• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تحلیل استراتژیک رضایت شهروندان از کیفیت خدمات پارک¬های شهری شیراز با استفاده از مدل تجزیه و تحلیل چند معیاره رضایت
    علی محمدی علی بنیادی نائینی کمیل فتاحی مهین ثابت سروستانی
    احساس رضایت شهروندان از خدماتی که شهرداری ارائه می دهد، عامل مهمی در جهت ایجاد انگیزه درآن ها برای مشارکت در توسعه شهری و بهبود کیفیت محل سکونت آن ها است. در حال حاضر، در ایران شهرداری به عنوان سازمانی نیمه دولتی، ارائه دهنده خدمات مرتبط با پارک ها و فضاهای سبز شهری اس چکیده کامل
    احساس رضایت شهروندان از خدماتی که شهرداری ارائه می دهد، عامل مهمی در جهت ایجاد انگیزه درآن ها برای مشارکت در توسعه شهری و بهبود کیفیت محل سکونت آن ها است. در حال حاضر، در ایران شهرداری به عنوان سازمانی نیمه دولتی، ارائه دهنده خدمات مرتبط با پارک ها و فضاهای سبز شهری است. درک ابعاد مهم رضایت از ارائه این خدمات و میزان رضایت شهروندان از آن ها می تواند به سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری در برنامه ریزی های آینده برای تخصیص بودجه محدود خود کمک کند، از این رو هدف این پژوهش مدلسازی و تحلیل بخشی رضایت شهروندان ساکن شیراز از کیفیت خدمات پارک های شهری این شهر با روشی کمی مبتنی بر برنامه ریزی خطی به نام روش تجزیه و تحلیل چند معیاره رضایت (موسا) است. بنابراین پس از شناسایی ابعاد موثر بر رضایت شهروندان از پارک های شهری ساختار سلسله مراتبی آن ترسیم شد. سپس از این ساختار برای طراحی پرسشنامه رضایت سنجی استفاده شد در نهایت داده های حاصل از پرسشنامه نیز با روش تجزیه و تحلیل چند معیاره رضایت تحلیل شد. جامعه آماری پژوهش تمامی شهروندان ساکن شیراز است که از پارک های شهری این شهر استفاده می کنند. نمونه‌گیری به روش چندمرحله ای و ابزار گردآوری داده ها پرسش‌نامه است. نتایج پژوهش نشان داد، ابعاد موثر بر رضایت شهروندان از کیفیت خدمات پارک های شهری شامل زیبایی و جنبه های بصری، امکانات رفاهی، تسهیلات و خدمات، ایمنی بهداشتی و فیزیکی، ایمنی اجتماعی و روانی و مدیریت پویای پارک است، که با توجه به این ابعاد بیشترین سطح رضایت مربوط به پارک جنت و کمترین آن مربوط به پارک کوهپایه است. همچنین منحنی-های عملکرد نیز نشان دادند که شهرداری شیراز در اکثر شاخص های مورد بررسی عملکرد ضعیفی دارد که نیاز به برنامه ریزی صحیح برای رفع نقاط ضعف خود دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - ارائه مدل برنامه‌ريزی چند دوره¬ای برای طراحی شبکه صادرات عسل با در نظر گرفتن الزامات کیفی محصول
    عليرضا گريواني میرسامان  پیشوایی
    عسل محصولی است که از گذشته به داشتن فواید بسیار مشهور گشته است. کشور ایران دارای شرایط آب وهوایی مناسب برای پرورش زنبور عسل می باشد و در تولید عسل از جایگاه خوبی در میان کشورهای جهان برخوردار است. اما به دلیل رعایت نکردن مسائل مربوط به کیفیت، صادرات عسل از این کشور به س چکیده کامل
    عسل محصولی است که از گذشته به داشتن فواید بسیار مشهور گشته است. کشور ایران دارای شرایط آب وهوایی مناسب برای پرورش زنبور عسل می باشد و در تولید عسل از جایگاه خوبی در میان کشورهای جهان برخوردار است. اما به دلیل رعایت نکردن مسائل مربوط به کیفیت، صادرات عسل از این کشور به سایر کشورهای جهان با مشکلات فراوانی همراه است. همچنین کیفیت عسل نقش مهمی در تعیین قیمت فروش آن دارد. در این پژوهش، سعی شده است با توجه به این موضوع، شبکه صادرات عسل طراحی گردد. برای این منظور یک مدل ریاضی عدد صحیح مختلط چند دوره ای ارائه شده است که در آن الگوی تقاضا در کشورهای واردکننده عسل براساس سطح کیفیت عسل در نظر گرفته شده است. به کارگیری این مدل در واقعیت موجب ساماندهی به وضعیت صادرات عسل ایران خواهد شد، چنان که بر اساس نتایج حل مدل، صادرات عسل به هر کشور براساس تقاضای آن کشور در سطح کیفیت خاصی صورت می-پذیرد که الزامات آن در فرآوری عسل باید مد نظر قرار گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - شناسایی عوامل موثر بر کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی مورد مطالعه: مشتریان بانک ملت
    مریم  اخوان مجید باقری
    امروزه کیفیت خدمات، مزیت رقابتی پایداری را برای بانک‌ها به همراه می‌آورد زیرا به ایجاد ارزش و رضایت مشتریان کمک می‌کند. ازاین‌رو بهبود کیفیت خدمت‌رسانی به مشتری برای آن‌ها اهمیتی حیاتی یافته است.در این پژوهش با بررسی دقیق مطالعات اصلی و مدل‌های مختلف ارائه‌شده در خصوص ک چکیده کامل
    امروزه کیفیت خدمات، مزیت رقابتی پایداری را برای بانک‌ها به همراه می‌آورد زیرا به ایجاد ارزش و رضایت مشتریان کمک می‌کند. ازاین‌رو بهبود کیفیت خدمت‌رسانی به مشتری برای آن‌ها اهمیتی حیاتی یافته است.در این پژوهش با بررسی دقیق مطالعات اصلی و مدل‌های مختلف ارائه‌شده در خصوص کیفیت خدمات الکترونیکی، عوامل مؤثر بر نگرش مشتریان در خصوص بانکداری اینترنتی موردبررسی قرارگرفته و مدل بهینه جهت سنجش کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی بانک ملت طراحی گردیده است. جامعه آماري پژوهش شامل مشتریان خدمات بانکداری اینترنتی بانک ملت می باشد. جمع‌آوري‌ داده‌ها‌ در این پژوهش با ابزار ‌پرسشنامه انجام گردیده که روايي آن با استفاده از نظرات خبرگان تایید شده و روش آلفاي کرونباخ در نمونه اوليه و در کل جامعه آماری نشان از پايايي بالای آن داشته است. در پژوهش حاضر، از تحلیل عاملی مرتبه دو براي آزمون فرضيه هاي تحقيق و اولویت بندی عوامل موثر در کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده شده است. که در نهایت یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که طراحی وبسایت، پاسخگویی، همدلی، تضمین، کارایی، امنیت/اعتماد، جبران خسارت به ترتیب به‌عنوان مهم‌ترین ابعاد موثر در کیفیت خدمات بانکداری آنلاین در بانک ملت می باشند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - طراحی نظام ارزشیابی‌ نیروی انسانی در صندوق تأمین اجتماعي استان سمنان با استفاده از مدل تحليل پوششي داده‌هاي فازي
    ابوالفضل  دانایی سیده ناظره سیف هاشمی
    بر اساس اهميت استراتژيك ارزشيابي عملكرد، امروزه تعداد محدودي از سازمان‌ها به دنبال آن هستند كه از طريق ارزشيابي مناسب كاركنان خويش، بهسازي عملكرد كاركنان خود را تضمين نمايند. بر اين اساس در پژوهش حاضر اين موضوع در صندوق تامين‌اجتماعي استان سمنان دنبال شده است. اين تحقيق چکیده کامل
    بر اساس اهميت استراتژيك ارزشيابي عملكرد، امروزه تعداد محدودي از سازمان‌ها به دنبال آن هستند كه از طريق ارزشيابي مناسب كاركنان خويش، بهسازي عملكرد كاركنان خود را تضمين نمايند. بر اين اساس در پژوهش حاضر اين موضوع در صندوق تامين‌اجتماعي استان سمنان دنبال شده است. اين تحقيق با منطق قياسي، هدفي توصيفي (مطالعه موردي) را با فرآيند اجرايي كمي دنبال كرده است كه مهم‌ترین روش انتخاب ‌شده جهت استخراج اطلاعات اسناد و اطلاعات سازماني است. از مهم‌ترین ابزار مورد كاربرد در اين تحقيق مي‌توان به فيش‌‌، جداول و نمودارها اشاره داشت. بر اساس مطالعات انجام‌شده مناسب‌ترين روش جهت تحليل اطلاعات، روش تحليل پوششي داده‌هاي فازي انتخاب شد. يافته‌هاي تحقيق حاكي است، سيستم ارزشيابي سنتي حاكم در صندوق تامين‌اجتماعي استان سمنان، از كارايي كافي برخوردار نبوده و در افزايش روحيه و تمايل كاركنان تأثیری ندارد. بر اين اساس، سيستم نوين ارزشيابي تدوين‌شده بر اساس مدل تحلیل پوششی داده های فازی، بر اساس نقاط قوتي چون استقلال از رأي مديران در ارزشيابي كاركنان، توان اجرايي در شرايط عدم اطمينان، امكان حضور واحد مجازي ايده‌آل و ارزشيابي كاركنان بر اساس اهداف از پيش تعیین‌شده، جهت جايگزيني براي سيستم سنتي ارائه شد. اميد است با اجراي سيستم ارزشيابي پيشنهادي در جامعه تحقيق، در آينده تجلي بیش‌ازپیش اين بخش از مديريت خدمات بهداشتي و درماني كشور ميسر گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - یک مدل کاربردی در تشخیص و رتبه بندی فاکتورهای کلیدی موفقیت در پیاده سازی و اجرای نظام مديريت ريسك پروژه (موردکاوی: پژوهشگاه صنعت نفت)
    محمدعلی هاتفی
    مديريت ريسك پروژه عبارتست از فرايندي نظام مند براي شناسايي و ارزشيابي ريسك ها و توسعه پاسخ ها جهت كاهش تهديد ها و افزايش فرصت ها، در راستاي بهبود عملكرد پروژه. در ادبيات موضوع مديريت ريسك پروژه، برخی فاكتورها براي موفقيت مديريت ريسك، مطرح شده است اما تاکنون تلاشی برای ر چکیده کامل
    مديريت ريسك پروژه عبارتست از فرايندي نظام مند براي شناسايي و ارزشيابي ريسك ها و توسعه پاسخ ها جهت كاهش تهديد ها و افزايش فرصت ها، در راستاي بهبود عملكرد پروژه. در ادبيات موضوع مديريت ريسك پروژه، برخی فاكتورها براي موفقيت مديريت ريسك، مطرح شده است اما تاکنون تلاشی برای رتبه بندی آنها صورت نگرفته است. مقاله حاضر، یک مدل کاربردی را ارائه می دهد که در آن با استفاده از نظرات خبرگان، فاکتورهای کلیدی موفقیت مدیریت ریسک یک پروژه مفروض، شناسایی شده و رتبه بندی می شوند. قطعا داشتن اطلاعات رتبه بندی این فاکتورها می تواند نگاه مد پروژه را برای تمرکز بر نقاط بحرانی مدیریت ریسک پروژه ه، هدایت نموده و از اتلاف منابع در این زمینه، جلوگیری نماید. مدل رتبه بندی ارائه شده در این مقاله می تواند برای تحلیلگران سایر حوزه های مدیریتی، علاوه بر مدیریت ریسک پروژه نیز سودمند واقع گردد. در انتهای مقاله، مطالعه موردی صورت گرفته با اعمال مدل پیشنهادی، ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - بررسی تاثیرهوش فرهنگی و سبک رهبری تحول آفرین مدیران بر مقاومت کارکنان درمقابل تغییر
    فخریه حمیدیان پور مجید اسماعیل پور راضیه زارعی
    چکیده زمینه: یکی از مهم‏ترین چالش‏هایی که سازمان‏ها با آنها مواجه‏اند، تغییر عوامل محیطی و رقابت فزاینده‏ی جهانی است. در پاسخ به این چالش، مديريت تغيير وظيفه بسيار دشواري است. غالب تغییرات سازمانی با شکست مواجه می‏شوند. عدم همراهی کارکنان با تغییر و مقاومت آنان در مقا چکیده کامل
    چکیده زمینه: یکی از مهم‏ترین چالش‏هایی که سازمان‏ها با آنها مواجه‏اند، تغییر عوامل محیطی و رقابت فزاینده‏ی جهانی است. در پاسخ به این چالش، مديريت تغيير وظيفه بسيار دشواري است. غالب تغییرات سازمانی با شکست مواجه می‏شوند. عدم همراهی کارکنان با تغییر و مقاومت آنان در مقابل تغییر از جمله مهم‏ترین عوامل شکست تغییرات سازمانی می‏باشد. هدف: هدف این پژوهش، بررسی تاثیر دو عامل هوش فرهنگی مدیران و سبک رهبری تحول‏آفرین بر مقاومت در برابر تغییر کارکنان است. روش‏شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی و همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارکنان شرکت پتروشیمی‏جم(ایران) تشکیل می‏دهند. نمونه آماری این پژوهش شامل 260 نفر از کارکنان و 60 نفر از مدیران واحد‏های مختلف این شرکت می‏باشد. ابزار گردآوری داده‏ها پرسشنامه است. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزارSMART PLS استفاده شده است. یافته‏ها: یافته‏های این پژوهش نشان می‏دهد که هوش فرهنگی مدیران هم به طور مستقیم و هم از طریق سبک رهبری تحول‏آفرین بر مقاومت در برابر تغییر تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین سبک رهبری تحول‏آفرین بر مقاومت در برابر تغییر تاثیر مثبت و معناداری دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - آسیب شناسی دوره های آموزشی موسسات جامع علمی کاربردی مهارت استان گیلان با رویکرد سه شاخگی و به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP))
    علیرضا المئی مهناز  همتی نوعدوست گیلانی رقیه  یوسف نژاد لزرجانی
    در جامعه‌ای متناسب با شرایط خود ، فرهنگ، رشد و انحطاط خود با انواعی از انحرافات و مشکلات روبروست که تاثیرات مخربی روی فرآیند ترقی آن جامعه دارد. شناخت چنین عواملی می‌تواند مسیر حرکت جامعه را بسوی ترقی و تعامل هموار سازد، بطوری که علاوه بر درک عمل آنها و جلوگیری از تداوم چکیده کامل
    در جامعه‌ای متناسب با شرایط خود ، فرهنگ، رشد و انحطاط خود با انواعی از انحرافات و مشکلات روبروست که تاثیرات مخربی روی فرآیند ترقی آن جامعه دارد. شناخت چنین عواملی می‌تواند مسیر حرکت جامعه را بسوی ترقی و تعامل هموار سازد، بطوری که علاوه بر درک عمل آنها و جلوگیری از تداوم آن عمل با ارائه راه حل هایی به سلامت جامعه کمک نماید. آموزش و بالاخص آموزش منجر به اشتغال همانند علم در کنار عمل مانند دانشگاه علمی کاربردی از این امر مستثنی نیست. در این بین آموزشی موثر است که منجر به هدف و بازده مفید برای جامعه گردد، لذا برآنیم تا با رفع مشکلات پیش روی آموزش به این مهم نائل آییم. دراین پژوهش که به کمک خبرگان انجام شد، پس از جلسات متوالی پرسشنامه ای طراحی و پس از مسجل شدن روایی و پایایی آن شاخص های موثر را مشخص شد. ضریب آلفای کرونباخ نیز 0.831گردیده که نشان از پایایی پرسشنامه اول با طیف لیکرت دارد و وزن آنها را به کمک تحلیل سلسله مراتبی در پرسشنامه مقایسات زوجی (پرسشنامه شماره2) یافته و شاخص های آسیب پذیر، اولویت بندی و در اختیار مدیر برای تصمیم گیری قرار گرفت. پیشنهاد می گردد از این مدل ترکیبی برای سایر موسسات آموزشی استفاده گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - رویکرد کارآفرینی، رویکرد غالب خلق استراتژی در شرکت های موفق ایران
    سید محمود حسینی بهمن حاجی پور هوشنگ نظامی وند چگینی
    شناسایی استراتژی های ناب و مناسب از دغدغه های اصلی مدیران و رهبران سازمانها به شمار می رود و این موضوع در مدیریت نیز تبدیل به موضوعی مهم برای تحقیق و پژوهش شده است. بسیاری از اندیشمندان حوزه مدیریت استراتژیک تلاش کرده اند تا رویکردها یا سبک های متعددی برای خلق استراتژی چکیده کامل
    شناسایی استراتژی های ناب و مناسب از دغدغه های اصلی مدیران و رهبران سازمانها به شمار می رود و این موضوع در مدیریت نیز تبدیل به موضوعی مهم برای تحقیق و پژوهش شده است. بسیاری از اندیشمندان حوزه مدیریت استراتژیک تلاش کرده اند تا رویکردها یا سبک های متعددی برای خلق استراتژی در سازمانها ارائه کنند. یکی از شیوه های شناسایی رویکردهای خلق استراتژی بررسی نحوه هدایت و رهبری سازمانهای موفق است. بررسی این سازمانها می تواند روش های قابل اتکای خلق استراتژی را معرفی نماید. این مقاله نتیجه یک مطالعه گسترده در خصوص رویکردهای خلق استراتژی در سازمانهای ایرانی را ارائه می کند. ابتدا با بکارگیری روش آماری تاکسونومی تلاش شده است تا در بین 29 شرکت عضو گروه های مختلف صنعتی 5 شرکت موفق که در بیشتر سالهای 1380 تا 1392 رتبه های نخست گروه صنعتی خود را بدست آورده اند شناسایی شود. برای این منظور از 6 شاخص عملکرد بازده دارایی،حاشیه سود،بهره وری نیروی انسانی ،سهم بازار ، نرخ رشد فروش و نرخ رشد سودآوری استفاده شده است. پس از شناسایی این شرکت ها روند تحول آنها بررسی و مهمترین استراتژی هایی که موجب موفقیت آنها شده است تعیین شد. در نهایت با استفاده از مطالعه ای پرسشنامه ای و بهره گیری از مشارکت بیش از 150 مدیر ارشد و میانی این سازمانها رویکرد خلق استراتژی های آنها شناسایی شد. رویکرد کارآفرینی در خلق استراتژی برای این سازمانها و در مقایسه با رویکردرسمی یا برنامه ریزی استراتژیک، رویکرد اقدام اکتشافانه و رویکرد یادگیری استراتژیک کارآمد تر بوده است و در برخی از سازمانها نیز از تلفیقی از دو رویکرد رسمی یا برنامه ریزی استراتژیک و کارآفرینی است که منشاء استراتژی های آنها بوده است. بدین ترتیب پیداست که در مجموعه مورد بررسی این رویکرد کارآفرینی است که می تواند برای خلق استراتژی های موفق قابل اتکا باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی: نقش تعدیلگر توانمندسازی کارکنان
    امیر  غفوریان شاگردی امید بهبودی
    هدف این تحقیق بررسی نقش توانمندسازی کارکنان در رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهدسازمانی آنان است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی – همبستگی بوده که به شیوه تمام شماری، تعداد 80 پرسشنامه بین پرسنل شاغل در بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) شهرستان کلات توزیع شد. در این پژوهش ابزار ج چکیده کامل
    هدف این تحقیق بررسی نقش توانمندسازی کارکنان در رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهدسازمانی آنان است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی – همبستگی بوده که به شیوه تمام شماری، تعداد 80 پرسشنامه بین پرسنل شاغل در بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) شهرستان کلات توزیع شد. در این پژوهش ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ی، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1973)، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر (1990)،و پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (1996) است. برای تعیین ضریب پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفاکرونباخ استفاده شده که مقدار ضریب بدست آمده برای سه پرسشنامه مذکور به ترتیب 85% ، 78% و 92% بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون چندگانه و مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافتـه های پژوهش نشـان می دهـد که کیفیت زندگی کاری با تعهدسازمانی در ارتباط بوده و بر آن اثر گذار است ، همچنین وجود رابطه بین کیفیت زندگی کاری با توانمندسازی کارکنان با احتمال 99 درصد شناسایی شده است . همچنین وجود رابطه معنادار بین توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمانی با احتمال 99 درصد شناسایی شده است . علاوه بر این تاثیرات، یافته های تحقیق حاکی از تاثیر غیر مستقیم کیفیت زندگی کاری بر تعهدسازمانی است که این تاثیر با احتمال 99 درصد مشخص شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - بررسی تاثیر طراحی پرتال سبک زندگی بر تغییر سبک زندگی
    محمد رضا  تقوا کامران  فیضی سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی سمیرا  قندچی
    با توجه به گستردگی و پیچیدگی جامعه انسانی و همچنین با ورود فناوری اطلاعات به زندگی بشر سبک و سیاق زندگی تغییر چشمگیری داشته است و توانسته است ابعاد مختلفی از زندگی انسان را تحت تاثیر قرار دهد. این پژوهش به بررسی تاثیر یکی از زمینه های فناوری اطلاعات تحت عنوان پرتال سبک چکیده کامل
    با توجه به گستردگی و پیچیدگی جامعه انسانی و همچنین با ورود فناوری اطلاعات به زندگی بشر سبک و سیاق زندگی تغییر چشمگیری داشته است و توانسته است ابعاد مختلفی از زندگی انسان را تحت تاثیر قرار دهد. این پژوهش به بررسی تاثیر یکی از زمینه های فناوری اطلاعات تحت عنوان پرتال سبک زندگی و تاثیر آن بر تغییر سبک زندگی اختصاص دارد. هدف اصلی این تحقیق مشخص کردن تاثیرگذاری طراحی مدل پرتال سبک زندگی بر تغییر سبک زندگی می‌باشد. بدین منظور ابتدا از مرور ادبیات به استخراج ابعاد تاثیرگذار بر سبک زندگی پرداخته سپس توسط خبرگان جامعه شناسی این ابعاد مورد تایید قرار گرفته است. با مطالعه کتابخانه‌ای، مصاحبه عمیق و روش دلفی توسط خبرگان فناوری اطلاعات عوامل تاثیرگذار بر طراحی پرتال سبک زندگی استخراج شده است. روش پژوهش پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق: دانشجویان دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشگاه تهران، تربیت مدرس و دانشجویان ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و خبرگان فناوری اطلاعات در برخی از شرکت‌های انفورماتیک واقع در شهر تهران می‌باشند.از بین جامعه اماری 100 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نمونه گیری شده و اطلاعات مورد نیاز به کمک ابزار پرسشنامه جمع آوری شد. یافته های پژوهش تاثیر طراحی پرتال را برتغییر سبک زندگی و عوامل موثر بر طراحی پرتال را با اطمینان 99 درصد مورد تایید قرار داد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - ارایه یک مدل ارزیابی کارآفرینی سازمانی با رویکرد مدل تعالی سازمانی (EFQM) با استفاده از تکنیک یکپارچه‌سازی دیمتل و فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی (F.D.ANP)
    کاظم  نصیری کاشانی فضل‌الله جمالو لیلا کیانی
    تغییرات و تحولات پر شتاب دنیای کنونی، نحوه رقابت شرکت‌ها را دگرگون ساخته و ذینفعان سازمانی را در مواجهه با دنيايي پر از چالش قرار داده است. در این محیط پر از تلاطم، كارآفريني سازمانی قابليتي است كه به عنوان پديده‌اي نوين در اقتصاد، مي‌تواند نظام‌هاي امروزي را در اين ب چکیده کامل
    تغییرات و تحولات پر شتاب دنیای کنونی، نحوه رقابت شرکت‌ها را دگرگون ساخته و ذینفعان سازمانی را در مواجهه با دنيايي پر از چالش قرار داده است. در این محیط پر از تلاطم، كارآفريني سازمانی قابليتي است كه به عنوان پديده‌اي نوين در اقتصاد، مي‌تواند نظام‌هاي امروزي را در اين برهه حساس، نجات داده و نقش موثرتری در توسعه و پيشرفت اقتصادي كشورها ايفا نماید. امروزه مدل‌های تعالی سازمانی نیز از نقش موثری در اشاعه عوامل کلیدی موفقیت سازمانی برخوردارند و بهبود عملکرد را به ارمغان می‌آورند. این مدل‌ها با ارایه معیارهای ارزیابي در دو بخش توانمندسازها و نتایج، خطوط راهنمایي برای سازمان‌ها ایجاد نموده اند تا آنها بتوانند پیشرفت و عملکردهای خود را در زمینه کیفیت و تعالي سازماني اندازه‌گیری نمایند. پس با اتکا بر توانمندسازهای مدل تعالی سازمانی EFQM می‌توان زیرساخت‌ها و قابلیت‌های مورد نیاز کارآفرینی سازمانی را ایجاد نمود. لذا پس از شناسایی عوامل موثر بر پیاده‌سازی کارآفرینی سازمانی، این ویژگی‌ها با توجه به ماهیت‌شان در 4 معیار اصلی "رهبری"، "خط مشی و استراتژی"، "کارکنان" و "شراکت‌ها، منابع و فرآیندها" که همگی از ارکان توانمندساز مدل EFQM است، دسته‌بندی می‌شوند. این مقاله یک روش مدلسازی تحلیلی است که روابط بسیار کیفی میان عناصر کارآفرینی را عملیاتی می‌سازد. جهت تعیین روابط علی و معلولی و ضرایب وزنی اهمیت نسبی هر عنصر در مدل، از رویکرد یکپارچه‌سازی دیمتل‌فازی و مدل‌سازی فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در سطح معیارهای اصلی، "رهبری" دارای بیشترین شدت اثرگذاری و معیار "کارکنان" دارای بیشترین ضریب وزنی اهمیت نسبی است. همچنین در بخش زیرمعیارها "حمایت مدیریت ارشد" از لحاظ ضریب وزنی اهمیت نسبی و شدت اثرگذاری رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. مدل ارزیابی کارآفرینی سازمانی ارائه شده در پژوهش مدلی جامع است که قابلیت بکارگیری در سازمان‌های مختلف را دارد. این مدل در سازمان توسعه برق ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - تحلیل کارکردی نظام نوآوری ایران مبتنی بر مطالعات منتخب
    جواد سلطان زاده کاوس  حیدری حمیده دباغی حمید امین اسماعیلی رضا انصاری
    عملکرد نظام نوآوری يكي از مهم‌ترین مؤلفه‌هاي برنامه‌ريزي براي شکوفایی اقتصادي، اجتماعي، تأمين امنيت و رفاه جامعه است. دستاوردهای اندک در حوزه‌های نوآوری و اقتصادی، و عدم دستیابی به اهداف علمی کشور، حکایت از وجود چالش‌هایی در نظام نوآوری ایران دارد. حال‌آنکه بهبود وضعیت چکیده کامل
    عملکرد نظام نوآوری يكي از مهم‌ترین مؤلفه‌هاي برنامه‌ريزي براي شکوفایی اقتصادي، اجتماعي، تأمين امنيت و رفاه جامعه است. دستاوردهای اندک در حوزه‌های نوآوری و اقتصادی، و عدم دستیابی به اهداف علمی کشور، حکایت از وجود چالش‌هایی در نظام نوآوری ایران دارد. حال‌آنکه بهبود وضعیت نظام ملی نوآوری ایران، نیازمند سیاست‌گذاری یکپارچه، همسو و مشخص است. نوعی از سیاست‌گذاری که بتوان بر اساس آن به تعیین سهم و نرخ مشارکت هر یک از بازیگران این نظام، و راهبردهای کلی پرداخت و بر بهره وری نظام ملی نوآوری افزود. اما حصول این امر مهم، جز در بستر سیاستی واحد، جامع و به‌دور از تشتت و تضاد سیاستی و فکری پشتیبان آن، ممکن نیست. در این راستا استفاده از معیارها و سنجه‌ های تنظیم‌گر، تسهیل گر و مبتنی بر پذیرش اجتماع متخصصان این حوزه، حائز اهمیت است تا بتوان بر اساس آن به شناسایی کاستی‌های فعلی در نظام ملی نوآوری و همچنین ارزیابی سیاست‌های فعلی این نظام پرداخت و راه را برای سیاست‌های کاربردی و راهبردی در آینده نیز، بهبود بخشید. در مقاله حاضر با توجه به اهمیت مشخص نمودن سنجه‌ای معیار و کارکردی، ابتدا با استفاده از روش مطالعه کتابخانه‌ای به مروری بر ادبیات و مطالعات موجود پیرامون نظام ملی نوآوری پرداخته و پنج سطح کارکردی مبتنی بر رویکرد کارکردی تدوین شد. سپس با کاربست پنج سطح کارکردی به‌دست‌آمده که شامل سطوح مدیریت و سیاست‌گذاری، خلق و اخذ دانش، انتشار دانش، به‌کارگیری دانش و زیرساخت‌ها می‌باشد، به مروری بر کاستی‌ها و چالش‌های مطرح شده متخصصان حوزه نوآوری از خلال 16 مقاله داخلی پرداخته و برای هر سطح کارکردی هم از منظر نظری و هم کاربردی و کارکردی، مصادیقی ارائه شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد که 159 ضعف و کاستی از منظر متخصصان داخلی در نظام ملی نوآوری ایران قابل‌بازشناسی است که در قالب 43 شاخص زیرمجموعه 5 سطح کارکردی فوق قرار می‌گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی: نقش تعدیلگر توانمندسازی کارکنان
    امید بهبودی
    هدف این تحقیق بررسی نقش توانمندسازی کارکنان در رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهدسازمانی آنان است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی – همبستگی بوده که به شیوه تمام شماری، تعداد 80 پرسشنامه بین پرسنل شاغل در بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) شهرستان کلات توزیع شد. در این پژوهش ابزار ج چکیده کامل
    هدف این تحقیق بررسی نقش توانمندسازی کارکنان در رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهدسازمانی آنان است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی – همبستگی بوده که به شیوه تمام شماری، تعداد 80 پرسشنامه بین پرسنل شاغل در بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) شهرستان کلات توزیع شد. در این پژوهش ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ی، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1973)، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر (1990)،و پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (1996) است. برای تعیین ضریب پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفاکرونباخ استفاده شده که مقدار ضریب بدست آمده برای سه پرسشنامه مذکور به ترتیب 85% ، 78% و 92% بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون چندگانه و مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافتـه های پژوهش نشـان می دهـد که کیفیت زندگی کاری با تعهدسازمانی در ارتباط بوده و بر آن اثر گذار است ، همچنین وجود رابطه بین کیفیت زندگی کاری با توانمندسازی کارکنان با احتمال 99 درصد شناسایی شده است . همچنین وجود رابطه معنادار بین توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمانی با احتمال 99 درصد شناسایی شده است . علاوه بر این تاثیرات، یافته های تحقیق حاکی از تاثیر غیر مستقیم کیفیت زندگی کاری بر تعهدسازمانی است که این تاثیر با عدد 0.45 و با احتمال 99 درصد مشخص شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - انتخاب بهترین تامین کننده با یک سیستم پشتیبان تصمیم مبتنی بر شبکه عصبی خودسازمانده در پروژه های نفتی
    میثم جعفری اسکندری مصطفی  یوسفی طزرجان
    فرایند انتخاب تأمین کننده مناسبی که قادر به فراهم کردن نیاز خریدار از نظر محصولات با کیفیت، با قیمت مناسب و در زمان و حجم مناسب باشد یکی از ضروری ترین فعالیت ها برای ایجاد زنجیره تأمین مناسب است. ماهیت این تصمیمات معمولأ پیچیده و ساختار نیافته است. در این پژوهش تصمیم گی چکیده کامل
    فرایند انتخاب تأمین کننده مناسبی که قادر به فراهم کردن نیاز خریدار از نظر محصولات با کیفیت، با قیمت مناسب و در زمان و حجم مناسب باشد یکی از ضروری ترین فعالیت ها برای ایجاد زنجیره تأمین مناسب است. ماهیت این تصمیمات معمولأ پیچیده و ساختار نیافته است. در این پژوهش تصمیم گیری با استفاده از شبکه عصبی خود سازمانده برای انتخاب تأمین کننده مناسب در یک محیط تصمیم گیری ارائه شده است. با استفاده از تکنیک شبکه عصبی خود سازمانده تامین‌کنندگان موجود خوشه‌بندی می‌شوند و با توجه به معیار مد نظر، خوشه برتر معرفی می‌گردد. با حضور تامین‌کننده جدید معیارهای وی با خوشه برنده مقایسه گردیده و در مورد رد یا پذیرش تامین‌کننده تصمیم‌گیری می‌شود. خروجی این مدل انتخاب تامین‌کنندگان مناسب و بررسی شرایط تامین‌کنندگان جدید می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - ارائه مدلی شاخص برای بومی‌سازی فناوری در صنعت پتروشیمی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره فازی
    محمدعلي شفيعا علیرضا علی احمدی علی بنیادی نائینی میر حمید تقوی
    مفهوم فناوری بومی و بومی‌کردن فناوری سال‌هاست که موردبحث محافل گوناگون به‌ویژه مجامع علمی و فناوری کشورهای در حال رشد است. بابیان این واژه‌ها، اغلب ذهن‌ها به‌سوی صنعت سنتی متمرکز می‌شوند. اما در مباحث مربوط به فرآیند انتقال فناوری و لزوم برخورد آگاهانه با فناوری‌های وار چکیده کامل
    مفهوم فناوری بومی و بومی‌کردن فناوری سال‌هاست که موردبحث محافل گوناگون به‌ویژه مجامع علمی و فناوری کشورهای در حال رشد است. بابیان این واژه‌ها، اغلب ذهن‌ها به‌سوی صنعت سنتی متمرکز می‌شوند. اما در مباحث مربوط به فرآیند انتقال فناوری و لزوم برخورد آگاهانه با فناوری‌های وارداتی، مفهوم این واژه به ایجاد ساختار و زمینه‌ای برای درک و کشف دانش فنی فناوری وارداتی اشاره دارد و در واقع، مؤید تحقق فرآیندی است که شامل یادگیری، جذب و اصلاح و انطباق، توسعه داخلی و اعمال تغییرات کوچک و بزرگ و بالاخره، تسلط بر فناوری وارداتی، انجام نوآوری و اشاعه آن است. جامعه آماری این تحقیق، 40 نفر از مدیران، کارشناسان و خبرگان صنعت پتروشیمی می باشند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در این پژوهش، عوامل مؤثر بر بومی‌سازی فناوری با تکیه ‌بر ادبیات تحقیق و بررسی مطالعات پژوهشگران این حوزه و تجارب موفق بومی‌سازی فناوری در ایران با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساخت‌یافته با خبرگان صنعت پتروشیمی و روش اعتباریابی در تحقیقات کیفی استخراج شدند. در بخش کمی تحقیق، روش تصمیم گیری چندمعیاره بکار برده شده است. برای رتبه‌بندی معیارها و زیرمعیارهای مؤثر بر هر مدل از فن تحلیل شبکه‌ای فازی، برای تعیین روابط درونی معیارها از فن دیمتل فازی و برای رتبه‌بندی مدل‌ها و انتخاب مدل برتر از تاپسیس فازی استفاده شده است. نتایج تحلیل نشان می‌دهند که مدلی برتر از بین مدل‌های موجود بومی‌سازی فناوری برای صنعت پتروشیمی وجود دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - ارایه یک مدل ارزیابی کارآفرینی سازمانی با رویکرد مدل تعالی سازمانی (EFQM) با استفاده از تکنیک یکپارچه‌سازی دیمتل و فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی (F.D.ANP)
    کاظم نصیری کاشانی
    تغییرات و تحولات پر شتاب دنیای کنونی، نحوه رقابت شرکت‌ها را دگرگون ساخته و ذینفعان سازمانی را در مواجهه با دنيايي پر از چالش قرار داده است. در این محیط پر از تلاطم، كارآفريني سازمانی قابليتي است كه به عنوان پديده‌اي نوين در اقتصاد، مي‌تواند نظام‌هاي امروزي را در اين بره چکیده کامل
    تغییرات و تحولات پر شتاب دنیای کنونی، نحوه رقابت شرکت‌ها را دگرگون ساخته و ذینفعان سازمانی را در مواجهه با دنيايي پر از چالش قرار داده است. در این محیط پر از تلاطم، كارآفريني سازمانی قابليتي است كه به عنوان پديده‌اي نوين در اقتصاد، مي‌تواند نظام‌هاي امروزي را در اين برهه حساس، نجات داده و نقش موثرتری در توسعه و پيشرفت اقتصادي كشورها ايفا نماید. امروزه مدل‌های تعالی سازمانی نیز از نقش موثری در اشاعه عوامل کلیدی موفقیت سازمانی برخوردارند و بهبود عملکرد را به ارمغان می‌آورند. این مدل‌ها با ارایه معیارهای ارزیابي در دو بخش توانمندسازها و نتایج، خطوط راهنمایي برای سازمان‌ها ایجاد نموده اند تا آنها بتوانند پیشرفت و عملکردهای خود را در زمینه کیفیت و تعالي سازماني اندازه‌گیری نمایند. پس با اتکا بر توانمندسازهای مدل تعالی سازمانی EFQM می‌توان زیرساخت‌ها و قابلیت‌های مورد نیاز کارآفرینی سازمانی را ایجاد نمود. لذا پس از شناسایی عوامل موثر بر پیاده‌سازی کارآفرینی سازمانی، این ویژگی‌ها با توجه به ماهیت‌شان در 4 معیار اصلی "رهبری"، "خط مشی و استراتژی"، "کارکنان" و "شراکت‌ها، منابع و فرآیندها" که همگی از ارکان توانمندساز مدل EFQM است، دسته‌بندی می‌شوند. این مقاله یک روش مدلسازی تحلیلی است که روابط بسیار کیفی میان عناصر کارآفرینی را عملیاتی می‌سازد. جهت تعیین روابط علی و معلولی و ضرایب وزنی اهمیت نسبی هر عنصر در مدل، از رویکرد یکپارچه‌سازی دیمتل‌فازی و مدل‌سازی فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در سطح معیارهای اصلی، "رهبری" دارای بیشترین شدت اثرگذاری و معیار "کارکنان" دارای بیشترین ضریب وزنی اهمیت نسبی است. همچنین در بخش زیرمعیارها "حمایت مدیریت ارشد" از لحاظ ضریب وزنی اهمیت نسبی و شدت اثرگذاری رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. مدل ارزیابی کارآفرینی سازمانی ارائه شده در پژوهش مدلی جامع است که قابلیت بکارگیری در سازمان‌های مختلف را دارد. این مدل در سازمان توسعه برق ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - بررسی جایگاه داده¬کاوی در فرآیند مدیریت دانش و ارائه مدل مفهومی جهت استخراج دانش (پیاده¬سازی عملیاتی وگام به گام مدل پیشنهادی بر پایگاه داده یک اپراتور تلفن همراه)
    سید علیرضا  میر محمد صادقی مهدی مغان سیاوش  علیخانی محمد حسین  نوری
    با توجه به افزایش رقابت در بین سازمان ها اتخاذ تصمیمات بهینه در فرآیند کسب و کار اهمیت بسیاری یافته است. گسترش تکنولوژی های ارتباطی و کاهش هزینه نگهداری اطلاعات منجر به سهولت دستیابی سازمان ها به اطلاعات متنوع در مورد بازار و ذخیره سازی منابع اطلاعاتی شده است. در نتیجه چکیده کامل
    با توجه به افزایش رقابت در بین سازمان ها اتخاذ تصمیمات بهینه در فرآیند کسب و کار اهمیت بسیاری یافته است. گسترش تکنولوژی های ارتباطی و کاهش هزینه نگهداری اطلاعات منجر به سهولت دستیابی سازمان ها به اطلاعات متنوع در مورد بازار و ذخیره سازی منابع اطلاعاتی شده است. در نتیجه سازمان ها قادرند تا بابهره گیری از این اطلاعات به شکل مستمر بر پایه دانشی خود بیفزایند. ارزیابی این منابع داده ای و تبدیل آنها به دانش قابل اتکا و قابل استفاده نیازمند ابزارها و فرآیندهای خاصی است. اینکه سازمان ها چگونه از ان منابع اطلاعاتی استفاده کنند و نقش این منابع در فرآیند مدیریت دانش سازمانی چیست به عنوان یک چالش مهم و تاثیرگذار در فرآیند یادگیری سازمانی مطرح است. برای ارزیابی و استخراج دانش از میان داده های موجود الگوریتم ها و نرم افزارهای متفاوتی ارائه شده است. مساله اساسی ارائه فرآیندی سیستماتیک برای استفاده اصولی از این منابع و ابزارها در جهت تقویت سیستم تصمیم سازی سازمان است. در این پژوهش تلاش شده تا ضمن معرفی فرآیند داده کاوی، نقش آن درفرآیند استخراج دانش تبیین و ضمن تأکید بر تعامل سازنده با متخصص کسب و کار و متخصص داده کاوی در مدل پیشنهادی این مدل به شکل گام به گام و عملیاتی بر پایگاه داده یک اپراتور تلفن همراه جهت کشف دانش مشتری به کار گرفته شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    18 - بررسی تأثیر سازوکارهای تخصیص منابع مالی درون دانشگاهی بر عملکرد آموزشی و پژوهشی گروه‌های آموزشی
    فرزانه قاسمی حمید فرهادی راد مسعود خداپناه محمد رضا آخوند
    هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سازوکار تخصیص منابع مالی درون دانشگاهی بر عملکرد آموزشی و پژوهشی گروه‌های آموزشی بود. پژوهش حاضر ازنظر هدف در گروه تحقیقات نظری- کاربردی بوده و ازنظر روش از نوع توصیفی- تحلیلی و روش همبستگي است.13 دانشکده و 53 گروه آموزشی دانشگاه شهید چمر چکیده کامل
    هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سازوکار تخصیص منابع مالی درون دانشگاهی بر عملکرد آموزشی و پژوهشی گروه‌های آموزشی بود. پژوهش حاضر ازنظر هدف در گروه تحقیقات نظری- کاربردی بوده و ازنظر روش از نوع توصیفی- تحلیلی و روش همبستگي است.13 دانشکده و 53 گروه آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز به‌عنوان جامعه آماري انتخاب و داده‌هاي آماري در خصوص همه دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی دانشگاه گردآوری‌شده است. به‌منظور جمع‌آ‌وري داده‌هاي موردنیاز در قلمرو زماني 92-1389، چک‌لیست‌های ساخته شده و با مطالعه اسناد، اطلاعات و مدارك موجود در واحدهای سازمانی دانشگاه استفاده، داده ها جمع آوری گردید. به‌منظور تعيين روابط بين متغيرها و برازش الگوهای رگرسیونی موردنظر از آمار استنباطي و روش آماري الگو‌سازي چند سطحي استفاده‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که: 1- داده‌ها از ساختار يكسان و همگني برخوردار نبوده و بين واحدهاي زماني و بين گروه‌هاي آموزشي ناهمساني وجود دارد. ميزان آماره محاسبه‌شده برای عملکرد پژوهشی ( ) و عملکرد آموزشی( ) نشان‌دهنده ضرورت به‌کارگیری الگوسازي چند سطحی است.2- عملکرد پژوهشی و عملکرد آموزشی گروه‌های آموزشی به ازای هر عضو هیئت‌علمی در طول دوره موردبررسی با تغییراتی مواجه و روند کلی این شاخص‌ها افزایشی بوده است. 3- هر یک از گروه‌ها روند افزایش عملکردی متفاوتی را تجربه کرده است. 4- سازوکارهای تخصیص منابع مالی، عملکرد پژوهشی و عملکرد آموزشی گروه ها را به‌طور معنی‌داری تحت تأثیر قرار می‌دهد. پرونده مقاله