مقاله


کد مقاله : 139509191150114152

عنوان مقاله : بررسي نقش اثربخشي کسب و کار هوشمند در اثربخشی سازمان

نشریه شماره : 53 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 663

فایل های مقاله : 652 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا اسماعیل پور esmaeilpour@guilan.ac.ir دانشیار دکترا
2 عادل آذر azara@modares.ac.ir استاد دکترا
3 افسانه معتمد afsaneh.motamed@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

امروزه پيشرفت فناوري اطلاعات و جهاني‌شدن بازارهاي كسب و كار، منجر به پيچيدگي روز‌افزون محيط تصميم‌گيري و در عين حال اثربخش‌تر شدن تصميمات شده است. از اين‌رو مديران سازمان‌هاي كنوني براي بقا و توسعه فعاليت‌هاي خود نيازمند فناوري‌ها و ابزارهاي نويني هستند تا بتوانند تصميمات مؤثرتري را اتخاذ كنند. كسب و كار هوشمند، مي‌تواند در اين راه به عنوان ابزاري هوشمند مديران سطوح مختلف را ياري دهد. هدف اصلي پژوهش بررسي تأثير كسب و كار هوشمند بر اثربخشي سازماني است. از طرف ديگر توجه به شناسایی عوامل سازمانی که برای موفقیت سازمان ضروري هستند و همچنين بررسي روابط آن‌ها با اثربخشي سازماني و سيستم‌هاي اطلاعاتي موجود در سازمان مثل كسب و كار هوشمند از مباحث بسیار مهم تلقی می‌شود. جامعه آماري اين پژوهش مديران و كارشناسان بانك ملت استان گيلان است كه حجم نمونه با استفاده از روش نمونه‌گيري طبقه‌اي 256 نفر انتخاب شد. داده‌هاي جمع‌آوري‌شده با استفاده از نرم‌افزارهاي SPSS 24 و Smart-PLS 2.0 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. پس از سنجش روايي و پايايي مدل اندازه‌گيري،‌ مدل ساختاري تعيين شده از طريق بررسي روابط بين متغيرهاي مكنون ارزيابي شد. مقدار شاخصGOF نشان از برازش قوي مدل ساختاري دارد. سپس جهت آزمون فرضيات مستقيم ضرايب مسير و T آماري به‌كار گرفته شد. همچنين براي بررسي فرضيه‌هاي ميانجي‌گري از آزمون سوبل استفاده گرديد. نتايج نشان‌دهنده رابطه مثبت و معنادار عوامل سازماني با اثربخشي كسب و كار هوشمند و همچنين اثربخشي سازماني مي‌باشد. ضمناً نتايج حاكي از وجود رابطه مثبت و معنادار كسب و كار هوشمند با اثربخشي سازماني است.