مقاله


کد مقاله : 13990803250361

عنوان مقاله : تبیین عوامل تأثیرگذار بر فرهنگ نوآوری و ارزیابی آن در صنایع لبنی استان مازندران

نشریه شماره : 64 فصل پاییز 1399

مشاهده شده : 98

فایل های مقاله : 1/32 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علیرضا علی احمدی pe@iust.ac.ir استاد دکترا
2 ناهید ساروی مقدم nahid_saravi@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف از انجام این تحقیق شناسایی مولفه های کلیدی فرهنگ نوآوری حاصل از تجارب صاحب نظران و مرور ادبیات است. ارائه مدل مفهومی مبتنی بر تحلیل مسیر، بر مبنای رویکرد آمیخته اکتشافی طراحی مدل است. این تحقیق به روش آمیخته انجام شد که در بخش کیفی، از روش رویش نظریه ها استفاده شد. بعد از به انجام رساندن پژوهش با رویکرد کیفی، با مصاحبه عمیق 111 شاخص استخراج و برای کاهش تعداد متغیرهای موثر بر فرهنگ نوآورانه و تشکیل ساختار جدید بر آنها براساس همبستگی بین متغیرها از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد و در نهایت از تحلیل مسیر برای تعیین اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر فرهنگ نوآوری استفاده شد. تعداد پرسشنامه های جمع آوری شده 140 تا است که از مدیران و کارشناسان صنعت لبنی استان مازندران بصورت تصادفی طبقه ای جمع آوری گردید. نتایج نشان می دهد که تاثیر مثبت و معناداری بین متغیرهای مکانیزم حمایتی، رهبری، تکنولوژی، ظرفیت جذب بالقوه، تغییر و تحول سازمانی، استراتژی و زیرساختار لازم برای نوآوری بر فرهنگ نوآوری وجود دارد. همچنین نتایج از تاثیر مثبت و معنادار فرهنگ نوآوری بر چیره دستی سازمانی، کسب مزیت رقابتی پایدار و پیاده سازی نوآوری حمایت می کند.