• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - طراحی چارچوب جامع ارزیابی آمادگی برای پیاده سازی مدیریت دانش
    فرناز  برزین پور پيمان  اخوان مهران  کرمي
    با وجود آنکه بسياري از تجارب شکست‌ در پياده‌سازي مدیریت دانش، ريشه در آماده نبودن سازمان‌ها دارد؛ موضوع ارزيابي آمادگي سازمان‌ها چندان مورد توجه قرار نگرفته است. تحقیقات انجام شده پیشین نیز، با داشتن خلاءها و محدودیتهای فراوان، بیشتر در جستجوی فاکتورهای موثر بر آمادگی ب چکیده کامل
    با وجود آنکه بسياري از تجارب شکست‌ در پياده‌سازي مدیریت دانش، ريشه در آماده نبودن سازمان‌ها دارد؛ موضوع ارزيابي آمادگي سازمان‌ها چندان مورد توجه قرار نگرفته است. تحقیقات انجام شده پیشین نیز، با داشتن خلاءها و محدودیتهای فراوان، بیشتر در جستجوی فاکتورهای موثر بر آمادگی برای پیاده سازی مدیریت دانش از طریق انجام مطالعات موردی بوده و چارچوبی عملیاتی و منسجم ارائه نداده اند. این تحقیق با طراحی ارائه و چارچوبی عملیاتی، گامهایی برای اجرای ارزیابی آمادگی سازمان‌ها، معرفی کرده و در هر گام، رهنمونهایی را برای پوشش محدودیتها و خلاءهای تحقیقات پیشین؛ ارائه کرده است. توجه به منابع مختلف در استخراج فاکتورهای موثر بر آمادگی؛ لزوم توجه به تفکیک فاکتورهای بازدارنده و پیش برنده؛ و ضرورت تفکیک موضوع ارزیابی آمادگی بر حسب ابعاد و فرآیندهای مختلف چرخه مدیریت دانش، از یافته های این تحقیق است. به منظور بررسی اعتبار نتایج و روابط موجود در چارچوب پیشنهاد شده، با نمونه گیری گلوله برفی، و به کمک ابزار پرسش نامه، نظر جامعه خبرگان اخذ شده و از طریق ابزار آماری مناسب تحلیل شده است. نتایج حاصل از این تحلیل بیانگر توافق عمومی خبرگان بر اعتبار چارچوب پیشنهادی است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - پيش بيني امكان رخداد حوادث با رويكرد منطق فازي بمنظور مديريت بر حوادث در قالب سيستم پشتيبان تصميم
    مفاهيم ريسك و حادثه از موضوعات تخصصي پيچيده اي هستند كه قادر ند مشكلات عديده اي را براي مديران واحدهاي صنعتي بوجود آورند. منطق فازي ابزار توانمندي است كه امروزه با ورود به حوزه هاي تخصصي متنوع، نگاههاي علمي متفاوتي را ايجاد نموده و در برخي موارد نيز اثرات قابل توجهي را چکیده کامل
    مفاهيم ريسك و حادثه از موضوعات تخصصي پيچيده اي هستند كه قادر ند مشكلات عديده اي را براي مديران واحدهاي صنعتي بوجود آورند. منطق فازي ابزار توانمندي است كه امروزه با ورود به حوزه هاي تخصصي متنوع، نگاههاي علمي متفاوتي را ايجاد نموده و در برخي موارد نيز اثرات قابل توجهي را در نتايج علمي تحقيقات كاربردي باعث شده است. اين رويكرد جديد باعث گرديده است كه مديران در حوزه هاي ريسك وحادثه با پشتوانه علمي قوي تر و قابليت اطمينان بالاتري تصميم‏سازي نمايند. در اين مقاله سعي بر اين است كه ضمن معرفي متدولوژي با رويكرد فازي در پيش بيني امكان رخداد حوادث ناشي از كار، بعنوان مطالعه‏هاي موردي، حوادث ناشي از كار با تجهيزات حمل و نقلي و ماشين آلات توليدي با اين رويكرد مورد توجه و بررسي قرار گيرند. با استفاده از قواعد فازي در پيش‏بيني سناريوهاي متنوع حادثه، ضمن در نظر گرفتن كليه متغير هاي ورودي مساله تحقيق، فضاي عدم قطعيت در مبحث مورد مطالعه به حداقل ممكن كاهش يافته و امكان پيش بيني بهتري از حادثه را در مقايسه با مفهوم كلاسيك شرايط دو ارزشي يا صفر و يك ايجاد مي نمايد. اين يك واقعيت است كه وجود شرايط غير قطعي و احتمالي در حوزه ريسك و حادثه، امكان پيش بيني و پيشگيري از بروز رخداد و نتايج نامطلوب حاصل از آن را تحت تاثير قرار ميدهد، و استفاده از اين رويكرد و متدولوژي پيشنهادي مي‏تواند در اين راستا راهگشا باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - طراحی الگوی جامع سیاستگذاری قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران
    محمد تقی  امینی محمد  محمودی میمند محمدمهدی  پرهیزگار محمد رضا  مشایخ
    سیاستگذاری واژه ای است که معمولا با مفهوم دولت همراه است . هدف سیاستگذاری، همواره شتاب بخشیدن یا کند کردن جریان تغییر در یک بخش است. سیاستگذاری حوزه قدرت نرم جمهوری‎اسلامی‎ایران مستلزم طراحی الگویی جامع، مانع و کامل است که محقق پس از بررسی 30 مدل سیاستگذاری، مدل فرایندی چکیده کامل
    سیاستگذاری واژه ای است که معمولا با مفهوم دولت همراه است . هدف سیاستگذاری، همواره شتاب بخشیدن یا کند کردن جریان تغییر در یک بخش است. سیاستگذاری حوزه قدرت نرم جمهوری‎اسلامی‎ایران مستلزم طراحی الگویی جامع، مانع و کامل است که محقق پس از بررسی 30 مدل سیاستگذاری، مدل فرایندی یا مرحله‎ای را به عنوان مناسبترین الگو جهت دستیابی به این هدف به کار گرفته است. نظر به اینکه هدف تحقیق مبنی بر طراحی الگوی سیاستگذاری جامع قدرت نرم جمهوری‎اسلامی‎ایران به منظور تأمین امنیت نرم نظام و دفع تهدید نرم است و جنگ نرم، محقق ضمن استخراج منابع قدرت نرم از دیدگاه تئوریستهای غربی و نظرات امام خمینی(ره) و امام خامنه‎ای (حفظه ا...) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منابع چهارگانه قدرت نرم را به عنوان معیارهای اصلی در پانل دلفی به ترتیب: 1- منبع قدرت نرم فرهنگی – اجتماعی 2- منبع قدرت نرم علم - فناوری 3- منبع قدرت نرم سیاسی (داخلی و خارجی) 4- منبع قدرت نرم اقتصادی استخراج و زیر معیارهای هر کدام از معیارها را به طور مستقل پس از چهار مرحله دلفی، احصاء نموده و الویت آنان را نسبت به هم با روش AHP تعیین گردید و در پایان نیز با روش ضریب همبستگی پیرسون رابطه معیارها و زیرمعیارهای منابع را با معیارها و زیرمعیارهای امنیت نرم سنجیده شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که در فاز دو الگوی سیاستگذاری که مرحله شکل‎گیری و تنظیم سیاست است، الویت بندی معیارهای اصلی چهارگانه قدرت نرم به ترتیب فرهنگی- اجتماعی، علمی- فناوری، سیاسی (داخلی و خارجی) و اقتصادی می‎باشد که بایستی توسط سیاستگذاران و استراتژی پردازان قدرت نرم، مورد توجه قرار گیرد تا سطوح سه گانه تاکتیکی، عملیاتی و استراتژیک سیاستگذاری نرم نظام تأمین گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - ارزیابی تولید در کلاس جهانی در صنعت فرآورده های گوشتی ایران ( شاهد تجربی: شرکت فرآورده های گوشتی کاله)
    رمضان   غلامی اواتی علی  میرزایی زینب  الیاسی
    بدون شک، تولید در کلاس جهانی فرصت های بسیاری را برای توسعه ی اقتصادی پیشنهاد می کند و نقش قاطعی در تغییر اقتصادی سریع بهبود های بهره ور و افزایش رقابت داخلی برای توسعه کشورها ایفا می کند. تولید در کلاس جهانی ابزاری است مهم برای نشان دادن برخی موانع کلیدی و چالش ها جهت و چکیده کامل
    بدون شک، تولید در کلاس جهانی فرصت های بسیاری را برای توسعه ی اقتصادی پیشنهاد می کند و نقش قاطعی در تغییر اقتصادی سریع بهبود های بهره ور و افزایش رقابت داخلی برای توسعه کشورها ایفا می کند. تولید در کلاس جهانی ابزاری است مهم برای نشان دادن برخی موانع کلیدی و چالش ها جهت ورود به اقتصاد جهانی برای پتانسیل رشد آینده است. این می تواند چااش های گذشته را دگرکون کرده و امکانات بی نظیری را برای توسعه ی اقتصادی پایدار ایجاد کند. در این مقاله ضمن بررسی مفاهیم تولید در کلاس جهانی، با استفاده از مدل شینگو به ارزیابی موقعیت تولید در کلاس جهانی در شرکت فرآورده های گوشتی کاله پرداخته شده است و نتایج آن تحلیل گردید. ارزیابی ها از طریق پرسشنامه استاندارد مدل شینگو انجام شده است. نتیجه پژوهش انجام شده، نشان دهنده این مطلب است که شرکت تنها در دو بعد، کیفیت هزینه و تحویل، و سودآوری و رضایت مشتری در سطح کلاس جهانی است ولی در سایر ابعاد و به طبع آن به طور کلی در سطح کلاس جهانی قرار ندارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - ارزیابی و انتخاب پروژه های توسعه¬ای فولاد با استفاده از رویکرد ترکیبی تئوری سیستم های خاکستری، تئوری مجموعه¬های مبهم و برنامه¬ریزی آرمانی صفر و یک
    حسین  صفری محمد هادی  خلوصی سمیه  خلوصی
    یکی از مسایلی که همواره مدیران با آن روبه رو هستند تصمیم گیری در خصوص انتخاب یک مجموعه از مناسب ترین پروژه ها می باشد. این کار نیازمند استفاده از نظر خبرگان در فرایند ارزیابی می باشد. در بسیاری از مواقع قضاوت های تصمیم گیرندگان اغلب همراه با عدم اطمینان بوده بنابراین بک چکیده کامل
    یکی از مسایلی که همواره مدیران با آن روبه رو هستند تصمیم گیری در خصوص انتخاب یک مجموعه از مناسب ترین پروژه ها می باشد. این کار نیازمند استفاده از نظر خبرگان در فرایند ارزیابی می باشد. در بسیاری از مواقع قضاوت های تصمیم گیرندگان اغلب همراه با عدم اطمینان بوده بنابراین بکارگیری روش هایی که بتواند ابهام موجود در قضاوت های انسانی را به شکلی دقیق و مناسب لحاظ کند بسیار مطلوب خواهد بود لذا در این پژوهش از تئوری سیستم های خاکستری در کنار تئوری مجموعه های مبهم استفاده شده است تا کیفیت نتایج افزایش یابد. روش کار به این صورت می باشد که ابتدا شاخص های مناسب برای ارزیابی پروژه های توسعه ای فولاد استخراج و با استفاده از تئوری خاکستری به تعیین وزن برای آن ها پرداخته می شود سپس فرایند ارزیابی پروژه ها بر اساس شاخص های کیفی و با بکارگیری رویکرد تصمیم گیری مبتنی بر مجموعه های مبهم اجرا می شود. نتایج به دست آمده از فرایند در قالب یک محدودیت به مدل آرمانی صفر و یک اضافه شده و در نهایت مدل آرمانی با در نظر گرفتن این محدویت و محدودیت های مربوط به شاخص های کمی به انتخاب پروژه های ارجح می پردازد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - نوآوري در ترکيب فرآيند تفکرتئوري محدوديت ها وپويايي هاي سيستمي (يک مورد کاربردي در مديريت زنجيره تامين)
    مهدي  غضنفري حسين  محمدي
    تئوري محدوديتها نوعي فلسفه مديريتي است که از يک ديدگاه سيستمي براي درک و تحليل کل سيستم استفاده مي‌کند. با اين نگرش امکان شناسايي ورفع محدوديت دريک فرآيند نظام‌مند تغيير وجود دارد. ابزارهايي که تئوري محدوديتها براي شناسايي، رفع و انتقال از شرايط نامطلوب فعلي به شرايط مط چکیده کامل
    تئوري محدوديتها نوعي فلسفه مديريتي است که از يک ديدگاه سيستمي براي درک و تحليل کل سيستم استفاده مي‌کند. با اين نگرش امکان شناسايي ورفع محدوديت دريک فرآيند نظام‌مند تغيير وجود دارد. ابزارهايي که تئوري محدوديتها براي شناسايي، رفع و انتقال از شرايط نامطلوب فعلي به شرايط مطلوب آتي استفاده مي‌کند، فرآيند تفکر نام دارد. فرايند تفکر تئوري محدوديت‌ها شامل مجموعه‌اي از ابزار‌ها‌ي پنج‌گانه منطقي است که اين ابزار‌ها‌ ساختار سيستمي و نطام مند را براي درک موقعيت‌هاي جاري و تعيين استراتژي مطلوب جهت رسيدن به اهداف مطلوب ايجاد کرده‌اند.. اما همواره اين نياز وجود دارد که تاثير عوامل مختلف در فرآيند تغيير بصورت حلقه‌هاي بازخوردي و در بلندمدت بررسي شود. از اينرو در اين مقاله براي پوشش اين ضعف پيشنهاد مي‌شود که از متدلوژي پويايي‌هاي سيستمي استفاده شود. در واقع هدف اصلي اين مقاله توصيف و نمايش چگونگي ترکيب متدلوژي‌هاي تئوري محدوديت‌ها با پويايي‌هاي سيستمي باتوجه به فرضيات و زيربناي فلسفي آنهاست. براي نحوه بکارگيري ترکيب اين دو رويکرد نيز از يک مورد مطالعاتي در زنجيره تامين که بسيار کليدي است، يعني مديريت موجودي استفاده کرديم. نتايج بدست آمده نشان مي‌دهد که ترکيب اين دو رويکرد از لحاظ زيربناي نظري، مکمل مناسبي براي درک مسئله ارائه مي‌دهند و موجب تحليل مسائل از يک ديدگاه سيستمي و نطام‌مند مي‌شوند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - واکاوي ابعاد و مولفه هاي مدل شايستگي هاي مديران در سيستم بانکي (يک رويکرد کيفي)
    فريبرز  رحيم نيا وجیهه  هوشیار
    در عصري که سرعت تغييرات بسيار بالاست، براي نقش هاي در حال تغيير در سازمان ها، مهارت هاي جديد مورد نياز مي باشد. مدل هاي شايستگي، ابزاري را براي تعيين آنچه که در حال و آينده مورد نياز است فراهم مي کند. شايستگي ها منجر به بهره وري و کاهش هزينه سازمان ها مي شوند. هدف تحقيق چکیده کامل
    در عصري که سرعت تغييرات بسيار بالاست، براي نقش هاي در حال تغيير در سازمان ها، مهارت هاي جديد مورد نياز مي باشد. مدل هاي شايستگي، ابزاري را براي تعيين آنچه که در حال و آينده مورد نياز است فراهم مي کند. شايستگي ها منجر به بهره وري و کاهش هزينه سازمان ها مي شوند. هدف تحقيق حاضر واکاوی ابعاد و مولفه های مدل شایستگی مديران و ارائه مدل شايستگي هاي مديران در سيستم بانکي مي باشد. در اين تحقيق، شايستگي عبارتست از دانش، مهارت ها و توانايي ها و ويژگي هاي فردي که اکثر محققان آن ها را به عنوان شايستگي ها برشمرده اند و مورد نظر اکثر متخصصان منابع انساني مي باشد. جامعه آماري تحقيق، مديران يکي از بانک هاي دولتي خراسان رضوي مي باشند. بدين منظور مصاحبه هاي نيمه ساختاريافته با مديران انجام شد. با استفاده از روش تحليل محتوا، مصاحبه ها تحليل و مدل شايستگي مديران استخراج شد. مدل ارائه شده شامل سه سطح مي باشد. سطح اول متشکل از چهار حوزه کلي مي باشد که عبارتند از: حوزه فني، حوزه محيطي، حوزه مديريتي و حوزه فردي. سطح دوم شامل هشت بعد شايستگي مي باشد: دانش عمومي، دانش تخصصي، بازاريابي، آگاهي از محيط، اداره کردن صحيح شعبه، مديريت منابع انساني، درون فردي و ميان فردي. در نهايت، سطح سوم مدل از چهل و دو مولفه تخصصي و عملياتي شايستگي مديران در سيستم بانکي تشکيل شده است. پرونده مقاله