مقاله


کد مقاله : 13980327190184

عنوان مقاله : قیمت‌گذاری و تبلیغات همکارانه در زنجیره تامین دو سطحی با رویکرد تئوری بازی‌ها

نشریه شماره : 58 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 620

فایل های مقاله : 476 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مرضیه مظفری m.mozafari@aut.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

در این مقاله به بررسی هماهنگی تصمیمات قیمت‌گذاری و تبلیغات همکارانه در یک زنجیره تامین دو رده‌ای می‌پردازیم. از رویکرد تئوری بازی جهت مدلسازی و حل همزمان متغیرهای قیمت، مقدار سفارش اقتصادی، هزینه تبلیغات خرده فروش و سازنده در نقطه تعادل بازی بهره گرفته می‌شود. سه سناریوی بازی بر اساس مدل مسئله پسر روزنامه فروش طراحی شده: 1) بازی استکلبرگ سازنده که در آن سازنده نقش پیشرو و خرده فروش به عنوان پیرو ، 2) بازی نش که در آن سازنده و خرده فروش از قدرت یکسانی در بازار برخوردارند و 3) بازی همکاری کامل که در آن سازنده و خرده‌فروش با همکاری بهترین تصمیمات را اتخاذ می‌نمایند. نشان خواهیم داد در بازی همکارانه، نسبت به زنجیره نامتمرکز افزایش هزینه تبلیغات به زنجیره تحمیل می‌گردد، اما منجر به افزایش سود و افزایش رضایت مشتری می‌گردد که این به معنای یک سیستم تصمیم‌گیری برد –برد برای مدیران و مشتریان زنجیره می‌باشد.