• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - نقش فرهنگ سازمان بر تمایل مدیران به پذیرش فناوری تولید سبز در صنعت ریخته‌گری
    غلامرضا  هاشم زاده
    هدف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ فرهنگ سازمانی بر تمایل مدیران به پذیرش فناوری تولید سبز است. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري پژوهش با استفاده از روش نمونه تصادفی ساده از میان کارکنان ستادی و اجرایی در رده‌های کارشناسان، رؤسا و مدیران صنعت ریخته‌گری کشور ایران در ﺳﺎل 1394 به ﺗﻌﺪاد 115 ﻧﻔ چکیده کامل
    هدف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ فرهنگ سازمانی بر تمایل مدیران به پذیرش فناوری تولید سبز است. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري پژوهش با استفاده از روش نمونه تصادفی ساده از میان کارکنان ستادی و اجرایی در رده‌های کارشناسان، رؤسا و مدیران صنعت ریخته‌گری کشور ایران در ﺳﺎل 1394 به ﺗﻌﺪاد 115 ﻧﻔﺮ انتخاب گردید. ﺑﺮ اﺳﺎس فرمول کوکران حجم نمونه لازم جهت بررسی این پژوهش، 88 نمونه بوده که تعداد90 نمونه مطابق با جدول کرجسی و مورگان مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از طریق معادلات ساختاری انجام که با توجه به غیر نرمال بودن داده‌ها در آزمون کولموگروف اسمیرنوف، از آزمون‌های ناپارامتریک در تحلیل روابط استفاده گردید. در بررسی داده‌ها پایایی مرکب، سازگاری درونی و اعتبار درونی مدل، همچنین روایی تشخیصی در سطح سازه مورد تأیید قرار گرفت که مثبت بودن مقادیر در شاخص CV Com نشان‌دهنده کیفیت مناسب مدل بوده و درنهایت شاخص GOF در این مدل عدد 0.723 به دست آمد. با توجه به سه مقدار 0.1 ، 0.25 و 0.36 که به‌عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای شاخص GOF معرفی‌شده است مقدار 0.723 نشان‌دهنده مطلوبیت کلی و برازش خوب مدل می باشد و در یک پیوستار ضعیف تا قوی، در سمت قوی قرارگرفته است. بر اساس یافته‌های این پژوهش مؤلفه فرهنگ سازمانی بر پذیرش فناوری تولید سبز تأثیر مستقیم دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - توسعه شاخص هايي براي ارزيابي وضعيت صادرات گاز طبيعي ايران با رويکرد امنيت تقاضاي انرژي
    هادی صاحبی پوریا سوری
    ايران پس از روسيه دومين کشور از لحاظ ذخاير گاز طبيعي در جهان است. 17 درصد ذخاير گاز جهان و بيش از 33 درصد ذخاير گاز کشورهاي اوپک متعلق به ايران است. ايران همچنين بين 5 کشور عمده توليدکننده گاز طبيعي قرار دارد. با توجه به ذخاير فراوان گاز طبيعي در ايران و نرخ اکتشاف بالا چکیده کامل
    ايران پس از روسيه دومين کشور از لحاظ ذخاير گاز طبيعي در جهان است. 17 درصد ذخاير گاز جهان و بيش از 33 درصد ذخاير گاز کشورهاي اوپک متعلق به ايران است. ايران همچنين بين 5 کشور عمده توليدکننده گاز طبيعي قرار دارد. با توجه به ذخاير فراوان گاز طبيعي در ايران و نرخ اکتشاف بالاي منابع جديد و نيز رشد روزافزون نياز به سوختهاي فسيلي در بازارهاي به شدت وابسته به واردات گاز مانند چين، هند، اتحاديه اروپا و ترکيه که همگي از جمله بازارهاي بالقوه براي صادرات گاز ايران محسوب مي شوند؛ چشم انداز مناسبي براي صادرات گاز طبيعي ايران در سالهاي آتي و رشد درآمدهاي حاصل از آن وجود دارد. اما در سالهاي اخير به دليل موقعيت ژئوپليتيکي خاص و قرار گرفتن در مجاورت دو منبع بسيار مهم و استراتژيک تامين گاز طبيعي و نفت خام يعني خليج فارس و درياي خزر از يک سو و بروز حوادث تروريستي و ناآرامي هاي منطقه خاورميانه، آسياي مرکزي و قفقاز از سويي ديگر، مسئله تامين امنيت تقاضاي انرژي و در نتيجه افزايش صادرات آن از ايران بسيار اهميت يافته است. در اين پژوهش پس از بررسي وضعيت ايران از لحاظ توليد، ذخاير و بازارهاي صادرات گاز طبيعي، با در نظرگرفتن سه بعد اقتصادي، سياسي و زيرساختي، هفت شاخص کمّي براي ارزيابي وضيعت صادرات گاز ايران از طريق خط لوله يا از طريق ال ان جي توسعه داده مي شود. سياست گذاران و تصميم گيرندگان حوزه اقتصاد انرژي کشور مي توانند با توجه به شاخص هاي معرفي شده در اين پژوهش و با جمع آوري داده هاي مورد نياز هر شاخص، شرايط هر يک از بازارهاي فعلي و بالقوه صادرات گاز ايران را در حال حاضر يا در سالهاي آتي تحت سناريوهاي مختلف تحليل کرده و با اتخاذ سياست هاي مناسب، امنيت تقاضاي صادرات انرژي ايران خصوصا گاز را ارتقا دهند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تبيين مهم¬ترين چالش‌ها و عوامل موفقيت تجاري¬سازي دستاوردهاي پژوهشي (مورد مطالعه: پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات)
    حسين  افتخاري فاطمه  ثقفي
    دستاوردها و يافته‌هاي تحقيقاتي تا هنگامي‌که بستر و زمينه اي براي تجاري شدن نداشته باشند، نمي‌توانند عاملي براي توليد ثروت و رفاه عمومي جامعه باشند. از اين‌رو ايجاد بسترهايي براي تجاري‌سازي علاوه بر فراهم آوردن ارزش‌هاي اقتصادي قابل توجه براي سازمان‌ها، منجر به رشد اقتصا چکیده کامل
    دستاوردها و يافته‌هاي تحقيقاتي تا هنگامي‌که بستر و زمينه اي براي تجاري شدن نداشته باشند، نمي‌توانند عاملي براي توليد ثروت و رفاه عمومي جامعه باشند. از اين‌رو ايجاد بسترهايي براي تجاري‌سازي علاوه بر فراهم آوردن ارزش‌هاي اقتصادي قابل توجه براي سازمان‌ها، منجر به رشد اقتصادي و فني جامعه نيز مي‌شود. در اين پژوهش تلاش شده است تا چالش‌ها و عوامل موفقيت تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي شناسايي و رتبه‌بندي شوند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي و از نظر نحوه‌ي گردآوري داده‌ها، توصيفي از نوع پيمايشي است. ابتدا با مرور ادبيات موضوع و بهره‌گيري از نظر خبرگان و کارشناسان فعال در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات و با استفاده از تکنيک دلفي، تعداد 11 متغير به عنوان چالش و 19 متغير به‌عنوان عوامل موفقيت تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي، شناسايي شدند. براي اندازه گيري ميزان توافق در دلفي از ضريب هماهنگي کندال استفاده شد. در مرحله بعد عوامل فوق با آزمون فريدمن رتبه بندي شد. نتايج نشان‌داد که مهم‌ترين چالش‌ها عواملي همچون: قوانين ضعيف حفاظت ازمالکيت فکري، موانع اقتصادي (محدوديت‌هاي مالي و بودجه‌اي)، عدم وجود راهبردهاي تجاري‌سازي و همچنين مهم‌ترين عوامل موفقيت عواملي همچون: الزام اعضاي هيات علمي به برآورد قابليت تجاري تحقيقات خود در هنگام تدوين و ارايه پيشنهادهاي تحقيقاتي (توجيه تجاري)، حمايت از مالکيت معنوي، و برقراري ارتباط موثر ميان دانشگاه و صنعت هستند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - تاثیر چابکی عملیاتی بر عملکرد سازمانی در سازمانهای خدماتی(بانک های ایران بعنوان نمونه)
    مهدی ارجلو کامران  فیضی ابوالفضل  کزازی محمدتقی تقوی فرد
    مفهوم چابکی در سالهای اخیر مورد توجه تحقیقات دانشگاهی بسیاری بوده که نشاندهنده اهمیت این مفهوم در فضای کسب کار فعلی دنیاست و ناشی از ظهور رقبای پرقدرت، تغییرات سریع تکنولوژیکی، تغییر انتظار مشتریان، الگوهای جدید اجتماعی و ... می باشد. قابلیت یک بنگاه خدماتی در رصد کردن چکیده کامل
    مفهوم چابکی در سالهای اخیر مورد توجه تحقیقات دانشگاهی بسیاری بوده که نشاندهنده اهمیت این مفهوم در فضای کسب کار فعلی دنیاست و ناشی از ظهور رقبای پرقدرت، تغییرات سریع تکنولوژیکی، تغییر انتظار مشتریان، الگوهای جدید اجتماعی و ... می باشد. قابلیت یک بنگاه خدماتی در رصد کردن و بهره برداری از فرصتها، در خدمات در عین حال که شباهتهای زیادی با بخشهای تولیدی دارد ظرافتهای خاصی را نیز طلب می کند که در این تحقیق برآنیم تا با توسعه مفهوم چابکی به بخش خدمات بانکداری تاثیر آنرا بر عملکرد بانک مورد توجه قرار دهیم. جامعه آماری این پژوهش تمامی 30 بانک فعال در ایران هستند که دارای حداقل سابقه فعالیت پنج سال در این صنعت باشند. با توجه به ماهیت اکتشافی این تحقیق، پس از مطالعه ادبیات موضوع در حوزه چابکی، عوامل و ابعاد چابکی عملیات در سازمانهای خدماتی با استفاده از مصاحبه با کارشناسان بانکی شناسایی شده و برای سنجش تاثیر چابکی عملیاتی بر عملکرد سازمانی، با توجه به محدودیتهای نمونه مورد مطالعه از مدلسازی معادلات ساختاری به روش PLS استفاده شد. یافته ها نشان می دهد، چابکی عملیاتی بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و معنا دار دارد. همچنین در میان عوامل تاثیر گذار بر عملکرد سازمانی با متغیر میانجی چابکی عملیاتی، منابع انسانی، بیشترین تاثیرگذاری را دارا می باشند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - تبیین مدل توسعه منابع انسانی با رویکرد بهبود فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: وزارت دادگستری)
    سعید عسکری ماسوله سعید عسکری ماسوله محمود محمدیان
    منابع انسانی باارزش ترین عامل تولید و مهمترین سرمایه در راستای توسعه و پیشرفت هر کشور و سازمانی است. اساسا هر کشور وسازمانی حتی با داشتن منابع غنی طبیعی بدون داشتن نیروی انسانی کارآمد از رسیدن به اهداف خویش ناتوان است. این پژوهش نیز به دنبال تبیین مدل توسعه منابع انسانی چکیده کامل
    منابع انسانی باارزش ترین عامل تولید و مهمترین سرمایه در راستای توسعه و پیشرفت هر کشور و سازمانی است. اساسا هر کشور وسازمانی حتی با داشتن منابع غنی طبیعی بدون داشتن نیروی انسانی کارآمد از رسیدن به اهداف خویش ناتوان است. این پژوهش نیز به دنبال تبیین مدل توسعه منابع انسانی با رویکرد بهبود فرهنگ سازمانی بوده است. روش مورد استفاده در این مقاله روش پژوهش آمیخته بوده است. برای جمع آوری داده‌ها در این مطالعه از روش مصاحبه‌ساختار یاخته و نیمه ساختار یافته استفاده شده است. در این راستا پس از انجام مصاحبه با صاحبنظران در زمینه پژوهش با بررسی محتوای فرم های مصاحبه 59 کد باز استخراج و در 8 کد گزینشی و انتخابی دسته بندی شدند. 8 کد گزینشی و انتخابی شامل عوامل مدیریتی؛ عوامل فردی؛ تعهد کارکنان و مسیر پیشرفت شغلی؛ میزان استقلال کارکنان در انجام وظایف؛ شرایط نرم افزاری محیط کاری؛ ارزشها و رفتار سازمانی؛ دین محوری و عدالت سازمانی و کمال گرایی و عوامل محتوایی. در بعد کمی پژوهش هریک از کدهای گزینشی و انتخابی در قالب یک فرضیه تعریف و با استفاده از آمار استنباطی مورد آزمون قرار گرفت و تمامی کدها مورد تایید واقع شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - مدلسازی عوامل موثر بر وفاداری مشتری به برند اینترنتی با استفاده از روش دیمتل فازی، شرکت ارتباطات مبین نت
    شادی پارسایی منش علی بنیادی نائینی
    اینترنت باعث ‌ايجاد تغییرات زیادی در شرکتها و همچنین رفتار خرید افراد شده است. از آنجا که داشتن برند نیز در شرکتها دارای اهمیت است. بررسی و ایجاد برند اینترنتی حائز اهمیت می باشد. در این پایان نامه با استفاده از روش ارزیابی دیمتل برای پیدا کردن عوامل مؤثر بر وفاداری مش چکیده کامل
    اینترنت باعث ‌ايجاد تغییرات زیادی در شرکتها و همچنین رفتار خرید افراد شده است. از آنجا که داشتن برند نیز در شرکتها دارای اهمیت است. بررسی و ایجاد برند اینترنتی حائز اهمیت می باشد. در این پایان نامه با استفاده از روش ارزیابی دیمتل برای پیدا کردن عوامل مؤثر بر وفاداری مشتری به برند اینترنتی در شرکت مبین نت پرداخته شده است. در این پژوهش روش دی متل برای پیدا کردن معیارهای مؤثر بر وفاداری مشتری مورد ارزیابی قرار گرفته میشود و با توجه به قرار گرفتن در عصر اینترنتی یک دیدگاه جدید تصمیم گیری برای افزایش وفاداری به برند اینترنتی برای شرکتها ارائه می دهد. در این پژوهش دوسری پرسشنامه توزیع گردید. و پس از شناسایی فاکتورهای اولیه ای،پرسشنامه ماتریسی طراحی شده و برای چهارده نفر از مشتریان وفادار، خبره و آشنا به حوزه بازاریابی و برند در شرکت مبین نت ارسال شده است. در این پایان نامه پس از مشخص شدن عوامل و اولویتها از میان عوامل اولیه،فاکتورهای اعتماد ، رضایت ، اعتبار برند ، ارزیابی برند ، شخصیت برند(صداقت) ،مراقبت از مشتری ،پاسخگو بودن ،احساس فرد به برند،مؤثرترین مؤلفه ها بر وفاداری برند اینترنتی بوده و قوی ترین ارتباط را با دیگر موارد دارند که بر این اساس مدلسازی برای برند اینترنتی انجام گرفت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - ارزیابی تاثیر گرایش به پذیرش تغییر سازمانی بر افزایش رضایت مشتریان با درنظر گرفتن متغیر میانجی بازاریابی رابطه¬مند
    سید محمد حسن حسینی زهرا عامری
    با توجه به اهميت مشتری و رضایت مشتری در موفقیت سازمان ها و نقش شیوه های بازاریابی در افزايش رضایت مشتری، پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی نحوه تاثیرگذاری گرایش به پذیرش تغییر سازمانی بر رضایت مشتری بپردازد و در این رابطه اثر بازاریابی رابطه مند به عنوان متغیر میانجی مور چکیده کامل
    با توجه به اهميت مشتری و رضایت مشتری در موفقیت سازمان ها و نقش شیوه های بازاریابی در افزايش رضایت مشتری، پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی نحوه تاثیرگذاری گرایش به پذیرش تغییر سازمانی بر رضایت مشتری بپردازد و در این رابطه اثر بازاریابی رابطه مند به عنوان متغیر میانجی مورد مطالعه قرار می گیرد. تحقيق حاضر از نظر هدف، كاربردي و از نظر روش پژوهش، توصيفي از نوع پيمايشي است. حوزه پژوهش حاضر، خدمات بانکداری بوده و جهت جمع آوری داده ها از نظرات خبرگان بانک ملی ایران استفاده شده است. براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه هاي استاندارد گرایش به پذیرش تغییر سازمانی، بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتری استفاده شده است. روايي پرسشنامه ها براساس روايي محتوايي و پايايي آن ها براساس شاخص آلفاي كرونباخ به ترتيب با مقدار 887/0، 898/0، 833/0 محاسبه گردید. این پژوهش به دنبال تعیین روابط علی و میزان اثرگذاری متغیرهای پژوهش بر یکدیگر اﺳﺖ. نتايج حاصل نشان مي دهد كه گرایش به پذیرش تغییر سازمانی بر بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتری تأثيرگذار بوده و بازاریابی رابطه مند نيز بر رضایت مشتری تأثير مثبت و معناداري دارد. پرونده مقاله