مقاله


کد مقاله : 139509081241574070

عنوان مقاله : اثرات عوامل منابع انسانی سبز بر عملکرد محیطی سازمانهای تولیدی ( مورد مطالعه : شرکت‌های پتروشیمی منطقه عسلویه و ماهشهر)

نشریه شماره : 52 فصل پاییز 1396

مشاهده شده : 2931

فایل های مقاله : 407 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سهیلا بورقانی فراهانی soheil_15184@yahoo.com استادیار دکترا
2 بنفشه فتوت banafsheh.fotovat@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 مریم خادم Mrskhadem@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات عوامل منابع انسانی سبز بر عملکرد محیطی سازمانهای تولیدی در شرکت‌های پتروشیمی منطقه عسلویه و ماهشهر صورت گرفت. اين پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصيفي- همبستگي است. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان و مدیران منابع انسانی در سیستم‌های مدیریت محیط زیست و مدیریت ایمنی و بهداشت شرکت های فعال در حوزه پتروشیمی در منطقه عسلویه و ماهشهر به تعداد 600 نفر است که تعداد 234 نفر از آنها به صورت تصادفی عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. همچنین جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد عوامل منابع انسانی سبز و عملکرد زیست محیطی انوسینگ و شیخا استفاده شد. در نهایت داده ها ی پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ضریب تأثیر تعهد مدیریت ارشد به مدیریت محیط زیست، آموزش‌های محیطی کارکنان، کار گروهی کارکنان، مشارکت کارکنان، پاداش زیست محیطی به کارکنان و برنامه های زیست محیطی بر عملکرد سازمان مثبت و معنادار است. اما تأثیر ارتباطات و همکاری های زیست محیطی کارکنان بر عملکرد سازمان معنادار نیست.