مقاله


کد مقاله : 1396100213394119843

عنوان مقاله : شناسایی عوامل موثر بر رفتار تصمیم گیری سرمایه گذاران حقیقی و ارایه الگوی مرتبط با استفاده از رویکرد تحقیق ترکیبی

نشریه شماره : 58 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 373

فایل های مقاله : 717 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدحسین عبدالرحیمیان mabdorahimian@yahoo.com مربی دکترا
2 تقی ترابی ttttorabi@gmail.com دانشیار دکترا
3 سیدجلال صادقی شریف ssadeghisharif@gmail.com استادیار دکترا
4 رویا دارابی royadarabi110@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

برای دستیابی به اهداف، استراتژی تحقیق ترکیبی در این پژوهش به کار گرفته‌شده است. در بخش کیفی تحقیق، 16 مؤلفه تأثیرگذار بر رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی (آشنا گرایی، توجه محدود، خود اسنادی، نقطه اتکا، فرا اعتمادی، سفسطه قمارباز، زیان گریزی، ریسک‌پذیری فزاینده، توجیه گرایی، خوش‌خیالی، پشیمان گریزی، افق زمانی، کانون کنترل، تحمل ابهام، مطمئن- مضطرب، محافظه‌کار- بی‌پروا) که از روش تحلیل محتوای مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته عمیق از خبرگان بازار سرمایه به دست آمد شناسایی شدند که مبنای تهیه پرسشنامه محقق ساخته قرار گرفتند. در بخش کمی نیز الگوی نهایی رفتار تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران حقیقی استخراج گردید و مورد برازش قرار گرفت. در بازار سرمایه ایران مدل رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی از عوامل فرهنگی آغاز می‌شود. به عبارتی زیربنایی‌ترین عامل در رفتار سرمایه‌گذاران عامل فرهنگ است. نظریه خلق که تورشهای عاطفی را مقدم بر تورشهای شناختی می‌داند مورد تائید قرار نگرفت. شخصیت با رفتار توده‌وار رابطه مثبت دارد به‌عبارت‌دیگر، بعد اضطراب در سهامداران، باعث افزایش میزان توده‌واری آن‌ها می‌شود.