌سازی سیستم‌ و یکپارچه‌سازی یادگیری به کمک شبیه‌سازی مختلط مدل‌ها ممکن شده‌است. متدولوژی توسعه‌یافته در این پژوهش و معماری‌های مربوطه، سکوی خام اما همه‌جانبه‌ای است که پذیرای مدل‌سازی شفاف انواع مفاهیم انتزاعی سازمان بر روی خود است. تحلیل موردی ‌سازمان‌ها که محک زننده ارزش متدولوژی است می‌تواند موضوع اصلی پژوهش‌‌های آتی در این حوزه باشد.