• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ارائه مدل ساختاری تفسیری جهت مدیریت ادعا در پروژه های عمرانی
    سید ابوالفضل موسوی مرتضی باقرپور
    مدیریت ادعا از جمله مهمترین مباحث و چالش های پروژه ها در دنیاست که بسیاری از ذینفعان پروژه ها، آن را از مخرب ترین اتفاقات در صنعت ساخت می دانند. افزایش ادعاها در صنعت ساخت با حصول اهداف اصلی سه گانه مدیریت پروژه (زمان، هزینه و کیفیت) رابطه معکوس دارد به طوری که افزایش ا چکیده کامل
    مدیریت ادعا از جمله مهمترین مباحث و چالش های پروژه ها در دنیاست که بسیاری از ذینفعان پروژه ها، آن را از مخرب ترین اتفاقات در صنعت ساخت می دانند. افزایش ادعاها در صنعت ساخت با حصول اهداف اصلی سه گانه مدیریت پروژه (زمان، هزینه و کیفیت) رابطه معکوس دارد به طوری که افزایش ادعاها، سبب افزایش زمان و هزینه ها و کاهش کیفیت پروژه ها می گردد. ادعاها به ویژگی‌های ذاتی در صنعت ساخت تبدیل شده‌اند. اگرچه در هیچ پروژه‌ای نمی‌توان احتمال بروز ادعاها را از میان برد، اما می‌توان با شناسایی علل اصلی ایجاد ادعاها و رابطه میان آنها، تا حد زیادی از وقوع آنها در پروژه‌های آتی جلوگیری کرد. در همین راستا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان ، تعداد 34 علت ایجاد ادعا در پروژه های عمرانی به دست آمده است که به وسیله پرسشنامه ای شامل احتمال وقوع و شدت تاثیر، میان عوامل پروژه شامل کارفرما، مشاور و پیمانکاران پروژه های عمرانی که شرایط خبرگی را دارند، توزیع گردید و با بررسی نتایج جمع آوری شده، رتبه بندی علل و مهم ترین علل ایجاد ادعا شامل 10 علت اصلی، بر اساس شاخص اهمیت تعیین شده است. سپس با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری، مدل روابط میان علل ایجاد ادعا در پروژه های عمرانی ترسیم گردید. درانتها نیز راهکارهایی جهت پیشگیری و مدیریت ادعاها بر اساس مدل به دست آمده در 4 مرحله از فرایند پروژه ارائه می گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد4 علت"انتخاب پیمانکار بر مبنای قیمت پایین تر و بدون در نظر گرفتن صلاحیت و توانایی فنی"،" قیمت پایین قرارداد به دلیل رقابت بالا"،"ابهام و تناقض در اسناد یا مفاد قرارداد"،" تغییرات شدید و غیر منتظره در نرخ ارز و بهره بانکی"، از بالاترین قدرت نفوذ و اثرگذاری بر دیگر علل برخوردارند و در نتیجه دارای بالاترین اهمیت در کاهش و پیشگیری از بروز ادعاها می باشند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - طراحي مدل مديريتي براي پذيرش فناوري هاي نوين رسانه اي (با تاكيد بر همگرايي رسانه ها )
    بابك راهنورد كامران محمد خاني علي اكبر فرهنگي اميرحسين محمد داوودي
    اين پژوهش با هدف طراحي مدل پذيرش فناوري هاي نوين رسانه اي (با تاكيد بر همگرايي رسانه ها) تدوين گرديد كه روش اجراي پژوهش با توجه به هدف از نوع تحقيقات کاربردي، شيوه اجراء توصيفي و نحوه گردآوري داده ها به صورت تركيبي(كيفي و كمي) است، بطوريكه در ابتدا با مطالعه ادبيات و پي چکیده کامل
    اين پژوهش با هدف طراحي مدل پذيرش فناوري هاي نوين رسانه اي (با تاكيد بر همگرايي رسانه ها) تدوين گرديد كه روش اجراي پژوهش با توجه به هدف از نوع تحقيقات کاربردي، شيوه اجراء توصيفي و نحوه گردآوري داده ها به صورت تركيبي(كيفي و كمي) است، بطوريكه در ابتدا با مطالعه ادبيات و پيشنيه پژوهش هاي در حوزه پذيرش و انتقال فناوري رسانه مولفه ها و شاخص هاي موثر با استفاده از روش تحليل محتوا شناسايي و تعيين شدند، سپس مدل مفهومي پژوهش استخراج گرديد، همچنين در بخش كيفي پژوهش براي نهايي نمودن شاخص هاي شناسايي شده با ده نفر از خبرگان صنعت رسانه كه بصورت هدفمند انتخاب شده بودند، مصاحبه و تغييراتي نيز در مولفه ها ايجاد شد. در بخش كمي پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با 42 گويه، پس از تاييد روايي آن توسط خبرگان، در بين نمونه آماري300 نفر كه بصورت هدفمند از بين جامعه آماري پژوهش انتخاب شده بودند، توزيع و پاسخگويان 285پرسشنامه را عودت نمودند. پس از تحليل پاسخ هاي پرسشنامه با نرم افزار SPSSضريب آلفاي كرونباخ (پايايي)0.881 شد و در نهايت با استفاده از مدل سازي معادلات ساختاري، مدل طراحي و معرفي گرديد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بررسی اثر متغیرهای فناورانه و یادگیری سازمانی بر روی عملکرد سازمانی با میانجیگری نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران)
    مهدی  جنیدی جعفری محمد  اقدسی
    در این مقاله به بررسی اثر متغیرهای فناورانه شامل حمایت مدیریت ارشد از فناوری بر ایجاد مهارت های فناورانه، شایستگی های متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی پرداخته شده است. همچنین تأثیرات شایستگی های متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی را بر نوآوری سازمانی بررسی و مشاهده م چکیده کامل
    در این مقاله به بررسی اثر متغیرهای فناورانه شامل حمایت مدیریت ارشد از فناوری بر ایجاد مهارت های فناورانه، شایستگی های متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی پرداخته شده است. همچنین تأثیرات شایستگی های متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی را بر نوآوری سازمانی بررسی و مشاهده می شود این متغیرها چگونه بر عملکرد سازمانی تأثیر می گذارند. اين پژوهش با استفاده از روش تحقيق «توصيفي-پيمايشي» با نمونه‌ای متشکل از 30 بانک مورد تأیید بانک مرکزی ایران با ابزار پرسشنامه و از طریق روش معادلات ساختاری مورد بررسي قرار گرفته‌اند. نتایج تحقیق نشان می دهد: (1) حمایت مدیریت ارشد تأثیر مثبتی بر ایجاد مهارت های فناوری، شایستگی های متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی دارد. (2) شایستگی های متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی، مستقیم یا غیر مستقیم از طریق نوآوری سازمانی، تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمانی می گذارند. همچنین تأیید شد که نوآوری تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمانی می‌گذارد. پژوهش توصیه‌هایی نیز برای متخصصان کسب‌وکار دارد، مبنی بر اینکه ایجاد شایستگی امری پیچیده بوده و یک فرایند طولانی مدت است که باید دست در دست راهبرد بلندمدت شرکت تحقق یابد. بنابراین، دخیل ساختن مدیریت از طریق طراحی راهبرد کارآفرینانه نیز موضوعی مهم و بنیادین است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - تاثیر خصوصی¬سازی بر عملکرد بانک¬ها در سیستم بانکداری بدون ربا در چارچوب نگرش اقتصاد مقاومتی
    مهدی قائمی اصل محمد نصر اصفهانی محمود  پیرزادی
    پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی بانک‌های خصوصی در ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی اعلام شدند. و بدین ترتیب تاچندین سال بانک های خصوصی از ایران رخت بربسته و جای خود را به نظام بانکی یکپارچه دولتی دادند. اما رفته رفته تاسیس موسسه‌های مالی اعتباری از سال ۱۳۷۶ زمین چکیده کامل
    پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی بانک‌های خصوصی در ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی اعلام شدند. و بدین ترتیب تاچندین سال بانک های خصوصی از ایران رخت بربسته و جای خود را به نظام بانکی یکپارچه دولتی دادند. اما رفته رفته تاسیس موسسه‌های مالی اعتباری از سال ۱۳۷۶ زمینه‌ساز تاسیس بانک‌های خصوصی شد. نهایتا بانک مرکزی در اسفند ۱۳۷۷ موافقت خود را با تاسیس بانک‌های خصوصی اعلام کرد. در فروردین ماه 1379 قانون اجازه تاسیس بانک های غیردولتی به تصویب رسید. همچنین واگذاری سهام بانک های دولتی به عنوان بخشی اساسی از برنامه های اصل 44 و اقتصاد مقاومتی، آغاز گردید. در این پژوهش با بررسی عملکرد بانک های خصوصی و بانک های خصوصی شده و دولتی در سال های 1385 تا 1394، میزان موفقیت یا شکست این تجربه مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین با استفاده از روش دلفی و بررسی ترازنامه ها ی بانک ها، گزارش جامعی از وضعیت بانک ها بدست آمده و با مقایسه وضعیت بانک ها قبل و بعد از واگذاری به بخش خصوصی، تاثیر خصوصی سازی بر شاخص های بانکی مورد ارزیابی قرار گرفته است. که در ادامه این ارزیابی سعی شده است این تاثیرات در عملکرد بانک ها را بر برنامه های اقتصاد مقاومتی بررسی شود. نتایج ارزیابی ترازنامه ها و داده های بدست آمده از بانک ها نشان می دهد که واگذاری بانک ها به بخش خصوصی تاثیر مثبتی بر بازدهی و سودآوری بانک ها داشته است. همچنین بر اساس نتایج تحقیق، «ویژگی های ممتاز» بانک های خصوصی نسبت به بانک های دولتی عبارتند از کاهش هزینه های تمام شده پول، کاهش مطالبات معوق و بدهی های مشکوک الوصول بانکی، کاهش فاصله بین نرخ سود پرداختی به سپرده ها و سود دریافتی از تسهیلات داده شده، به روز شدن وایجاد یک ساختار اطلاعاتی مدرن بانکی و ارائه خدمات نوین، افزایش بهره وری نیروی انسانی و استفاده از نیروهای متخصص و تحصیل کرده، افزایش سودآوری، ایجاد فضای رقابتی و شفافیت اطلاعات، کاهش اتکا به بانک مرکزی در مواقع کسری و مدیریت ریسک. در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی «ویژگی های ممتاز برتر» بانک های خصوصی نسبت به بانک های دولتی بدست آمده و با بکارگیری روش تحلیل شبکه ای فازی (FANP) وزن دهی شده اند که بر این اساس چهار معیار کاهش هزینه های تمام شده پول، کاهش مطالبات معوق و بدهی-ها، ایجاد فضای رقابتی و افزایش بهره وری نیروی انسانی، به ترتیب بیشترین اوزان را به خود اختصاص داده اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسی تاثیر برند کارفرما بر بهره وری نیروی انسانی با میانجی گری مدیریت استعداد
    یونس نظری مجید رمضان محمد ابراهیم  سنجقی مسیح ابراهیمی
    سازمان های دولتی ایران، براي تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، نیازمند توجه ویژه به بهره وری نیروی انسانی هستند . این امر ماندگاري بیشتر مشتریان، و بهبود عملکرد مالی و سودآوري را به دنبال خواهد داشت . از طرفی برند کارفرما، یک راهبرد بلندمدت، برای جذب، نگهداشت و ت چکیده کامل
    سازمان های دولتی ایران، براي تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، نیازمند توجه ویژه به بهره وری نیروی انسانی هستند . این امر ماندگاري بیشتر مشتریان، و بهبود عملکرد مالی و سودآوري را به دنبال خواهد داشت . از طرفی برند کارفرما، یک راهبرد بلندمدت، برای جذب، نگهداشت و توسعه منابع انسانی است که می تواند از عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی باشد. . هم چنین تحقیقات نشان داده است که یکی از عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی، مدیریت استعداد می باشد. بدین منظور، این پژوهش ، ضمن بررسی تاثیرگذاری برندکارفرما بر بهره وری نیروی انسانی، به ارزیابی نقش میانجی مدیریت استعداد در تاثیرگذاری برندکارفرما بر بهره وری نیروی انسانی، پرداخته است. اجرایی شدن دستاوردهای این پژوهش، موجبات افزایش بهره وری نیروی انسانی را در سازمان مذکور فراهم می آورد. جامعه آماری این پژوهش محققین یک سازمان دفاعی(کسانی که در دفاتر طراحی کار می کنند) می باشد . این مطالعه در نمونه ای 45 نفری از محققین صورت پذیرفته است. نمونه گیری به صورت سرشماری بوده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است و برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک روش مدل-سازی معادلات در نرم افزار پی ال اس انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد، برندکارفرما و مدیریت استعداد بر بهره وری نیروی انسانی تاثیرگذار هستند و هم چنین، برندکارفرما بر مدیریت استعداد تاثیرگذار می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - تحلیل عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی زنجیره تأمین پایدار با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (مطالعه موردی در صنعت خودرو)
    فرناز  برزین پور ناصر غقوری هادی صاحبی
    در طول سال‌های اخیر، اهمیت عملکردهای زیست محیطی و اجتماعی صنایع در کنار عملکرد اقتصادی آن‌ها باعث شکل‌گیری رویکرد و مفهوم جدیدی با عنوان پایداری گردیده است. در دنیای رقابتی کنونی، صنایع مختلف، هر یک برای دستیابی به مزیت رقابتی و حفظ و بقای خود، نیازمند حرکت به‌سوی رویک چکیده کامل
    در طول سال‌های اخیر، اهمیت عملکردهای زیست محیطی و اجتماعی صنایع در کنار عملکرد اقتصادی آن‌ها باعث شکل‌گیری رویکرد و مفهوم جدیدی با عنوان پایداری گردیده است. در دنیای رقابتی کنونی، صنایع مختلف، هر یک برای دستیابی به مزیت رقابتی و حفظ و بقای خود، نیازمند حرکت به‌سوی رویکرد پایداری هستند. مسأله اساسی این است که اجرای این رویکرد به‌سادگی امکان‌پذیر نبوده و در این راه موانع متعددی وجود دارد. بر این اساس، جهت رفع آن‌ها نیاز به شناسایی و آگاهی از عوامل کلیدی موفقیت در این زمینه است. هدف از این تحقیق شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تأمین پایدار در صنعت خودرو است. تحقیق حاضر، رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری را جهت ایجاد مدلی ساختاری از عوامل کلیدی موفقیت، ارائه می‌دهد. پس از مرور ادبیات موضوع، تعداد 16 عامل کلیدی موفقیت بر اساس نظرات خبرگان و متخصصان تأیید نهایی گردیده‌اند. در میان این عوامل، در نتایج نهایی عامل«حمایت، تعهد و پشتیبانی مدیریت ارشد» به عنوان مهم‌ترین و تأثیرگذارترین و عامل«آگاهی از مزیت‌های رقابتی» به عنوان وابسته‌ترین عامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تأمین پایدار شناخته شده‌اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - تعیین یک الگوی اندازه گیری سطح بلوغ در حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات (مورد مطالعه : یک سازمان فناور )
    حسین  بیگیان محمدحسین کریمی گوارشکی جعفر قیدار خلجانی
    برای سازمان‌هایی که با فشار و ماندن در محیط رقابتی روبرو هستند ، افزایش بهره‌وری و ریسک‌پذیری اجتناب‌ناپذیر است.طرح‌ریزی و اجرا مدلی که بتواند پیش از اقدام جهت استقرار مدل‌های متداول نگهداری و تعمیرات ، سطح بلوغ سازمانی را در محدوده دانش مدیریت نگهداری و تعمیرات و پیش‌ن چکیده کامل
    برای سازمان‌هایی که با فشار و ماندن در محیط رقابتی روبرو هستند ، افزایش بهره‌وری و ریسک‌پذیری اجتناب‌ناپذیر است.طرح‌ریزی و اجرا مدلی که بتواند پیش از اقدام جهت استقرار مدل‌های متداول نگهداری و تعمیرات ، سطح بلوغ سازمانی را در محدوده دانش مدیریت نگهداری و تعمیرات و پیش‌نیازهای مرتبط با آن در سازمان اندازه‌گیری نماید، در افزایش اثربخشی اقدامات طرح‌ریزی‌شده، بسیار مفید و مؤثر خواهد بود . هدف این پژوهش، یافتن یک مدل و نقشه راهی برای راهبری مدیریت تحول و تعالی در حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات است، با توجه به‌مرور ادبیات و همچنین تحلیل شرایط خاص در یک سازمان با فن‌آوری بالا، نقشه راههای علمی متفاوت در قالب یک فرآیند کار تیمی متشکل از خبرگان حوزه نت بررسی گردید ، سپس به کمک یک چک‌لیست سازگار با هرم مدیریت نگهداری و تعمیرات خاص آن سازمان ، به همراه آخرین تکنیک و مفاهیم مورد کاربرد ،مدل مناسب برای تعیین سطح بلوغ سازمان در حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات ارائه می‌گردد . نقشه راه ارائه‌شده حاصل تحقیق و تجربیات به‌دست‌آمده در یک سازمان با فن‌آوری بالا است . این مدل از سادگی و اثربخشی بالایی در هر سازمان با شرایط مشابه ، برخوردار بوده و قابل‌ اجرا است . این الگوریتم ، راهنمایی کاربردی پیش روی مدیران در حوزه نت قرار می‌دهد تا مسیر تعالی را در 4 مرحله طی نمایند . در این مدل بلوغ، پیشرفت لازم در مسیر تحول از EM و PM تا مراحل استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر TPM و همچنین نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM لحاظ گردیده است . درعین‌حال انعطاف‌پذیری بالای سیستم ارزیابی تعیین سطح بلوغ، موجب گردیده که این مدل در بسیاری از سازمان‌ها ، قابل‌اجرا باشد.در این تحقیق از 2 پرسشنامه برای دریافت نظرات خبرگان استفاده گردیده است و درنهایت 10 مزیت عمده مدل بلوغ تحقیق‌شده در این مقاله نسبت به سایر مدل‌های بلوغ در حوزه نگهداری و تعمیرات، تشریح گردیده است . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - بررسی وضعیت موجود سطح مدیریت دانش دانشگاه پیام نور استان خوزستان
    عباس  عباسپور فرهاد کیانفر محمد رضا نیلی احمد آبادی حمید رحیمیان عصمت  مومنی
    پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود سطح مدیریت دانش دانشگاه پیام نور استان خوزستان به روش توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور استان خوزستان به تعداد 171 نفر می باشند که همین تعداد نیز به عنوان نمونه چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود سطح مدیریت دانش دانشگاه پیام نور استان خوزستان به روش توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور استان خوزستان به تعداد 171 نفر می باشند که همین تعداد نیز به عنوان نمونه آماری انتخاب شند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته مدیریت دانش براساس مدل نوناکا و تاکه اوچی بود که روایی آن با استفاده از نظرات استاتید راهنما و مشاور تایید شد و پایایی آن نیز به روش آلفای کرانباخ به دست آمد که عدد به دست آمده 88/0 نشان از همبستگی درونی گویه های پرسشنامه بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها هم از روشهای آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار، وهم از روشهای آمار استنباطی، تی تک نمونه جهت بررسی وضعیت موجود سطوح مدیریت دانش استفاده شد. یافته ها نشان داد که در دانشگاه پیام نور استان خوزستان مدیریت دانش در ابعاد دانش پنهان فردی، فرایند برون سازی دانش، فرایند ترکیب، فرایند درون سازی، دانش پنهان جمعی از سطح اجتماعی سازی دانش، فرایند اجتماعی سازی دانش در وضعیت بالاتر از حد متوسط قرار دارند و سطح معناداری به دست آمده نیز نشان از تایید فرضیه های محقق مبنی بر وجود سطوح مدیریت دانش اشاره شده در دانشگاه پیام نور خوزستان می باشد که در نهایت تنها بعد دانش آشکار فردی دانشگاه پایین ترازمتوسط میانگین بود. همچنین دانش آشکار جمعی که از مجموعه فرایند ترکیب دانش می باشد نیز در وضعیت نسبتاً ضعیفی قرار دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که از مجموع چهار سطح دانش مدل مذکور در دانشگاه مورد مطالعه با توجه به امتیازات کسب شده، سه سطح تبدیل دانش درونی و بیرونی و اجتماعی در وضعیت مطلوبی قرار دارند و تنها سطح دانش ترکیب است که در وضعیت نسبتاً ضعیفی قرار دارد و نیاز به توجه بیشتری به این سطح از دانش است بدین معنی که این دانشگاه در این سطح موفق عمل نکرده است و در پایان پیشنهادهای لازم ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - ارائه الگوی ارزیابی خط مشی های توسعه منابع انسانی کارکنان دولت
    کامبیز حمیدی سید علی اکبر احمدی کرم اله  دانش فرد اصغر  سیف
    هدف اصلی در این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه های و ارائه الگوی ارزیابی اجرای خط مشی های توسعه منابع انسانی کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران بود. پژوهش انجام گرفته از نظر نوع آمیخته ترکیبی به شیوه توصیفی و از نظر رویکرد، استقرایی بود. داده های تحقیق شامل اسناد، مدارک متون چکیده کامل
    هدف اصلی در این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه های و ارائه الگوی ارزیابی اجرای خط مشی های توسعه منابع انسانی کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران بود. پژوهش انجام گرفته از نظر نوع آمیخته ترکیبی به شیوه توصیفی و از نظر رویکرد، استقرایی بود. داده های تحقیق شامل اسناد، مدارک متون و نتایج حاصل از مصاحبه با 12 نفر و ارائه پرسشنامه در سه مرحله با استفاده از تکمیک دلفی به تعداد 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی بود که بصورت روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های کیفی از بررسی اسناد و ادبیات مرتبط و ابزار مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته استفاده گردید. سئوال های پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون آترید و استرلینگ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر این اساس تعداد چهار مضمون فراگیر(، 15 مضمون سازمان دهنده (بُعد) از 89 مضمون پایه(مولفه) مرتبط با الگوی ارزیابی اجرای خط مشی های توسعه منابع انسانی کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران شناسایی و استخراج گردید. جهت اعتبار سنجی عوامل استخراجی پس از انجام سه مرحله دلفی 76 مورد از مولفه ها تائید و 13 مورد از آن ها رد شدند. دو مورد نیز بنابه نظر خبرگان پژوهش به موارد اضافه گردید. الگوی مستخرج با استفاده از نرم افزار SmartPLS2 مورد ارزیابی و پس از اصلاح و حذف 14 مورد دیگر از سوالات مدل مورد برازش و تائید قرار گرفت. در این مدل همزمان کوشیده شده است به اکثر عوامل موجود مطرح در ارزیابی خط مشی های توسعه منابع انسانی پرداخته شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - طراحی مدل مفهومی ساختاری – تفسیری رهبری ناب؛ مبتنی بر رهیافت های جامع جوهره مفهوم ناب
    مرجان اعتمادی میر علی  سید نقوی جهانیار بامداد صوفی مهدی  حمزه پور
    رهبری یکی از پیچیده ترین، ناشناخته ترین و یکی از مؤثرترین سازه های مفهومی در اداره سازمان های مدرن است. نقش رهبری در کارآمدی سازمان را در تفاوت های ریشه ای شیوه های رهبری سازمان ها باید دانست. رهبری ناب به عنوان مهمترین عامل در رسیدن به اهداف سازمانی در سالهای اخیر مور چکیده کامل
    رهبری یکی از پیچیده ترین، ناشناخته ترین و یکی از مؤثرترین سازه های مفهومی در اداره سازمان های مدرن است. نقش رهبری در کارآمدی سازمان را در تفاوت های ریشه ای شیوه های رهبری سازمان ها باید دانست. رهبری ناب به عنوان مهمترین عامل در رسیدن به اهداف سازمانی در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. این پژوهش با هدف توسعه مبانی نظری، طراحی مدل مفهومی رهبری ناب و ارائه و تحلیل مدلی ساختاری -تفسیری از ارتباطات، قدرت نفوذ و میزان وابستگی متغیرهای شناسایی شده از مطالعات کتابخانه ای واکتساب مدل ذهنی خبرگان مرتبط با موضوع رهبری انجام شده است. به همین منظور در نهایت 8 متغیر کلیدی مرتبط با موضوع پژوهش مورد شناسایی قرار گرفت، سپس پرسشنامه ی ماتریسی ساخت یافته برای تعیین ارتباطات بینابینی این متغیرها طراحی گردید؛ نتایج حاصل از پرسشنامه مذکوربا بکارگیری رویکرد مدل سازی ساختاری -تفسیری، تحلیل و در شش سطح در یک شبکه ی تعاملی ترسیم شد. یافته های حاصل از فرآیند پژوهش نشان می دهد؛ متغیر فلسفه، اصالت و فرهنگ ناب به عنوان پرنفوذترین متغیر و متغیرهای تولید ناب و خدمات ناب وابسته ترین متغیر با کمترین قدرت نفوذ می باشند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - ارتقاء شخصیت برند براساس متغیرهای تأثیرگذار بر برند
    سعید میر علی رشیدپور
    پژوهش حاضر با هدف ارتقاء شخصيت برند بر اساس متغيرهاي تأثيرگذار بر برند با استفاده از رویکرد ISM انجام پذیرفت. اين پژوهش بر پایه پژوهش های آمیخته و به صورت کیفی و کمی در پارادایم قیاسی- استقرایی است که از نظر هدف، كاربردي و از حيث ماهيت و روش، توصيفي پيمايشي می باشد. جام چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف ارتقاء شخصيت برند بر اساس متغيرهاي تأثيرگذار بر برند با استفاده از رویکرد ISM انجام پذیرفت. اين پژوهش بر پایه پژوهش های آمیخته و به صورت کیفی و کمی در پارادایم قیاسی- استقرایی است که از نظر هدف، كاربردي و از حيث ماهيت و روش، توصيفي پيمايشي می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی و کمی، 15 نفر از خبرگان در دانشگاه هستند که بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و تا سرحد اشباع اطلاعات مورد نیاز و کفایت نظری مورد بررسی قرار گرفتند. در بخش کیفی پژوهش ابزار گردآوري اطلاعات متون بر اساس تکنیک تحلیل محتوا است. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی نیز پرسشنامه ماتریس ISMاست که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد مورد سنجش قرار گرفت. در بخش کیفی، داده های بدست آمده از تکنیک تحلیل محتوا و در بخش کمی پژوهش، داده ها با استفاده از نرم افزار Matlab تحلیل شد. نتایج پژوهش مشتمل بر معرفی ابعاد هشت گانه موثر در ارتقاء شخصیت برند است که در قالب مدل نهایی پژوهش معرفی گردید. این ابعاد عبارتند از: شخصیت برند، عملکرد برند، آمیخته بازاریابی، طراحی برند، فناوری و شبکه های اجتماعی، مشتری، فرهنگ و مسئولیت اجتماعی. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - رتبه¬بندی تأمین¬کنندگان در زنجیره تامین پایدار با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها ‏(مطالعه موردی : شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران)
    علی نعیمی صدیق آرمان ساجدی نژاد
    بحث مدیریت زنجیره تأمین از مهمترین بحث های حاضر در سازمان ها می باشد. اما وجود مشکلات متعدد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی سازمان ها را تشویق به استفاده از مدیریت زنجیره تامین پایدار هدایت نموده است. چون که زنجیره تامین پایدار عبارت است از بهبود عملکرد طولانی مدت زنج چکیده کامل
    بحث مدیریت زنجیره تأمین از مهمترین بحث های حاضر در سازمان ها می باشد. اما وجود مشکلات متعدد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی سازمان ها را تشویق به استفاده از مدیریت زنجیره تامین پایدار هدایت نموده است. چون که زنجیره تامین پایدار عبارت است از بهبود عملکرد طولانی مدت زنجیره تامین جهت رفع مشکلات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در زنجیره تأمین سنتی می باشد. با توجه به اینکه زنجیره‌های تامین در سال های اخیر به سرعت رشد یافته اند و تنها توجه نمودن بر عملکرد اقتصادی برای بهینه سازی هزینه ها نمی تواند سبب توسعه پایدار در زنجیره تأمین شود لذا تاثیر فعالیت های گوناگون درگیر در زنجیره تأمین بر زندگی اجتماعی و مسایل زیست محیطی که منجر به توسعه پایدار می‌گردد را نیز باید در نظر گرفت. در این تحقیق هدف ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان زنجیره تامین پایدار با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها می باشد. به اینصورت که ابتدا با استفاده از مطالعات قبلی در این حوزه به شناسایی متغیر های مهم انتخاب تامین‌کنندگان زنجیره تامین پایدار با توجه به سنجه های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی برای شرکت آب و فاضلاب منطقه 6 می پردازیم. بعد از آن با توجه به مصاحبه با خبرگان این حوزه شاخص ها را کاهش دادیم. در نهایت با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده ها (DEA) به رتبه بندی تامین‌کنندگان زنجیره تامین پایدار شرکت آب و فاضلاب منطقه 6 شهر تهران به عنوان جامعه آماری مورد مطالعه پرداختیم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر ترکیب پروژه¬ها در پورتفولیوهای احداث ایران
    مریم عاملی بصیری رضا فلسفی احسان اله اشتهاردیان
    شرایط رقابتی و پر تلاطم کنونی احداث در ایران، که از ثبات اندکی برخوردار است، سازمان های پروژه محور را با انواع تغییرات و وقایع غیرقابل پیش بینی مواجه می سازد که می توانند در طول عمر پورتفولیوهای پروژه رخ داده و عملکرد آن را مختل سازند؛ با این وجود اکثر محققین حوزه مدیری چکیده کامل
    شرایط رقابتی و پر تلاطم کنونی احداث در ایران، که از ثبات اندکی برخوردار است، سازمان های پروژه محور را با انواع تغییرات و وقایع غیرقابل پیش بینی مواجه می سازد که می توانند در طول عمر پورتفولیوهای پروژه رخ داده و عملکرد آن را مختل سازند؛ با این وجود اکثر محققین حوزه مدیریت پورتفولیو، فرآیندهای تعریف کننده پورتفولیو شامل انتخاب، اولویت بندی و توازن پروژه ها را مورد توجه قرار داده و به تشریح و بررسی عدم قطعیت هایی که می توانند بر کسب نتایج مورد انتظار از پورتفولیو تأثیر گذاشته و هم راستایی راهبردی اجزاء پورتفولیو را از بین برده یا ترکیب آن را از حالت بهینه خارج نمایند، کم تر پرداخته شده است. در پژوهش حاضر با استفاده از مطالعه ادبیات موضوع و روش تحلیل محتوای کیفی ابتدا این عوامل را شناسایی و به کمک آمار استنباطی اولویت بندی نموده، سپس بر اساس تحلیل پارتو، مهم ترین آن ها را از دیدگاه خبرگان این حوزه مشخص نمودیم. به استناد یافته-های تحقیق می توان اذعان داشت، از جمله مهم ترین این عوامل تغییر راهبرد کسب و کار، تغییر امکان دسترسی و تأمین سرمایه لازم برای پورتفولیو، تغییر شرایط اقتصادی، تغییر میزان سودآوری و ارزش مالی حاصل از اجرای پروژه و تغییر شرایط سیاسی است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - مدل ارتباطی موثر بر اثربخشی آموزش ضمن خدمت سازمان ها
    بهروز  کاوه یی افسانه  مظفری معصومه  کبریایی
    در سال های اخیر و همگام با پیشرفت های صورت گرفته در حوزه ارتباطات، عرضه خدمات آموزشی در ابعاد و اشکال مختلف در سطح جهان بیش از پیش مشهود است لیکن آنچه اهمیت آن را برای سازمان ها دو چندان می کند، وجود مدل بهینه ارتباطی است تا بتواند اثرگذاری آموزش سازمانی را ملموس تر نمو چکیده کامل
    در سال های اخیر و همگام با پیشرفت های صورت گرفته در حوزه ارتباطات، عرضه خدمات آموزشی در ابعاد و اشکال مختلف در سطح جهان بیش از پیش مشهود است لیکن آنچه اهمیت آن را برای سازمان ها دو چندان می کند، وجود مدل بهینه ارتباطی است تا بتواند اثرگذاری آموزش سازمانی را ملموس تر نموده و سازمان ها را در پیشبرد اهداف شان یاری نماید. این پژوهش به دنبال طراحی مدل ارتباطی موثر بر یادگیری در آموزش سازمانهاست که با استفاده از روشهای کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شده است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختار یافته بوده و بمنظور گردآوری اطلاعات، با بکارگیری روش نمونه گیری هدفمند با 15 نفر از مدیران، مدرسان و پرسنل بانک ملت مصاحبه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفته و بر اساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شده است. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده استخراج بالغ بر 678 کد از مصاحبه ها 197 مفهوم و 27 مقوله است که در قالب مدل پارادایمی شامل اثربخشی آموزش سازمانی به عنوان پدیده محوری و شرایط علی، شرایط مداخله گر، راهبردها و عوامل پیامدی قرار گرفت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - شبکه مسائل عام تولید علم در مقیاس ملی
    محمد سعید جبل عاملی سید رضا فاطمی امین
    اولین و مهم‌ترین گام برای مدیریت تولید علم در راستای بهبود امور جامعه و دستیابی به مرجعیت علمی، فهم دقیق مسائل تولید علم است. شناسایی مسائل پیچیدگی‌های زیادی دارد. مسائل با تعابیر مختلف بیان شده و به ارتباط بین مسائل توجه نمی‌شود. در نتیجه ابهام‌ها و سردرگمی‌های زیادی پ چکیده کامل
    اولین و مهم‌ترین گام برای مدیریت تولید علم در راستای بهبود امور جامعه و دستیابی به مرجعیت علمی، فهم دقیق مسائل تولید علم است. شناسایی مسائل پیچیدگی‌های زیادی دارد. مسائل با تعابیر مختلف بیان شده و به ارتباط بین مسائل توجه نمی‌شود. در نتیجه ابهام‌ها و سردرگمی‌های زیادی پدید می‌آید. در این پژوهش، از روش داده بنیاد برای استخراج مسائل تولید علم و روابط بین آن‌ها استفاده می‌شود، سپس با استفاده از مقایسه‌های زوجی ارتباط بین مسائل با دقت بیشتری تعریف می‌شود همچنین با استفاده از روش دیمتل همچنین میزان تاثیرگذاری مسائل آشکار می‌شود. دستاورد این پژوهش، شناسایی شبکه مسائل تولید علم با تبیین 22 مسئله و روابط بین آن‌ها است. مسائل «ارتباط دانشگاه و جامعه، کیفیت پژوهش، تقاضای پژوهش و عرضه پژوهش» تعامل (تاثیرگذاری و تاثیر پذیری) بیشتری با سایر مسائل دارند. مسائل «عرضه پژوهش، مهاجرت مغزها، کیفیت پژوهش، انگیزه پژوهشگر و تقاضای پژوهش» بیشترین تاثیر‌پذیری و مسائل «مدیریت سازمان، مالکیت فکری، ظرفیت جذب، ارتباط دانشگاه و جامعه و تجارت خارجی» بیشترین تاثیرگذاری را دارند. دستاورد این پژوهش، شبکه مسائل عام تولید علم است، این شبکه برای موقعیت‌ها و رشته‌های علمی خاص باید متناسب‌‌سازی شود. با توجه به ماهیت عام این پژوهش، شبکه مسائل بدست آمده به عنوان یک راهنما برای شناسایی شبکه مسائل تولید علم در موارد خاص (مناطق جغرافیایی یا رشته‌های علمی) می‌توان استفاده کرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - تبیین نقش مبانی فلسفی و مفروضات علوم بر متدولوژی و روش‌های تولید دانش و حل مسائل در شاخه‌های مهندسی صنایع
    علیرضا علی احمدی
    مبانی فلسفی هر دانش بطور متعارف متشکل از عناصر ارزش شناسی، معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی و روش شناسی است که از آنها به عنوان اجزای پارادایم علمی یاد می‌شود. سیر فلسفه علم جدید در قرون اخیر از پارادایم اثبات گرایی به پارادایم‌های تفسیرگرایی و انتقادی شیفت پیدا کرد چکیده کامل
    مبانی فلسفی هر دانش بطور متعارف متشکل از عناصر ارزش شناسی، معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی و روش شناسی است که از آنها به عنوان اجزای پارادایم علمی یاد می‌شود. سیر فلسفه علم جدید در قرون اخیر از پارادایم اثبات گرایی به پارادایم‌های تفسیرگرایی و انتقادی شیفت پیدا کرده و در بستر پارادایم پست مدرن، سنت پراگماتیسم و تئوری پیچیدگی و.... شکل گرفته است. پارادایم شیفت از اثبات گرایی به تفسیرگرایی و.... نه تنها در حوزه‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی نقش آفرینی نموده است بلکه حوزه‌های علوم پایه و مهندسی را نیز متأثر نموده است. ما در این مقاله مبانی پارادایمی پاره‌ای از روشهای سیستمی متأثر از پارادایمهای فوق را بررسی و ارائه نمائیم و چگونگی تاثیرپذیری روش های تحلیل و سپس حل مساله را با توجه به تفاوت ها در مبانی، فلسفه و پارادایم ها آن ها بررسی می کنیم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - ارائه بهترین تهاتر دو یا چند جانبه در حسابهای فی‎مابین در مجموعه شرکت‎های هلدینگ
    سعید کریمی سعید میرزا محمدی
    وجود بدهی‎ در حسابهای فی‎مابین در مجموعه‎ای از شرکتها باعث فربه شدن اقلام سمت راست و چپ ترازنامه‎ی شرکتها می‎شود. و نسبت‎های مالی گمراه کننده‎ای را برای تحلیل کنندگان وضعیت مالی شرکت‎ها بهمراه داشته و به پیش بینی های گمراه کننده ای درخصوص آینده شرکت منجر شود. این موضوع چکیده کامل
    وجود بدهی‎ در حسابهای فی‎مابین در مجموعه‎ای از شرکتها باعث فربه شدن اقلام سمت راست و چپ ترازنامه‎ی شرکتها می‎شود. و نسبت‎های مالی گمراه کننده‎ای را برای تحلیل کنندگان وضعیت مالی شرکت‎ها بهمراه داشته و به پیش بینی های گمراه کننده ای درخصوص آینده شرکت منجر شود. این موضوع در مجموعه‎ای از شرکتها که ذیل یک هلدینگ اداره میشوند بدلیل مراودات فی‎مابین بیشتر بوده و از طرفی در صورت وجود راهکار، به دلیل وجود مدیریت بالادستی هلدینگ قابل پیگیری و کاهش است. در این مقاله با استفاده از مدل‎سازی ریاضی و بهینه سازی، بهترین ترکیب از تهاتر دو یا چند جانبه‎ی ممکن بین شرکت‎های هلدینگ پیشنهاد می‎گردد. نحوه‎ی مواجه با این مسئله که یکی از مسائل روز هلدینگ‎ها است و مدل‎سازی و حل آن در قالب برنامه‎ریزی ریاضی نوآوری اصلی این مقاله می باشد. مدلسازی ارائه شده، در یکی از هلدینگ‎های حوزه فناوری اطلاعات پیاده شده و نتایج آن در این مقاله گزارش شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    18 - تبیین نقش مبانی فلسفی و مفروضات علوم بر متدولوژی و روش‌های تولید دانش و حل مسائل در شاخه‌های مهندسی صنایع
    علیرضا علی احمدی امین وحیدی
    مبانی فلسفی هر دانش بطور متعارف متشکل از عناصر ارزش شناسی، معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی و روش شناسی است که از آنها به عنوان اجزای پارادایم علمی یاد می‌شود. سیر فلسفه علم جدید در قرون اخیر از پارادایم اثبات گرایی به پارادایم‌های تفسیرگرایی و انتقادی شیفت پیدا کرد چکیده کامل
    مبانی فلسفی هر دانش بطور متعارف متشکل از عناصر ارزش شناسی، معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی و روش شناسی است که از آنها به عنوان اجزای پارادایم علمی یاد می‌شود. سیر فلسفه علم جدید در قرون اخیر از پارادایم اثبات گرایی به پارادایم‌های تفسیرگرایی و انتقادی شیفت پیدا کرده و در بستر پارادایم پست مدرن، سنت پراگماتیسم و تئوری پیچیدگی و.... شکل گرفته است. پارادایم شیفت از اثبات گرایی به تفسیرگرایی و.... نه تنها در حوزه‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی نقش آفرینی نموده است بلکه حوزه‌های علوم پایه و مهندسی را نیز متأثر نموده است. ما در این مقاله مبانی پارادایمی پاره‌ای از روشهای سیستمی متأثر از پارادایمهای فوق را بررسی و ارائه نمائیم و چگونگی تاثیرپذیری روش های تحلیل و سپس حل مساله را با توجه به تفاوت ها در مبانی، فلسفه و پارادایم ها آن ها بررسی می کنیم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    19 - طراحی مجدد شبکه و برنامه¬ریزی زنجیره تأمین محصولات غذایی با لحاظ کردن امنیت غذایی و جریان¬های مالی
    محمد امین شالچی طوسی میرسامان  پیشوایی
    رشد جمعیت و مصرف در قرن اخیر، نیاز جهانی به غذا را به شدت افزایش داده است، لذا مسئله‌ی امنیت غذایی به عنوان یکی از موضوعات استراتژیک هر کشور از اهمیت روزافزونی برخوردار شده است. مطالعات انجام شده نشان می دهند علی رغم اینکه بیش از چهل سال از طرح مفهوم امنیت غذایی می گذرد چکیده کامل
    رشد جمعیت و مصرف در قرن اخیر، نیاز جهانی به غذا را به شدت افزایش داده است، لذا مسئله‌ی امنیت غذایی به عنوان یکی از موضوعات استراتژیک هر کشور از اهمیت روزافزونی برخوردار شده است. مطالعات انجام شده نشان می دهند علی رغم اینکه بیش از چهل سال از طرح مفهوم امنیت غذایی می گذرد، ابعاد مختلف آن هنوز به مدل های تحقیق در عملیات وارد نشده اند. پژوهش حاضر برای نخستین بار به ارائه‌ی مدلی برای طراحی مجدد شبکه و برنامه‌ریزی زنجیره تأمین محصولات غذایی با لحاظ کردن ابعاد امنیت غذایی به صورت مستقیم می‌پردازد. زنجیره‌ی تأمین مورد نظر شامل سه سطح تأمین کنندگان، مراکز توزیع و نواحی جمعیتی است. مدل ارائه شده یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط غیرخطی است که علاوه بر تصمیم گیری در مورد توسعه ی ظرفیتی مراکز توزیع، انتخاب تأمین کننده، تخصیص مراکز توزیع به تأمین‌کننده‌ها و مشتریان به مراکز توزیع و جریان فیزیکی مواد غذایی در شبکه، قیمت نهایی مواد غذایی را نیز کنترل می‌کند. همچنین علاوه بر جریان فیزیکی، جریان مالی شبکه نیز در نظر گرفته شده است. مدل پس از خطی سازی با استفاده از نرم‌افزار گمز و سالور سیپلکس حل شده و در پایان یک مثال عددی برای نمایش کاربرد مدل ارائه شده است. نتایج نشان می دهند با کنترل سطوح قیمت در انتهای زنجیره تأمین، بحث دستیابی و قابل خریداری بودن مواد غذایی مورد نیاز برای مشتریان به عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت غذایی برآورده می شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    20 - رعایت حریم خصوصی در فضای مجازی موردمطالعه: حقوق ایران
    آرش  شوق نیان
    حریم زندگی خصوص، امروزه به دلیل ظهور فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی نوین مورد تهدید قرار گرفته است. اینترنت از یک‌سو، دسترسی آزاد به اطلاعات شخصی و همچنین تحریف و تخریب آن‌ها و امکان سوءاستفاده و بهره‌برداری و انتشار هویت افراد را برای اهدافی غیرمجاز تسهیل می‌نماید و از چکیده کامل
    حریم زندگی خصوص، امروزه به دلیل ظهور فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی نوین مورد تهدید قرار گرفته است. اینترنت از یک‌سو، دسترسی آزاد به اطلاعات شخصی و همچنین تحریف و تخریب آن‌ها و امکان سوءاستفاده و بهره‌برداری و انتشار هویت افراد را برای اهدافی غیرمجاز تسهیل می‌نماید و از سوی دیگر ردیابی اطلاعات مرتبط با هویت افراد و محتوای پیام‌های ارسالی آن‌ها را میسر می‌سازد. ازاین‌رو در سطوح ملی و بین‌المللی، قوانینی وضع‌شده است تا استفاده‌کنندگان اطلاعات حریم خصوصی اطلاعات افراد را رعایت نمایند. پژوهش باهدف بررسی مفاهیم مرتبط با حریم داده‌پیام‌های شخصی، به سیر تحول قانون‌گذاری و نقد و بررسی مقررات ایران در خصوص حمایت از داده‌های شخصی می‌پردازد. پرونده مقاله