• صفحه اصلی
  • بررسی ابعاد و زوایای اقتصادی-مدیریتی اکو توریسم، توریسم مذهبی-تاریخی و مدرن در ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139607181315198464 بازدید : 1901 صفحه: 97 - 108

نوع مقاله: پژوهشی