• صفحه اصلی
  • تبیین مدل توسعه منابع انسانی با رویکرد بهبود فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: وزارت دادگستری)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13951029165574655 بازدید : 2471 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی