• صفحه اصلی
  • شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال آموزش در میان منابع انسانی دانشگاه‌های علوم پزشکی غرب کشور

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139509151641264113 بازدید : 3754 صفحه: 49 - 68

نوع مقاله: پژوهشی