مقاله


کد مقاله : 139412281842481450

عنوان مقاله : رابطه میزان استفاده از مدیریت دانش با انگیزه پژوهشی دبیران دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 92-91

نشریه شماره : 38 فصل بهار 1393

مشاهده شده : 672

فایل های مقاله : 206 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهرنوش جعفری mehr_j134@yahoo.com - -
2 پریوش جعفری 50@0.com دانشیار -
3 علی حسن بیگی 11@0.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

امروزه دانش به منبع حیاتی و مزیت رقابتی تبدیل شده است و از آنجا که هر منبع نیازمند مدیریت می باشد، دانش نیز مجزا از آن نیست. هدف پژوهش بررسی رابطه میزان استفاده از مدیریت دانش با انگیزه پژوهشی دبیران دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 92- 91 می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه پژوهش دبیران دوره متوسطه شهر تهران می باشند که تعداد آنها 10658 نفر بود که از طریق جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 371 نفر شد. از شاخص های آمار توصیفی و شاخصهای آمار استنباطی مثل ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون برای تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد، بین مدیریت دانش و انگیزه پژوهشی رابطه وجود دارد. بین هر یک از ابعاد مدیریت دانش و انگیزه پژوهشی رابطه مثبت، مستقیم و معنادار وجود دارد. لازم است مدیران با فرهنگ سازی و ایجاد زمینه برای اشاعه مدیریت دانش، نسبت به ارتقا انگیزه پژوهشی و ارتقا سطح کارایی واثربخشی دبیران دبیرستانها گام موثری بردارند.