مقاله


کد مقاله : 139412121717441369

عنوان مقاله : واکاوي ابعاد و مولفه هاي مدل شايستگي هاي مديران در سيستم بانکي (يک رويکرد کيفي)

نشریه شماره : 31 فصل تابستان 1391

مشاهده شده : 655

فایل های مقاله : 452 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فريبرز رحيم نيا 39@39.com دانشیار دکترا
2 وجیهه هوشیار v.hoshyar@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

در عصري که سرعت تغييرات بسيار بالاست، براي نقش هاي در حال تغيير در سازمان ها، مهارت هاي جديد مورد نياز مي باشد. مدل هاي شايستگي، ابزاري را براي تعيين آنچه که در حال و آينده مورد نياز است فراهم مي کند. شايستگي ها منجر به بهره وري و کاهش هزينه سازمان ها مي شوند. هدف تحقيق حاضر واکاوی ابعاد و مولفه های مدل شایستگی مديران و ارائه مدل شايستگي هاي مديران در سيستم بانکي مي باشد. در اين تحقيق، شايستگي عبارتست از دانش، مهارت ها و توانايي ها و ويژگي هاي فردي که اکثر محققان آن ها را به عنوان شايستگي ها برشمرده اند و مورد نظر اکثر متخصصان منابع انساني مي باشد. جامعه آماري تحقيق، مديران يکي از بانک هاي دولتي خراسان رضوي مي باشند. بدين منظور مصاحبه هاي نيمه ساختاريافته با مديران انجام شد. با استفاده از روش تحليل محتوا، مصاحبه ها تحليل و مدل شايستگي مديران استخراج شد. مدل ارائه شده شامل سه سطح مي باشد. سطح اول متشکل از چهار حوزه کلي مي باشد که عبارتند از: حوزه فني، حوزه محيطي، حوزه مديريتي و حوزه فردي. سطح دوم شامل هشت بعد شايستگي مي باشد: دانش عمومي، دانش تخصصي، بازاريابي، آگاهي از محيط، اداره کردن صحيح شعبه، مديريت منابع انساني، درون فردي و ميان فردي. در نهايت، سطح سوم مدل از چهل و دو مولفه تخصصي و عملياتي شايستگي مديران در سيستم بانکي تشکيل شده است.