مقاله


کد مقاله : 13960417914176816

عنوان مقاله : پویاشناسی تأثیر رهیافت¬های مدیریتی بر شکل¬گیری و تبین مدل-های مدیریت عملکرد

نشریه شماره : 48 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 1310

فایل های مقاله : 472 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مجید حسنی hasani.m@modares.ac.ir دانش آموخته دکترا
2 عادل آذر azara@modares.ac.ir استاد دکترا
3 جمال شهرابی jamalshahrabi@aut.ac.ir استادیار دکترا
4 عباس مقبل moghbela@modares.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

مدیریت و ارزیابی عملکرد به عنوان ابزاری حیاتی در اختیار مدیریت سازمان بوده و سازمان¬ها به منظور بقاء و رشد در فضای رقابتی، نیازمند ارزیابی و مدیریت عملکرد خویش هستند. مدل¬های گوناگونی از گذشته تاکنون طراحی و تبین شده¬ که هر یک ویژگی¬های مشخصی را دارند. در این پژوهش ضمن بررسی مدل¬های عملکردی و ویژگی‌های آن‌ها از گذشته تاکنون، به بررسی تأثیر رهیافت¬های مکاتب مدیریتی بر شکل‌گیری این مدل¬ها پرداخته می‌شود. رهیافت¬های مدیریتی که تحت تأثیر شرایط محیطی و سازمانی و عوامل مختلف دیگر در طی زمان تکوین یافته¬اند بر طراحی مدل¬های عملکردی تأثیر گذاشته و باعث سیر تکاملی و تحولی در مدل¬های مربوطه شده‌اند. در این تحقیق تناسب رهیافت¬های مدیریتی با مدل¬های عملکردی بررسی و پویاشناسی این تأثیر در نگاشت¬های مربوطه مورد توجه قرارگرفته است. در این مقاله با استناد به مطالعات انجام‌شده تأثیر چهار رهیافت اصلی مدیریت (رهیافت سنتی، رهیافت منابع انسانی، رهیافت کمی و رهیافت سیستمی و اقتضایی) با بهره¬گیری از متدولوژی پویاشناسی بر شکل‌گیری مدل¬های عملکردی، سیر تحولی و جایگاه آن‌ها مورد توجه قرارگرفته و مشاهده می‌گردد که رهیافت¬های مدیریتی تحت تأثیر متغیرهای محیطی و سازمانی تکوین و تحول‌یافته و موجب شکل‌گیری و تکامل مدل¬های عملکردی به منظور پاسخگویی به نیازهای سازمانی و محیطی شده¬اند.