مقاله


کد مقاله : 139506171031223315

عنوان مقاله : عناصر سازمانی مؤثر و نتایج همکاری رقابتی میان ویژه‌کاری‌ها در صنایع کوچک و متوسط

نشریه شماره : 51 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 684

فایل های مقاله : 546 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین رحمان سرشت hrahmanseresht2007@gmail.com استاد دکترا
2 بهرام جبارزاده کرباسی bahram_jabarzadeh@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

با توجه به شرایط متغیر و ناپایدار محیطی، شرکت‌ها برای ادامه حیات خود و داشتن موقعیت رقابتی مناسب همواره نیازمند بهره‌گیری مناسب از دانش موجود در سازمان هستند. استفاده از این منبع بدون داشتن ساختار و رهبری مناسب امکان‌پذیر نیست. وجود ساختار و رهبری مناسب می‌تواند ضمن ایجاد رقابت برای خلق دانش جدید، با فراهم کردن فضای مناسب همکاری، شرایط تسهیم دانش خلق شده را نیز ایجاد کند. بر این اساس در این مطالعه به بررسی عناصر سازمانی مؤثر و همچنین نتایج همکاری رقابتی میان ویژه‌کاری‌ها در صنایع کوچک و متوسط پرداخته شد. نوع تحقيق علّی است و نمونه‌ی آماري اين پژوهش، 165 نفر از کارکنان و مديران شاغل در شرکت‌های مستقر در نواحی صنعتی شهر کرمان و ابزار گردآوري داده‌ها پرسش‌نامه است. پایایی پرسشنامه برای متغیرهای رهبری ملاحظه‌کارانه، رهبری مشارکتی، رسمیت، تمرکز، همکاری رقابتی میان ویژه‌کاری و سازوکارهای ترکیب دانش به ترتیب، 81/0، 70/0، 72/0، 70/0، 91/0 و 84/0 به دست آمد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رهبری ملاحظه‌کارانه و رسمیت بر همکاری رقابتی میان ویژه‌کاری اثرگذارند. اما رهبری مشارکتی و تمرکز اثری بر همکاری رقابتی میان ویژه‌کاری ندارند. همچنین نتایج نشان دادند که همکاری رقابتی میان ویژه‌کاری اثری مثبت و معنادار بر سازوکارهای ترکیب دانش دارند.