• صفحه اصلی
  • پيش بيني امكان رخداد حوادث با رويكرد منطق فازي بمنظور مديريت بر حوادث در قالب سيستم پشتيبان تصميم

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139412121649401364 بازدید : 1921 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط