• صفحه اصلی
  • تبیین ابعاد فراموشی سازمانی و ظرفیت جذب دانش سازمانی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139412042259381182 بازدید : 4047 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط