مقاله


کد مقاله : 13950607188473248

عنوان مقاله : شناسایی عوامل موثر بر کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی مورد مطالعه: مشتریان بانک ملت

نشریه شماره : 49 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 967

فایل های مقاله : 651 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مریم اخوان MARYAM.AKHAVAN@GMAIL.COM استاد دکترا
2 مجید باقری majid.bagheri@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

امروزه کیفیت خدمات، مزیت رقابتی پایداری را برای بانک‌ها به همراه می‌آورد زیرا به ایجاد ارزش و رضایت مشتریان کمک می‌کند. ازاین‌رو بهبود کیفیت خدمت‌رسانی به مشتری برای آن‌ها اهمیتی حیاتی یافته است.در این پژوهش با بررسی دقیق مطالعات اصلی و مدل‌های مختلف ارائه‌شده در خصوص کیفیت خدمات الکترونیکی، عوامل مؤثر بر نگرش مشتریان در خصوص بانکداری اینترنتی موردبررسی قرارگرفته و مدل بهینه جهت سنجش کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی بانک ملت طراحی گردیده است. جامعه آماري پژوهش شامل مشتریان خدمات بانکداری اینترنتی بانک ملت می باشد. جمع‌آوري‌ داده‌ها‌ در این پژوهش با ابزار ‌پرسشنامه انجام گردیده که روايي آن با استفاده از نظرات خبرگان تایید شده و روش آلفاي کرونباخ در نمونه اوليه و در کل جامعه آماری نشان از پايايي بالای آن داشته است. در پژوهش حاضر، از تحلیل عاملی مرتبه دو براي آزمون فرضيه¬هاي تحقيق و اولویت بندی عوامل موثر در کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده شده است. که در نهایت یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که طراحی وبسایت، پاسخگویی، همدلی، تضمین، کارایی، امنیت/اعتماد، جبران خسارت به ترتیب به‌عنوان مهم‌ترین ابعاد موثر در کیفیت خدمات بانکداری آنلاین در بانک ملت می باشند.