مقاله


کد مقاله : 139508221819503926

عنوان مقاله : ارائه مدل ساختاری تفسیری جهت مدیریت ادعا در پروژه های عمرانی

نشریه شماره : 57 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 845

فایل های مقاله : 0/98 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید ابوالفضل موسوی abolfazlmousavi93@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 مرتضی باقرپور bagherpour@iust.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

مدیریت ادعا از جمله مهمترین مباحث و چالش های پروژه ها در دنیاست که بسیاری از ذینفعان پروژه ها، آن را از مخرب ترین اتفاقات در صنعت ساخت می دانند. افزایش ادعاها در صنعت ساخت با حصول اهداف اصلی سه گانه مدیریت پروژه (زمان، هزینه و کیفیت) رابطه معکوس دارد به طوری که افزایش ادعاها، سبب افزایش زمان و هزینه ها و کاهش کیفیت پروژه ها می گردد. ادعاها به ویژگی‌های ذاتی در صنعت ساخت تبدیل شده‌اند. اگرچه در هیچ پروژه‌ای نمی‌توان احتمال بروز ادعاها را از میان برد، اما می‌توان با شناسایی علل اصلی ایجاد ادعاها و رابطه میان آنها، تا حد زیادی از وقوع آنها در پروژه‌های آتی جلوگیری کرد. در همین راستا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان ، تعداد 34 علت ایجاد ادعا در پروژه های عمرانی به دست آمده است که به وسیله پرسشنامه ای شامل احتمال وقوع و شدت تاثیر، میان عوامل پروژه شامل کارفرما، مشاور و پیمانکاران پروژه های عمرانی که شرایط خبرگی را دارند، توزیع گردید و با بررسی نتایج جمع آوری شده، رتبه بندی علل و مهم ترین علل ایجاد ادعا شامل 10 علت اصلی، بر اساس شاخص اهمیت تعیین شده است. سپس با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری، مدل روابط میان علل ایجاد ادعا در پروژه های عمرانی ترسیم گردید. درانتها نیز راهکارهایی جهت پیشگیری و مدیریت ادعاها بر اساس مدل به دست آمده در 4 مرحله از فرایند پروژه ارائه می گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد4 علت"انتخاب پیمانکار بر مبنای قیمت پایین تر و بدون در نظر گرفتن صلاحیت و توانایی فنی"،" قیمت پایین قرارداد به دلیل رقابت بالا"،"ابهام و تناقض در اسناد یا مفاد قرارداد"،" تغییرات شدید و غیر منتظره در نرخ ارز و بهره بانکی"، از بالاترین قدرت نفوذ و اثرگذاری بر دیگر علل برخوردارند و در نتیجه دارای بالاترین اهمیت در کاهش و پیشگیری از بروز ادعاها می باشند.