مقاله


کد مقاله : 139603221247306468

عنوان مقاله : تحلیل تأثیر عوامل موفقیت توسعه برند بر نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به توسعه برند با در نظر گرفتن نقش میانجی کیفیت ادراک‌شده خدمات (موردمطالعه: بانک و شرکت‌های خدماتی تابعه آن با برند دی در سطح شهر اصفهان)

نشریه شماره : 53 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 1191

فایل های مقاله : 1/12 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی کاظمی Bastiyan70@yahoo.com استادیار دکترا
2 آذرنوش انصاری a.ansari@ase.ui.ac.ir استادیار دکترا
3 هاجر رفیعی Hajar.rafie70@yahoo.com دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

توسعه برند ازجمله استراتژی‌های جذاب برای سازمان‌ها برای معرفی محصولات و خدمات جدید به بازار است که باوجود استقبال زیاد سازمان‌ها ازلحاظ پژوهشی چندان‌که باید موردتوجه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر کاربردی با ماهیت توصیفی- پیمایشی است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته است که پایایی آن با توجه به ضریب آلفای کرونباخ 965/0 تأییدشده است. جامعه آماری این پژوهش را مشتریان بانک و شرکت‌های خدماتی با برند دی در سطح اصفهان تشکیل می‌دهد. که از میان آن‌ها تعداد 171 نمونه با روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. داده‌های حاصل از پرسشنامه از طریق معادلات ساختاری تحلیل شد و نتایج نشان‌دهنده آن بود که عوامل موفقیت برند بر نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به توسعه برند و کیفیت ادراک‌شده از خدمات توسعه‌یافته تأثیرگذار هستند و کیفیت ادراک‌شده خدمات توسعه‌یافته بر نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به توسعه برند تأثیر مثبت و مستقیم دارد. از میان عوامل مؤثر موفقیت توسعه برند، به‌جز دسترسی ادراک‌شده، تأثیر مثبت و مستقیم سایر عوامل بر کیفیت ادراک‌شده و نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به توسعه برند تأیید شد.