مقاله


کد مقاله : 139412121855171381

عنوان مقاله : بررسی وضعیت و پیش بینی منظرهای عملکرد سازمانی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) از طریق مؤلفه‌های سرمایه فکری (مطالعه موردی دانشگاه ارومیه)

نشریه شماره : 33 فصل زمستان 1391

مشاهده شده : 654

فایل های مقاله : 379 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 غلامرضا طالقانی gtalghani@ut.ac.ir دانشیار دکترا
2 نوروز محمد قنبرزاده 54@54.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
3 صابر علی زاده Saber.Alizadeh19@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت و پیش بینی منظرهای عملکرد سازمانی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن ( BSC ) از طریق مؤلفه‌های سرمایه فکری در دانشگاه ارومیه انجام شده است. 57 نفر عضو هیأت علمی این دانشگاه با روش نمونه گیری تادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. روش تحقیق، تویفی و از نوع همبستگی می‌باشد. برای گردآوری داده‌های پژوهش از دو پرسشنامه سرمایه فکری براساس مدل بونیتس و پرسش نامه ارزیابی عملکرد سازمانی ( BSC ) بر اساس مدل کاپلان و نورتون استفاده شد. داده‌های تحقیق پس از جمع آوری بر اساس فرضیه‌های پژوهش و با استفاده از آزمون t تک متغیری و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج به دست آمده گویای آن است: 1- نامطلوب بودن ميزان كاربست سرمایه ساختاری، مشتری و منظرهای مالی و فرآیندهای داخلی در دانشگاه اروميه. 2- سرمایه انسانی و سرمایه رابطه‌ای می‌توانند منظرهای مالی و مشتری را به طور مثبت و معنی دار پیش بینی کنند. 3- همچنین سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه‌ای می‌توانند منظرهای فرآیندهای داخلی و منظر یادگیری و رشد را به طور مثبت و معنی دار پیش بینی کنند.