• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر مشروعیت اجتماعی با نقش میانجی: مسئولیت اجتماعی (مورد مطالعه: شرکت فولاد مبارکه اصفهان)
    مجتبی فرخی علی  نصر اصفهانی علی صفری
    هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر مشروعیت اجتماعی با نقش میانجی، مسئولیت اجتماعی می باشد. اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي و از نظر شیوۀ گردآوري اطلاعات، توصیفي همبستگي و به طور مشخص مبتني بر روش شناسي الگويابي معادلات ساختاري است. جامعه آماری شامل 270 ن چکیده کامل
    هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر مشروعیت اجتماعی با نقش میانجی، مسئولیت اجتماعی می باشد. اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي و از نظر شیوۀ گردآوري اطلاعات، توصیفي همبستگي و به طور مشخص مبتني بر روش شناسي الگويابي معادلات ساختاري است. جامعه آماری شامل 270 نفر از کارکنان بخش ستادی شرکت فولاد مبارکه اصفهان بودند که با تعیین حجم نمونه آماری به روش تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان، 159 نفر تعیین شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته مدیریت منابع انسانی سبز و دو پرسشنامه استاندارد مسئولیت اجتماعی گالبریت (2010) و پرسشنامه مشروعیت دامین و همکاران(2013) استفاده گردید. برای سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی با استفاده از نظرات اساتید و کارشناسان و جهت تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده گردید. آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از الگوی معادلات ساختاری ازطریق نرم افزار AMOS صورت گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مدیریت منابع انسانی سبز بر مشروعیت اجتماعی با ضریب مسیر(49/0)، مدیریت منابع انسانی سبز بر مسئولیت اجتماعی با ضریب مسیر(69/0) و همچنین مسئولیت اجتماعی بر مشروعیت اجتماعی با ضریب مسیر(78/0) تاثیر دارد و در نهایت مسئولیت اجتماعی به عنوان میانجی در تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر مشروعیت اجتماعی با ضریب مسیر(53/0) تاثیر گذار است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - ارزیابی عملکرد بیمارستان های خصوصی استان گیلان با رویکردBSC و به روش ANP
    مهناز  همتی نوعدوست گیلانی
    بيمارستان ها براي توسعه و رقابت ،به نوعي سيستم ارزيابي عملكرد نياز دارند تا كارايي و اثربخشي برنامه ها، فرآيندها و نيروي انساني خودرا بسنجند. اين پژوهش با هدف طراحي الگوي ارزيابي عملكرد براي بيمارستان های خصوصی با استفاده از رویکرد ارزيابي متوازن و روش تحلیل شبکه ای انج چکیده کامل
    بيمارستان ها براي توسعه و رقابت ،به نوعي سيستم ارزيابي عملكرد نياز دارند تا كارايي و اثربخشي برنامه ها، فرآيندها و نيروي انساني خودرا بسنجند. اين پژوهش با هدف طراحي الگوي ارزيابي عملكرد براي بيمارستان های خصوصی با استفاده از رویکرد ارزيابي متوازن و روش تحلیل شبکه ای انجام شد.در این تحقیق که از نوع استنباطی و از حیث هدف کاربردی است، جامعه آماری شامل هفت بیمارستان خصوصی استان گیلان و روش نمونه گیری بصورت سرشماری انجام شد. ابتدا لیستی از شاخص های عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن تهیه شد و پس از برگزاری جلسات متعدد با خبرگان تحت تکنیک دلفی، 16 شاخص در چهار بُعد کارت امتیازی به عنوان سنجه ای مناسب در ورود به پرسشنامه مقایسات زوجی محرز گردید. سپس توسط نرم افزار سوپر دسیژن، داده هایی که توسط 4 خبره تصمیم گیری بدست آمد، در قالب سه ماتریس موزون، ناموزون و محدود شده محاسبه شد و وزن هر شاخص و منظر با نرخ ناسازگاری کمتر از 0.1 بدست آمد.براساس تحقیق، شاخص های افزایش درآمد l4)) و افزایش رضایت کارکنان (l7) همواره از موثرترین شاخص ها در تمام بیمارستان ها محسوب می شوند و همانطور که انتظار می رفت، افزایش درآمد زایی به جهت عدم وابستگی به بودجه دولتی و همچنین تلاش برای نگهداشت نیروی انسانی که بتواند با کیفیت کاری باعث جذب مشتریان به بیمارستان متبوع گردد، می تواند از جمله اهداف استراتژیک اکثر بیمارستان های خصوصی شود. این تحقیق یک رویکرد ترکیبی(ANP-BSC) را بمنظور بهبود ارزیابی عملکرد بیمارستان های غیردولتی پیشنهاد می کند و می تواند کیفیت تصمیم گیری برای مدیران و یافتن نقاط ضعف عملکردی و در نهایت افزايش رضايت بيماران و جامعه را به دنبال داشته باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تاثیر رفاه روانی کارکنان بر ایجاد انگیزه جهت نوآوری در شرکت (موردمطالعه: شرکت‌های پتروشیمی استان بوشهر)
    نسیم بهشت خو فخریه حمیدیان پور مجید اسماعیل پور
    در دنیاي رقابتی امروزه، نوآوري یک ضرورت و شرط بقاي سازمان‌هاست که از طریق منابع انسانی امکان‌پذیر است. درواقع سرمایه فکری و منابع انساني سازمان يكي از غنی‌ترین منابع به شمار می‌آید كه با نيروي تفكر و نوآوري خود می‌توانند موجب رشد و توسعه سازمان شوند. بنابراین دستیابی سا چکیده کامل
    در دنیاي رقابتی امروزه، نوآوري یک ضرورت و شرط بقاي سازمان‌هاست که از طریق منابع انسانی امکان‌پذیر است. درواقع سرمایه فکری و منابع انساني سازمان يكي از غنی‌ترین منابع به شمار می‌آید كه با نيروي تفكر و نوآوري خود می‌توانند موجب رشد و توسعه سازمان شوند. بنابراین دستیابی سازمان به نوآوری تنها از طریق منابع انسانی و ایجاد انگیزه در کارکنان خود امکان‌پذیر خواهد بود. یکی از عواملی که می‌تواند به تقویت انگیزه کارکنان جهت دستیابی به نوآوری کمک کند، فراهم کردن آسایش و رفاه روانی منابع انسانی توسط سازمان است. لذا هدف این پژوهش ارزیابی رفاه روانی کارکنان و تأثیر آن بر ایجاد انگیزه در کارکنان برای نوآوری است. پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده یک پژوهش توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت‌های پتروشیمی فعال در استان بوشهر می‌باشد. به‌علت بزرگ بودن جامعه آماری، از نمونه‌گیری استفاده شد. ابزارگردآوری داده‌ها، پرسشنامه است. روایی ابزار گرداوری داده‌ها از طریق روایی محتوا و پایایی آن از طریق روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرزار گرفت. پرسشنامه‌ پژوهش در اختيار 315 نفر از كاركنان شرکت‌های پتروشیمی استان بوشهر قرار گرفت. روش تجزیه‌و تحلیل داده‌ها در این پژوهش روش معادلات ساختاري است. یافته های پژوهش نشان داد که از تمامی شش بعد متغیر رفاه روانی یعنی استقلال، خویشتن پذیری، سلطه محیطی، رشد شخصی، هدف در زندگی و روابط مثبت با دیگران بر ایجاد انگیزه در کارکنان برای نوآوری تأثیر مثبت و معنا داری دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بررسی میزان تاثیرگذاری عوامل موثر بر اثربخشی یادگیری الکترونیکی و آمیخته در آموزش سازمانی
    معصومه  کبریایی
    سازمان‌ها و موسسات در دنیای کنونی نیازمند مدیران و پرسنل تحصیل کرده و ماهری هستند که ضمن برخورداری از دانش بروز، قدرت تصمیم گیری داشته و بتوانند با تکیه بر توانایی در اندیشه و عمل و برقراری ارتباط با دیگران، تصمیمات خود را اجرایی نموده و همگام با انجام بهینه امور از طری چکیده کامل
    سازمان‌ها و موسسات در دنیای کنونی نیازمند مدیران و پرسنل تحصیل کرده و ماهری هستند که ضمن برخورداری از دانش بروز، قدرت تصمیم گیری داشته و بتوانند با تکیه بر توانایی در اندیشه و عمل و برقراری ارتباط با دیگران، تصمیمات خود را اجرایی نموده و همگام با انجام بهینه امور از طریق تصمیمات تخصصی و بروز، فرایند جانشین پروری برای نسل آتی را نیز در دستور کار قرار دهند که این موضوع با توجه به شرایط زندگی خصوصی و کاری امروزی دیگر در کلاس های فیزیکی صرف و یا کارآموزی تطویل المدت میسر نخواهد شد؛ بعبارتی می توان گفت روش‌های آموزشی سنتی دیگر به تنهایی ، پاسخگوی جهان متغیر و متحول امروز نیست و ضرورت دارد فضای یادگیری الکترونیکی در سازمان ها نهادینه گردد. این پژوهش به دنبال بررسی میزان اثربخشی عوامل موثر بر یادگیری الکترونیکی در آموزش سازمانهاست که با استفاده از روش کمی و رویکرد زمینه یابی (پیمایشی) انجام شده است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه بوده و بمنظور گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ها در بین پرسنل استان تهران بانک ملت توزیع و اطلاعات گردآوری شده در قالب نرم افزار SPSS تحلیل گردید. نتایج پژوهش حاضر، بیانگر آنست که عوامل موثر بر یادگیری الکترونیکی و آمیخته آموزش غیررسمی سازمان‌ها که شامل 5 بخش مدیریت آموزشی ، محتوای آموزشی ،شرایط مدرسان ، شرایط فراگیران و روشهای آموزشی می باشند ، مورد تایید پاسخگویان بوده و پاسخ ها نشانگر اینست که انجام آنها به نحو مطلوب ، تاثیر بسزایی در اثربخشی آموزش سازمانی خواهد داشت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - ارائه چارچوبی برای اصلاح و بهبود فرآیندها با استفاده از رویکرد ترکیبی QFD و تصمیم‌گیری چندمعیاره در بستر استاندارد BPMN.2
    دکتر رضا عباسی سمانه غیاثی سعید صفری
    امروزه تقریباً تمامی شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ، به اهمیت موضوع بهبود فرآیندها (IM ) پی برده‌اند و تجربه مشاوره در این زمینه را داشته یا در آغاز این راهند. به همین جهت مقاله‌ای در حوزه مدیریت فرآیندها و با هدف ارائه چارچوبی جهت اصلاح و بهبود فرآیندهای شرکت موردمطالع چکیده کامل
    امروزه تقریباً تمامی شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ، به اهمیت موضوع بهبود فرآیندها (IM ) پی برده‌اند و تجربه مشاوره در این زمینه را داشته یا در آغاز این راهند. به همین جهت مقاله‌ای در حوزه مدیریت فرآیندها و با هدف ارائه چارچوبی جهت اصلاح و بهبود فرآیندهای شرکت موردمطالعه به انجام رسید. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی اکتشافی بوده است. در این پژوهش، با بهره‌گیری از مشاهده و مصاحبه، فرآیندهای جاری جامعه موردمطالعه، بررسی و با استفاده از زبان استاندارد مدل‌ها و نمادهای فرآیند کسب‌وکار (BPMN.2 ) و نرم‌افزار ویژوآل پارادایم ترسیم گردیدند. در مرحله بعد مشکلات موجود پس از استخراج از طریق مصاحبه با مدیران و کارشناسان شرکت موردتحقیق که قبلاً از مشتریان خود دریافت کرده بودند، در قالب نمودار علت‌ومعلول رسم شدند. سپس به استخراج راه‌حل‌ها از طریق پرسشنامه باز پرداخته شد. راه‌حل‌ها طی چند مرحله به روش دلفی تکمیل گردیدند. در ادامه به طراحی پرسشنامه تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (AHP ) و جدول خانه کیفیت پرداخته شد که با تکمیل آن‌ها توسط خبرگان شرکت، وزن نهایی مشکلات و راه‌حل‌ها به دست آمد. در نهایت با استخراج شاخص‌های ارزیابی به تجزیه‌وتحلیل فرآیندها پرداخته شد و پیشنهادهای اصلاح و بهبود در مدل فرآیندها پیاده شد و پژوهش به پایان رسید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - چرخه حیات پروژه کنترل آلودگی هوا شهر تهران: رویکرد تحلیل ذینفعان کلیدی
    مجتبی دشتی میثم شهبازی عادل آذر محمد حسن ملکی
    هدف: هدف این تحقیق تجزیه‌وتحلیل ذینفعان کلیدی پروژه کنترل آلودگی هوا شهر تهران در طول چرخه حیات پروژه است. روش: این تحقیق از نوع کیفی می‌باشد پس از انجام مطالعات کتابخانه‌ای و جمع‌آوری ادبیات موضوعی تحقیق، بازيگران پروژه کنترل آلودگی هوا شهر تهران شناسايي شد و خروجی‌ها چکیده کامل
    هدف: هدف این تحقیق تجزیه‌وتحلیل ذینفعان کلیدی پروژه کنترل آلودگی هوا شهر تهران در طول چرخه حیات پروژه است. روش: این تحقیق از نوع کیفی می‌باشد پس از انجام مطالعات کتابخانه‌ای و جمع‌آوری ادبیات موضوعی تحقیق، بازيگران پروژه کنترل آلودگی هوا شهر تهران شناسايي شد و خروجی‌های به‌دست‌آمده با استفاده از روش دلفی تحلیل گردید. پس از انجام روش دلفي، بازيگران كليدي تعيين و به وسيله ماتريس قدرت – علاقه در طول چرخه حيات مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: در این پژوهش 12 بازيگر كليدي در بين 23 بازيگر شناسایی‌شده انتخاب گرديدند كه عبارت‌اند از: «وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «سازمان حفاظت محیط‌زیست»، «سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی»، «سازمان ملی استاندارد ایران»، «شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران»، «معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران»، «سازمان‌های بیمه‌گر»، «وزارت نفت»، «پلیس راهنمایی و رانندگی»، «خودروسازان»، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «سازمان حفاظت از محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران». نتیجه‌گیری: در این پژوهش بازیگران کلیدی در هر مرحله از چرخه حیات پروژه تغییر می‌کند و این در حالی است که در عموم پژوهش‌های مشابه این تغییر اساسی در طول زمان اجرای یک پروژه نادیده گرفته شده است. همچنین با بررسی اسناد رسمی، قوانین، طرح‌ها و استراتژی‌هایی که در گذشته به منظور حل بحران آلودگی هوا تدوین گردیده است مشخص شد «سازمان‌های بیمه‌گر»، به عنوان یک بازیگر کلیدی در حل این بحران نادیده گرفته شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - تبیین انرژی سازمانی بهره ور با استفاده از تحلیل عوامل میدان نیرو
    علیرضا حسین بیگی سعیده  نصرت ابادی عباس شول حسین  آرمان
    انرژی سازمانی منبعی تجدید پذیر است که مبنایی برای سنجش عملکرد سازمانی می‌باشد که سطح و شدت آن می‌تواند بر عملکرد ‏کارکنان اثرگذار باشد. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل وادارنده و بازدارنده انرژی سازمانی بهره ور در قالب تحلیل میدان نیرو ‏می‌باشد. در این تحقیق با استفاده ا چکیده کامل
    انرژی سازمانی منبعی تجدید پذیر است که مبنایی برای سنجش عملکرد سازمانی می‌باشد که سطح و شدت آن می‌تواند بر عملکرد ‏کارکنان اثرگذار باشد. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل وادارنده و بازدارنده انرژی سازمانی بهره ور در قالب تحلیل میدان نیرو ‏می‌باشد. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، از 17 نفر از خبرگان اداره امور شعب بانک ملی استفاده شد. نتایج ‏این تحقیق اکتشافی نشان داد که عوامل اصلی وادارنده انرژی سازمانی بهره ور شامل شناخته شدن، حمایت مدیریت، پاداش، و ‏اعتماد بودند. عوامل اصلی بازدارنده انرژی سازمانی بهره ور نیز شامل قوانین دست و پاگیر، بی نظمی ‏، کمبود منابع ‏، و عدم تعادل ‏بین کار / زندگی بودند. در ادامه پیامدهای این یافته‌ها نیزمورد بحث قرار گرفته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - پیش در آمدی بر تولید دانش اسلامی
    مصطفی جعفرپیشه فرد محمد سعید جبل عاملی
    در ترکیب «دانش اسلامی» سخن از آن است که چه حقایق و گزاره‌های خبری را می‌توان از منابع اسلامی استنتاج و استخراج کرد به گونه‌ای که بر طبق معیارهای علمی و روش‌های صحیح پژوهش، قابل اسناد به دین اسلام باشد و اسناد به آن، مجاز و مشروع و صحیح تلقی شود. دراینجا، اشاره به آن دست چکیده کامل
    در ترکیب «دانش اسلامی» سخن از آن است که چه حقایق و گزاره‌های خبری را می‌توان از منابع اسلامی استنتاج و استخراج کرد به گونه‌ای که بر طبق معیارهای علمی و روش‌های صحیح پژوهش، قابل اسناد به دین اسلام باشد و اسناد به آن، مجاز و مشروع و صحیح تلقی شود. دراینجا، اشاره به آن دسته از علوم و دانش‌های اسلامی است که تنها معطوف به معرفت می‌باشد و به شناخت جهان هستی، می‌پردازد و از منابع کتاب و سنّت قابل استخراج است. از این رو، به تفاوت میان دانش اسلامی بر مبنای معارف و گزاره‌های هستی‌شناسانه‌ی اسلام، و دانش اسلامی به معنای مطلق معارف و گزاره‌های مندرج در دین اسلام اعم از آنچه که مرتبط با هستی است و آنچه مرتبط با احکام و شریعت و قوانین و قواعد حقوقی آن است، توجه شده است . بنابراین قلمرو بحث از یک جهت محدودیت و از یک جنبه توسعه دارد. از جهت اکتفاء به دانش‌های هستی‌شناسانه‌ی اسلامی، قلمرو بحث محدود است و از جهت ورود به تمامی شاخه‌های دانش اسلامی مرتبط با هستی توسعه و گسترش دارد. در این مقاله، منظور از «دانش اسلامی» معرفت و علمی است که اوّلاً از دین اسلام، قرآن و سنت منشأ می‌گیرد و قابل إسناد و استناد به این دین است. ثانیاً مرتبط با گزاره‌های هستی‌شناسانه و واقعیت‌های عالم هستی به طور عام و گسترده، اعم از عالم مادّی و غیر مادّی و اعم از علوم عقلی، تجربی، انسانی و غیرانسانی باشد. بنابر این گزاره‌های دستوری و توصیه‌ای قرآن و سنت به طور مستقیم، خارج از موضوع این مقاله است. تشریح ارزش دانش و ضرورت آن ، تعریف دانش اسلامی و امکان آن و تبیین جایگاه خرد ورزی و عقلانیت در نظام اندیشه اسلامی، شرایط را برای معرفی مبانی تصدیقی و اصول راهبردی دانش اسلامی با رویکرد اجتهادی در این مقاله فراهم ساخته است. این اصول می تواند مبنای فراگیری دانش اسلامی و گسترش آن باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - بهینه سازی در مسائل طراحی چیدمان با طراحی مدل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح مختلط
    احمد  جعفرنژاد چقوشی ایمان عباسی محمد رضا مهرگان
    هدف از مسايل طراحي چيدمان، يافتن كارآترين ترتيب قرارگيري تجهيزات، نیروی انسانی در دپارتمان‌ها و يا واحدها به‌نحوی است که حداکثر بهره‌وری در تولید محصول بدست آید. مدل‌های ابتکاری موجود، ضرورت جانمایی واحد‌ها در درون دپارتمان‌های معین را لحاظ نمی‌کنند ولی در عمل بسیاری از چکیده کامل
    هدف از مسايل طراحي چيدمان، يافتن كارآترين ترتيب قرارگيري تجهيزات، نیروی انسانی در دپارتمان‌ها و يا واحدها به‌نحوی است که حداکثر بهره‌وری در تولید محصول بدست آید. مدل‌های ابتکاری موجود، ضرورت جانمایی واحد‌ها در درون دپارتمان‌های معین را لحاظ نمی‌کنند ولی در عمل بسیاری از سازمان‌ها نیاز به طراحی چیدمانی دارند که محدودیت جانمایی واحد‌ها در دپارتمان‌های مربوط در آنها لحاظ گردد. بخصوص برای سازمان‌هایی که دارای ساختار سازمانی اجرایی می‌باشند و غالباً هرکدام از واحدهای هر دپارتمان اجرایی، می‌بایست در اداره مربوط به خود جانمایی گردند. در حال حاضر بسیاری از مسائل طراحی چیدمان با روش‌های ابتکاری و ریاضی برای حل مشکلات چیدمان مناسب نیستند زیرا برخی از تسهیلات لازم است با هم و در کنار هم قرار گیرند. هدف این مقاله آن است که در سازمانی که از چند دپارتمان اصلی تشکیل شده است و هر دپارتمان شامل چندین واحد می‌باشد، جانمایی بهینه به نحوی صورت پذیرد که محدودیت انجام جانمایی واحدها در داخل دپارتمان‌هایی که دارای مشابهت فرایند کاری می‌باشند برآورده گردد. از این رو محدودیت‌هایی به منظور طراحی چیدمان تسهیلات در دپارتمان‌های مشخص اضافه می‌شوند و مدل ریاضی برای بهینه‌سازی پیشنهاد می‌گردد. مزایای معرفی محدودیت‌های دپارتمانی عبارتند از: در مقایسه با مدل‌های موجود منطق عملگرایانه‌تری را برای طراحی چیدمان و تسهیلات ارائه می‌نماید و همچنین با کاهش محدودیت‌های همپوشانی در میان تسهیلات، می‌توان به بهبود کارایی محاسباتی کمک کرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - ارزیابی‌تأثیر اشتیاق به فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بر قصد بازدید مجدد گردشگران با نقش واسطه‌ای تعامل مشتری با مشتری و وفاداری نگرشی و کنشی (مورد مطالعه: گردشگران اروپایی شهر اصفهان)
    یزدان شیرمحمدی رمضان   غلامی اواتی مریم محمدی مقدم
    امروزه شبکه‌های اجتماعی به عنوان فرصتی برای سازمان‌ها و مقاصد گردشگری بوده و با توجه به اهمیت وفاداری مشتری، سازمان‌ها همواره به دنبال ایجاد راهکارهایی براي دستیابی به این‌گونه مشتریان هستند. از جمله؛ تعاملات مشتري با مشتري از اهمیت بسیاري نزد بازاریابان برخوردار گردیده چکیده کامل
    امروزه شبکه‌های اجتماعی به عنوان فرصتی برای سازمان‌ها و مقاصد گردشگری بوده و با توجه به اهمیت وفاداری مشتری، سازمان‌ها همواره به دنبال ایجاد راهکارهایی براي دستیابی به این‌گونه مشتریان هستند. از جمله؛ تعاملات مشتري با مشتري از اهمیت بسیاري نزد بازاریابان برخوردار گردیده است تا جایی که عده‌ای معتقدند که تعاملات مثبت میان مشتریان با یکدیگر از جمله مؤثرترین و کارآمدترین شیوه‌های ایجاد وفاداري به سازمان است. پژوهش حاضر نیز به دنبال ارزیابی‌تأثیر اشتیاق به فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بر قصد بازدید مجدد گردشگران با نقش واسطه‌ای تعامل مشتری با مشتری و وفاداری نگرشی و کنشی است. این پژوهش، به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق در زمره‌ی تحقیقات توصیفی - پیمایشی قرار می‌گیرد. جامعه آماری پژوهش، گردشگران اروپایی شهر اصفهان در شش ماهه اول سال 1398 هستند که با روش نمونه‌گیری ساده و از طریق فرمول کوکران تعداد آن‌ها 370 نفر برآورد گردید. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تحلیل‌های آماری نیز با استفاده از نرم‌افزار اس، پی اس، اس و آموس انجام و در آزمون تحلیل مسیر فرضیه‌ها نیز از روش رگرسیونی استفاده ‌شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که لذت درک مقصد گردشگری، احساس سودمندی، هیجان درک شده مقصد گردشگری، جذابیت مقصد گردشگری و زیبایی‌شناختی تبلیغات گردشگری در شبکه‌های اجتماعی بر بازدید از مقصد گردشگری به واسطه تبلیغات دهان‌ به ‌دهان الکترونیکی، شباهت درک شده گردشگر با مقصد گردشگری، تعامل با مقصد گردشگری، وفاداری نگرشی و وفاداری کنشی تأثیر مثبت و معناداری دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - تئوری بازی ها در انتخاب اتحادهای استراتژیک بر مبنای استراتژی نوآوری؛ بررسی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
    فاطمه حاج اسمعیلیان هوشنگ نظامی وند چگینی طهمورث  حسنقلی پور
    صنعت فناوری اطلاعات با پیروی از الگوی دیگر کشورها از سرمایه محور بودن به سمت خدمات محور بودن در ایران پیش می‌رود. این اتفاق سبب شده که مدل های سنتی کسب و کار به چالش کشیده شود. از همین روی بازیگران فاوا با نگاهی متفاوت در دهه جدید، فعالیت‌های خود را آغاز کرده‌اند. فعالا چکیده کامل
    صنعت فناوری اطلاعات با پیروی از الگوی دیگر کشورها از سرمایه محور بودن به سمت خدمات محور بودن در ایران پیش می‌رود. این اتفاق سبب شده که مدل های سنتی کسب و کار به چالش کشیده شود. از همین روی بازیگران فاوا با نگاهی متفاوت در دهه جدید، فعالیت‌های خود را آغاز کرده‌اند. فعالان صنعت نیز اتحادهای استراتژیک را یکی از مهمترین اشکال سازمانی مدرن، برای حفظ رقابت پذیری مدنظر دارند. در این تحقیق با هدف کمک به فرایند تصمیم‌سازی مدیران صنعت، با شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب متحد استراتژیک و استراتژی نوآوری با رویکرد تحلیل فراترکیب بالغ بر 1400 پژوهش علمی، و بومی‌سازی عوامل با تکنیک دلفی فازی نشان داد که سرمایه‌گذاری، هزینه، سطح نوآوری، منابع ناملموس، منابع بازاریابی، ریسک تجاری‌سازی، پارامترهای مالی و عدم اطمینان زمانی موثرترین‌ها هستند. بعلاوه مدیران صنعت می‌توانند با مدل کمی ارائه شده در این پژوهش که مبتنی بر چانه‌زنی نش ارائه شده است، به نوع بهینه ائتلاف استراتژیک بر مبنای استراتژی نوآوری از میان تسهیم سود، تسهیم تأمین مالی، تسهیم نوآوری و یا تلفیق آن‌ها دست‌یابند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - شناسایی عوامل موثر بر بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه بین المللی برای کسب و کارهای تامین انرژی (مورد مطالعه: شرکت ملی گاز ایران)
    امیرهوشنگ کرمی سید مجتبی سجادی سیدرضا حجازی عسگر خادم وطنی
    با توجه به موقعیت و قابلیت بین المللی ایران در تامین انرژی به ویژه گازیرای سایر کشورهای جهان ولزوم ارتقاء عملکرد صادراتی کسب وکارهای تامین انرژی، شناسایی عوامل موثر برکشف و بهره برداری از فرصتهای بین المللی اینگونه شرکتها با رویکردکارآفرینانه بسیار حائز اهمیت می باشد. د چکیده کامل
    با توجه به موقعیت و قابلیت بین المللی ایران در تامین انرژی به ویژه گازیرای سایر کشورهای جهان ولزوم ارتقاء عملکرد صادراتی کسب وکارهای تامین انرژی، شناسایی عوامل موثر برکشف و بهره برداری از فرصتهای بین المللی اینگونه شرکتها با رویکردکارآفرینانه بسیار حائز اهمیت می باشد. درﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮﺳﻌﻰ ﺑﺮآن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ بهره گیری از تجارب و دانش خبرگان بازاربین المللی گاز مایع، این نوع ﻋﻮاﻣﻞ شناسایی و ارائه ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، از نوع ﻛﻴﻔﻰ بوده وبا بهره گیری ازتکنیک ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ محتوا شکل گرفته اﺳﺖ. دادهﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎى باز و ﻧﻴﻤﻪﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ 15 ﻧﻔﺮ از صاحبان کسب وکار،ﻣﺪﻳﺮان عالی وﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى مرتبط با صادرات گاز مایع ایران، منتخب به روش ﮔﻠﻮﻟﻪﺑﺮﻓﻰ،ﮔﺮدآورى گردیده وﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده ازﻛﺪﮔﺬارى ﺑﺎز و ﻣﺤﻮرى ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه، ﻋﻮاﻣﻞ موثربربهره برداری از فرصتهای بین المللی ازدﻳﺪﮔﺎه خبرگان بازار بین المللی گاز ایران را ﻣﻰﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ چهارﻣﺤﻮرکلی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﻧﻤﻮدﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز: نگرش کارآفرینانه بین المللی، نوآوری و خلاقیت کارآفرینانه بین المللی، تمایزرقابتی کارآفرینانه بین المللی، و شبکه سازی کارآفرینانه بین المللی. ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ چهار دسته عوامل ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﻮﻻت و زﻳﺮﻣﻘﻮﻻﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - مدل‌ پویای تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد تولید ناخالص داخلی
    محمدتقی تقوی فرد ملیکا مهرکام اسفندیار جهانگرد آمنه خدیور
    فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش مهمی در تسریع رشد اقتصادی به ویژه در عصر حاضر که عصر اینترنت و ارتباطات مخابراتی موبایل است ایفا می کند. با توجه به سیر صعودی به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای دنیا، این بخش از اقتصاد توجه زیادی می طلبد. سیاست‌های بهبود‌یافته چکیده کامل
    فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش مهمی در تسریع رشد اقتصادی به ویژه در عصر حاضر که عصر اینترنت و ارتباطات مخابراتی موبایل است ایفا می کند. با توجه به سیر صعودی به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای دنیا، این بخش از اقتصاد توجه زیادی می طلبد. سیاست‌های بهبود‌یافته به واسطه تاثیر بخش فناوری ‌اطلاعات‌ و ‌ارتباطات در اقتصاد یکی از برنامه‌های برتر دولت‌ها در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است. بررسی ادبیات نشان می‌دهد پژوهش‌های اندکی با رویکرد سیستمی به بررسی نقش فناوری ‌اطلاعات ‌و ارتباطات در رشد تولید ناخالص داخلی پرداخته‌اند و نحوه تاثیر متغیرهای مختلف بر نقش فناوری‌ اطلاعات‌ و ارتباطات به اندازه کافی مورد مطالعه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر با رویکرد سیستمی و با استفاده از روش پویایی شناسی سیستم روابط متقابل متغیرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله دسترسی به فاوا، توسعه فاوا، کاربری فاوا و غیره با متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، بهره‌وری کل عوامل تولید، سرمایه فاوا، سهم ارزش افزوده فاوا از تولید ناخالص داخلی و غیره را مورد بررسی قرار داده و مدل مفهومی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد تولید ناخالص داخلی را ارائه می‌دهد. هدف از این پژوهش بهبود درک سیاستگذاران از ایفای نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد تولید ناخالص داخلی در برنامه ریزی‌های کلان کشور است. مدل کیفی طراحی شده در این پژوهش می تواند مبنای پژوهش کمی آتی و شبیه سازی ریاضی با رویکرد سیستمی به فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید ناخالص داخلی قرار ‌گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - بررسی مدل استقرار و توسعه هوش تجاری در سازمان جهت ارتقاء تصمیم گیری (مورد مطالعه : بانک اقتصادنوین)
    پیام یاغلی طهمورث سهرابی سید علیرضا درخشان
    ‌دراین مقاله سعی برآن است که در وهله اول ابعاد مختلف موفقیت در استقرار و توسعه هوش تجاری به عنوان مجموعه ای از فناوری ها و فرایندها که باعث ارتقاء فرایند تصمیم گیری در سازمان می شود شناسایی شده و در وهله بعد اثر این ابعاد بر فرایند تصمیم گیری در بانک اقتصادنوین به عنوان چکیده کامل
    ‌دراین مقاله سعی برآن است که در وهله اول ابعاد مختلف موفقیت در استقرار و توسعه هوش تجاری به عنوان مجموعه ای از فناوری ها و فرایندها که باعث ارتقاء فرایند تصمیم گیری در سازمان می شود شناسایی شده و در وهله بعد اثر این ابعاد بر فرایند تصمیم گیری در بانک اقتصادنوین به عنوان یک سازمان مالی که سرعت و کیفیت در تصمیم‌گیری در این نوع سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است مورد بررسی قرار گیرد. این معیارها شامل عوامل فرهنگی، استراتژیک، محیطی، منابع انسانی و ابزار هوش تجاری می باشد که تاثیر آنها بر روی متغیر "تاخیر در تصمیم گیری" در بخش های چهارگانه محیط تصمیم گیری سازمان بررسی شده است. روش شناسی تحقیق در این پژوهش آمیخته بوده و به این منظور در بخش کیفی با تکنیک دلفی با بهره‌مندی از روش مصاحبه و سوالات باز، طی سه مرحله و به روش گلوله برفی با نظرات 18 فرد خبره ابعاد مختلف موفقیت در استقرار و توسعه هوش تجاری در ارتباط با کیفیت تصمیم گیری استخراج شده ودر بخش کمی به کمک فرایند تحلیل شبکه‌ای و نرم افزار Super Decision اولویت‌ها تعیین شده و در نهایت پرسش نامه اصلی جهت توزیع بین 90 پرسنل سطوح مختلف توسعه و استقرار سیستم های هوش تجاری و کاربران مستقیم این سیستم ها در سازمان مذکورنهایی شده است. با کمک نرم افزارSmart PLS ومعادلات ساختاری و همچنین بررسی اثر متغیرهای تحقیق بر کاهش در تاخیر در تصمیم گیری، فروض مربوطه به شیوه توصیفی و پیمایشی با تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفته است. عوامل و مدل پيشنهادي جهت ارزيابي هوش تجاري ارائه شده در اين مقاله، سازمان ها را و بخصوص سازمان های مالی که سرعت در تصمیم گیری درآنهااهمیت ویژه ای دارد در ارتقاء تصميم ‌گيري و‌به‌حداقل رساندن تاخیر احتمالی در تصمیم گیری، ياري مي رساند پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - بررسی کارکرد نمادگرایی در برندسازی شرکتی
    معبود عباس زاده سیدمحمد طباطبایی نسب
    هدف پژوهش حاضر بررسی نظام مند ادبیات پژوهشی در حوزه نمادگرایی و شناسایی خلاء های پژوهشی در این حوزه و استفاده از یافته های مربوطه برای طراحی الگوی برند شرکتی است. روش اجرای این پژوهش مرور نظام مند مبتنی بر نظریه داده بنیاد می باشد. با بررسی کلیدواژه ها در پایگاه های اطل چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر بررسی نظام مند ادبیات پژوهشی در حوزه نمادگرایی و شناسایی خلاء های پژوهشی در این حوزه و استفاده از یافته های مربوطه برای طراحی الگوی برند شرکتی است. روش اجرای این پژوهش مرور نظام مند مبتنی بر نظریه داده بنیاد می باشد. با بررسی کلیدواژه ها در پایگاه های اطلاعاتی این حوزه همچون امرالد، ساینس آو دایرکت، سیج و غیره و بر اساس ملاک های از پیش تعیین شده 130 مقاله شناسایی و پس از حذف مقالات نامرتبط 56 مقاله برای بررسی متن اصلی انتخاب گردید. بمنظور شناسایی مقوله‌های محوری از نظریه داده بنیاد برای کدگذاری و جهت تسهیل در کدگذاری از نرم افزارMAXQDA استفاده گردید. مقوله‌های استخراج شده با نظریه‌های برندسازی شرکتی تطبیق و خلاء های این حوزه شناسایی گردید. نتایج حاصل از تطبیق در این پژوهش نشان می‌دهد که بین مقوله‌های محوری و نظریه‌های برندسازی شرکتی ارتباط ساختاری و ماهوی وجود دارد به گونه ای معنا، نماد و ارزش به عنوان سازه‌های به هم پیوسته اکوسیستم برند شرکتی را شکل می‌دهند. اکوسیستم برند دارای سه سطح ایدئولوژی بنیادین، ایدئولوژی سازماندهی و ایدئولوژی مصرف می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - تبیین عوامل تأثیرگذار بر فرهنگ نوآوری و ارزیابی آن در صنایع لبنی استان مازندران
    علیرضا علی احمدی ناهید ساروی مقدم
    هدف از انجام این تحقیق شناسایی مولفه های کلیدی فرهنگ نوآوری حاصل از تجارب صاحب نظران و مرور ادبیات است. ارائه مدل مفهومی مبتنی بر تحلیل مسیر، بر مبنای رویکرد آمیخته اکتشافی طراحی مدل است. این تحقیق به روش آمیخته انجام شد که در بخش کیفی، از روش رویش نظریه ها استفاده شد. چکیده کامل
    هدف از انجام این تحقیق شناسایی مولفه های کلیدی فرهنگ نوآوری حاصل از تجارب صاحب نظران و مرور ادبیات است. ارائه مدل مفهومی مبتنی بر تحلیل مسیر، بر مبنای رویکرد آمیخته اکتشافی طراحی مدل است. این تحقیق به روش آمیخته انجام شد که در بخش کیفی، از روش رویش نظریه ها استفاده شد. بعد از به انجام رساندن پژوهش با رویکرد کیفی، با مصاحبه عمیق 111 شاخص استخراج و برای کاهش تعداد متغیرهای موثر بر فرهنگ نوآورانه و تشکیل ساختار جدید بر آنها براساس همبستگی بین متغیرها از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد و در نهایت از تحلیل مسیر برای تعیین اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر فرهنگ نوآوری استفاده شد. تعداد پرسشنامه های جمع آوری شده 140 تا است که از مدیران و کارشناسان صنعت لبنی استان مازندران بصورت تصادفی طبقه ای جمع آوری گردید. نتایج نشان می دهد که تاثیر مثبت و معناداری بین متغیرهای مکانیزم حمایتی، رهبری، تکنولوژی، ظرفیت جذب بالقوه، تغییر و تحول سازمانی، استراتژی و زیرساختار لازم برای نوآوری بر فرهنگ نوآوری وجود دارد. همچنین نتایج از تاثیر مثبت و معنادار فرهنگ نوآوری بر چیره دستی سازمانی، کسب مزیت رقابتی پایدار و پیاده سازی نوآوری حمایت می کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - بررسي تاثير اجحاف در محيط کار بر سايش اجتماعي کارکنان با نقش ميانجي نقض قرارداد روان¬شناختي
    اکبر بهمنی
    از عوامل مؤثر بر بروز پديده‌هايي مانند رفتارهاي انحرافي ،بدبيني و عدم رضايت شغلي در سازمان ادراک کارکنان به عدم تحقق وعده‌هاي داده‌شده توسط سازمان است که با نقض قراردادهاي روان‌شناختي اتفاق مي‌افتد، يکي از عوامل اثرگذار بر اين پديده وجود اجحاف حاصل از بي‌عدالتي و رفتار چکیده کامل
    از عوامل مؤثر بر بروز پديده‌هايي مانند رفتارهاي انحرافي ،بدبيني و عدم رضايت شغلي در سازمان ادراک کارکنان به عدم تحقق وعده‌هاي داده‌شده توسط سازمان است که با نقض قراردادهاي روان‌شناختي اتفاق مي‌افتد، يکي از عوامل اثرگذار بر اين پديده وجود اجحاف حاصل از بي‌عدالتي و رفتارهاي سرپرستان در محيط کار است، بر اين اساس هدف پژوهش حاضر تحليل تأثير اجحاف در محيط کار بر نقض قرارداد روان شناختي با نقش ميانجي سايش اجتماعي انجام شده است ، پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردي و براساس نحوه گردآوري داده‌ها توصيفي است و شيوه اجراي آن پيمايشي محسوب ميگردد. جامعه آماري پژوهش حاضر کارکنان شرکتي يک سازمان دولتي به تعداد 400 نفر مي باشد که با توجه به محدود بودن تعداد جامعه آماري با استفاده از جدول جوامع محدود 196 نفر به عنوان نمونه و به روش تصادفي ساده انتخاب شدند. براي گردآوري داده هاي اوليه و اطلاعات جهت تأييد يا رد فرضيه هاي پژوهش از روش‌هاي ميداني استفاده شده است. از ميان روش‌هاي متعددي که براي تعيين اعتبار اندازه‌گيري وجود دارد روايي صوري و روايي محتوايي براي اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.براي سنجش پايايي از ضريب آلفاي کرونباخ و پايايي ترکيبي استفاده شد. در اين پژوهش داده هاي جمع آوري شده توسط پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS و lisrel براي انجام تحليل هاي آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان مي دهد که اجحاف در کار به ميزان 41/0 بر سايش اجتماعي؛ به ميزان 71/0 بر نقض قرارداد روان شناختي و در نهايت سايش اجتماعي با ضريب مسير 69/0 بر نقض قرارداد روانشناختي در سطح اطمينان 95 درصد تاثير معناداري دارند. پرونده مقاله