مقاله


کد مقاله : 139507121418413531

عنوان مقاله : ارائه مدل سنجش میزان تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه های فکری در یک مرکز دانش بنیان

نشریه شماره : 46 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 1646

فایل های مقاله : 408 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 پيمان اخوان Akhavan@iust.ac.ir دانشیار دکترا
2 محمدرضا زاهدی Zahedy182@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

چالش های محیطی سازمانها را مجبور به استفاده از مدیریت دانش و سرمایه فکری کرده است. به نظر می رسد که دانش برای سازمانها بسیار حیاتی می باشد. اقتصاد کنونی مزیت رقابتی شرکتها بر پایه دارایی نامشهود و سرمایه فکری است که با برقراری ارتباطات مناسب با مشتریان و کسب تجربه لازم در این مسیر و با اتکا به دانش و تکنیکهای سازمانی و مهارتهای تخصصی این امر را محقق ساخته اند زمانی که شرکتها از اقتصاد صنعتی به سمت اقتصاد دانشی حرکت می کنند با چالشهای بزرگی مانند پویایی و عدم اطمینان و پیچیدگی رو به رو هستند لذا دراین شرایط نیاز به آگاهی بیشتر در مورد سرمایه فکری و کنترل آنی آن فزونی می يابدو لذا این موضوع باعث شده است که شرکتها دارایی نا مشهود خود را شناسایی و مدیریت کنند. در این تحقیق ما تاثیر فرآیندهای مدیریت دانش را بر سرمایه فکری را در یک مرکز دانش بنیان سنجیدیم و پی بردیم که فرآیندهای مدیریت دانش تاثیر معناداری بر سرمایه فکری دارند لذا جهت بارور کردن سرمایه فکری می توان از فرآیندهای دانش و تغییر در ابعاد آن استفاده نمود.