• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ارزیابی تکنولوژی با توجه به شاخصه های زیست محیطی در فرایند انتقال تکنولوژی با استفاده از رویکرد بولزای، ویکور و تاپسیس
    علیرضا علی احمدی خاطره شجاعی
    با توجه به گرایش به حوزه محیط زیست در بین پژوهشگران و صنعتگران و همچنین اهمیت نقش صنعت بازیافت و مدیریت پسماند در فرایند مدیریت سبز، این پژوهش بر آنست تا به ارزیابی تکنولوژی با توجه به شاخصه های زیست محیطی در صنعت بازیافت و مدیریت پسماند صنعتی در صنایع خودرو سازی بپردا چکیده کامل
    با توجه به گرایش به حوزه محیط زیست در بین پژوهشگران و صنعتگران و همچنین اهمیت نقش صنعت بازیافت و مدیریت پسماند در فرایند مدیریت سبز، این پژوهش بر آنست تا به ارزیابی تکنولوژی با توجه به شاخصه های زیست محیطی در صنعت بازیافت و مدیریت پسماند صنعتی در صنایع خودرو سازی بپردازد. بر این اساس به انتخاب ماشین بازیافت در این صنعت خواهد پرداخت. نوآوری این مقاله توجه به بحث انتقال تکنولوژی با تکیه بر معیارهای زیست محیطی است. از سویی دیگر در بعد روشی با استفاده از تلفیق بولزای و تاپسیس و بولزای و ویکور به وزندهی و رتبه بندی ماشین آلات بازیافت پرداخته شد که این محاسبات بر روی اعداد فازی انجام گرفت. در رتبه بندی با روش تاپسیس شرکتهای صنعتگر، شانگهای و دیزین به ترتیب به عنوان اول تا سوم انتخاب شدند. در رتبه بندی با روش ویکور نیز نتایج تا حد زیادی مشابه بود و در آن ماشین آلات ساخته شده توسط شرکتهای صنعتگر، شانگهای و پلی استار، به ترتیب اول تا سوم شدند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تدوین برنامه راهبردی پنج ساله دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
    اردشیر زابلی زاده
    دانشگاه صداوسیما به عنوان نهادی پیش‌رو در آموزش علوم و فنون رسانه‌ای در سطح کشور، منطقه و جهان اسلام و نیز جایگاه ممتازی که در تأمین نیروی انسانی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی دارد؛ برای تعیین آرمان‌ها، اهداف، راهبردها و الزامات خود مطالعه‌ای همه جانبه نیاز دارد. از ای چکیده کامل
    دانشگاه صداوسیما به عنوان نهادی پیش‌رو در آموزش علوم و فنون رسانه‌ای در سطح کشور، منطقه و جهان اسلام و نیز جایگاه ممتازی که در تأمین نیروی انسانی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی دارد؛ برای تعیین آرمان‌ها، اهداف، راهبردها و الزامات خود مطالعه‌ای همه جانبه نیاز دارد. از این رو، برای کارآمد بودن دانشگاه ها باید دست به برنامه‌ریزی راهبردی زد تا ضمن انجام فعالیت‌هایی همسو به اهداف متعالی دست یابد. این تحقیق به منظور ارائه برنامه راهبردی در پنج سال آینده برای دانشگاه صداوسیما انجام شده است. برای گردآوری اطلاعات از شیوۀ کمّی و کیفی شامل مصاحبه و بررسی مدارک و مستندات، نظرسنجی از خبرگان و کارشناسان، تحلیل مطالعات انجام شده و برگزاری جلسات راهبردی استفاده شده است. اطلاعات جمع‌آوری شده به کمک تکنیک سوات تحلیل شدند. بنابراین نمونه آماری مطابق با جامعه (تمامی افراد مسؤل و آگاه به مسایل سازمان و دانشگاه) در نظر گرفته شد که در مجموع 50 نفر برای پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب شدند. که از این تعداد 40 پرسشنامه تکمیل و مورد تحلیل قرار گرفت. در بخش نظرسنجی مربوط به تحلیل سوات، از پرسشنامه‌های محقق‌ساخته حاوی سوالات باز و بسته استفاده شد. بر‌اساس نتایج تحقیق، اهداف و برنامه راهبردی دانشگاه در شش حوزه سرمایه انسانی (شامل اعضای هیأت‌علمی، دانشجو، کارکنان و مدیران)، حوزه آموزشی، حوزه پژوهش و فناوری، حوزه ساختار و مدیریت، حوزه نظام دینی، فرهنگی و اجتماعی و حوزه همکاری‌های علمی، آموزشی و بین‌الملل در جهان اسلام تعیین گردیده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - معماری کلان نظام ارزیابی حوزه سلامت ایران
    ایمان  مسگری
    سلامت، يکي از اساسي‌ترين نيازهاي همه انسان‌هاست و هيچ يک از افراد جامعه را نمي‌توان بي‌نياز از آن دانست. سلامت فرد و جامعه در گرو ارائه خدماتي با کيفيت، مناسب و متناسب با نياز مردم است. اما بخش قابل توجهي از توان فعالان حوزه سلامت صرف تأمين و ارائه خدمات شده و بخش سياست چکیده کامل
    سلامت، يکي از اساسي‌ترين نيازهاي همه انسان‌هاست و هيچ يک از افراد جامعه را نمي‌توان بي‌نياز از آن دانست. سلامت فرد و جامعه در گرو ارائه خدماتي با کيفيت، مناسب و متناسب با نياز مردم است. اما بخش قابل توجهي از توان فعالان حوزه سلامت صرف تأمين و ارائه خدمات شده و بخش سياست‌گذاري، نظارت و ارزشيابي در آن کم‌رنگ جلوه مي‌نمايد. اين ضعف منجر به اين امر گرديده است که ارائه خدمات سلامت دچار نقصان و ضعف جدي بوده و نتواند انتظارات عمومي را به نحو مطلوبي پاسخ دهد. با هدف قرار دادن این شکاف از یک طرف و بحث برجسته نظارت و ارزیابی در نظام سلامت از طرف دیگر، در این مقاله بنا داریم تا به معماری و بازطراحی کلان نظام ارزیابی در حوزه سلامت ایران بپردازیم. بدین منظور پس از طراحی مدل ارتباط مفاهیم حوزه ارزیابی و تعریف نقش های ممکن در این حوزه در نظام سلامت ایران، به توزیع مطلوب این نقش ها در بین فعالان این حوزه پرداخته ایم. بنا بر نتایج معماری صورت گرفته، توصیه می گردد تا سازوکار ايجاد و استقرار سازمانهايي با ماهيت عمومي غيردولتي و نحوه تعاملات آنها با يکديگر و با وزارت بهداشت، به منظور تدوین و جمع آوری شاخص های سلامت از یک طرف و انجام ارزيابي و اعتباربخشي به محصولات، خدمات و فعالان این عرصه از طرف دیگر، تدوین گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بررسی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مؤلفه های هوش هیجانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان با استفاده از روش دیمتل (مطالعه موردی: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران)
    علی  بنیادی نایینی سیروس امیرقدسی
    پژوهش حاضر به بررسی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مؤلفه‌های هوش هیجانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران پرداخته است. نوع تحقيق کاربردی- توسعه ای بوده و از بعد روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، صاحبنظران شرکت نفت مناطق مرکزی ایران چکیده کامل
    پژوهش حاضر به بررسی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مؤلفه‌های هوش هیجانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران پرداخته است. نوع تحقيق کاربردی- توسعه ای بوده و از بعد روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، صاحبنظران شرکت نفت مناطق مرکزی ایران می‌باشند. حجم نمونه با استفاده از روش حد اشباع نظری تعداد 15 نفر در نظر گرفته شده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ویژه روش دیمتل بوده است که به وسیله محقق طراحی گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش دیمتل انجام شده است. نتایج نشان داد که تأثیرگذارترین عامل خودآگاهی بوده و متغیر رضایت شغلی در رتبه دوم تاثیر‌گذاری قرار داشته است. از نظر شدت تأثیرگذاری مؤلفه‌های هوش هیجانی، به ترتیب خودآگاهی، خودانگیزشی، مهارت‌های اجتماعی، همدلی و خودکنترلی بوده‌اند که بیشترین تأثیرگذاری را داشته اند. تأثیرپذیرترین متغیر تعهد سازمانی بوده است. همچنین در بین مؤلفه های تاثیرگذار هوش هیجانی خود انگیزشی مهمترین عامل می‌باشد که تاثیر بسیار زیادی نیز بر تعهد سازمانی دارد. در‌واقع نتايج اين تحقيق بيان مي دارد كه خود انگيزشي همچون موتور محركه اي است كه در صورت كاركرد مناسب مي‌تواند باعث حركت پر شتاب تعهد سازماني، همدلي، خود كنترلي و حتي مهارتهاي اجتماعي گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - نگرشی نوین در تبیین نظری حکمرانی و توصیف ویژگی‌های ج.ا.ا
    بهروز  طهماسب کاظمی
    در دهه های اخیر مطالعات وسیعی در زمینه تدوین الگوی مطلوب حکمرانی در کشورها در جهت شناسایی و سنجش کمیت، کیفیت و نحوه اداره امور جوامع صورت گرفته است که هر یک با رویکردی خاص این حوزه را مورد بررسی قرار داده است. در نظام ج.ا.ا (ج.ا.ا) با وجود بیش از سه دهه انباشت تجربیات چکیده کامل
    در دهه های اخیر مطالعات وسیعی در زمینه تدوین الگوی مطلوب حکمرانی در کشورها در جهت شناسایی و سنجش کمیت، کیفیت و نحوه اداره امور جوامع صورت گرفته است که هر یک با رویکردی خاص این حوزه را مورد بررسی قرار داده است. در نظام ج.ا.ا (ج.ا.ا) با وجود بیش از سه دهه انباشت تجربیات دانشی در باب تدوین اسناد بالادستی حاکمیتی و سیاستگذاری کلان مدیریتی کشور، متأسفانه هنوز الگویی متناسب و در طراز اصول و آرما ن های ج.ا.ا برای اداره امور عمومی کشور تبیین نشده است. مقاله حاضر با هدف شناسایی و ترسیم الگوی مفهومی حکمرانی ج.ا.ا تدوین شده است. براین اساس، یک الگوی نظری مطالعه امور عمومی که پس از تلفیقی از نظریه های مختلف که با شرایط و اقتضائات کشور نیز بومی سازی شده، انتخاب و براساس آن الگوی مطالعه حکمرانی ج.ا.ا اقتباس شده است. در ادامه، با مطالعه اسناد بالادستی نظام شامل قانون اساسی، سند چشم انداز و سیاست‌های کلی برنامه‌های اول تا ششم توسعه (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی)، ابعاد، مؤلفه‌ها، شاخص ها و ویژگی‌های الگوی حکمرانی ج.ا.ا تبیین شده است. بررسی نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد اسناد بالادستی نظام نه تنها موضوعات و شاخص های الگوهایی مانند الگوی حکمرانی خوب را مورد توجه قرار می دهد بلکه بسیار گسترده تر از این الگو به تبیین نظریه حکمرانی پرداخته است. جامعیت یافته های حاصل از چارچوب نظری ارائه شده نقص آشکار قیاس تام حکمرانی را در چارچوب حکمرانی خوب به نمایش می گذارد. در نهایت، پیشنهاد می شود محققان کشور با استفاده از این تجربیات و با به کارگیری این روش ها تلاش اندک محققان ادامه داده و نظریه حکمرانی ج.ا.ا را روز به روز بلوغ بخشیده و کامل کنند تا بتوان آن را در عرصه عمل به کار گرفت و به اهداف عالیه نظام دست یافت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - شبيه‌سازي رفتار خريد ناگهاني در بازار: رويکرد مدل‌سازي مبتني بر عامل
    محمد رضا مهرگان محمد  ابویی اردکان زهرا صادقی آرانی محسن نظری امید روزمند
    يکي از رفتارهاي خريد پيچيده انساني که تحت تأثير عوامل مختلف روانشناسي، اجتماعي، موقعيتي و ... تغير مي‌کند رفتار خريد ناگهاني است. اين رفتار معمولاً عقلايي نبوده و در اکثر مواقع تحت تأثير هيجان و احساسات آني و قوي خريدار شکل مي‌گيرد. مدل‌سازي و شبيه‌سازي اين رفتار پيچيده چکیده کامل
    يکي از رفتارهاي خريد پيچيده انساني که تحت تأثير عوامل مختلف روانشناسي، اجتماعي، موقعيتي و ... تغير مي‌کند رفتار خريد ناگهاني است. اين رفتار معمولاً عقلايي نبوده و در اکثر مواقع تحت تأثير هيجان و احساسات آني و قوي خريدار شکل مي‌گيرد. مدل‌سازي و شبيه‌سازي اين رفتار پيچيده‌، مي‌تواند محققان رفتار را در درک و پيش‌بيني آن‌ و درنتيجه برنامه‌ريزي‌هاي آتي براي بازاريابي در اين حوزه ياري ‌رساند. بر اين اساس هدف اين مقاله ارائه‌ي يک مدل مفهومي و رياضي براي درک فرايندهاي پيچيده‌ي ذهني خريداران که منجر به اين نوع رفتار مي‌شود، مي‌باشد. در ادامه، شبيه‌سازي رفتاري خريد ناگهاني عامل خريدار با تأکيد بر ميزان هيجانات به وجود آمده‌ توسط خريدار هنگام خريد و با توجه به ويژگي‌هاي مدل فرهنگي و شخصيتي عامل خريدار و عوامل موقعيتي شامل ويژگي‌هاي کالا، ويژگي‌هاي فروشنده و ويژگي‌هاي مکاني فروشگاه و با استفاده از يکي از روش‌هاي شبيه‌سازي سيستم‌هاي اجتماعي به‌نام مدل‌سازي مبتني بر عامل، انجام مي‌گيرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - بررسی تاثیر معنویت گرایی کارکنان بر مدیریت ضربات روحی سازمانی در یک بیمارستان
    محمد علی سرلک پیر حسین کولیوند
    مدیریت و ارزیابی عملکرد به عنوان ابزاری حیاتی در اختیار مدیریت سازمان بوده و سازمان ها به منظور بقاء و رشد در فضای رقابتی، نیازمند ارزیابی و مدیریت عملکرد خویش هستند. مدل های گوناگونی از گذشته تاکنون طراحی و تبین شده که هر یک ویژگی های مشخصی را دارند. در این پژوهش ضمن چکیده کامل
    مدیریت و ارزیابی عملکرد به عنوان ابزاری حیاتی در اختیار مدیریت سازمان بوده و سازمان ها به منظور بقاء و رشد در فضای رقابتی، نیازمند ارزیابی و مدیریت عملکرد خویش هستند. مدل های گوناگونی از گذشته تاکنون طراحی و تبین شده که هر یک ویژگی های مشخصی را دارند. در این پژوهش ضمن بررسی مدل های عملکردی و ویژگی‌های آن‌ها از گذشته تاکنون، به بررسی تأثیر رهیافت های مکاتب مدیریتی بر شکل‌گیری این مدل ها پرداخته می‌شود. رهیافت های مدیریتی که تحت تأثیر شرایط محیطی و سازمانی و عوامل مختلف دیگر در طی زمان تکوین یافته اند بر طراحی مدل های عملکردی تأثیر گذاشته و باعث سیر تکاملی و تحولی در مدل های مربوطه شده‌اند. در این تحقیق تناسب رهیافت های مدیریتی با مدل های عملکردی بررسی و پویاشناسی این تأثیر در نگاشت های مربوطه مورد توجه قرارگرفته است. در این مقاله با استناد به مطالعات انجام‌شده تأثیر چهار رهیافت اصلی مدیریت (رهیافت سنتی، رهیافت منابع انسانی، رهیافت کمی و رهیافت سیستمی و اقتضایی) با بهره گیری از متدولوژی پویاشناسی بر شکل‌گیری مدل های عملکردی، سیر تحولی و جایگاه آن‌ها مورد توجه قرارگرفته و مشاهده می‌گردد که رهیافت های مدیریتی تحت تأثیر متغیرهای محیطی و سازمانی تکوین و تحول‌یافته و موجب شکل‌گیری و تکامل مدل های عملکردی به منظور پاسخگویی به نیازهای سازمانی و محیطی شده اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - شناسایی و رتبه¬بندی ابعاد و مولفه¬های نقش ذی‌نفعان آموزشی در استقرار مدیریت دانش (مطالعه موردی: آموزش و پرورش استان مازندران)
    محمد  صالحی منیره  موحدی
    امروزه مديريت دانايي مقوله اي مهم تر از خود دانايي محسوب مي شود که در سازمان ها به دنبال آن است تا نحوه چگونگي تبديل اطلاعات و دانسته هاي فردي و سازماني را به دانش و مهارت هاي فردي و گروهي تبيين و روشن نمايد. مدیریت دانش به منظور آن که بتواند اثر بخش باشد، نیاز به حمایت چکیده کامل
    امروزه مديريت دانايي مقوله اي مهم تر از خود دانايي محسوب مي شود که در سازمان ها به دنبال آن است تا نحوه چگونگي تبديل اطلاعات و دانسته هاي فردي و سازماني را به دانش و مهارت هاي فردي و گروهي تبيين و روشن نمايد. مدیریت دانش به منظور آن که بتواند اثر بخش باشد، نیاز به حمایت و مشارکت ذی نفعان دارد. اگر زمینه مشارکت در پروژه های مدیریت دانش فراهم نباشد، موفقیت چشمگیری حاصل نخواهد شد؛ چرا که عامل اصلی همان ایفای نقش موثر و سازنده ذی نفعان است که به عنوان یک عامل تسهیل کننده در اجرای برنامه های مدیریت دانش عمل نمایند. لذا یکی از ضروری ترین ملاحظات در استقرار صحیح مدیریت دانش، تعیین ابعاد نقش آفرینی ذی نفعان می باشد. این تحقیق با هدف شناسایی و رتبه بندی ابعاد و مولفه های نقش ذی‌نفعان آموزشی در استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته ذی‌نفعان آموزشی استفاده شد که روایی آنها به تایید متخصصان رسید و پایایی آن با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه شد. نتایج آزمون تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که: متغیر نقش ذی‌نفعان آموزشی دارای سه بعد "فردی"، "سازمانی" و "فرآیندی" و نوزده مولفه (انگیزه شخصی، آگاهی، مهارت، تجربه، تمایل، مشارکت جویی، آموزش پذیری، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، فناوری سازمان، منابع انسانی، مدیریت و رهبری، محیط سازمان، ایجاد فرآیند دانش محور، فراهم آوردن زیر ساخت های فنی، فرآیند خلق دانش، فرآیند کسب دانش، فرآیند تبدیل دانش، فرآیند بکارگیری دانش) است. همچنین در بین ابعاد نقش ذی نفعان آموزشی، بعد فردی دارای بیش ترین تأثیر و بعد فرآیندی دارای کم ترین تأثیر است و مدل ارایه شده دارای برازش مناسب می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - طراحی مدل هوش خط¬مشی¬گذاری در راستای پیاده¬سازی دولت الکترونیک
    حمزه  خواستار علی اصغر صارم
    مقاله حاضر به ارائه مفهوم هوش خط مشی گذاری و طراحی آن در راستای دستیابی به هدف پیاده سازی دولت الکترونیک می پردازد. هوش خط مشی گذاری به نوعي سیستم اطلاعاتی گفته می شود که اطلاعات و داده ها را از عرصه های مختلف اجتماعی گردآوری کرده و پس از پردازش، آنها را به صورت بسته ها چکیده کامل
    مقاله حاضر به ارائه مفهوم هوش خط مشی گذاری و طراحی آن در راستای دستیابی به هدف پیاده سازی دولت الکترونیک می پردازد. هوش خط مشی گذاری به نوعي سیستم اطلاعاتی گفته می شود که اطلاعات و داده ها را از عرصه های مختلف اجتماعی گردآوری کرده و پس از پردازش، آنها را به صورت بسته های مناسب تصمیم گیری در اختیار خط مشی گذاران می گذارد. در ابتدای مقاله حاضر به بررسی دولت الکترونیک و جایگاه آن در دوره معاصر پرداخته می شود. سپس با اشاره به اینکه پیاده سازی پارادایم دولت الکترونیک نیازمند بهره گیری از مدلها و ابزارهای نوین است، مدل هوش خط مشی گذاری با در نظر گرفتن عرصه های اصلی در مدیریت دولتی ايران ارائه می شود. در انتهای مقاله نيز، کاربردهای اصلی هوش خط مشی گذاری که شامل پایش و اداره الکترونیک جامعه است، بررسی می شوند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر مدیریت محیطی و زنجیره تأمین سبز و اثر آن ها بر عملکرد سبز ( مورد بررسی شرکت پارس خزر )
    سید سجاد محتشم رضا  اسماعیل پور محمد رحیم   رمضانیان
    امروزه در بازار رقابتی شرکت‌ها برای بقاء در عرصه رقابت جهانی و محلی بهبود در کیفیت کالاهای خود را امری ضروری دانسته و در جهت جلب رضایت مشتریان خود، بهبود در کیفیت محصول را تنها به یک سری از ویژگی‌ها و مشخصات محدود نمی‌کنند بلکه کیفیت در طراحی محصول و فرایند را نیز مورد چکیده کامل
    امروزه در بازار رقابتی شرکت‌ها برای بقاء در عرصه رقابت جهانی و محلی بهبود در کیفیت کالاهای خود را امری ضروری دانسته و در جهت جلب رضایت مشتریان خود، بهبود در کیفیت محصول را تنها به یک سری از ویژگی‌ها و مشخصات محدود نمی‌کنند بلکه کیفیت در طراحی محصول و فرایند را نیز مورد نظر قرار داده و براین عقیده‌اند که برای رسیدن به تولید توسعه یافته و بهبود عملکرد، عامل زیست محیطی را نیز در کیفیت کالاهای خود لحاظ کنند. توجه به عوامل زیست محیطی و مدیریت زنجیره تأمین سبز در کیفیت کالاها مؤثر بوده و به بهبود عملکرد شرکت‌ها در تولیدات می‌انجامد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش تحقیقی علّی می‌باشد وجامعه آماری آن را کلیه مدیران، کارشناسان، مشاوران، مهندسان، کارکنان، مشتریان و برخی از فعالان خبره در بخش شرکت‌های تولیدی پارس خزر و شعبات مرتبط آن تشکیل می‌دهند، جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از روش‌های معادلات ساختاری، حداقل مربعات جزیی، تجزیه تحلیل چند متغیره و آزمون متغیرهای مدل جهت برازش نیز با استفاده از نرم افزار LISREL(8.5) و SPSS(21) انجام شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - تأثیر مسئولیت¬های اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی و واکنش های مصرف کننده درصنایع غذایی
    امید فریدونی حسین  رضایی دولت آبادی
    هدف اصلي پژوهش حاضر تدوين مدل تأثیرگذاری مسئوليت های اجتماعی بر عملکرد مالی و واکنش-های مصرف کننده است. پژوهش از نظر هدف،کاربردي با ماهيت توصيفي- پيمايشي و از نوع ميداني مي باشد. مباني نظري پژوهش، به روش کتابخانه اي و داده ها به‌ وسیله نمونه گيري تصادفي و با پرسشنامه مح چکیده کامل
    هدف اصلي پژوهش حاضر تدوين مدل تأثیرگذاری مسئوليت های اجتماعی بر عملکرد مالی و واکنش-های مصرف کننده است. پژوهش از نظر هدف،کاربردي با ماهيت توصيفي- پيمايشي و از نوع ميداني مي باشد. مباني نظري پژوهش، به روش کتابخانه اي و داده ها به‌ وسیله نمونه گيري تصادفي و با پرسشنامه محقق ساخته با پايايي کلي97% به‌ دست آمده است. پرسشنامه پژوهش مبتني بر54 سؤال اصلي است. جامعه آماري پژوهش در بردارنده مدیران و مشتریان اصلی شرکت های منتخب صنایع غذایی استان خوزستان (ایران) است. نمونه پژوهش شامل 540 نفراز مدیران و مشتریان است که به طور تصادفي انتخاب شده‌اند. به دليل بررسي همزمان چندين متغير و روابط بين آنها از مدل‌سازی معادلات ساختاري استفاده شده و برای تجزیه ‌و تحلیل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي با نرم‌افزارهایSPSS و AMOS استفاده شده است. بر اساس نتايج به‌ دست آمده تمامي فرضيه هاي پژوهش در سطح اطمينان 95% تأیید شد. مقادير شاخص‌هاي نيکويي برازش در مدل نهايي، نشان‌ دهنده مناسب بودن مدل مي باشد. بدين ترتيب مسئولیت اجتماعی هم به طور مستقیم و هم با ميانجي-گري واکنش های مصرف‌کننده بر عملکرد مالی تأثیر مي‌گذارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - پویاشناسی تأثیر رهیافت¬های مدیریتی بر شکل¬گیری و تبین مدل-های مدیریت عملکرد
    مجید  حسنی عادل آذر جمال شهرابی عباس  مقبل
    مدیریت و ارزیابی عملکرد به عنوان ابزاری حیاتی در اختیار مدیریت سازمان بوده و سازمان ها به منظور بقاء و رشد در فضای رقابتی، نیازمند ارزیابی و مدیریت عملکرد خویش هستند. مدل های گوناگونی از گذشته تاکنون طراحی و تبین شده که هر یک ویژگی های مشخصی را دارند. در این پژوهش ضمن چکیده کامل
    مدیریت و ارزیابی عملکرد به عنوان ابزاری حیاتی در اختیار مدیریت سازمان بوده و سازمان ها به منظور بقاء و رشد در فضای رقابتی، نیازمند ارزیابی و مدیریت عملکرد خویش هستند. مدل های گوناگونی از گذشته تاکنون طراحی و تبین شده که هر یک ویژگی های مشخصی را دارند. در این پژوهش ضمن بررسی مدل های عملکردی و ویژگی‌های آن‌ها از گذشته تاکنون، به بررسی تأثیر رهیافت های مکاتب مدیریتی بر شکل‌گیری این مدل ها پرداخته می‌شود. رهیافت های مدیریتی که تحت تأثیر شرایط محیطی و سازمانی و عوامل مختلف دیگر در طی زمان تکوین یافته اند بر طراحی مدل های عملکردی تأثیر گذاشته و باعث سیر تکاملی و تحولی در مدل های مربوطه شده‌اند. در این تحقیق تناسب رهیافت های مدیریتی با مدل های عملکردی بررسی و پویاشناسی این تأثیر در نگاشت های مربوطه مورد توجه قرارگرفته است. در این مقاله با استناد به مطالعات انجام‌شده تأثیر چهار رهیافت اصلی مدیریت (رهیافت سنتی، رهیافت منابع انسانی، رهیافت کمی و رهیافت سیستمی و اقتضایی) با بهره گیری از متدولوژی پویاشناسی بر شکل‌گیری مدل های عملکردی، سیر تحولی و جایگاه آن‌ها مورد توجه قرارگرفته و مشاهده می‌گردد که رهیافت های مدیریتی تحت تأثیر متغیرهای محیطی و سازمانی تکوین و تحول‌یافته و موجب شکل‌گیری و تکامل مدل های عملکردی به منظور پاسخگویی به نیازهای سازمانی و محیطی شده اند. پرونده مقاله