• شماره های پیشین

  • فهرست مقالات وجیهه  هوشیار

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - شناسایی عوامل موثر بر فرایند انتقال دانش در سازمان‌های شغل سیار
    وجیهه  هوشیار محمد  لگزیان مهسا  بذرگری
    شغل سپاری روندی است که طی آن سازمانها نیروی کار داخلی را مستقیما با نیروی کار خارجی جایگزین کرده و فعالیتها از مبدا واگذار میشوند. در این هنگام است که نیاز سازمان به انتقال دانش از واحد داخلی به واحد شغل سپاری شده آشکار میشود. در فرایند انتقال، دانش، از منبع به گیرنده ی چکیده کامل
    شغل سپاری روندی است که طی آن سازمانها نیروی کار داخلی را مستقیما با نیروی کار خارجی جایگزین کرده و فعالیتها از مبدا واگذار میشوند. در این هنگام است که نیاز سازمان به انتقال دانش از واحد داخلی به واحد شغل سپاری شده آشکار میشود. در فرایند انتقال، دانش، از منبع به گیرنده یا کاربر، انتقال می یابد که در طی این فرایند فاکتورهای اثرگذاری به چشم میخورند. هدف تحقیق حاضر، شناسایی فاکتورهای تاثیر گذار بر انتقال دانش در سازمانهای شغل سپار میباشد. روش تحقیق مورد استفاده تحلیل محتوا است. پس از تحلیل محتوای بیش از 60 مطالعه، مدل چهارسطحی عوامل تاثیرگذار در انتقال دانش شناسایی شد. در سطح اول مدل، سه بعد محتوا، فرد و زمینه به عنوان ابعاد اثرگذار بر فرایند انتقال دانش، شناسایی گردید. در سطح دوم مدل، برای هر بعد مولفههایی استخراج شد که در انتقال دانش، علی الخصوص در شرکت های شغل سپار تاثیرگذارند. دانش، مولفه ای تاثیرگذار در بخش محتوا، اعتماد، انگیزه و ظرفیت جذب مولفههای تاثیرگذار در بخش فرد و فرهنگ نیز مولفهای تاثیرگذار در بخش زمینه شناسایی شد. در سطح سوم و چهارم مدل نیز اجزاء تشکیل دهنده ی برخی از مولفهها و همچنین روشهای انتقال دانش ارائه گردید. در نهایت نیز برای سنجش اعتبار مدل استخراج شده، مدل مذکور به تعدادی از خبرگان و اساتیدی که پیرامون این حوزه اطلاعات کافی داشته، داده شد و تمامی ابعاد، مولفه ها، اجزاء تشکیل دهنده ی برخی از مولفهها و همچنین روشهای انتقال دانش مورد تایید قرار گرفت پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - واکاوي ابعاد و مولفه هاي مدل شايستگي هاي مديران در سيستم بانکي (يک رويکرد کيفي)
    فريبرز  رحيم نيا وجیهه  هوشیار
    در عصري که سرعت تغييرات بسيار بالاست، براي نقش هاي در حال تغيير در سازمان ها، مهارت هاي جديد مورد نياز مي باشد. مدل هاي شايستگي، ابزاري را براي تعيين آنچه که در حال و آينده مورد نياز است فراهم مي کند. شايستگي ها منجر به بهره وري و کاهش هزينه سازمان ها مي شوند. هدف تحقيق چکیده کامل
    در عصري که سرعت تغييرات بسيار بالاست، براي نقش هاي در حال تغيير در سازمان ها، مهارت هاي جديد مورد نياز مي باشد. مدل هاي شايستگي، ابزاري را براي تعيين آنچه که در حال و آينده مورد نياز است فراهم مي کند. شايستگي ها منجر به بهره وري و کاهش هزينه سازمان ها مي شوند. هدف تحقيق حاضر واکاوی ابعاد و مولفه های مدل شایستگی مديران و ارائه مدل شايستگي هاي مديران در سيستم بانکي مي باشد. در اين تحقيق، شايستگي عبارتست از دانش، مهارت ها و توانايي ها و ويژگي هاي فردي که اکثر محققان آن ها را به عنوان شايستگي ها برشمرده اند و مورد نظر اکثر متخصصان منابع انساني مي باشد. جامعه آماري تحقيق، مديران يکي از بانک هاي دولتي خراسان رضوي مي باشند. بدين منظور مصاحبه هاي نيمه ساختاريافته با مديران انجام شد. با استفاده از روش تحليل محتوا، مصاحبه ها تحليل و مدل شايستگي مديران استخراج شد. مدل ارائه شده شامل سه سطح مي باشد. سطح اول متشکل از چهار حوزه کلي مي باشد که عبارتند از: حوزه فني، حوزه محيطي، حوزه مديريتي و حوزه فردي. سطح دوم شامل هشت بعد شايستگي مي باشد: دانش عمومي، دانش تخصصي، بازاريابي، آگاهي از محيط، اداره کردن صحيح شعبه، مديريت منابع انساني، درون فردي و ميان فردي. در نهايت، سطح سوم مدل از چهل و دو مولفه تخصصي و عملياتي شايستگي مديران در سيستم بانکي تشکيل شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تاثير سکوت سازماني بر تمايل به ترک خدمت کارکنان به واسطه حمله عاطفي در ميان کارکنان موسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي شهر مشهد
    وجیهه  هوشیار مجيد  رحيمي قره چماق
    امروزه يکي از مشکلات رايج سازمان¬ها، سکوت سازماني است که با محدود کردن اظهار نظرکارکنان، سبب کاهش اثربخشي تصميم گيري¬هاي سازماني و مانع تحول و توسعه سازماني موثر مي شود. از طرف ديگر مساله ترک خدمت کارکنان موثر و کارآمد و نيروهاي متخصص يکي ديگراز معضلات سازماني است که بر چکیده کامل
    امروزه يکي از مشکلات رايج سازمان¬ها، سکوت سازماني است که با محدود کردن اظهار نظرکارکنان، سبب کاهش اثربخشي تصميم گيري¬هاي سازماني و مانع تحول و توسعه سازماني موثر مي شود. از طرف ديگر مساله ترک خدمت کارکنان موثر و کارآمد و نيروهاي متخصص يکي ديگراز معضلات سازماني است که براي مديران سازمان¬هايي که درپي حفظ، نگهداري، بهبود و بهره وري نيروي انساني خود مي باشند به صورت يک مشکل جدي مطرح بوده و توجه خاصي را مي طلبد. همچنين حمله عاطفي در محل کار نيز از مسائلي است که در سازمان¬ها به وجود مي آيد. حمله عاطفي در محل کار يک مجموعه از حمله هاي هيجاني سيستماتيک مي باشد. در سازمان هايي که حمله عاطفي اتفاق مي افتد، عدم توافق و مخالفت ظاهر مي شود، ناراحتي ايجاد مي شود و کارمندان به دنبال راه فرار هستند. در نتيجه سازمان کارکنان کليدي خود را ازدست مي دهد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير سکوت سازماني بر تمايل به ترک خدمت به واسطه حمله عاطفي مي باشد. جامعه آماري پژوهش، کارکنان موسسات آموزش عالي غير انتفاعي وغير دولتي شهر مشهد مي باشد که تعداد آن¬ها 380نفر مي باشد. نمونه آماري نيز شامل 191 نفر مي باشد که به روش تصادفي طبقه اي انتخاب شده اند. براي جمع آوري داده¬ها از پرسش نامه استفاده گرديد و براي آزمون فرضيات از روش معادلات ساختاري و نرم افزار پي ال اس استفاده شد. يافته¬هاي حاصل از آزمون فرضيات نشان داد که سکوت سازماني تاثير مثبتي بر تمايل به ترک خدمت کارکنان دارد. سکوت سازماني نيز بر حمله عاطفي تاثير مثبت دارد. همچنين نتايج نشان داد حمله عاطفي بر تمايل به ترک خدمت کارکنان تاثير مثبت دارد و حمله عاطفي نقش واسطه اي بين سکوت سازماني وتمايل به ترک خدمت ايفا مي کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بررسی تاثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند با نقش واسط رضایت و نگرش نسبت به برند (مورد مطالعه مشتریان شعب بانک کشاورزی تربت حیدریه)
    وجیهه  هوشیار محمد رستم پور
    امروزه، پژوهش در خصوص برند، جایگاه ویژه‌ای در حوزه کسب و کار یافته است. این مساله از طریق تاثیری که بر رضایت و وفاداری مشتریان دارد، می‌تواند در بقا و حیات یک نهاد خدماتی تاثیر به سزایی داشته باشد. در همین راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر ابعاد برند خدمات بر وفاداری مش چکیده کامل
    امروزه، پژوهش در خصوص برند، جایگاه ویژه‌ای در حوزه کسب و کار یافته است. این مساله از طریق تاثیری که بر رضایت و وفاداری مشتریان دارد، می‌تواند در بقا و حیات یک نهاد خدماتی تاثیر به سزایی داشته باشد. در همین راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر ابعاد برند خدمات بر وفاداری مشتریان به یک برند؛ قصد صحه گذاری بر این موضوع را دارد. جامعه آماری این تحقیق مشتریان شعب بانک‌ کشاورزی شهر تربت حیدریه هستند، که تعداد 322 نفر از آنان به شیوه نمونه گیری تصادفی، به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و جهت بررسی روایی از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید و روایی تمام متغیرها مورد تایید واقع شد. جهت سنجش پایایی نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد و آلفای کرونباخ تمامی متغیرها در سطح قابل قبول به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد شواهد برند، گفته ها و شنیده های برند و رضایت مشتریان بانک کشاورزی بر نگرش نسبت به برند و نگرش نسبت به برند نیز بر روی وفاداری مشتریان بانک کشاورزی تاثیرگذار می باشد. پرونده مقاله