مقاله


کد مقاله : 139412042259381182

عنوان مقاله : تبیین ابعاد فراموشی سازمانی و ظرفیت جذب دانش سازمانی

نشریه شماره : 43 فصل تابستان 1394

مشاهده شده : 1858

فایل های مقاله : 259 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد دوستار M_dostar@yahoo.com استادیار دکترا
2 محمد اسماعیل زاده esmailzadehmohammad@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 هانیه حسینی hanieh.hoseini87@gmail.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

هدف این مقاله تبیین ابعاد ظرفیت جذب دانش و فراموشی سازمانی و بررسی روابط بین آن¬هاست. در این راستا، در ابتدا به تشریح و معرفی ابعاد متغیرهای ظرفیت جذب دانش و فراموشی سازمانی می پردازیم. و در ادامه با توجه به مرور پیشینه و ادبیات موضوع به ارایه فرضیه های مناسب می پردازیم. برای بررسی فرضیه های پژوهش به جمع آوری داده از جامعه مورد نظر پرداختیم. با توجه به حجم جامعه مورد نظر تعداد 257 نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه بود که از ادبیات موضوع استخراج گردید. در ادامه برای بررسی فرضیه های پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که هر یک از ابعاد فراموشی سازمانی بر ابعاد ظرفیت جذب دانش تاثیر گذار است. که در این بین بعد زوال از متغیر فراموشی سازمانی بیشترین تاثیر را بر بعد بهره برداری از متغیر ظرفیت جذب دانش دارد.